На головну

Багатовимірні порівняння в аналізі господарської діяльності

  1.  A. Поняття про корреляционном аналізі
  2.  B. Поняття про регресійного аналізу
  3.  I група. Показники оцінки прибутковості господарської діяльності.
  4.  I. Методологічні підходи до побудови виховної діяльності
  5.  II частина. ПРОГНОЗ ТЕП ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  6.  II.3. Особистісно-орієнтований підхід у виховній діяльності
  7.  III. організація діяльності

Завдання, можливості та напрямки використання багатовимірних порівнянь в АХД. Алгоритм багатовимірних порівнянь.

Багатовимірний порівняльний аналіз необхідний для комплексної оцінки результатів господарювання виробничих підрозділів, підприємств і т. Д. Таке завдання постає завжди, коли треба дати узагальнюючу рейтингову оцінку результатам господарювання декількох підприємств. Це здійснюють вищі органи управління, а також інвестори і банки для оцінки ступеня фінансового ризику.

Узагальнююча оцінка результатів діяльності підприємств звичайно проводиться по цілому комплексу показників. У зв'язку з цим задача звичайно ускладнюється, оскільки субординація підприємств за різними показниками буде неоднаковою. Наприклад, по обсягам продуктивності підприємство буде займати перше місце, по собівартості - третє, а за рівнем рентабельності - п'яте і т. Д.

Інший напрямок комплексної оцінки - Розробка алгоритмів обчислювальних процедур, які б на основі комплексу показників забезпечили однозначну оцінку результатів господарської діяльності.

Для вирішення цього завдання досить широко використовуються алгоритми розрахунку інтегральних показників, засновані на методах "суми місць", геометричної середньої і т. Д. Але ці методики мають істотний недолік, тому що в них не враховуються вагомість визначених показників і ступінь відмінностей в їх рівні. Найбільш перспективним підходом є використання багатовимірного порівняльного аналізу, заснованого на методі евклідова відстаней, який дозволяє враховувати не тільки абсолютні величини показників кожного підприємства, а й ступінь їх близькості (дальності) до показників підприємства-еталона. У зв'язку з цим необхідно координати порівнюваних підприємств виражати в частках відповідних координат підприємства еталона, узятого за одиницю.

Розглянемо практичну сторону рішення задачі багатомірного порівняльного аналізу.

Етап 1.Визначається система показників, за якими будуть оцінюватися результати господарської діяльності підприємств, збираються дані за цими показниками і формується матриця вихідних даних (табл. 4.8). Вихідні дані можуть бути представлені як у вигляді моментних показників, що відображають стан підприємства на певну дату, так і темпових показників, що характеризують динаміку діяльності підприємства і представлених у виді коефіцієнтів росту. Можливе вивчення одночасне і моментних, і темпових показників.

Етап 2.У табл. 4.8 в кожній графі визначається максимальний елемент, який приймається за одиницю. Потім всі елементи цієї графи (аij) Поділяються на максимальний елемент еталонного підприємства (max аij). В результаті створюється матриця стандартизованих коефіцієнтів (xij), Представлених в табл. 4.9:

xij =


Таблиця 4.8

Матриця вихідних даних

 номер підприємства  Запас беззбитковості,%  коефіцієнт  Рентабельність,%  Коефіцієнт фінансової незалежності  Частка власного оборотного капіталу в сумі поточних активів,%
 ліквідності  оборотності  продажів  капіталу
 
 1,8  3,2  0,75
 2,0  2,5  0,62
 1,5  2,8  0,55
 1,7  2,2  0,68
 1,4  2,7  0,58
 1,6  3,5  0,72
 ваговий коефіцієнт  2,0  1,0  1,5  1,2  1,8  1,3  1,6

Таблиця 4.9

Матриця стандартизованих коефіцієнтів (xij)

 номер підприємства  показник
 0,577  0,90  0,914  0,714  0,579  0,457
 0,481  0,714  0,857  0,684  0,826  0,743
 0,75  0,800  0,658  0,733  0,714
 0,769  0,85  0,628  0,943  0,907  0,857
 0,423  0,70  0,771  0,686  0,421  0,773
 0,577  0,80  0,571  0,553  0,960

Еталонне підприємство формується звичайно із сукупності однорідних об'єктів, що належать до однієї галузі. Однак це не виключає можливості вибору підприємства-еталона із сукупності підприємств, що належать до різних галузей діяльності, так як багато фінансових показників порівнянні і для різнорідних суб'єктів господарювання.

Якщо з економічної сторони кращим є мінімальне значення показника (наприклад, витрати на карбованець продукції), то треба змінити шкалу розрахунку так, щоб найменшому результату відповідала найбільша величина коефіцієнта.

Етап 3.Всі елементи матриці координат зводяться в квадрат. Якщо завдання вирішується з урахуванням різної ваги показників, тоді отримані квадрати збільшуються на величину відповідних вагових коефіцієнтів (К), Встановлених експертним шляхом, після чого результати сумуються по рядках (табл. 4.10):

Rj = +  + ... +

Етап 4.Отримані рейтингові оцінки (Rj) Розміщаються по ранжиру і визначається місце кожного підприємства за результатами господарювання. Перше місце займає підприємство, якому відповідає найбільша сума, друге місце - підприємство, що має наступний результат, і т. Д.

Таблиця 4.10

Результати порівняльної рейтингової оцінки діяльності підприємств

 номер підприємства  показник
Rj  Місце
 0,666  0,81  1,252  0,612  0,603  1,3  0,334  5,577 V
 0,462  0,765  0,880  0,842  0,887  0,883  5,719  IV
 0,562  0,960  1,2  0,779  0,698  0,816  7,015  II
 1,182  0,722  0,591  1,067  1,8  1,068  1,174  7,604 I
 0,356  0,49  0,891  0,564  0,399  0,776  3,396  VI
 0,666  0,64  1,5  0,391  0,551  1,197  1,6  6,545  III

Перевага розглянутої методики багатомірного порівняльного аналізу в тому, що вона базується на комплексному багатомірному підході до оцінки такого складного явища, як виробничо-фінансова діяльність підприємства, враховує реальні досягнення всіх підприємств-конкурентів і ступінь їхньої близькості до показників підприємства-еталона.

  Залежність врожайності зернових культур від якості землі |  Способи приведення показників у порівнянний вид

 За методикою вивчення об'єктів розрізняють якісний і кількісний аналіз, експрес-аналіз, фундаментальний аналіз, маржинальний аналіз, економіко-математичний аналіз і т. Д. |  Роль аналізу господарської діяльності в управлінні виробництвом і підвищенні його ефективності |  Послуги та ін. |  Предмет і об'єкти аналізу господарської діяльності |  Принципи аналізу господарської діяльності |  Зв'язок аналізу господарської діяльності з іншими науками |  Метод аналізу господарської діяльності, його характерні риси |  Методика комплексного аналізу господарської діяльності |  Розробка системи взаємопов'язаних аналітичних показників |  Глава 4. СПОСОБИ ОБРОБКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В АНАЛІЗІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати