На головну

Аналіз фінансового стану підприємства - учасника проекту

  1.  A. Поняття про корреляционном аналізі
  2.  B. Поняття про регресійного аналізу
  3.  C) Аналіз, синтез; індукція, дедукція.
  4.  ETOM-аналіз
  5.  GAP-аналіз
  6.  I I.4.2 Маркетинговий аналіз АТЦ
  7.  I АНАЛІЗ МОВНОЇ СИТУАЦІЇ

Необхідність аналізу фінансового стану в інвестиційному проектуванні виникає при оформленні кредитної заявки в банк. Підприємство-позичальник повинно підтвердити своє платоспроможне стан. Крім того, оцінка ефективності інвестиційного проекту повинна бути доповнена розрахунками за впливом реалізації проекту на основні фінансові показники підприємства - учасника проекту.

Відповідно до Методики оцінки інвестиційних проектів [19] для вирішення поставленого завдання використовуються чотири групи показників:

1. Коефіцієнти ліквідності, Які характеризують здатність підприємства погашати свої короткострокові зобов'язання:

- Коефіцієнт поточної ліквідності;

- Коефіцієнт швидкої ліквідності;

- Коефіцієнт абсолютної ліквідності.

Методика розрахунку коефіцієнтів ліквідності детально викладена в розділі 3.5 підручника.

2. Показники платоспроможності та фінансової стійкості, використовувані для оцінки здатності підприємства виконувати свої довгострокові зобов'язання:

- Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів;

- Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів;

- Коефіцієнт покриття довгострокових зобов'язань.

Методика розрахунку коефіцієнта співвідношення позикових і власних коштів наведена в розділі 3.6 підручника.

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів (  ) Розраховується за формулою

,

де  - Довгострокові зобов'язання;  - власний капітал.

Коефіцієнт покриття довгострокових зобов'язань (  ) Розраховується за формулою

,

де ПЧ - Прибуток чистий; А - Амортизація; DСК - Приріст власного капіталу протягом року; DЗС - Приріст позикових коштів протягом року; К - Сума здійснених у звітному році інвестицій; ПДО - Платежі за довгостроковими зобов'язаннями (погашення позик і виплата відсотків по ним).

3. Коефіцієнти оборотності, Застосовуються для оцінки ефективності операційної діяльності:

- Коефіцієнт оборотності капіталу;

- Коефіцієнт оборотності власного капіталу;

- Коефіцієнт оборотності запасів;

- Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості;

- Середній термін обороту кредиторської заборгованості.

Методика розрахунку коефіцієнтів оборотності детально викладена в розділі 3.9 підручника.

4. Показники рентабельності,застосовуються для оцінки поточної прибутковості підприємства - учасника проекту:

- Рентабельність продажів по прибутку до оподаткування і по чистому прибутку;

- Рентабельність активів (капіталу) за прибутком до оподаткування та за чистим прибутком;

- Рентабельність власного капіталу.

Методика розрахунку показників рентабельності детально викладена в розділі 3.8 підручника.

Зазначений перелік показників може бути доповнений на вимогу окремих учасників проекту та фінансових структур.

Показники аналізуються в динаміці і зіставляються з показниками аналогічних підприємств.

Методика повнішого аналізу фінансового стану підприємства наведена в 3 розділі даного підручника.

  Рішення |  Економічний аналіз і оцінка лізингу

 Приклад оцінки ефективності інвестиційного проекту |  Розрахунок грошового потоку від інвестиційної діяльності |  Оцінка фінансової можливості бути реалізованим проекту |  Розрахунок показників фінансової можливості бути реалізованим проекту |  Оцінка ефективності участі підприємства (власного капіталу підприємства) в проекті |  аналіз чутливості |  Розрахунок точки беззбитковості і запасу міцності |  Перевірка стійкості проекту |  Облік інфляції в оцінці інвестиційних проектів |  Визначення норми дисконту з урахуванням інфляції |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати