Головна

Аналіз фінансової незалежності та стійкості

  1.  A. Поняття про корреляционном аналізі
  2.  B. Поняття про регресійного аналізу
  3.  C) Аналіз, синтез; індукція, дедукція.
  4.  ETOM-аналіз
  5.  GAP-аналіз
  6.  I I.4.2 Маркетинговий аналіз АТЦ
  7.  I АНАЛІЗ МОВНОЇ СИТУАЦІЇ

Фінансова незалежність характеризує залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування і оцінюється наступними показниками:

1. Коефіцієнт автономії.

2. Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів.

3. Наявність власного оборотного капіталу.

4. Коефіцієнт забезпеченості оборотного капіталу власними коштами.

5. Коефіцієнт маневреності власних коштів підприємства.

6. Коефіцієнт фінансової стійкості.

коефіцієнт автономії (Ка) Показує, скільки власного капіталу (СК) Припадає на один рубль усіх джерел коштів підприємства (ІС). Розраховується за формулою

 або .

Рекомендоване значення: Ка ? 0,5. Це означає, що на один рубль усіх джерел коштів як мінімум 50 копійок має бути власних. Зростання коефіцієнта свідчить про зростання фінансової незалежності підприємства.

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів (Кз / з) Показує, скільки позикових коштів (ЗС) Підприємство залучає на один карбованець власного капіталу (СК). Розраховується за формулою

 або .

Рекомендоване значення: Кз / з ? 1. Це означає, що на один карбованець власного капіталу підприємство має залучати не більше одного рубля позикових коштів. Зниження даного коефіцієнта свідчить про зменшення фінансової залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування.

Власний оборотний капітал (СОК) - Власні оборотні кошти (СОС), Або чисті оборотні активи (ЧОА), Показує, яка сума оборотних активів сформована за рахунок власного капіталу. Необоротні та оборотні активи мають свої джерела формування. Необоротні активи (ВА) Формуються, як правило, за рахунок власного капіталу і за рахунок довгострокових позикових коштів (довгострокових зобов'язань - ДО). При цьому не виключається можливість фінансування необоротних активів за рахунок короткострокових кредитів і позик. Оборотні активи формуються як за рахунок власного капіталу, так і за рахунок позикових коштів, а саме короткострокових кредитів і позик, кредиторської заборгованості й інших короткострокових зобов'язань (КО). Величину власного оборотного капіталу слід розраховувати за формулою

 або

.

Набула широкого поширення і інша формула визначення СОК

 або .

Необхідно відзначити, що методика розрахунку величини власного оборотного капіталу, прийнятої для розрахунку Ксік, В підручниках і навчальних посібниках різниться. Ми дотримуємося методики, викладеної в навчальних виданнях Н. П. Любушина, Г. В. Савицької, В. В. Ковальова [16, 26, 10]. У навчальному посібнику Л. В. Донцової та Н. А. Никифорової [6] при розрахунку СОК не враховуються довгострокові зобов'язання. Ми вважаємо, що враховувати ДО необхідно, так як ДО перш за все є джерелом фінансування довгострокових вкладень, а саме основних засобів, незавершеного будівництва.

Коефіцієнт забезпеченості оборотного капіталу власними коштами (Ксік) Показує, яка частина оборотного капіталу формується за рахунок власного капіталу. Розраховується за формулою

 або  або .

Рекомендоване значення: Ксік ? 0,1 або у відсотках - 10%. Це означає, що як мінімум 10% оборотних активів має бути сформовано за рахунок власного капіталу. Чим більше значення даного показника, тим краще фінансовий стан підприємства (краще Ксік = 0,5), тим більше у підприємства можливості проводити незалежну фінансову політику.

Відповідно до методичних положень щодо оцінки фінансового стану підприємств [18] структура балансу підприємства визнається незадовільною, якщо коефіцієнт забезпеченості оборотного капіталу власними коштами менше 0,1.

коефіцієнт маневреності власних коштів підприємства (Км) Показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності (оборотних активів), а яка для фінансування довгострокових активів (необоротних активів). Розраховується за формулою

 або .

Рекомендоване значення: Км ? 0,2 - 0,5 або у відсотках - 20-50%. Це означає, що від 20 до 50% власного капіталу має бути направлено на фінансування поточної діяльності (оборотних активів). Даний показник характеризує ступінь мобільності використання власних коштів підприємства.

Коефіцієнт фінансової стійкості (КФ. У.) Показує, яка частина активів фінансується за рахунок власного капіталу і довгострокових зобов'язань, тобто стійких пасивів. Розраховується за формулою

 або .

Чим більше значення даного показника, тим стійкіше фінансовий стан підприємства. У зарубіжній практиці значення даного коефіцієнта - 0,75 - 0,9. Від 75% до 90% активів повинно формуватися за рахунок власного капіталу і довгострокових зобов'язань, щоб забезпечити підприємству стійке фінансування господарської діяльності.

Розрахуємо коефіцієнти фінансової незалежності на прикладі даних табл. 3.1 (табл. 3.11).

Аналіз представлених даних дозволяє зробити висновок про посилення фінансової незалежності підприємства на кінець аналізованого періоду. Якщо на початок року на один рубль усіх джерел коштів 0,43 руб. доводилося на власний капітал, то до кінця року ця цифра склала 0,5 руб. / руб. Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів значно знизився з 1,35 до 1,0, що відповідає рекомендованому значенню. В цілому на кінець аналізованого періоду підприємство можна визнати фінансово незалежним від зовнішніх джерел. Власний капітал і позиковий по абсолютній сумі практично рівні (на кінець року). Оборотний капітал підприємства на 32% (на початок року) формувався за рахунок власного капіталу, а на кінець періоду цей показник збільшився до 41%. Ступінь маневреності використання власних коштів підприємства також підвищилася. Більше половини власного капіталу підприємства використовується для фінансування поточної діяльності. Позитивна динаміка показників фінансової незалежності забезпечує підвищення фінансової стійкості підприємства. Розрахунок абсолютної суми власного оборотного капіталу представлений в табл. 3.12. Для наочності динаміку аналізованих показників можна представити графічно (рис. 3.24-3.25).

Таблиця 3.11

Показники фінансової незалежності

 показники  Початок року  Кінець року  відхилення  Темп зростання, %  Рекомендоване значення
 коефіцієнт автономії  0,43  0,50  0,07  117,19  ? 0,5
 Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів  1,35  1,00  -0,34  74,44  ? 1
 Коефіцієнт забезпеченості оборотного капіталу власними коштами  0,32  0,41  0,09  127,25  ? 0,1
 Коефіцієнт маневреності власних коштів підприємства  0,53  0,58  0,05  110,24  ? 0,2-0,5
 Коефіцієнт фінансової стійкості  0,53  0,58  0,05  110,42  0,75-0,9

Таблиця 3.12

Розрахунок власного оборотного капіталу, тис. Руб.

 показники  Початок року  Кінець року  відхилення
 Власний капітал
 Довгострокові зобов'язання  -1582
 Необоротні активи
 Власний оборотний капітал
 
 Мал. 3.24. Динаміка показників фінансової незалежності


Мал. 3.25. Власний оборотний капітал

Аналіз фінансової незалежності слід доповнити визначенням типу фінансової ситуації. Для цього необхідно визначити надлишок або недолік джерел коштів для формування запасів.

Для характеристики джерел формування запасів і визначення типу фінансової ситуації будемо використовувати показники:

1. Запаси (З), Рядок балансу - 210.

2. Сума оборотних коштів, сформована тільки з урахуванням власного капіталу (ОАск)

.

3. Сума оборотних коштів, сформованих як з урахуванням власного капіталу, так і з урахуванням довгострокових зобов'язань - власний оборотний капітал (СОК)

 або .

4. Загальна величина основних джерел формування запасів (ВІ)

ВІ = (СК + ДО + ККЗ) - ВА або

ВІ = (Стор. 490 + стор. 590 + стор. 610) - стор. 190,

де ККЗ - Короткострокові кредити і позики (стор. 610).

На основі даних показників визначаємо забезпеченість запасів джерелами формування (ИФЗ):

1. Надлишок (+) або недолік (-) оборотних коштів (сформованих тільки з урахуванням власного капіталу) для формування запасів

± ИФЗск = ,

де ИФЗск - Джерела формування запасів за рахунок власного капіталу.

2. Надлишок (+) або нестача (-) власного оборотного капіталу для формування запасів (±

± .

3. Надлишок (+) або нестача (-) загальної величини джерел формування запасів (± )

± .

Визначимо тип фінансової ситуації по [6]. Можливі 4 типи фінансової ситуації (табл 3.13).

Таблиця 3.13

Зведена таблиця показників за типами фінансових ситуацій

 показники  Тип фінансової ситуації
 Абсолютнаянезавісімость  Нормальнаянезавісімость  Неустойчівоесостояніе  Крізісноесостояніе
± ±  ?0 ±  <0 ±  <0 ±  <0
± ±  ?0 ±  ?0 ±  <0 ±  <0
± ±  ?0 ±  ?0 ±  ?0 ±  <0

Визначимо тип фінансової ситуації на прикладі нашого підприємства (табл. 3.14).

Таблиця 3.14

Визначення типу фінансової ситуації підприємства, тис. Руб.

 показники  На початок року  на конецгода
 1. Запаси (З)
 2. Оборотні кошти, сформовані з урахуванням тільки власного капіталу (ОАСК)  28139,6
 3. Власний оборотний капітал (СОК)
 4. Загальна величина джерел формування запасів (ВІ)
 5. ±  -24878  -17000,4
 6. ±  -12478  -6182
 7. ±

Дані табл. 3.14. говорять про те, що на підприємстві спостерігається нестійкий фінансовий стан протягом року. І на початок року, і на кінець року власного оборотного капіталу недостатньо для фінансування запасів. Загальна величина запасів на початок року (40560 тис. Руб.) Перевищує власний оборотний капітал (28082 тис. Руб.), На кінець року ці цифри відповідно - 45140 тис. Руб. і 38958 тис. руб. Але різниця між величиною запасів і власним оборотним капіталом скорочується майже в два рази (з 12478 тис. Руб. До 6182 тис. Руб.). Для фінансування запасів залучаються короткострокові кредити і позики, кредиторська заборгованість для цих цілей не використовується.

Аналіз фінансової незалежності та стійкості показав, що зі збільшенням прибутку підприємства, власного капіталу фінансова залежність від зовнішніх джерел зменшилася, спостерігається позитивна динаміка зростання фінансової стійкості підприємства.
 аналіз платоспроможності |  аналіз прибутку

 Аналіз ефективності використання основних виробничих фондів |  Аналіз використання матеріальних ресурсів |  Для самостійної роботи |  Аналіз собівартості продукції (робіт) |  Аналіз взаємозв'язку витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт), обсягу продажів і прибутку. Розрахунок точки беззбитковості |  Виробничий леверидж (важіль) |  ГЛАВА 3. АНАЛІЗ І ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО |  Аналіз активу балансу |  Аналіз пасиву балансу |  Аналіз ліквідності балансу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати