На головну

VII. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

  1. I. Общие правила
  2. I. Общие правила
  3. I. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
  4. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
  5. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
  6. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
  7. II. Вимоги безпеки перед початком роботи

У процесі виконання курсової роботи студент повинен виявити:

- ґрунтоване засвоєння необхідного теоретичного матеріалу та закріплення навичок експериментальної роботи згідно із завданням керівника;

- уміння використовувати одержані знання в конкретній ситуації;

- уміння обґрунтовувати одержані результати;

- здатність чітко формулювати одержані результати та робити висновки;

- уміння грамотно написати текст роботи, відповідно до правил оформлення наукових робіт такого типу;

- уміння логічно побудувати доповідь, захистити сформульовані положення та висновки

Обов'язковим є дотримання таких вимог щодо оформлення:

- курсова робота виконується українською мовою;

- виділення окремих частин роботи, абзаців з нумерацією сторінок;

- правильне оформлення посилань, виносок, цитат, висновків і списку використаних джерел та літератури;

- в роботі слід дотримуватися прийнятої наукової термінології, умовних символів та скорочень (перелік скорочених слів подається на початку роботи, після плану);

- обсяг курсової роботи становить 30-45 сторінок друкованого тексту;

- курсова робота має бути зброшурована, охайно оформлена та мати жорстку обкладинку.

Зібраний, проаналізований та систематизований матеріал студент розподіляє по окремих питаннях, послідовність викладення яких встановлюється планом курсової роботи.

Курсову роботу друкують за допомогою принтеру на одному боці аркуша паперу формату А4 (210×297 мм) через півтора інтервали 14 шрифтом Times New Roman. Абзацний відступ - 5 знаків.

Поля мають бути таких розмірів: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм.

Графіки повинні бути подані в редакторі Micrografx ABC, діаграми - в "Диаграмма Microsoft Excel" або "Диаграмма Microsoft Graph", схеми - в MS Organization Charter 2.0 або Micrografx ABC Flof Charter.

Першою сторінкою курсової роботи є титульна. Титульну сторінку включають до загальної нумерації сторінок, але її не нумерують. Нумерацію наступних сторінок подають арабськими цифрами, які проставляють у правому верхньому куті.

Титульний аркуш курсової роботи повинен містити реквізити Укоопспілки, назву навчального закладу, циклової комісії, тему курсової роботи з дисципліни "Комерційна діяльність"; номер курсу, групи,напрям підготовки, шифр і найменування спеціальності, прізвище, ім'я та по батькові студента; науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я та по батькові наукового керівника, члени комісії, місто і рік виконання роботи.

Зміст містить усі розділи курсової роботи та номери їх початкових сторінок, його розміщують за титульною сторінкою.

Текст основної частини поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти. Заголовки структурних частин «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з кількох речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу в підбір до тексту.

Такі частини як «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» не мають порядкового номера. Розділи, підрозділи, пункти, підпункти бажано нумерувати арабськими цифрами. Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу й порядкового номера підрозділу, відокремленого крапкою. Після номера підрозділу (підпункту) ставиться крапка (наприклад: 1.1.; 1.3.; 1.2.4.).

Кожна структурна частина роботи починається з нової сторінки (крім назв підрозділів і пунктів у межах розділу).

Не допускається розташування назв розділів, підрозділів, а також пунктів і підпунктів у нижній частині сторінки, якщо після неї міститься лише один рядок тексту.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам.

Кількість ілюстрацій у курсовій роботі визначається її змістом і доцільністю для надання тексту зрозумілості та конкретності.

Таблиці, схеми, діаграми, графіки та інший ілюстративний матеріал потрібно подавати безпосередньо після посилання на них у тексті, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Сторінки курсової роботи, на яких наведено лише таблиці, діаграми, графіки, схеми, включають до загальної нумерації сторінок.

Графічний ілюстративний матеріал (схеми, діаграми, графіки тощо.) позначають словом "Рис." і нумерують послідовно. Номер рисунка та його назву розміщують під рисунком.

Нумерацію рисунків і таблиць наводять арабськими цифрами без знака №.

Під час складання та оформлення таблиць необхідно
дотримуватись таких вимог:
таблиця має бути невеликою за розміром, включати тільки ті дані, які необхідні для вивчення певного явища. Таку таблицю простіше читати й аналізувати. Кожна таблиця повинна мати загальний та внутрішній заголовки. Загальний заголовок таблиці має стисло та чітко характеризувати її зміст, у ньому зазначають, що характеризується у таблиці та за який період. Внутрішні заголовки зазначають, які показники аналізуються у відповідних рядках і графах таблиці, в яких одиницях виміру наведені дані. Якщо показники мають різні одиниці вимірювання, їх потрібно наводити у спеціальній графі, або поряд із показником, відокремивши їх комою.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що розміщенні у додатках) у межах розділу.

У разі перенесення таблиці на іншу сторінку пишуть: "Продовження табл. 1" або "Закінчення табл. 1".

Формули нумеруються послідовно за текстом роботи. Номер формули пишуть у круглих дужках і виключають у правий край сторінки, наприклад: (1).

Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах потрібно розміщувати безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі, та кожне - з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки.

Рівняння і формули потрібно виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менше одного вільного рядка.

Якщо у курсовій роботі містяться додатки, то на них у текстовій частині роботи мають бути посилання.

Додатки до курсової роботи мають містити інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою. Крім того, у додатки доцільно включати допоміжний матеріал:

· документи підприємства;

· рекламні матеріали;

· інструкції, опис алгоритмів і програм розв'язання задач на ЕОМ, що розроблені в процесі виконання роботи;

· ілюстрації допоміжного характеру.

Додаток повинен мати заголовок, надрукований у верхній частині сторінки малими літерами з першої великої літери симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток" і велика літера, що позначає додаток.

Додатки потрібно позначати послідовно цифрами, наприклад додаток 1, додаток 2 тощо.

Текст окремого додатку може бути поділений на розділи та підрозділи, які нумеруються у межах кожного розділу. У цьому розділі додаток нумерується цифрами, наприклад, 2.1 - другий розділ, додаток 1;

Посилання на літературні джерела потрібно наводити у квадратних дужках. Наприклад, посилання [7, с. 25] означає таке: 7 - порядковий номер, під яким значиться літературне джерело у списку, 25 - сторінка цитованого джерела, з якого використана відповідна цитата чи цифровий матеріал.

Список літератури потрібно розміщувати у такій послідовності: Конституція України, кодекси, Укази Президента України, Закони України, постанови Верховної Ради України, постанови Кабінету Міністрів України, відомчі накази, положення, правила, інструкції, літературні джерела в абетковому порядку: монографії, підручники, посібники, брошури, журнальні та газетні статті. У кінці списку наводять іншомовні та електронні джерела інформації.

Відомості про книги повинні містити прізвище та ініціали автора, заголовок, місце видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок.

У списку літературних джерел наукові праці записують тією мовою, якою вони видані.

До списку використаних літературних джерел включають всі джерела, які студенти вивчили у процесі виконання курсової роботи, але не менше 30 найменувань.

 VI. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ І ВИМОГИ ДО ЇЇ ЗМІСТУ | VIII. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | Формування основних висновків і оформлення результатів дослідження. | ІV. ЗБІР, ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ ТА ЇЇ АНАЛІЗ | V. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИСНОВКІВ | Тема 1. Комерційна діяльність як засіб реалізації господарських відносин в умовах ринкової економіки | Тема 3. Вплив маркетингу на комерційну діяльність торговельного підприємства | Тема 5. Комерційна діяльність оптового торгового підприємства та шляхи її удосконалення | Тема 7. Комерційна діяльність закупівельно-збутового підприємства та шляхи підвищення її ефективності | Тема 9. Комерційна діяльність фірмового магазину та шляхи підвищення її ефективності | Тема 11. Комерційна діяльність акціонерного підприємства та шляхи її удосконалення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати