На головну

Теоретична частина

  1.  I частина
  2.  I. Організаційна частина
  3.  I. Теоретична частина
  4.  I. Теоретична частина
  5.  I. Теоретична частина
  6.  I. Теоретична частина
  7.  I. Теоретична частина.

Методичні вказівки

до самостійної роботи

з дисциплін «маркетинг ціноутворення»

і «маркетинг»

на тему:

«Методичні підходи до ціноутворення в системі маркетингу»

для студентів денної та заочної форм навчання

спеціальностей 6.030507

6.050201

6.050300, 301, 302

6.030509

6.030504

затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № ____

від «___» _____ 20___ р

Одеса ОНАХТ 2010

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисциплін «Маркетинг ціноутворення» і «Маркетинг» на тему «Методичні підходи до ціноутворення в системі маркетингу» / Упоряд. А. К. Макаров, доц., Е. А. Голубёнкова, доц., О. М. Голодонюк, ас. - Одеса: ОНАХТ, 2010. - 28 с.

Укладачі: А. К. Макаров, к. Е. н., доцент;

Е. А. Голубёнкова, к. Е. н., доцент;

О. М. Голодонюк, асистент

Відповідальний за випуск завідувач кафедри маркетингу і логістики І. І. Савенко, к. Е. н., доцент.

загальні положення

Справжні методичні вказівки призначені для студентів денної та заочної форм навчання:

- При самостійному вивченні теми «Методичні підходи до ціноутворення в системі маркетингу»;

- При підготовці до практичних занять;

- При виконанні контрольної роботи;

- При підготовці до здачі державного іспиту за фахом;

- При виконанні курсових і дипломних робіт відповідної тематики.

Метою даних методичних вказівок є закріплення студентами теоретичного матеріалу по темі «Методичні підходи до ціноутворення в системі маркетингу» і оволодіння практичними навичками встановлення ціни на товари з використанням одного з основних методів - «методу аналізу беззбитковості (отримання цільового прибутку)».

В результаті вивчення теми студент повинен:

ЗНАТИ:

· Методику визначення точки беззбитковості в натуральному і вартісному вираженні для різних типів виробництва (однономенклатурного або многономенклатурного);

· Різні підходи до визначення точки беззбитковості в залежності від характеру вихідних даних.

ВМІТИ:

· Розраховувати значення точки беззбитковості в натуральному і вартісному вираженні в випадках виробництва (продажу) фірмою як одного, так і декількох видів продукції;

· Визначати межу і коефіцієнт безпеки;

· Встановлювати рівень цін, що дозволяє отримувати бажану суму прибутку при певному обсязі виробництва (продажів);

· Будувати графік взаємозв'язку витрат, обсягу реалізації продукції і прибутку.

В ході вивчення теми використовуються такі умовні позначення:

 Умовні позначення  найменування показника  порядок розрахунку
 Оптова ціна одиниці продукції  
 Обсяг реалізованої продукції в натуральному вираженні  
 Виручка (чистий дохід) від реалізації продукції (без ПДВ)
 Повні витрати на одиницю продукції  
 Повні витрати на весь випуск (обсяг)
 Змінні витрати на одиницю продукції  
 Змінні витрати на весь випуск (обсяг)
 Постійні витрати на одиницю продукції
 Постійні витрати на весь випуск (обсяг)  
 Маржинальний прибуток (внесок в формування прибутку, сума покриття) одиниці продукції
 Маржинальний прибуток (вклад) на весь випуск
 Точка беззбитковості (обсяг реалізованої продукції) - в натуральному вираженні - в вартісному вираженні    
 коефіцієнт вкладу
 межа безпеки
 коефіцієнт безпеки
 Прибуток від реалізації одиниці продукції
 Прибуток фірми від реалізації всього випуску продукції  
 Частка і-го виду продукції в загальному обсязі реалізації в натуральному вираженні
 Частка і-го виду продукції в загальному обсязі реалізації у вартісному вираженні
 Середньозважена величина маржинального прибутку (вкладу)
 Середньозважена величина коефіцієнта вкладу

 

Теоретична частина

Ціна (Р) - це грошовий вираз вартості товару (W). Вартість товару визначається за формулою:

uде С - вартість витрачених засобів виробництва (т. е. предметів і

засобів праці);

V - вартість, створена працею для себе (заробітна плата);

m - додаткова вартість (прибуток).

 P> P = W = P P <
 Ціна на товар складається на ринку під впливом попиту і пропозиції. Тому вона може бути:

 P> W

P = W

P

В основі встановлення ціни на товар лежить собівартість продукції - C / C(Е) (Повні витрати виробництва - Іпл (е)).

Розглянемо структуру ціни і виручки (чистого доходу)

 На одиницю продукції  На весь обсяг випуску
Ипл (е)
 
 


Ипл (v)
 
 


собівартість являє собою виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції.

Витрати, що утворюють собівартість продукції, можна класифікувати за різними ознаками. В залежності від зв'язку з обсягом виробництва їх поділяють на:

- Змінні (пропорційні);

- Умовно-постійні (непропорційні).

змінні - Це витрати, які змінюються пропорційно зміні обсягу виробництва.

наприклад:

- Сировина і основні матеріали;

- допоміжні матеріали:

- Тара і пакувальні матеріали;

- Паливо і енергія на технологічні цілі;

- Заробітна плата робітників-відрядників.

Умовно-постійні - Це витрати, величина яких не змінюється або змінюється, але в значно меншій мірі, ніж обсяг виробленої продукції.

наприклад:

- Заробітна плата управлінського персоналу;

- Витрати на утримання та експлуатацію обладнання;

- загальновиробничі витрати;

- Амортизація основних фондів;

- Оренда;

- Витрати на паливо і енергію, що витрачаються на опалення і освітлення заводських приміщень;

- Заробітна плата робітників-почасових та ін.

Побудуємо графіки постійних (рис.1), змінних (рис.2) і повних витрат (рис.3) на весь випуск продукції в залежності від зміни обсягу її виробництва.


Побудуємо графіки постійних (рис.4), змінних (рис.5) і повних витрат (рис.6) на одиницю продукції в залежності від зміни обсягу її виробництва.


Під рис. 4 наведено приклад зниження умовно-постійних витрат на одиницю продукції в результаті збільшення обсягу її виробництва.

висновок: з рис. 6 випливає, що:

1. зі збільшенням обсягу виробництва продукції (з Q1 до Q2) Прибуток фірми зростає за рахунок економії на умовно-постійних витратах;

2. собівартість (прибуток) одиниці продукції необхідно розглядати лише стосовно до конкретного обсягу виробництва (в цьому полягає недолік даних показників);

3. маржинальний прибуток (МП(Е)), На відміну від собівартості і прибутку одиниці продукції, є величиною постійною, що не залежить від обсягу виробництва продукції. Вона розраховується за формулою:

 
 


Маржинальний прибуток показує, на скільки збільшиться маса прибутку при збільшенні обсягу виробництва на одиницю (наприклад: на 1 т, на 1 туб, на 1 дал). Закон Ома |  Побудуємо графік беззбитковості

 Рішення |  Визначимо, при якій ціні фірма отримає прибуток |  Визначимо, при якому обсязі виробництва (продажів) фірма |  Побудувати графік прибутку. |  Рішення |  Завдання № 5 |  Рішення |  Визначення точки беззбитковості в натуральному вираженні і прибутку фірми |  Рішення |  Визначення точки беззбитковості у вартісному вираженні і прибутку фірми |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати