На головну

Мета та завдання КУРСУ

  1.  ATP У XXI СТОЛІТТІ: Загальна характеристика ракурсі РЕГІОНАЛЬНОГО КОНФЛІКТУ
  2.  D) РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЗАВДАННЯ герменевтики
  3.  I. Завдання КУТВ щодо радянських республік Сходу
  4.  I. Історична наука і її завдання
  5.  I. Освіта Конституційної Комісії та її завдання
  6.  I. Основні завдання ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
  7.  II. Дидактичні основи курсу

Автор-упорядник

В. В. Шепетюк

СОЦІОЛОГІЯ

Навчально - методичний комплекс для студентів Білоруської державної академії мистецтв очної та заочної форм навчання

Мінськ - 2010

Навчально - методичний комплекс складений на підставі типової програми навчальної дисципліни «Соціологія», затвердженої Міністерством освіти Республіки Білорусь 11 травня 2000 р реєстраційний номер № ТД - 75 / тип і схвалений навчально - методичним Радою установи освіти "Білоруська державна академія мистецтв" "______ "____________ 200 ___ г., протокол № ______

ЗМІСТ

1. Цілі і завдання курсу 3

2. Навчально-тематичний план курсу 5

3. Зміст дисципліни. 8

4. Лекційні матеріали по курсу (!!!). 13

Тема 1. Соціологія - наука про суспільство і

соціальний світ людини 13

Тема 2. Становлення і розвиток соціології 18

Тема 3. Суспільство, культура, особистість 42

Тема 4. Соціальні зміни 51

Тема 5. Соціальна структура суспільства 64

Тема 6. Соціальні інститути: структура, типи і функції 74

Тема 7. Сім'я і освіта в системі соціальних інститутів 80

Тема 8. Соціальне управління 89

Тема 9. Соціологічне дослідження, його структура і функції 96

Тема 10. Методи збору соціологічної інформації 104

Тема 11. Аналіз соціологічної інформації та

соціологічний прогноз 120

5. Плани практичних (семінарських) занять 126

6. Питання до заліку по курсу (!!!). 129

7. Орієнтовна тематика рефератів з дисципліни. 130

8. Навчальна література і першоджерела по курсу 132


Мета та завдання КУРСУ

Навчальна дисципліна «Соціологія» є самостійним навчальний курс, що вивчається в якості загальноосвітньої дисципліни студентами всіх спеціальностей Білоруської державної академії мистецтв очної та заочної форм навчання.

1.1 Метою вивчення дисципліни «Соціологія» є:

· Засвоєння студентами загальнотеоретичних знань про функціонування соціальної системи і її різних елементів, найважливіших соціальних інститутів і механізмах здійснення соціальних процесів;

· Засвоєння наукової термінології з даного навчального курсу і вміння вільно її використовувати при розгорнутому аналізі соціальних об'єктів процесів, явищ;

· Вироблення у студентів очної та заочної форм навчання навичок критичного осмислення різних сторін суспільного життя, детермінованих різнорідними соціально значимими факторами;

· З'ясування учнями складності і комплексності соціального буття особистості, яка виступає в якості суб'єкта і об'єкта соціальних змін, перетворень;

· Формування соціальної відповідальності особистості, яка проявляє свою зацікавленість в осмисленні і активно-творчому відношенні до актуальних суспільних процесів, здатної до самореалізації та творчої суспільно корисної діяльності при використанні відповідних культурних зразків і моделей поведінки.

1.2 Завдання дисципліни полягають у наступному:

· З'ясування учнями основних понять і категорій соціологічної науки, необхідного теоретико-методологічного інструментарію, що дозволяє в повному обсязі освоїти навчальний курс «Соціологія», а також доповнити знання, отримані в рамках освоєння інших гуманітарних дисциплін;

· Формування у слухачів курсу адекватного уявлення про місце і роль даної навчальної дисципліни в загальній системі соціогуманітарних знань, виявлення найважливіших аспектів міждисциплінарного синтезу;

· Усвідомлення слухачами курсу значущості компетентних уявлень про механізми функціонування соціальної системи з метою забезпечення сталого розвитку всіх її елементів;

· Репрезентація актуальною інформаційної картини про найважливіші показники соціального розвитку в Республіці Білорусь;

· Активізація процесу засвоєння учнями комплексу питань, що відносяться до пошуку і реалізації моделей інноваційного розвитку суспільства, що виявляє потенціал і резерви різних елементів соціальної системи.

1.3. У процесі вивчення навчального матеріалу студент повинен знати:

· Ключові поняття і категорії, використовувані в області соціологічної науки;

· Сутність, зміст, принципи співвідношення соціальної теорії і практики;

· Місце, роль, значення і статус науки про суспільство в системі регулювання суспільних відносин, прийняття управлінських рішень, а також в рамках пошуку оптимальних стратегій інтеграції соціуму;

· Міждисциплінарні зв'язку соціології з іншими гуманітарними дисциплінами, її якісну своєрідність як науки;

вміти характеризувати:

· Сутність, значення і основні чинники соціальної динаміки в сучасних умовах;

· Шляхи і тенденції розвитку найважливіших соціальних інститутів білоруського суспільства;

· Науково - теоретичне значення, зміст соціологічної теорії, можливості її застосування для наукового прогнозування соціальних явищ і процесів;

вміти аналізувати:

· Різні соціальні явища і проблеми, що складаються в умовах транзитивного соціуму;

· Основні питання і суперечності, що стосуються забезпечення сталого розвитку соціуму в контексті загальнопланетарна, глобальних соціокультурних процесів;

· Інформацію і матеріали, отримані на основі реалізації прикладних соціологічних досліджень;

набути навичок і якості:

· Самостійного мислення в різноманітті продовжують свій розвиток соціологічних теорій, представлених наукових шкіл і напрямків досліджень, що формують поліпарадігмальность сучасної соціологічної науки;

· Збалансованої оцінки і конструктивної критики фіксуються соціальних явищ і процесів, виявлення їх внутрішньої взаємозв'язку;

· Зваженого і аргументованого обгрунтування власної світоглядної позиції, необхідної для включення в процеси соціальної інтеграції та налагодження шляхів зацікавленого соціального партнерства;


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ БІБЛІОГРАФІЯ |  Тема 3. Суспільство, культура, особистість

 Розділ II. Соціальна взаємодія і соціальна структура |  Тема 7. Сім'я і освіта в системі соціальних інститутів |  Розділ IV. Соціологічне дослідження і його види |  Тема 1. Соціологія - наука про суспільство і соціальний світ людини |  Тема 2. Становлення і розвиток соціології |  Тема 3. Суспільство, культура, особистість |  Тема 4. Соціальні зміни |  Тема 5. Соціальна структура суспільства |  Тема 6. Соціальні інститути: структура, типи і функції |  Тема 7. Сім'я і освіта в системі соціальних інститутів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати