На головну

ЧИСЛОВЕ ПРОГРАМНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ЙОГО РІЗНОВИДИ. РОБОТИЗАЦІЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

  1. SWOT - аналіз як інструмент стратегічного управління
  2. Val (рядковий вираз)- числове значення.
  3. Аналіз обсягу виробництва у виробництві СМЗ
  4. Аналіз організаційної структури управління підприємством
  5. Аналіз показників рентабельності виробництва
  6. Аналіз техніки удару і зупинки м'яча внутрішньою стороною ступні
  7. Безпека при експлуатації систем під тиском і кріогенної техніки

Числове програмне управління використовується для автоматичного управління роботою різноманітного обладнання і механізмів.

При звичайному управлінні обладнання пристроєм управління є людина. Вона управляє роботою верстата за допомогою різноманітних виконуючих механізмів. В автоматичному управлінні пристроєм управління є звичайний автомат, а в числовому програмному управлінні - комп'ютер. Він управляє роботою обладнання за допомогою програми, яку для нього склала людина.

Переваги обладнання з числовим програмним управлінням над звичайним автоматичним в тому, що при зміні технологічної операції, не потрібно переробляти обладнання, а лише поміняти програму для комп'ютера, що керує обладнанням.

Види ЧПУ.В системах числового програмного управління положення і переміщення різноманітних частин обладнання задається за допомогою чисел в трьохвимірній системі координат. При цьому задається також включення різноманітних пристроїв (двигунів, клапанів), і час виконання операції. В залежності від виду обладнання комп'ютер може використовувати різні принципи числового програмного управління, найбільш поширеними з яких являються супервізорне і пряме числове програмне управління. В режимі супервізорного числового програмного управління комп'ютер одержує вхідну інформацію про хід технологічного процесу і в відповідності до заданого алгоритму управління може змінювати налаштування регуляторів, що використовуються в технологічному обладнанні. Таким чином комп'ютер виконує функції зворотного зв'язку. Завданням супервізорного управління являється підтримка оптимальних умов технологічного процесу. При прямому числовому управлінні комп'ютер безпосередньо керує виконавчим механізмом, виконуючи всі необхідні обчислення.

Важливим засобом інтенсифікації виробництва є роботизація, тобто застосування у виробництві промислових роботів.

Промисловий робот- це технічний пристрій, призначений для виконання комплексу виробничих операцій в автоматичному режимі. У виробництві застосовується велика кількість різновидів і типів роботів і робототехнічних комплексів від найпростіших до складних інтелектуальних роботів, здатних самостійно приймати рішення на основі отриманої інформації у складних виробничих умовах, адаптуватися до змін у навколишньому середовищі. У роботах і робототехнічних комплексах знайшли застосування останні досягнення інформаційної техніки: пристрої і система сприйняття інформації, цифрові пристрої і мікропроцесори для перетворення і обробки інформації, приводи робочих органів з цифровим програмним керуванням, сучасні програмні засоби. Для робототехнічного виробництва характерним є те, що виробництво здійснюється без участі або майже без участі людини. Застосування роботів дає змогу звільнити людину від важкої одноманітної праці, від роботи у шкідливих для організму умовах, а також у недоступних для людини середовищах.

Автоматизація - це заміна діяльності людини роботою машин і механізмів. Застосовується для полегшення праці людини. Може передбачати часткову автоматизацію, або ж повну.

Операції можуть виконуватися автоматизовано( з використанням праці людини, коли людина бере участь в роботі ) і автоматично( коли людина є спостерігачем, усі операції виконує машина)

Автоматизація управління, а отже, й автоматизація інформаційної системи тобто найчастіше це автоматизація за допомогою сучасних інформаційних технологій, необхідні (обов'язкові) в таких випадках:

а) фізіологічні та психологічні можливості людини для управління даним процесом є недостатніми;

б) система управління знаходиться в середовищі, небезпечному для життя і здоров'я людини;

в) участь людини в управлінні процесом вимагає від неї дуже високої кваліфікації;

г) процес, яким треба управляти, переживає критичну або аварійну ситуацію.

д) для полегшення праці людини.

Завдання:

1. Описати що є характерним для роботехнічного виробництва.

2.Проаналізувати роль автоматизації в житті людини. Навести приклади того, що автоматизація є позитивним явищем?

Питання для самоконтролю:

1. Для чого використовують ЧПУ?

2. Яке завданням виконує супервізорне керування ?

3. При якому числовому управлінні комп'ютер безпосередньо керує виконавчим механізмом?

4. Що називають роботизацією?

5. Що називають промисловим роботом?

6. Від чого звільнили людину роботи?

7. Що називають автоматизацією?

ТЕКСТОВИЙ ПРОЦЕСОР «MS WORD»

В даний час Microsoft Word 2010 є повнофункціональною прикладною програмою редагування і обробки текстової і графічної інформації, створення документів, як в електронному вигляді, так і у вигляді друкарських копій, і може застосовуватися у видавничій справі для верстки книг будь-якої складності.

Основу середовища Word 2010 складають візуальні засоби (команди у вигляді кнопок, полів для введення інформації або меню), розташовані на Стрічці, для управління вмістом документа в процесі його створення і обробки.

Середовище Word 2010 розроблене з врахуванням всіх етапів процесу створення документа: введення тексту, редагування, форматування і так далі, що забезпечує ефективну роботу з додатком. Стрічка складається з вкладок, які містять такі елементи управління призначеним для користувача інтерфейсом як групи і команди. Необхідно відзначити, що Стрічка складається з стандартних вбудованих вкладок, корінці яких відображуються у вікні додатка Word 2010: "Главная", "Вставка", "Разметка страницы", "Ссылки", "Рассылки", "Рецензирование", "Вид" (рис. 3-9).

Рис. 3 - Вкладка "Главная" Стрічки вікна Word 2010

Рис. 4 - Вкладка "Вставка" Стрічки вікна Word 2010

Рис. 5 - Вкладка "Разметка страницы" Стрічки вікна Word 2010

Рис. 6 - Вкладка "Ссылки" Стрічки вікна Word 2010

Рис. 7 - Вкладка "Рассылки" Стрічки вікна Word 2010

Рис. 8 - Вкладка "Рецензирование" Стрічки вікна Word 2010

Рис. 9 - Вкладка "Вид" Стрічки вікна Word 2010

Параметри сторінки

"Разметка страницы"→ група "Параметры страница""Поля"

"Настраиваемые поля..."(рис. 10)

Попередній перегляд документу

"Вид"→ група "Режим просмотра документа""Режим чтения"

Масштаб відображення документу

"Вид"→ група "Масштаб""Масштаб"

Рис. 10 - Вікно "Параметры страницы"

Питання для самоконтролю:

1. Що дозволяє виконувати текстовий процесор Microsoft Word 2010?

2. Перерахуйте стандартні вбудовані вкладки, корінці яких відображуються у вікні додатка Word 2010.

3. Як встановити:

- параметри сторінки;

- попередній перегляд документу;

- масштаб відображення документу?

Завдання:

Заповнити колонку таблиці Потрібні діїдля виділення окремих частин тексту

№ п/п Що виділити? Потрібні дії
Виділити слово  
Виділити один рядок  
Виділити абзац  
Виділити речення  
Виділити НЕ прямокутний фрагмент  
Виділити прямокутний фрагмент  
Розширити або зменшити зону виділення  
Виділити весь документ  
Скасувати виділення  

 Класифікація за формою представлення | РЕДАГУВАННЯ ТА ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТУ

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З ПРЕДМЕТУ | М. Козятин | Інформаційні процеси - це процеси, які пов'язані з отриманням, зберіганням, обробкою та передачею інформації, в ході яких змінюється зміст інформації або форма її подання. | Microsoft Word 2007 | ВИКОРИСТАННЯ ТАБЛИЦЬ В ТЕКСТАХ. СТРУКТУРА ДОКУМЕНТА | Quot;Вставка"à група "Символы"à список "Формула"à "Вставить | СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ POWER POINT | Додавання й форматування тексту | ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ | ДІЛОВА ГРАФІКА. ВИКОРИСТАННЯ ДІАГРАМ І ГРАФІКІВ НА ОСНОВІ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати