Головна

аналіз чутливості

  1.  A. Поняття про корреляционном аналізі
  2.  B. Поняття про регресійного аналізу
  3.  C) Аналіз, синтез; індукція, дедукція.
  4.  ETOM-аналіз
  5.  GAP-аналіз
  6.  I I.4.2 Маркетинговий аналіз АТЦ
  7.  I АНАЛІЗ МОВНОЇ СИТУАЦІЇ

Аналіз чутливості показує, наскільки сильно зміняться показники ефективності проекту при певному зміні одного з вихідних параметрів (факторів) проекту. Чим сильніше ця залежність, тим вище ризик реалізації проекту.

Для проведення аналізу чутливості необхідно:

1. Визначити найбільш значущі чинники.

2. Визначити їх найбільш ймовірне (базове) значення.

3. Розрахувати показники ефективності проекту при базових значеннях факторів.

4. Один з чинників змінити в певному межі і розрахувати показники ефективності при кожному новому значенні фактора.

5. Попередній крок повторити для кожного фактора.

6. Отримані дані звести в таблицю і визначити найбільшу чутливість проекту до яких-небудь чинників.

Аналіз чутливості може проводитися по відношенню до всіх показників ефективності інвестиційного проекту. Розрахунки проводяться за допомогою Microsoft Excel.

Покажемо застосування методу «Аналіз чутливості» до розглянутого інвестиційного проекту. Проаналізуємо чутливість одного з показників комерційної ефективності проекту - Чистого дисконтованого доходу (  ) До зміни окремих параметрів (факторів) проекту.

Виділимо для аналізу найбільш значущі фактори:

1. Виручка від реалізації продукції.

2. Інвестиції.

3. Змінні витрати.

4. Постійні витрати.

5. Податки.

6. Норма дисконту.

Для розрахунку впливу зміни вищенаведених факторів на  проекту доцільно використовувати не базову таблицю (табл. 4.6), а перетворену таблицю розрахунку  (Табл. 4.17). розрахунок ЧДД в формі таблиці 4.17 дозволяє простежити взаємозв'язок основних показників проекту і ЧДД.

Дані табл. 4.18 дозволяють зробити висновок про достатню стійкості проекту. Чиста поточна вартість приймає негативне значення в разі зниження виручки від реалізації продукції на 20% (ЧДД = -3808 Тис. Руб.) І збільшення змінних витрат на 20% (ЧДД = -853 Тис. Руб.). базове значення ЧДД має збігатися зі значенням ЧДД в табл. 4.6 (з урахуванням округлення).


Таблиця 4.17

Розрахунок чистого дисконтованого доходу для аналізу чутливості

 показники  крок розрахунку
 1. Грошовий потік від інвестиційної діяльності, тис. Руб.  -445  -2010          238,33
 2. Виручка, тис. Руб.  
 3. Витрати на виробництво і реалізацію продукції всього, тис. Руб.  
 В тому числі              
 3.1. Постійні витрати  
 з них амортизація  
 3.2. Змінні витрати  
 4. Фінансовий результат (прибуток), тис. Руб.  
 6. Податок на майно, тис. Руб.    33,66  27,72  21,78  15,84  9,9  3,96
 7. Прибуток оподатковуваний, тис. Руб.    266,34  825,28  2305,22  2864,16  2317,1  2323,04
 8. Податок на прибуток, тис. Руб.    63,92  198,07  553,25  687,4  556,10  557,53
 9. Чистий прибуток, тис. Руб.    202,42  627,21  1751,97  2176,76  1761,0  1765,51
 10. Грошовий потік від операційної діяльності (чистий прибуток + амортизація), тис. Руб.    472,42  897,21  2021,97  2446,76  2031,0  2035,51
 11. Сальдо двох потоків або чистий дохід на кроці t (  ), тис. руб.  -445  -1537,58  897,21  2021,97  2446,76  2031,0  2273,84
 12. Коефіцієнт дисконтування (Е = 10%)  0,909  0,826  0,751  0,683  0,621  0,564  0,513
 13. Чиста поточна вартість на кроці t, (  ) тис. руб.  -404,55  -1270,73  674,09  1381,03  1519,25  1146,44  1166,48

Закінчення табл. 4.17

 показники  крок розрахунку
 14. Інтегральний чистий дисконтований дохід (наростаючим підсумком), тис. Руб.  -404,55  -1675,28  -1001,19  379,84  1899,09  3045,53  4212,01

Таблиця 4.18

аналіз чутливості ЧДД проекту до зміни факторів *

 фактори  величина ЧДД при зміні факторів на%, тис. руб.
 -20  -10  -5  базове значення ЧДД
 1. Виручка від реалізації продукції  -3808
 2. Інвестиції
 3. Постійні витрати
 4. Змінні витрати  -853
 5. Податки

* Числове значення ЧДД округляється до цілих


Чутливість до зміни норми дисконту можна проаналізувати на основі даних табл. 4.8. Аналіз чутливості використовується для знаходження внутрішньої норми прибутковості проекту. Для наочності аналіз чутливості ЧДД проекту до зміни значущих чинників можна представити графічно (рис. 4.14).

Мал. 4.14. чутливість ЧДД до зміни факторів

  Оцінка ефективності участі підприємства (власного капіталу підприємства) в проекті |  Розрахунок точки беззбитковості і запасу міцності

 Проект ефективний, якщо ВНД> Е, прийнятої в розрахунках. |  Рішення. |  Модифікована внутрішня норма прибутковості проекту (МВНД) |  Умовою фінансової можливості бути реалізованим проекту є позитивне значення накопиченого сальдо грошового потоку на кожному кроці розрахункового періоду |  Чистий дохід на власний капітал розраховується за формулою |  Індекс прибутковості власного капіталу () показує дохід, який отримує підприємство на 1 рубль витраченого власного капіталу. Розраховується за формулою |  Приклад оцінки ефективності інвестиційного проекту |  Розрахунок грошового потоку від інвестиційної діяльності |  Оцінка фінансової можливості бути реалізованим проекту |  Розрахунок показників фінансової можливості бути реалізованим проекту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати