На головну

Визначення обсягу ефективних кредитних ресурсів

  1.  Customize the Resource Deck (Створення колоди ресурсів).
  2.  I. Визначення ленінізму
  3.  I. Визначення термінів і предмет дослідження
  4.  II. Визначення положення електричної осі у фронтальній площині і поворотів серця навколо його поздовжньої і поперечної осі.
  5.  III. ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА
  6.  IP 0,1) і індекс фізичного обсягу (IQ 0,1), які покажуть, як змінилися витрати на «стару і нову» споживчий кошик.
  7.  IV. Вплив зміни чисельності персоналу на величину обсягу виробництва, собівартості і прибутку.

Економічний зміст активів балансу банку

Визначення обсягу ефективних кредитних ресурсів

Аналіз складу і структури активів банку

Аналіз ліквідності активів банку

Аналіз кредитної діяльності банку

Аналіз ступеня ризику активів банку

Аналіз процентних ставок за кредитами

Аналіз операцій банку з векселями

Аналіз валютних операцій банку

Економічний зміст активів балансу банку

Активні операції комерційних банків полягають у розміщенні акумульованих банками власних і залучених коштів з метою забезпечення необхідних умов для функціонування кредитних організацією і отримання доходів.

Якість активів є узагальнюючою характеристикою. Воно визначається на підставі таких критеріїв, як прибутковість, диверсифікованість, ліквідність і ризикованість.

Активи банку за ступенем прибутковості поділяються на 2 групи:

1) активи, що приносять дохід:

2) активи, що не приносять дохід:

Збільшення частки високоприбуткових видів активів, якими є кредитні вкладення, може привести замість збільшення прибутку до її скорочення. Це пов'язано з тим, що кредитні вкладення вимагають відрахувань до спеціального резерв на покриття можливих збитків, а його суми повинні ставитися на витрати банку, це негативно позначається на загальному фінансовому результаті діяльності банку.

 Диверсифікованість, що характеризує ступінь розподілу коштів банку за різними напрямками його діяльності, може оцінюватися такими показниками:

- Структурою активів банку за основними напрямками вкладення ресурсів;

- Структурою кредитного портфеля (у тому числі по об'єктах і суб'єктам кредитних вкладень);

- Структурою портфеля цінних паперів;

- Питомою вагою різних валют, з якими банк здійснює
 операції;

- Складом банків-кореспондентів.

Ліквідність банку визначається відповідністю строків вимог банку і отриманих ним зобов'язань своєчасно здійснювати платежі за своїми зобов'язаннями.

Між диверсифікованістю активів банку і його ліквідністю існує пряма залежність: чим більше банківські активи диверсифіковані, тим вище ліквідність банку.

Ризикованість банку характеризується тим, що практично будь-яка проводиться банком операція супроводжується ризиком зазнати збитків.

Основними критеріями класифікації активів за групами кредитного ризику є рейтинги країн і банків, в яких розміщені кошти і рейтинги контрагентів, що мають зобов'язання перед банком.

У РБ з урахуванням рекомендацій Базельського комітету при визначенні достатності капіталу банку, його активи класифікуються по семи групах кредитного ризику, для кожної з яких встановлені певні рівні ризиків від 0 до 150%.

У банківській діяльності необхідно дотримуватися таких основних принципів:

- Не направляти всі ресурси в однотипні операції або обмеженому числу позичальників;

- Обмежувати середньо- і довгострокові кредити тоді, коли більша частина залучених ними коштів носить в основному короткостроковий характер. Звідси випливає «золоте банківське правило», яке свідчить: «Гроші,

що зберігаються на короткострокових вкладах, не можна давати в борг на тривалий час »;

- Використовувати значну частину короткострокових вкладів для

вкладень, так як у банків завжди залишається певний «осад»

грошових коштів для щоденних виплат.

Таким чином, якщо аналіз пасиву є аналіз ресурсів банку, то аналіз активу є аналіз напрямів використання цих ресурсів: на які цілі, в якому обсязі, на який термін і кому вони надаються.

Визначення обсягу ефективних кредитних ресурсів

Величина кредитних вкладень визначається обсягом власних і залучених коштів. Однак відповідно до принципу регулювання діяльності банку вся сума цих коштів, навіть якщо з неї виключити ** вартість будівель, споруд та інші матеріальні ресурси, не може бути використана для кредитування. Тому одним із завдань банку є визначення обсягу ефективних ресурсів, які можуть бути спрямовані на здійснення кредитних вкладень. Для обчислення їх обсягу може бути використана наступна формула:

КРЕ = УФ + Осс + Д + Ор + Опр - НЛА -0,14Об1 - 0,11О2 - 0,08Об3 - 0,09 В - 0,05 П

де КРЕ - Кредитні ресурси ефективні;

УФ - статутний фонд;

Осс -залишки власних коштів банку;

Д - Депозити;

Ор - залишки на розрахункових та інших рахунках клієнтів;

Опр - залишки інших залучених коштів;

НЛА -ресурси, вкладені в будівлі банку, устаткування й інші низьколіквідні активи; об1 - залишки залучених коштів до запитання і строкові вклади до 30 днів (14% - відрахування від залучених коштів); О2 -термінові зобов'язання від 31 дня до 90 днів (11% - відрахування від залучених коштів); Об3 - термінові зобов'язання понад 90 днів (8% -Відрахування від залучених коштів);

В - залишки за валютними рахунками (9% -Відрахування від залишку на валютних рахунках);

П - засоби розміщення в ліквідні активи, що виключають їх використання для видачі позичок (5%-мінімум відрахувань від підсумку пасиву).

Згідно з наведеною вище формулою обсяг ефективних ресурсів визначається як різниця між сумою пасивів балансу банку (за вирахуванням вкладень в активи - будівлі, споруди та ін., Які не можуть бути вивільнені і спрямовані на кредитні вкладення) і залишком залучених коштів, спрямованих в фонд регулювання кредитних ресурсів, а також розміщених у ліквідні активи, що виключають їх використання для видачі позичок.

Обсяг вільних кредитних ресурсів (ВРХ) так само, як і дефіцит

кредитних ресурсів (КРД), можна визначити як різницю між сумою ефективних кредитних ресурсів (КРЕ) і фактичних кредитних вкладень (КВФ)

Слід зазначити, що розміщення вільних ресурсів провадиться з урахуванням чинника часу - можливого періоду їх застосування. Для цього необхідно розподіляти ресурси кредитних вкладень за термінами використання.

Ефективність використання кредитних ресурсів


де КВфi - фактичні кредитні вкладення для i-гo випадку; KPеi -ефективні кредитні ресурси для i-гo випадку; Ti - Період, на який видана позика для i-го випадку.

Розрахувавши ефективність кредитних ресурсів, можна визначити ступінь недовикористання ресурсів, або відсоток резерву у використанні кредитних ресурсів:

При аналізі ефективності використання кредитних ресурсів слід мати на увазі, що за розрахунками ступеня недовикористання кредитних ресурсів ховаються реальні втрати прибутку банку.

  Рішення оптимізаційних задач за допомогою електронних таблиць |  Аналіз складу і структури активів банку

 Аналіз ліквідності активів банку |  Аналіз кредитної діяльності банку |  Аналіз ступеня ризику активів банку |  Аналіз процентних ставок за кредитами |  Аналіз операцій банку з векселями |  Аналіз валютних операцій банку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати