На головну

Тема 11. Новітня Українська держава і право 1917-1920 рр.

  1. Amp;1. Социологическое и правовое понятие семьи. Состав семьи по семейному праву.
  2. Amp;11. Правоспособность и дееспособность в семейном праве.
  3. Amp;13. Родство как важнейшее основание возникновения семейных правоотношений. Теория социального родства.
  4. Amp;16. Понятие и правовая природа брака.
  5. Amp;22. Лица, имеющие право требовать признания брака недействительным.
  6. Amp;30. Право выбора супругами фамилии.
  7. Amp;45. Право ребенка на имя, отчество и фамилию. Изменение имени и фамилии ребенка.

Лютнева революція в Росії. Повалення самодержавства і утворення Тимчасового уряду. Створення автономій та незалежних держав на території колишньої Російської імперії.

Боротьба за національно-державне відродження України. Національно-демократична революція. Утворення Української Центральної Ради (УЦР) та еволюція її юридичного статусу. Всеукраїнський національний конгрес 5-7 квітня 1917 р. Наказ УЦ Р 5 травня 1917 р. Комітет УЦР (Мала рада). Утворення місцевих українських рад. І універсал УЦР від 10 червня 1917 р. Утворення Генерального секретаріату. ІІ універсал УЦР від 3 липня 1917 р. Статут вищого управління України від 29 липня 1917 р. Тимчасова інструкція Генеральному секретаріату Тимчасового уряду від 4 серпня 1917 р.

ІІІ універсал УЦР від 7 листопада 1917 р. і проголошення УНР. Правове становище УЦР, Малої ради та Генерального секретаріату. Організація місцевої влади. Комісари УЦР. Судові органи. Органи охорони правопорядку і державної безпеки. Військове будівництво.

ІV універсал УЦР від 9 січня 1918 р. Проголошення самостійності і незалежності УНР. Створення Ради народних міністрів. Окупація України австро-німецькими військами. Останні дні УЦР й повчальні уроки.

Законодавча діяльність УЦР. Закон про порядок видання нових законів від 25 листопада 1917 р. Закони в галузі державного будівництва. Правове забезпечення економічного будівництва. Соціальне законодавство. Нормативні акти з кримінального права. Конституція УНР, її зміст і значення.

Переворот П. Скоропадського 29 квітня 1918 р. та його юридичне закріплення (Грамота до всього українського народу та Закони про тимчасовий державний устрій від 29 квітня 1918 р.). Внутрішня і зовнішня політика гетьмана.

Організація державної влади. Форма державного правління. Гетьман, його повноваження. Тимчасовий закон про верховне управління державою на випадок смерті, тяжкої хвороби і перебування гетьмана поза межами держави від 1 серпня 1918 р. Рада міністрів. Міністерства. Фінансова рада. Місцеві органи. Розпуск земельних комітетів УЦР. Губернські і повітові старости. Судові реформи. Військове будівництво. Організація козацтва. Закон про державну варту від 18 травня 1918 р.

Законодавча процедура. Особливості дії нормативних актів часів царизму, Тимчасового уряду та УНР на території Української Держави. Правові основи процесу законотворчості. Законодавчі акти з окремих галузей права. Каральна спрямованість кримінального права. Порушення прав і свобод особи.

"Грамота до всіх українських громадян" від 14 листопада 1918 р. Зміна політичного курсу. Падіння гетьманату.

Українська держава часів Директорії. Створення Директорії та її політико-правова платформа. Декларація Директорії від 26 грудня 1918 р. Відновлення УНР. Рада народних міністрів. Місцеві органи влади. Судові органи. Трудовий принцип розбудови держави. Конгрес трудового народу України 23-28 січня 1919 р. Реорганізація Директорії, її взаємовідносини з урядом.

Акт злуки УНР та ЗУНР, його правове оформлення та юридичні наслідки. Оголошення війни радянській Росії. Зміни у складі Директорії. С. Петлюра. Варшавський договір від 21 квітня 1920 р. та його політико-правова оцінка. Всеукраїнська національна рада. Незреалізовані проекти конституцій УНР. Закони від 12 листопада 1920 р. "Про тимчасове верховне управління та порядок законодавства в УНР" та "Про Державну Народну Раду". Ризький мирний договір 1921 р., його політико-правові наслідки для України. Державний центр УНР в еміграції та його політико-правова платформа.

Тема 12. Державно-правові інститути Західно-Української Народної Республіки (1918-1923 рр.)

Розпад Австро-Угорщини. Листопадовий національно-визвольний чин. Проголошення ЗУНР. Державний лад. Вищі органи влади й управління. Українська національна рада. Президент-спікер. Виділ УН Ради. Президія УН Ради. Державний секретаріат. Місцева влада та управління. Повітові комісари. Громадські (сільські і містечкові) комісари. Повітові національні ради. Судова система та інші правоохоронні органи. Збройні сили.

Об'єднання УНР і ЗУНР в єдиній соборній Українській державі. Соціально-політичні та економічні перетворення у ЗУНР. Конституційне законодавство. Закони про державну мову від 15 лютого 1919 р., про громадянство та правовий статус чужинців від 8 квітня 1919 р., про земельну реформу від 14-15 квітня 1919 р. Польсько-українська війна. Проголошення президента диктатором ЗУНР і створення Колегії уповноважених.

Визнання Радою послів Антанти за Польщею права на окупацію Східної Галичини. Еміграційний уряд ЗУНР. Проект основ державного устрою Галицької Республіки 1921 р. Рішення Ради послів від 14 березня 1923 р. про анексію Східної Галичини Польщею. Причини падіння ЗУНР.

Тема 13. Формування радянської держави і права в Україні (1917 - 1920 рр.)

Жовтневий переворот 1917 р. у Петрограді. Перший всеукраїнський з'їзд рад та юридична сила його рішень. Окупація України радянськими військами. Проголошення Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР). Встановлення воєнно-більшовицької партійної диктатури.

Центральні органи влади та їх еволюція. Місцеві ради. Надзвичайні органи радянської влади. Державні утворення радянського типу на території України.

Правова характеристика взаємовідносин УСРР з РСФРР та іншими радянськими республіками.

Органи управління народним господарством. Воєнний комунізм, його юридичне оформлення. Судова система. Народні суди. Революційні трибунали. Верховний касаційний суд. Всеукраїнська і місцеві надзвичайні комісії. Створення Центрального управління надзвичайних комісій для боротьби з контрреволюцією, спекуляцією та злочинами за посадою. Позасудові репресії. "Червоний терор". Організація радянської міліції. Органи контролю для боротьби з діяльністю агентів іноземних держав. Будівництво радянських збройних сил. Джерела радянського права. Соціалістична правосвідомість. Пристосування права більшовицької Росії. Перші декрети в галузі цивільного, сімейного, трудового, земельного, кримінального права. Декрети про націоналізацію власності, правове регулювання розподілу. Конституція УСРР. Постанова НКЮ УСРР "Про введення в дію керівних засад з кримінального права РСФРР". Початок кодифікації законодавства.

Тема 14. Радянська держава і право в Україні в період нової економічної політики (1921 - початок 1929 рр.)

Внутрішнє становище УСРР на початку 20-х рр. Банкрутство більшовицької економічної політики. Терор голодомором. Законодавче закріплення нової економічної політики. Українізація, її правова основа.

Державний лад. Передумови утворення і юридичне оформлення СРСР. Зміни в структурі органів влади і управління. Вищі органи влади і управління УСРР. Всеукраїнський з'їзд рад. Всеукраїнський центральний виконавчий комітет (ВУЦВК). Президія ВУЦВК. Місцеві органи влади і управління. Адміністративно-територіальна реформа. Судова система та інші правоохоронні органи. Деформації юридичного та фактичного статусу України в складі СРСР. Репресії 1920-х рр.

Характеристика права. Кодифікація права. Особливості радянського законодавства. Конституційне право. Цивільне право. Сімейне право. Трудове право. Земельне право. Кримінальне право. Процесуальне право. Виправно-трудове право. Адміністративне право.

Тема 15. Державно-правові інститути в Україні періоду репресивно-тоталітарного режиму (1929 - 1938 рр.)

Поворот в економічній політиці. Авантюристична індустріалізація. Примусова суцільна колективізація. Економічне і фізичне знищення заможних селян. Голодомор. Репресії.

Державний лад. Центральні органи влади і управління. Всеукраїнський з'їзд рад (з 1935 р. - з'їзд рад УРСР). Всеукраїнський центральний виконавчий комітет (з 1935 р. - Центральний виконавчий комітет УСРР). Президія ВУЦВК (ЦВК УРСР). Верховна рада УРСР. Рада народних комісарів. Місцеві органи влади. Перебудова роботи сільських рад як органів боротьби за суцільну колективізацію та "ліквідацію куркульства як класу" та її правова база. Активізація роботи комнезамів. Черговий етап адміністративно-територіальної реформи, її вплив на зміну системи місцевих органів державної влади. Централізація правоохоронної системи. Посилення ролі позасудових репресивних органів.

Правова система та її характерні риси. Конституційне право. Цивільне право. Трудове право. Колгоспне і земельне право. Кримінальне право. Кримінально-процесуальне законодавство.

Тема 16. Зміни в державному апараті та праві УРСР в роки Другої світової війни (1939 - 1945 рр.)

Українська карта в політиці держав напередодні Другої світової війни. Пакт Молотова-Ріббентропа 1939 р. Таємна угода про розподіл впливів у Східній Європі і міжнародне право. Початок війни. Вступ Червоної армії в Західну Україну. Включення Галичини, Північної Буковини до складу СРСР та УРСР.

Напад фашистської Німеччини на СРСР. Правові аспекти діяльності ОУН-УПА. Відновлення Української самостійної держави ЗО червня 1941 року у Львові. Утворення Української національної ради в Києві під проводом М. Величківського.

Перебудова державного апарату УРСР на воєнний лад. Директива ЦК ВКП(б) та Раднаркому СРСР партійним і радянським органам прифронтових областей від 29 червня 1941 р. та звернення Президії Верховної Ради УРСР, Раднаркому УРСР та ЦК КП(б)У від 6 липня 1941 р. «Про воєнний стан». Діяльність місцевих органів державної влади і управління в період війни. Правовий режим воєнного стану і стану облоги. Реорганізація органів суду і прокуратури у зв'язку з введенням воєнного стану. Положення від 22 червня 1941 р. про військові трибунали в місцевостях, оголошених на воєнному стані і в районах воєнних дій. Види військових трибуналів та розширення їх підсудності. Централізація керівництва органами державної безпеки і охорони громадського порядку. Розчленування території України і встановлення німецького окупаційного режиму. Рейхскомісаріат «Україна». «Трансністрія». «Підкарпатська територія». Антифашистське підпілля на Лівобережній та Західній Україні.

Визволення України від нацистських загарбників. Відновлення органів радянської влади в Україні. Утворення нових наркоматів, комітетів і управлінь. Відновлення місцевого державного апарату. Постанова від 1 квітня 1944 р. «Про керівні органи місцевих рад депутатів трудящих». Надзвичайна державна комісія із встановленням і розслідуванням злочинів нацистів та їх спільників і шкоди, які вони заподіяли.

Розширення прав республіки у галузі міжнародних відносин і оборони. Звільнення Закарпаття від німецько-угорських загарбників та юридичне оформлення його входження до складу України. Українська РСР - член-засновник ООН.

Право України в умовах війни. Надзвичайне законодавство. Зміни у цивільно-правових відносинах. Положення від 28 вересня 1943 р. «Про порядок обліку і користування націоналізованого, конфіскованого, виморочного та безгосподарного майна». Припинення справ про виселення з житлових приміщень військовослужбовців та їх сімей. Розширення кола спадкоємців за законом. Сімейне законодавство. Указ Президії Верховної Ради СРСР від 8 липня 1944 р. про внесення змін у сімейне законодавство. Правове забезпечення захисту дітей-сиріт. Трудове право. Трудові мобілізації і трудові повинності. Зміни у режимі робочого часу робітників і службовців. Трудове влаштування і побутове обслуговування інвалідів війни. Земельне законодавство. Нові підстави обов'язкової праці у колгоспі. Кримінальне законодавство. Посилення репресій. Відповідальність воєнних злочинців. Процесуальне законодавство.Тема 9. Державно-правове становище Наддніпрянської України в другій половині ХІХ ст. | Тема 17. Держава і право УРСР у повоєнні роки

Загальні методичні вказівки | Завдання практичних занять | Тема 4. Державність і право українських землях у складі Великого князівства Литовського | Тема 19. Держава і право України в період утвердження її незалежності | Загальні методичні рекомендації | Джерела і література | Методичні рекомендації | Джерела і література | Джерела і література | Джерела і література |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати