На головну

Вартість капіталу - це є його ціна, яку підприємство платить за його залучення з різних джерел.

  1.  B) собівартість продукції
  2.  I. Зміни капіталу
  3.  Quot; Про народ мій! Увійдіть в землю священну, яку Аллах предначертал вам, і не повертайтеся назад, щоб не опинитися вам зазнали збитку ".
  4.  X. Податки, що розглядаються як вартість праці.
  5.  Акціонерна додана вартість
  6.  Акціонерний капітал. Види цінних паперів. Способи залучення капіталу. Пайові інвестиційні форди.
  7.  Амортизація і знос основного капіталу

Оскільки вартість капіталу представляє собою частину прибутку, яку підприємство повинно сплатити за використання сформованого чи залученого нового капіталу для забезпечення процесу виробництва і реалізації продукції, даний показник виступає мінімальною нормою прибутку від операційної (основної) діяльності. Якщо рентабельність операційної діяльності виявиться нижче, ніж ціна капіталу, то це призведе до "проїдання" капіталу і банкрутства підприємства.

Крім того, вартість капіталу використовується як дисконтна ставка в процесі здійснення реального і фінансового інвестування. Якщо ставка прибутковості по інвестиційному проекту нижче ціни інвестованого капіталу, то такий проект буде збитковим, що також призведе до зменшення капіталу підприємства.

Показник вартості капіталу підприємства може виступати критерієм при оцінці ефективності лізингу. Якщо вартість фінансового лізингу перевищує вартість капіталу підприємства, то використання лізингу для формування основного капіталу невигідно.

Показник вартості позикового капіталу використовується для оцінки ефекту фінансового левериджу, який показує приріст рентабельності власного капіталу за рахунок використання позикових коштів. Ефект буде позитивним, якщо вартість позикових коштів нижче рентабельності інвестованого капіталу в операційні активи.

І, нарешті, вартість капіталу є важливим вимірником рівня ринкової вартості акціонерних підприємств відкритого типу. При зниженні вартості капіталу відбувається зростання ринкової вартості підприємства, і навпаки.

Оскільки капітал підприємства формується за рахунок різних джерел, в процесі аналізу необхідно оцінити кожен з них і зробити порівняльний аналіз їх вартості.

Вартість власного капіталу, підприємства в звітному періоді визначається наступним чином:

.

У нашому прикладі акціонерам виплачено дивідендів на суму 2530 тис. Руб. Середньорічна сума власного капіталу - 25 975 тис. Руб.

 коп.

Для визначення вартості додатково яка притягається капіталу за рахунок емісії акцій використовується наступний розрахунок:

.

Вартість позикового капіталу у вигляді банківських кредитів (Цк?) обчислюється таким чином:

.

Приклад.Підприємство бере кредит в розмірі 150 000 дол. на один рік під 13% річних. Відсотки по кредиту банк бере авансом і потрібне забезпечення кредиту в розмірі 10% від його суми.

Засоби, мобілізовані за допомогою кредиту, розраховуються наступним чином:

 Номінальна сума кредиту  150 000
 Відсотки по кредиту (13%)  19 500
 Забезпечення кредиту, що вноситься на депозитний рахунок в банку  15 000
 Засоби, мобілізовані шляхом кредиту

Вартість кредиту =  = 16,89 коп.

Неважко помітити, наскільки дійсна ціна кредиту більше, зазначеної в кредитній угоді.

Якщо відсотки за кредит включаються в собівартість продукції, то фактична ціна кредиту буде менше на рівень податку на прибуток. При ставці податку на прибуток 24% ціна кредиту з урахуванням податкового коректора складе

Цк? = 16,89 ? (1 - 0,24) = 12,83 коп.

Цей же результат можна отримати і більш простим способом:

 коп.,

де СП - ставка відсотка за банківський кредит,%;

Кн - Ставка податку на прибуток у вигляді десяткового дробу;

Зк? - Рівень витрат по залученню банківського кредиту до його суми, виражений у вигляді десяткового дробу (34 500/150 000 = 0,23).

Так визначається індивідуальна вартість кожного кредиту. Якщо ж підприємство використовує різні види кредитів або користується кредитною лінією, то середня ціна кредитних ресурсів визначається діленням суми нарахованих відсотків за кредити в звітному періоді на середньорічну суму використаних кредитних ресурсів.

Вартість довгострокових кредитів в нашому прикладі становить

Цд.к?= 1536/5120 ? 100 = 30,0 коп.

Вартість короткострокових кредитів дорівнює

Цк.кр = 3325/9500 ? 100 (1 - 0,24) = 26,6 коп.

Вартість фінансового лізингу визначається наступним чином:

,

де Сл - річна ставка відсотка по лізингу,%;

НА - річна норма амортизації активу, залученого в лізинг,%;

Кн - ставка податку на прибуток у вигляді десяткового дробу;

Зфл - Відношення витрат по залученню активу на умовах фінансового лізингу до вартості цього активу (у вигляді десяткового дробу).

Вартість позикового капіталу, що залучається за рахунок емісії облігацій, може визначатися двома способами:

.

Приклад.Підприємство випустило в обіг облігації на суму 500 000 руб. на 10 років з розрахунку 15% річних і продає їх за 95% їх номінальної вартості.

Розрахунок витрат підприємства:

 Щорічні виплати відсотків  15% ? 500 000 = 75 000 р.
 Засоби, мобілізовані шляхом випуску облігацій  95% ? 500000 = 475000 р.
 Знижки, що надаються при покупці облігацій  5% ? 500000 = 25000 р.
 Ціна мобілізованого капіталу за допомогою випуску облігацій

Якщо відсотки по облігаціях дозволено законодавством відносити на собівартість продукції, то реальна вартість облігацій буде менше на рівень оподаткування:

Цо6л = 15,789 ? (1 - 0,24) = 12,0%.

Цей же результат можна отримати і таким чином:

 = 12,0%,

де СПо6л - ставка купонного відсотка по облігації,%;

Зэ -рівень емісійних витрат по відношенню до обсягу емісії облігацій (у вигляді десяткового дробу);

Кн - ставка податку на прибуток у вигляді десяткового дробу.

Вартість товарного кредиту, наданого у формі короткострокової відстрочки платежу:

,

де ЦС - рівень цінової знижки при здійсненні готівкового платежу,%;

Д - тривалість відстрочки платежу постачальниками товарно-матеріальних цінностей, дні.

Вартість внутрішньої кредиторської заборгованості прирівнюється зазвичай до нуля, так як підприємство не несе ніяких витрат з обслуговування цього боргу.

Середньозважена вартість всього капіталу підприємства визначається наступним чином:

 = ?Удi ? Цi .

Розрахуємо його для аналізованого підприємства (табл. 20.8).

Таблиця 20.8

Розрахунок середньозваженої ціни капіталу

 джерело капіталу  Питома вага, %  Ціна, коп.
 Минулий рік  Звітній рік  Минулий рік  Звітній рік
 Власний капітал  55,0  52,0  9,74
 довгострокові кредити  12,0  10,0  30,5  30,0
 Короткострокові кредити  20,0  18,0  28,0  26,6
 товарні кредити  10,0  12,0  24,5  25,0
 Векселі до оплати  1,0  1,2  26,0  28,0
 безпроцентні ресурси  2,0  6,8 - -
 Разом  100,0  100,0 - -
 середньозважена ціна        
 сукупного капіталу - -  17,47  16,19

Рівень середньозваженої ціни капіталу залежить не тільки від вартості окремих його складових, а й від частки кожного виду джерела формування капіталу в загальній його сумі. Розрахувати вплив даних факторів можна способом абсолютних різниць:

 = ??удi ? Цi0=

= [(- 3) ? 10 + (-2) ? 30,5 + (-2) ? 28 + 2 ? 24,5 + 0,2 ? 26] / 100 = -0,93 коп .;

= ?Удi1 ? ?Цi =

= [52 ? (-0,26) +10 ? (-0,5) +18 ? (-1,4) + 12 ? 0,5 +1,2 ? 2] / 100 = -0,35 коп .;

Разом -1,28 коп.

Оцінка вартості капіталу повинна бути завершена аналізом граничної ефективності капіталу, яка визначається відношенням приросту рівня рентабельності інвестованого капіталу до приросту середньозваженої вартості капіталу.

Порівнюючи граничну вартість капіталу з очікуваним рівнем рентабельності проектів, для яких потрібне залучення додаткового капіталу, можна оцінити міру ефективності та доцільності здійснення цих проектів.

Однією з найбільш складних завдань фінансового аналізу є оптимізація структури капіталу з метою забезпечення найбільш ефективної пропорційності між його вартістю, прибутковістю і фінансовою стійкістю підприємства.

Оптимізація структури капіталу проводиться за наступними критеріями:

- Мінімізації середньозваженої вартості сукупного капіталу;

- Максимізації рівня прибутковості (рентабельності) власного капіталу;

- Мінімізації рівня фінансових ризиків.

Розглянемо процес оптимізації структури капіталу за методикою, описаної І. А. Бланком [8]. За даною методикою оптимізація структури джерел капіталу за критерієм мінімізації його середньозваженої вартості проводиться таким чином (табл. 20.9).

Відповідно до даної методики, залучення додаткового капіталу, як за рахунок власних джерел підприємства, так і за рахунок позикових, має свої межі і зазвичай пов'язано зі зростанням його середньозваженої вартості. При випуску додаткових акцій і облігацій в умовах насичення ринку необхідно виплачувати більш високі дивіденди або купання доходи, щоб залучити інвесторів. Залучення додаткових кредитів при високому рівні фінансового важеля, а отже, і фінансового ризику, можливо тільки на умовах підвищеної процентної ставки за кредит з урахуванням ризик-премії для банку.

Таблиця 20.9

Розрахунок середньозваженої вартості капіталу при різних варіантах його структури

 показник  варіант розрахунку
 Загальна потреба в капіталі
 Варіанти структури капіталу:                
 а) акціонерний,%
 б) позиковий,% -
 Рівень дивідендних виплат,%  10,5  11,5  12,5  13,5
 Рівень ставки за кредит,% -
 Ставка податку на прибуток,%
 Ставка відсотка за кредит з урахуванням податкового коректора,%  13,5  10,5  7,5  7,5  7,5
 Середньозважена стоімостькапітала ? (удi ? Цi)  12,45  11,4  10,75  10,5  10,65  11,5  12,45  13,5

Дані таблиці показують, що мінімальна середньозважена вартість капіталу на даному підприємстві досягається при співвідношенні власного і позикового капіталу в пропорції 60%: 40%. При такій структурі капіталу та інших рівних умов реальна ринкова ціна підприємства буде максимальною.

Методика оптимізації структури капіталу за критерієм максимізації рівня прибутковості власного капіталу і за критерієм мінімізації фінансового ризику буде розглянута в параграфах 22.5 і 24.2.
 Аналіз динаміки і структури джерел капіталу |  Аналіз структури активів підприємства

 Вибір рішення з урахуванням обмежень на ресурси |  Глава 19 АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА |  Аналіз оподатковуваного прибутку |  Аналіз податків з прибутку |  Аналіз формування чистого (нерозподіленого) прибутку |  Аналіз розподілу чистого прибутку |  Аналіз дивідендної політики підприємства |  Частина III. МЕТОДИКА ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ |  Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу |  Аналіз джерел формування капіталу підприємства |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати