Головна

I. Необоротні активи - 120000 тис. Руб.

  1.  II Оборотні активи - 190000 тис.руб.
  2.  А) непроізведенние матеріальні активи б) вироблені матеріальні активи
  3.  Активи (майно) та зобов'язання ВАТ на 01.11.200Хг.
  4.  Активи 3. Баланс Пасиви
  5.  Активи і пасиви банків
  6.  Активи і пасиви підприємства

III. Капітали і резерви - 200000 тис. Руб.

Визначте правильний варіант розрахунку величини власних оборотних коштів:

1. 200000 + 120000 = 320000 тис.руб.

2. 200000 - 120000 = 80000 тис.руб.

3. 120000 - 200000 = -80000 тис.руб.

4. 200000: 120000 = 1,667

15. Відносний надлишок (економія) робочої сили визначається за формулою:

1.

2. =

3. =

4. =

16. Загальна зарплатоёмкость продукції визначається:

1. Зe =

2. Зe =

3. Зe =

4. Зe =

17. Робоча формула для аналізу впливу факторів на прибуток від продажів продукції має вигляд:

1.

2.

3.

4. Пп =

18. Для аналізу впливу зміни ціни і собівартості реалізованої продукції на рентабельність продажів використовується факторна модель:

1.

2.

3.

4. (

19. До фінансових інвестицій належать:

1. Вкладення коштів, в створення нових основних фондів;

2. Вкладення коштів, в покупку акцій, цінних паперів;

3. Вкладення коштів, в реконструкцію старих фондів;

4. Вкладення коштів, в технічне переозброєння основних фондів.

20. До показників оцінки ділової активності, використовуваним для рейтингової оцінки підприємства, відносяться:

1. Загальна рентабельність підприємства;

2. Рентабельність власного капіталу;

3. Оборотність оборотних коштів;

4. Обсяг виробництва продукції.

21. Предметом вивчення аналізу господарської діяльності є:

1. причинно-наслідкові зв'язки економічних явищ і процесів

2. економічні результати господарювання як наслідок економічних процесів

3. економічні явища

22. В аналізі господарської діяльності підприємства спосіб абсолютних різниць використовується для розрахунку впливу факторів на результативний показник в наступних типах детермінованих факторних моделей:

1. адитивних

2. кратних

3. мультиплікативний і змішаних моделях, типу у = (а-в) * с, у = а * (в-с)

23. До інтенсивних факторів приросту обсягу продукції відносяться:

1. збільшення обсягу випуску продукції

2. збільшення кількості робочих

3. збільшення фондовіддачі

23. До фінансового аналізу належать такі блоки:

1. аналіз використання виробничих ресурсів

2. аналіз ринкової стійкості, ліквідності і платоспроможності

3. техніко-економічний аналіз

4. аналіз собівартості продукції (робіт, послуг)

24. Коефіцієнт виконання договірних зобов'язань розраховується:

1. Шляхом ділення залікового обсягу відвантаження за договірними зобов'язаннями на загальний план поставок за договором;

2. Шляхом ділення фактичного обсягу відвантаження на загальний план поставки за договором;

3. Шляхом множення залікового обсягу відвантаження за договірними зобов'язаннями на загальний план поставки за договором.

ВАРІАНТ № 2

Зміст умовних позначень показників

 п / п №  показники  Умовне позначення
 1.  Валова продукція  ВП
 2.  Обсяг виробництва продукції (в умовно-натуральному вимірі)  V заг.
 3.  Питома вага i-го виду продукції в загальному обсязі виробництва  УДi
 4.  Ціна i-го виду продукції  Цi
 5.  Фондовіддача основних виробничих фондів  Фотд.
 6.  Фондовіддача активної частини основних виробничих фондів  Ф акт.отд.
 7.  Для активної частини фондів у загальній вартості основних виробничих фондів
 8.  Відносний надлишок або економія робочої сили
 9.  Середньооблікова чисельність робітників за базисний і звітний період  Раз у Т1
 10.  Валова продукція відповідно за базисний і звітний періоди  Qпл. і Qф.
 11.  Зрплатоёмкость продукції  зе
 12.  Загальний обсяг продажів продукції у вартісному вираженні Q
 13.  Заробітна плата за кошторисом витрат на виробництво  ЗПсм
 14.  Прибуток від продажів продукції  Пп
 15.  Виручка від продажів продукції  вп
 16.  Рентабельність продажів  Rп
 17.  Собівартість реалізації, включаючи комерційні та управлінські витрати S

Критерії виставлення оцінки за результатами тестування визначає викладач.

  II Оборотні активи - 190000 тис.руб. |  і посилань на інформаційні ресурси
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати