На головну

КУРСОВА РОБОТА

  1. АРМАТУРНИХ І ОПАЛУБНИХ РОБОТАХ
  2. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах
  3. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах.
  4. Вимоги техніки безпеки при розбірно-збірних роботах
  5. Завдання 1. Робота з папкою Календарь
  6. ІІІ.6 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЗЕМЛЯНИХ РОБОТАХ.
  7. ІІІ.7 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ КАМ'ЯНИХ РОБОТАХ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Курсова робота покликана сприяти закріпленню теоретичних знань, отриманих в процесі вивчення навчальної дисципліни "Цивільне право України" (Загальна частина), прищепленню практичних навичок тлумачення нормативно-правових актів в правозастосувальній практиці та навичок виконання науково-дослідницької роботи. Написання курсової роботи сприяє також поглибленому вивченню цивільного права, певній систематизації, розширенню і закріпленню отриманих знань. За умов вдалого вибору тематики з цивільного права можливим є створення циклу курсових робіт з інших поріднених курсів (господарського, підприємницького, трудового, фінансового, транспортного, міжнародного та публічного галузей права), які об'єднані однією науковою проблематикою (наприклад "Цивільно-права відповідальність", "Зобов'язальні правочини в галузі транспортного права" та інші).

При написанні курсової роботи студент повинен використовувати фактичні матеріали зі статистичних збірників, довідкових видань, аналітичних звітів правозастосовуючих органів, міжнародних та національних науково-дослідницьких організацій, а також практичних матеріалів розгляду конкретних цивільних справ судовими органами.

Тематика курсових робіт та строки їх виконання встановлюються кафедрою Цивільного права та процесу на початку навчального семестру. Студент самостійно обирає тему курсової роботи і узгоджує її з науковим керівником. Курсова робота оцінюється позитивною оцінкою лише при умові, якщо вона є самостійно виконаним дослідженням і оформлена у відповідності до вимог, які зазначені нижче.

2. Порядок виконання курсової роботи.

Процес виконання курсової роботи поділяється на наступні етапи:

- вибір теми курсової роботи;

- формування інформаційної та статистичної бази написання роботи;

- складання плану роботи;

- формування тексту роботи;

- оформлення роботи;

- захист курсової роботи.

При виборі теми курсової роботи слід враховувати її актуальність та важливість для правозастосувальної практики, а також рівень законодавчого забезпечення з огляду на те, що з прийняттям Цивільного кодексу України (2004 р.) необхідно було внести зміни і доповнення до багатьох законодавчих і підзаконних актів, які до цього часу не внесені.

В процесі підготовки до написання курсової роботи підбираються та вивчаються нормативно-правові та літературні джерела, складається бібліографія. Пошук джерел здійснюється за допомогою бібліотечних каталогів (систематичного, алфавітного), реферативних та наукових журналів, бібліографічних довідників, засобів Інтернету. Особливої уваги слід приділити періодичним виданням, роз'ясненням Конституційного Суду України, постановам пленуму Верховного Суду України, роз'яснювальним листам Вищого господарського Суду України, вивченню іноземних джерел.

Попереднє вивчення нормативно-правових актів і літературних джерел з теми курсової роботи є основою для складання плану роботи.

План курсової роботи включає в себе:

Вступ

І Розділ - дається суспільно-політична характеристика питання, що розглядається, характеристика теоретичних основ об'єкта дослідження, а також актуальність теми.

ІІ Розділ - подається аналіз проблеми, розкривається її практична значимість та сучасний стан проблем (проблеми).

ІІІ Розділ - центральна частина роботи. Аналізується викладення положень курсової роботи в підручниках, посібниках, науковій літературі, положень змісту відповідних нормативно-правових актів, судової практики. Необхідно наводити позицію студента щодо питань, з яких є різні позиції окремих авторів. Обов'язково необхідно робити посилку на джерело запозичення тексту курсової роботи або виказаної позиції автора щодо спірних питань, які розглядаються в курсовій роботі.

Висновки.

Текст курсової роботи повинен бути відредагованим, стилістично витриманим у відповідності до вимог наукового дослідження. Виконана курсова робота повинна бути оформлена відповідно до вимог, які викладені в цих методичних рекомендаціях і у встановлений строк передається на кафедру для реєстрації і подальшого рецензування науковим керівником.

Захист курсової роботи здійснюється прилюдно за присутністю всіх студентів навчальної групи. Процедура захисту передбачає стислий виклад студентом головних проблем дослідження та шляхи їх вирішення, обговорення основних результатів. До захисту студент знайомиться з рецензією наукового керівника і готується аргументовано відповісти на подані ним зауваження. Оцінка вноситься в відомість та залікову книжку студента і перегляду (перезахисту) не підлягає.

Курсова робота оцінюється за чотирибальною системою за такими критеріями.

"відмінно" - всі питання теми викладені правильно і вичерпно; викладення матеріалу логічне і послідовне; студент вміє диференціювати та інтегрувати знання з дисципліни; проведено всебічний аналіз вихідних даних та прогнозування тенденцій, фактів і подій, що аналізуться; студент вміло застосовує методи, досягнення цивілістичної науки та нормативно-правові акти при висвітленні теми курсової роботи, широко використовує судову практику.

"добре" - відповіді повні, відсутні суттєві помилки при викладені матеріалу; студент вміє диференціювати знання з дисципліни; проведено всебічний аналіз вихідних даних; вміло застосовуються методи, досягнення цивілістичної науки та нормативно-правові акти при висвітленні теми курсової роботи.

"задовільно" - відповіді недостатньо повні, але відсутні помилки, що засвідчували б незнання програми дисципліни; студент вміє диференціювати знання з дисципліни; студент знає методи, правила та принципи дисципліни, але не вміє їх застосовувати в конкретних ситуаціях.

"незадовільно" - відповідь неповна, наявні помилки, що засвідчують незнання програми дисципліни.

У випадку, коли без поважних причин курсова робота не представлена на кафедру не пізніше як за місяць до початку сесії, або оцінена "незадовільно", студент не допускається до складання іспиту з дисципліни "Цивільне право України". Студент повинен доопрацювати роботу відповідно до зауважень рецензента і передати її на кафедру разом з незарахованою роботою на повторну рецензію. Повторна курсова робота виконується за цією самою темою і захищається студентом після її рецензії викладачем.

3. Структура, обсяг та зміст курсової роботи.

Курсова робота повинна бути логічно побудованою і мати характер цілісного і завершеного самостійного дослідження, має описово-досліджуваний характер і складається зі вступу, основної частини та висновків.

Вступ. У вступі дається обґрунтування актуальності вибраної теми, характеристика стану цивільного законодавства і досліджуваної проблеми, зазначається мета і завдання курсової роботи, предмет та об'єкт дослідження. У вступній частині курсової роботи слід також зазначити рівень досліджуваності теми у вітчизняній та зарубіжній літературі. Рекомендований обсяг вступу - 2-3 сторінки друкованого тексту.

Основна частина курсової роботи поділяється на 3 розділи.

Перший з них слід присвятити висвітленню характеристики теоретичних аспектів (основ) досліджуваної теми, другий-аналізу проблеми (проблем) та оцінка чинників, які її (їх) визначають, третій розділ - це основа результату теоретичного дослідження, визначаються науково обґрунтовані рекомендації та пропозиції щодо розв'язання розглянутої проблеми (проблем). Всі розділи повинні бути логічно пов'язані між собою. Рекомендований обсяг основної частини курсової роботи - 30-35 сторінок друкованого тексту.

Висновки - заключна частина курсової роботи, в якій дається коротке резюме змісту курсової роботи, висновки і рекомендації, що вказують на ступінь опанування студентом знаннями по темі дослідження, а також на придбання навичок тлумачення сучасного цивільного законодавства. Обсяг заключної частини курсової роботи - 2-3 сторінки друкованого тексту.

Окремі частини тексту, які мають самостійне значення (наприклад, об'ємні таблиці), а також ті частини ілюстративного матеріалу, що доповнюють наведені в тексті, можуть бути вміщені в додатки у вигляді таблиць статистичних цифрових даних, ілюстрації допоміжного характеру, окремі статті або пункти нормативно-правових актів. Рекомендований обсяг додаткової частини курсової роботи - не більше 10 сторінок друкованого тексту.

4. Оформлення курсової роботи.

Курсова робота повинна бути стилістично і технічно правильно й акуратно оформлена. Вона комплектується в такій послідовності:

- титульний лист;

- зміст;

- вступ;

- основна частина (3 розділи, поділені на підрозділи);

- висновки (заключна частина);

- список використаних джерел (нормативно-правових актів і літератури);

- додатки (в разі необхідності).

Текст повинен бути виконаний машинописно. Сторінки мають бути підшиті і пронумеровані. Текст курсової роботи треба розміщувати тільки з одного боку аркуша, на білому папері формату А 4 (2104297 мм), залишаючи поля; зліва - не менше 33 мм, справа - не менше 10 мм, зверху та знизу - не менше 20 мм. У друкованому варіанті на одній сторінці тексту міститься до 30 рядків по 68-70 знаків у кожному.

Зразок оформлення титульного листа курсової роботи.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КУРСОВА РОБОТА

На тему: "Майнові відносини в цивільному праві"

  Студента групи 2613 2 курсу денної форми навчання Іванова Петра Степановича Шифр:________   Науковий керівник: Зайчук Іван Петрович, кандидат юридичних наук

Київ-2008

Примірний зразок оформлення плану курсової роботи

ЗМІСТ

ВСТУП ................................................................................................... стор.
Розділ І Цивільно-правова характеристика майнових відносин...................................................................................   стор.
1.1. Поняття майнових відносин в цивільному праві та їх особливості..............................................................................   стор.
1.2. Види майнових відносин та їх характеристика.................... стор.
Розділ ІІ Порівняльна характеристика виробничих і майнових відносин....................................................................................   стор.
2.1. Спільне у виробничих і майнових відносинах................................................................................   стор.
2.2. Відмінне у виробничих і у майнових відносинах................ стор.
Розділ ІІІ Порівняльно-правове дослідження майнових відносин у цивільному праві країн Європейського союзу.....................   стор.
3.1. Поняття майнових відносин за цивільним правом країн Європейського Союзу............................................................   стор.
3.2. Спільні позиції в понятті виробничих і майнових відносинах за цивільним правом країн Європейського Союзу.......................................................................................   стор.
3.3. Відмінне у виробничих і майнових відносинах за цивільним правом України та за цивільним правом країн Європейського Союзу.............................................................     стор.
Висновки ................................................................................................... стор.
Перелік використаних джерел................................................................... стор.
Додатки........................................................................................................ стор.

7. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

1. Загальна характеристика цивільного права як галузі права.

2. Майнові відносини в цивільному праві.

3. Предмет, метод і функції цивільного права.

4. Принципи цивільного права та їх характеристика.

5. Джерела цивільного права.

5. Загальна характеристика цивільного законодавства.

6. Дія цивільного законодавства.

7. Загальна характеристика науки цивільного права: поняття, методи та система.

8. Цивільне право як навчальна дисципліна.

9. Предмет і система цивільного і торгового права зарубіжних країн.

10. Основні інститути цивільного права.

11. Основні інститути цивільного права зарубіжних країн.

12. Юридичні особи у праві зарубіжних країн.

13. Цивільні правовідносини: поняття, елементи, суб'єкти та об'єкти.

14. Види цивільно-правових відносин.

15. Підстави виникнення та зміни цивільних правовідносин.

16. Припинення цивільних правовідносин.

17. Суб'єкти цивільного права, їх правова характеристика.

18. Правовий статус фізичних осіб в цивільному праві.

19. Правовий статус юридичних осіб в цивільному праві.

20. Цивільна правоздатність та дієздатність фізичних осіб.

21. Фізична особа - підприємець.

22. Цивільна правоздатність та дієздатність юридичних осіб.

23. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.

24. Опіка і піклування в цивільному праві.

25. Юридичні особи: поняття, ознаки та види.

26. Підстави і порядок виникнення юридичних осіб.

27. Підстави і порядок припинення юридичних осіб.

28. Підприємницькі товариства як суб'єкти цивільного права.

29. Особливості правового статусу непідприємницьких товариств.

30. Правовий статус господарських товариств.

31. Правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю.

32. Правовий статус товариств з додатковою відповідальністю.

33. Правовий статус відкритих акціонерних товариств.

34. Правовий статус закритих акціонерних товариств.

35. Правовий статус командитних товариств.

36. Правовий статус повних товариств.

37. Філії та представництва як окремі підрозділи юридичних осіб, їх правовий статус.

38. Правовий статус спільних підприємств.

39. Юридичні особи публічного права.

40. Юридичні особи приватного права.

41. Юридичні особи з іноземним капіталом.

42. Правовий статус виробничих кооперативів.

43. Держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади як суб'єкти цивільного права.

44. Об'єкти цивільного права: поняття та види.

45. Речі як об'єкти цивільних прав.

46. Гроші та валютні цінності як об'єкти цивільних прав.

47. Цінні папери як об'єкти цивільних прав.

48. Дорогоцінні метали та каміння як об'єкти цивільних прав.

49. Інформація як особливий об'єкт цивільних прав.

50. Нематеріальні блага як об'єкти цивільних прав.

51. Правочини: поняття, форми та види.

52. Недійсні правочини в цивільному праві.

53. Визнання правочинів недійсними.

54. Представництво в цивільному праві.

55. Представництво і довіреність: поняття, види та форми.

56. Здійснення суб'єктивних цивільних прав та виконання цивільно-правових обов'язків.

57. Припинення здійснення суб'єктивних цивільних прав і виконання обов'язків.

58. Способи здійснення суб'єктивних цивільних прав і виконання обов'язків.

59. Цивільно-правовий захист цивільних прав та інтересів.

60. Строки та терміни: поняття, значення та види.

61. Позовна давність в цивільному праві.

62. Особисті немайнові відносини, не пов'язані з майновими в цивільному праві.

63. Особисті немайнові права фізичної особи та їх види як об'єкти цивільного права.

64. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи в цивільному праві.

65. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи в цивільному праві.

66. Захист особистих немайнових прав.

67. Загальна характеристика права власності.

68. Форми і види права власності.

69. Способи набуття права власності.

70. Способи припинення права власності.

71. Цивільно-правові засоби захисту права власності.

72. Віндикаційний позов як засіб захисту права власності.

73. Негаторний позов як засіб захисту права власності.

74. Позов про визнання права власності.

75. Захист честі, гідності та ділової репутації фізичних осіб.

76. Форми і види цивільно-правової відповідальності.

77. Умови цивільно-правової відповідальності.

8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ

1. Поняття цивільного права як галузі права. Місце і значення цивільного права в системі галузей права.

2. Цивільне право як приватне право. Співвідношення приватного права і публічного права.

3. Предмет цивільного права.

4. Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин.

5. Функції сучасного цивільного права та їх характеристика.

6. Принципи цивільного права та їх характеристика.

7. Джерела цивільного права та їх види.

8. Система сучасного цивільного права.

9. Структура Цивільного кодексу України та її характеристика.

10. Поняття цивільного законодавства. Співвідношення цивільного права і цивільного законодавства.

11. Структура цивільного законодавства.

12. Дія цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб.

13. Поняття та предмет науки цивільного права.

14. Методи науки цивільного права.

15. Система науки цивільного права.

16. Взаємозв'язок науки цивільного права з іншими юридичними науками.

17. Предмет і система цивільного та торгового права зарубіжних країн.

18. Правові моделі східноєвропейських, західноєвропейських і англосаксонських держав.

19. Основні правові інститути цивільного і торгового права зарубіжних країн.

20. Правове становище фізичних осіб у цивільному праві зарубіжних країн.

21. Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн.

22. Взаємодія вітчизняного та іноземного цивільного права.

23. Поняття та особливості цивільних правовідносин.

24. Зміст (структура) цивільних правовідносин.

25. Класифікація цивільних правовідносин.

26. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин.

27. Види юридичних фактів та їх характеристика.

28. Суб'єкти цивільного права та їх загальна характеристика.

29. Поняття, ознаки та обсяг правоздатності фізичної особи. Правоздатність іноземців та осіб без громадянства.

30. Виникнення та припинення правоздатності.

31. Запобігання обмеженню можливості фізичної особи мати цивільні права та обов'язки.

32. Ім'я та місце проживання фізичної особи.

33. Акти цивільного стану.

34. Поняття та зміст цивільної дієздатності фізичної особи.

35. Види цивільної дієздатності фізичних осіб.

36. Обмеження дієздатності фізичної особи: підстави, порядок та правові наслідки. Поновлення в дієздатності фізичної особи.

37. Визнання фізичної особи недієздатною: підстави, порядок та правові наслідки.

38. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою: підстави, порядок та правові наслідки.

39. Оголошення фізичної особи померлою: підстави, порядок та правові наслідки.

40. Правовий статус фізичної особи - підприємця.

41. Загальні засади цивільно-правових інститутів опіки та піклування.

42. Встановлення над фізичною особою опіки чи піклування: підстави, порядок та правові наслідки.

43. Правовий статус (положення) опікунів і піклувальників.

44. Припинення опіки і піклування: підстави та порядок.

45. Поняття та ознаки юридичної особи. Сутність юридичної особи.

46. Організаційно-правові форми юридичних осіб.

47. Правоздатність юридичної особи та її зміст.

48. Порядок державної реєстрації юридичної особи.

49. Установчі документи юридичної особи. Органи юридичної особи.

50. Способи створення юридичних осіб.

51. Філії та представництва юридичної особи.

52. Цивільна дієздатність юридичної особи.

53. Припинення функціонування юридичних осіб.

54. Форми припинення юридичних осіб: реорганізація юридичних осіб.

55. Види реорганізації юридичних осіб.

56. Виділ юридичної особи.

57. Порядок ліквідації юридичної особи,

58. Класифікація юридичних осіб.

59. Підприємницькі товариства: види і загальна характеристика.

60. Командитне товариство ознаки, правовий статус, права і обов'язки засновників (учасників).

61. Товариство з обмеженою відповідальністю: ознаки, правовий статус, права і обов'язки засновників (учасників).

62. Товариство з додатковою відповідальністю: ознаки, правовий статус, права і обов'язки засновників (учасників).

63. Акціонерне товариство: ознаки, види, правовий статус товариства і акціонерів.

64. Виробничий кооператив: ознаки, правовий статус, права і обов'язки засновників (учасників).

65. Юридичні особи, створені на засадах об'єднання громадян: їх цивільна правоздатність, види та ознаки.

66. Особливості цивільної правоздатності держави Україна по Цивільному кодексу України.

67. Участь держави Україна в цивільних правовідносинах.

68. Цивільна правоздатність Автономної Республіки Крим. Участь Автономної Республіки Крим в цивільних правовідносинах.

69. Цивільна правосуб'єктність територіальних громад. Участь територіальних громад у цивільних правовідносинах.

70. Сутність здійснення суб'єктивних цивільних прав.

71. Межі здійснення суб'єктивних цивільних прав і забезпечення виконання цивільних обов'язків.

72. Способи захисту цивільних прав та інтересів.

73. Представництво в цивільному праві: поняття та види.

74. Представництво за довіреністю.

75. Посадові особи , які засвідчують довіреність.

76. Поняття та види об'єктів суб'єктивних цивільних прав, їх загальна характеристика.

77. Оборотоздатність об'єктів суб'єктивних цивільних прав.

78. Речі як об'єкти суб'єктивних цивільних прав: поняття, класифікація та її правове значення.

79. Цінні папери як об'єкти суб'єктивних цивільних прав. Групи та види цінних папір.

80. Передання прав за цінними паперами.

81. Результати робіт та послуги як об'єкти суб'єктивних цивільних прав.

82. Результати інтелектуальної, творчої діяльності як об'єкти суб'єктивних цивільних прав.

83. Інформація як об'єкт суб'єктивних цивільних прав.

84. Особисті немайнові права фізичної особи як об'єкти суб'єктивних цивільних прав, їх класифікація.

85. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи.

86. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.

87. Цивільно-правовий захист особистих немайнових прав фізичних осіб.

88. Поняття та ознаки правочинів. Воля і волевиявлення як суть правочину.

89. Види правочинів та їх загальна характеристика.

90. Умови чинності (дійсності) правочину. Презумпція правомірності правочину.

91. Форма правочину. Способи волевиявлення.

92. Державна реєстрація правочинів. Місце вчинення правочину.

93. Строки у правочині. Правочини, щодо яких правові наслідки пов'язуються з настанням певної обставини.

94. Тлумачення змісту правочину.

95. Відмова від правочину.

96. Правові наслідки недодержання сторонами при вчиненні правочину вимог закону.

97. Правові наслідки недодержання волевиявлення сторонами при вчиненні правочину.

98. Недійсність правочину: правові підстави та умови недійсності правочину (окремих його частин).

99. Види недійсних правочинів. Нікчемні правочини. Оспорювані правочини.

100. Фіктивні правочини. Удавні правочини. Умови їх визнання та правові наслідки для сторін.

101. Поняття і значення строку та терміну в цивільному праві.

102. Роль і місце строків та термінів в цивільних правовідносинах.

103. Правила визначення строків та термінів в цивільному праві.

104. Початок перебігу строку. Закінчення строку. Порядок вчинення дій в останній день строку.

105. Класифікація цивільно-правових строків.

106. Строки здійснення суб'єктивних цивільних прав і обов'язків.

107. Строки захисту суб'єктивних цивільних прав.

108. Поняття позовної давності, її зміст та межі дії.

109. Загальна та спеціальна позовна давність.

110. Початок перебігу позовної давності.

111. Зупинення перебігу позовної давності.

112. Переривання перебігу позовної давності.

113. Закінчення строку позовної давності. Правові наслідки пропущеннястроку позовної давності.

114. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.

115. Поняття та зміст права власності.

116. Форми права власності та їх характеристика.

117. Реалізація права власності.

118. Правові підстави набуття права власності.

119. Правові підстави припинення права власності.

120. Засади захисту права власності.

121. Визнання права власності. Визнання незаконним правового акта, що порушує право власності.

122. Поняття та ознаки цивільно-правової відповідальності.

123. Форми і види цивільно-правової відповідальності.

124. Сплата неустойки за порушення умов договору.

125. Відшкодування збитків. Види збитків.

126. Умови притягнення до цивільно-правової відповідальності.

9. СПИСОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996р.іззмінами, внесеними 08.12.2004р. (ВВР, 2005, №2, ст.44).

2. Конвенція про Захист прав і основних свобод людини (Рим, 4. ХІ.1950), ратифікована Законом України від 17.07.1997р.

3. Конвенція ООН про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів від 14.06.1974р.

4. Цивільний кодекс України (за станом на 01.09.2007р.) - Харків:"Одісей", 2007.- 424с.

5. Господарський кодекс України (за станом на 09.01,2007р.) - Харків:"Ксилон", 2007. - 208с.

6. Сімейний кодекс України. - К.: "Атіка". - 2002. - 80с.

7. Земельний кодекс України.- К.: "Істина".- 2001.- 72с.

8. Жилищный кодекс Украины (за станом на 05.03.1996р.).- К.:Истина".- 1996. - 96с.

9. Кодекс торговельного мореплавства України / Відомості Верховної Ради України.- 1995.-№47.- с.349.

10. Повітряний кодекс України / Відомості Верховної Ради України.-1993. №25. - с.274.

11. Земельний кодекс України з постатейними матеріалами: 3б. нормат. актів./ Уклад. :Д. В. Ковальський, П. О. Панькова.- К., 2007.- 416с.

12. Єдині Державні реєстри Міністерства юстиції України:3б. нормат. актів.- К., 2006.- 336с.

13. Законодавство України про нотаріат: 3б. нормат, актів / Упоряд. М.І. Кондратенко.- К., 2006.- 384с.

14. Банківське законодавство України: 3б. нормат. актів.- К., 2006.- 384с.

15. Регулювання ринку цінних паперів в Україні: 3б. нормат. актів. - К., 2005.- 384с.

16. Ліцензування в Україні: 3б. нормат. актів.- К,, 2005.- 416с.

17. Коментар судової практики розгляду юридичних помилок у документах. / С. О. Теньков. -К., 2006.- 352с.

18. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. Видання третє, перероблене та доповнене.-Х.: ТОВ "Одісей", 2007.- 1200с.

19. Цивільний кодекс України: Коментар / За заг. ред. Є. О-Харитонова, О. М. Калітенко.- Одеса: Юридична література, 2003.-1080с.

20. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.1991р.

21. Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації" від 23.04.1991р.

22. Закон України "Про захист прав споживачів" від 12.05.1991р.

23. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" від 18.06.1991р.

24. Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18.09.1991р.

25. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.1991р. (за станом від 17.11.2005р.).

26. Закон України "Про дію міжнародних договорів на території України" від 10.12.1991р.

27. Закон України "Про товарну біржу" від 10.12.1991р. 28. Закон України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" від 14.02.1992р.

98. Закон України "Про об'єднання громадян" від 16.02.1992р.

99. Закон України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" від 06.03.1992р. (за станом від 10.01.2002р.).

100. Закон України "Про приватизацію державного майна" від 04.03.1992р. (в редакції від 20.12.2001р.).

101. Закон України "Про споживчу кооперацію" від 10.04.1992р.

102. Закон України "Про оренду державного та комунального майна" від 10.04.1992р. (за станом від 07.02.2002р.).

103. Закон України "Про тваринний світ" від 03.03.1993р.

104. Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" від 21.04.1993р.

105. Закон України "Про нотаріат" від 02.09.1993р. (в редакції від 14.01.2006р.).

106. Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" від 15.12.1993р.

107. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 15.12.1993р.

108. Закон України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" від 15.12.1993р.

109. Закон України "Про авторське право і суміжні права" від 23.12.1993р.

110. Закон України "Про міжнародні договори України" від 22.12.1993р.

111. Закон України "Про органи реєстрації актів цивільного стану" від 24.12.1993р.

112. Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" від 04.02.1994р.

113. Закон України "Про промислово-фінансові групи в Україні" від 21.11.1995р.

114. Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 19.03.1996р.

115. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.1996р.

116. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997р. (за станом від 11.07.2001р.).

117. Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію" від 17.07.1997р.

118. Закон України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" від 05.11.1997р.

119. Закон України "Про оренду землі" від 08.08.1995р. (за станом від 14.02.2000р.).

120. Закон України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" від 03.03.1998р. (в редакції від 07.02.2002р.).

121. Закон України "Про місцеві державні адміністрації"від 09.04.1999р. (за станом від 04.12.2001р.).

122. Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" від 16.06.1999р.

123. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом" у редакції від 30.06.1999р.

124. Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01.08.2000р.

125.Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.11.2000р.

126. Закон України "Про громадянство України" від 18.01.2001р.

127. Закон України "Про політичні партії в Україні" від 05.04.2001р.

128. Закон України "Про обіг векселів в Україні" від 05.04.2001р.

129. Закон України "Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001р.

130. Закон України "Про кредитні спілки" від 20.12.2001р.

131. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 15.05.2003р.

132. Закон України "Про фермерське господарство" від 19.06.2003р.

133. Закон України "Про кооперацію" від 10.07.2003р.

134. Закон України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" від 18.11.2003р.

135. Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" від 11.12.2003р.

136. Закон України "Про фінансовий лізинг" від 11.12.2003р.

137. Закон України "Про Кабінет Міністрів України" від 21.11.2006р. "Про порядок розгляду клопотання про переміну громадянами України прізвищ, імен, по батькові", затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.1993р.

138. Положення "Про порядок реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності", затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998р.

139. Положення "Про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України", затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996р.

140. Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1993р.

141. Постанова Кабінету Міністрів України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" від 21.09.1998р. (в редакції від 13.03.2002р.).

142. Декрет Кабінету Міністрів України "Про довірчі товариства" від17.03.1993р.

143. "Тимчасове положення про Фонд Державного майна України", затверджено постановою Верховної Ради України від 07.07.1997р.

144. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження положення про порядок державної реєстрації благодійних організацій" від 30.03.1998р. 73.

145. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000р.

146. "Положення про порядок легалізації об'єднання громадян", затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.1993р. (за ст. на 18.01.2006р.).

147. Указ Президента України "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів міністерств та набрання ними чинності" від 10.06.1997р.

148. Указ Президента України "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств і інших органів виконавчої влади" від 03.10.1992р. (з наступними змінами).

149. Указ Президента України "Про порядок переміни громадянами України прізвищ,імен та побатькові" від 31.11.1991р.

150. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 18.06.1994р. № 18/5 (в редакції від 29,08.2005р.).

151. Інструкція по діловодству у відділах реєстрації актів громадського стану, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 05.04.1994р.

152. Інструкція про порядок реєстрації актів громадського стану в Україні, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000р. № 52/05.

153. Правила опіки та піклування, затверджені наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді. Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999р.

154. Права людини і громадянина в Україні: Навч. посібник / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник.- К., 2004.- 336с.

155. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник / В. С. Дроб'язко, Р. В-Дробов'язко.-К., 2004.- 512с.

156. Міжнародне приватне право: Навч. посібник / За ред. В. М. Гайворонського, В. П. Жушмана.- К., 2005.- 368с.

157. Доміненко Л. О., Сарновська С. О.: Цивільне право України: [Навч. посіб. для студ. вищі навч. закл.]. Межрегіон. акад. упр. персоналом.- К., 2005.- 383с.

158. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. [Д. В. Боброва, 0-В. Дзера, А. С. Довгерт та ін.]; За ред. 0-В. Дзери, Н. С. Кузнєцової; Київ. нац. Ун-т ім. Т. Шевченка.- 2-е вид., перероб. і допов.-К., Юрінком Інтер, 2005.- Кн.1- 735.

159. Фінансове право України: Підручник / За ред. М. П. Кучерявенка,- К., 2006.- 320с.

160. Конституційне право України: Підручник / О. Ф. Фрицький.- 3-є вид. перероб і доп." К., - 2006.- 512с.

161. Міжнародне право: Навч. посібник / За ред. М. В. Буроменського.- К., 2006.- 336с.

162. Господарське право: Підручник / В. С. Щербина.- 3-є вид., перероб і доп.- К., 2006.- 680с.

163. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник / В. В. Поєдинок.- 2006.-288 с.

164. Цивільне право України. Загальна частина: Підручник / 3а ред. І. А. Бірюкова, Ю. О. Заіки,- К.: КНТ.- 2006.- 480с.

165. Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб: Монографія / В. Д. Примак.- К., 2007.-432с.

166. Цивільне право України: Борисов В.І./ керівник авторського колективу Яроцький В. Л., Жилінков І. В.: в 2 кн.: Кн.1.-К.: Юрінком Інтер, 2007.- 460 с.

Робочу навчальну програму склав

кандидат юридичних наук,

доцент Хоменко В. М.

ЗМІСТ

1. Навчальна програма з дисципліни «Цивільне право» (Загальна частина).......................................................   стор.
2. Робоча навчальна програма з дисципліни «Цивільне право» (Загальна частина).......................................................   стор.
2.1 Вступ ...................................................................... стор.
2.2 Тематичний план курсу................................................ стор.
2.3 Зміст тем лекційного курсу............................................ стор.
2.4 Зміст тем практичних (семінарських) занять...................... стор.
2.5 Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів і теми дисципліни, які передбачають самостійну роботу студентів...................................................................     стор.
2.6 Методичні рекомендації по написанню курсової роботи........ стор.
2.7 Тематика курсових робіт............................................... стор.
2.8. Перелік питань для підготовки до іспиту........................... стор.
2.9 Список нормативно-правових актів та рекомендованої літератури.................................................................. стор.

 Тема 12. Правочини. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Завдання № 5. | Завдання 1. | Завдання 3. | Завдання 2. | Завдання 2. | Завдання 2. | Завдання 4. | Завдання 3. | Завдання 3. | Завдання 5. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати