НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС |  Фінанси та Кредит |  Обговорюється і узгодити |  Модуль 1. Основи бухгалтерського обліку |  Модуль 2. Облік господарських процесів |  Модуль 3. Організація бухгалтерського обліку та порядок формування звітності |  Система господарського обліку |  Бухгалтерський облік і його цілі |  Основні користувачі бухгалтерської інформації |  Базові принципи (допущення і вимоги) ведення бухгалтерського обліку. |

загрузка...
загрузка...
На головну

Методи бухгалтерського обліку

  1.  D) книзі обліку господарських операцій
  2.  Gt; Функції та методи інноваційного менеджменту> Прогнозування в інноваційному менеджменті
  3.  I. Якісні методи системного аналізу.
  4.  I. Методику обліку
  5.  II. техніку обліку
  6.  III) Методи управління
  7.  III. МЕТОДИ РІШЕННЯ СТАНУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ СИСТЕМИ

Метод бухгалтерського обліку-сукупність прийомів і способів, за допомогою яких в бухгалтерському обліку відображаються рух і стан господарських засобів і джерел їх утворення.

Метод бухгалтерського обліку визначається особливостями його предмета.

До цих особливостей відноситься безперервність кругообігу господарських засобів в процесі діяльності організації. Це викликає необхідність відображення всіх здійснюваних операцій за допомогою документації.

Документація - письмове свідоцтво про досконалої господарської операції або право на її вчинення. На кожну господарську операцію або групу однорідних операцій складають виправдувальний документ, який є матеріальним носієм первинної облікової інформації та служить надалі підставою для реєстрації господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

Для перевірки відповідності відображених в обліку за допомогою документів господарських операцій дійсному стану засобів організації необхідно періодично проводити інвентаризацію.

Інвентаризація - спосіб перевірки відповідності фактичної наявності господарських засобів в натурі, фінансових зобов'язань організації і зіставлення отриманих даних про них з даними бухгалтерських рахунків з метою встановлення достовірності облікових показників та їх уточнення в разі виявлених розбіжностей. Інвентаризація проводиться шляхом перерахунку, перемірювання, зважування, звірки розрахунків на підставі документів.

У бухгалтерському обліку відображаються різнорідні за своїм складом і джерелами утворення засоби, що викликає необхідність застосування єдиного способу вимірювання, оцінки їх в обліку і угруповання витрат.

Оцінка - спосіб грошового вираження майна і зобов'язань організації шляхом підсумовування витрат для їх відображення в бухгалтерському обліку та звітності. Вона дозволяє організації узагальнювати в єдиному вартісному показнику різні види матеріальних цінностей, наприклад, суму необоротних і оборотних активів, визначає загальну суму знаходяться в її розпорядженні цінностей.

Калькуляція - спосіб угруповання витрат і обчислення собівартості придбаних матеріальних цінностей, виготовленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг.

Система рахунків - це спосіб групування, відображення господарських засобів, їх джерел і поточний облік однорідних господарських операцій. Рахунки служать для угруповання облікових об'єктів за ознакою однорідності їх економічного змісту. Бухгалтерський рахунок відкривається на кожен окремий об'єкт обліку: вид господарських засобів або їх джерел, або господарський процес. Рахунки в їх сукупності представляють систему формування і збереження інформації, необхідну для прийняття управлінських рішень.

Подвійна запис - взаємопов'язане відображення змін об'єктів бухгалтерського обліку за дебетом одного і кредитом іншого рахунку в одній і тій же сумі. Вона дає змогу побачити на рахунках взаємний зв'язок об'єктів обліку, господарських операцій.

Балансове узагальнення є способом узагальнення і групування господарських засобів організації (за видами і розміщенню, джерелами формування і цільовим призначенням) в грошовому вимірнику.

Бухгалтерська звітність - це єдина система інформації про майновий та фінансовий стан організації, фінансові результати її діяльності, що складається за певний період часу на підставі даних бухгалтерського обліку за встановленими формами.

Всі перераховані і застосовуються в бухгалтерському обліку способи дослідження органічно пов'язані один з одним.

  Предмет і методи бухгалтерського обліку |  Бухгалтерський баланс
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати