На головну

ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ непрямих вимірювань

  1.  I. Первинна обробка статистичних даних
  2.  А) Обробка трубок на вогні.
  3.  АЛГОРИТМ ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТУ.
  4.  Аналіз впливу факторів на зміну фінансових результатів від продажу продукції
  5.  Аналіз позареалізаційних фінансових результатів.
  6.  Аналіз динаміки і структури фінансових результатів діяльності підприємства
  7.  Аналіз динаміки показників фінансових результатів, тис. Руб.

Затверджено науково-методичною радою БГІТА

протокол № ___ від ________2007 р

КОНЦЕПЦІЇ сучасного природознавства

Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи №1

«Концепції класичної фізики»

для студентів економічних і гуманітарних спеціальностей

очної та заочної форм навчання

Брянськ 2007

УДК 531 (072)

Концепції сучасного природознавства: Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи №1 «Концепції класичної фізики» для студентів економічних і гуманітарних спеціальностей очної та заочної форм навчання / Брянська держ. инж.-технол. акад. Упоряд. Е. В Бабкова. - Брянськ, 2007. - 55 с.

Подано методичні рекомендації щодо виконання розрахунково-графічної роботи №1 «Концепції класичної фізики». Методичні вказівки відповідають програмі з дисципліни «Концепції сучасного природознавства» для студентів економічних і гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. Містяться відомості про загальні методичних вказівках по оформленню, виконання та захисту розрахунково-графічної роботи. Наводяться короткі теоретичні відомості та приклади розв'язання задач по кожному з розглянутих розділів класичної фізики. При викладі матеріалу звертається увага на фізичну суть явищ і описують їх понять і законів.

Для студентів очної та заочної форм навчання.

рецензент:

доцент каф. вищої математики, к.ф.-м.н., Часова Н. А.

Рекомендовано редакційно-видавничої та методичної комісіями економічного факультету БГІТА.

Протокол № ____ від ________ 2007 р


зміст

 Стор.


Введение......................................................................................5

1 Обробка РЕЗУЛЬТАТІВ непрямих вимірювань ..................... 6

2 ГРАФІЧНЕ ПОДАННЯ результатів вимірювань ............ 9

3 РІШЕННЯ ЗВОРОТНЬОГО ЗАВДАННЯ ДИНАМІКИ .................................. 15

4 Побудова графіків ГАЗОВИХ ПРОЦЕСІВ ........................... 25

5 електростатики ................................................ ...................... 28

6 ПОСТІЙНИЙ ТОК ............................................... ....................... 36

7 ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ОПРАЦЮВАННЯ ........................................ 41

Литература................................................................................42


ВСТУП

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Кожна розрахунково-графічна робота (РГР) виконується в окремому зошиті або на аркушах формату А4 (за погодженням з викладачем), на обкладинці якої повинні бути вказані прізвище, ім'я та по батькові студента, його варіант, найменування факультету і спеціальності, номер групи, найменування дисципліни і номер розрахунково-графічної роботи, шифр (для студентів заочного навчання).

Номер варіанта РГР визначається за останньою цифрою номера студентського квитка або залікової книжки студента.

Таблиця 1.1 - Таблиця варіантів

 Последняяціфра заліковки  Номерваріанта  номери завдань
 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71
 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72
 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73
 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74
 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75
 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76
 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77
 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78
 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79
 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80

Перед виконанням завдання необхідно переписати його умова, а потім приступати до вирішення. Всі основні положення, що наводяться при вирішенні завдань, повинні супроводжуватися короткими, але ємними поясненнями. Вирішувати завдання слід, як правило, в загальному вигляді.

При оформленні розрахунків має бути зазначено стислий найменування визначається величини, приведена використовувана формула в загальному вигляді, підставлені в неї числові значення величин в системі одиниць СІ в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі, і зазначений кінцевий результат розрахунку.

Після виконання всіх завдань РГР здається на перевірку викладачеві. У разі наявності помилок РГР повертається студенту для подальшого доопрацювання. Всі необхідні виправлення і доповнення повинні бути зроблені в тій же зошити у вигляді роботи над помилками. Ні в якому разі не можна вносити будь-які виправлення в текст або графіки, вже переглянуті викладачем. Виправлену РГР студент здає на повторну перевірку.


ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ непрямих вимірювань

1.1 Короткі теоретичні відомості

непрямі вимірювання - Це вимірювання, при яких знаходження шуканої величини ведеться на основі функціональної залежності між цією величиною і величинами, знайденими в результаті прямих вимірювань.

Алгоритм обробки результатів непрямих вимірювань

нехай y - Вимірювана величина, яка є функцією величин х1, х2, ..., хn, Знайдених в ході n прямих вимірювань:

.

Тоді для обробки результату непрямого вимірювання величини y необхідно:

1. Опрацювати результати прямих вимірювань, задавши деяке значення довірчої ймовірності ? (наприклад, ? = 0,95):

х1 = (<х1> ± Dх1);

х2 = (<х2> ± Dх2);

...

хn = (<хn> ± Dхn).

2. Розрахувати середнє значення величини <y> Як функцію величин <x1>, <x2>, ..., <xn>:

.

3. Розрахувати напівширину довірчого інтервалу Dy за формулою (число доданків у формулі дорівнює числу змінних):

,

де  - Приватна похідна функції  , Т. Е. Значення приватних похідних потрібно обчислювати, використовуючи середні значення величин <x1>, <x2>, ..., <xn>.

4. Записати результат вимірювань у вигляді y = (<y> ± Dy) Од. ізм., a = 0,95.

5. Вказати відносну похибку

.

1.2. Приклад виконання завдання

завдання:

провідник довжиною ? = (60,0 ± 0,1) м і площею перетину S = (0,34 ± 0,01) мм2має опір R = 3,0 Ом, Певне з відносною похибкою ?R = 2%. Визначити (з урахуванням похибки) питомий опір провідника.

 Рішення:

Питомий опір провідника розраховується за формулою

,

тобто вимірювана величина r є функцією трьох змінних R, S и ?

r = f (R, S, ?).

Для вирішення завдання скористаємося алгоритмом обробки результатів непрямих вимірювань.

1. Обробимо результати прямих вимірювань. З умови задачі випливає, що

<?> = 60,0 м; D? = 0,1 м; <S> = 0,34 · 10-6 м2; DS = 0,01 · 10-6 м2;

 = 3,0 Ом; DR = <R> ·?R = 3,0 Ом· 0,02 = 0,06 Ом.

2. Знайдемо середнє значення величини <r> за формулою :

(Ом · м).

3. Знайдемо напівширину довірчого інтервалу ?r за формулою

.

Для цього знайдемо приватні похідні функції <r >:

; ; .

тоді

де d R, d S, d ? - Відносні похибки.

(Ом · м).

4. Запишемо результат вимірювання:

r = (1,7 ± 0,1) · 10-8 Ом · м, A = 0,95.

5. Розрахуємо відносну похибку за формулою :

.


2 ГРАФІЧНЕ ПОДАННЯ результатів вимірювань

2.1 Короткі теоретичні відомості

Метою багатьох природничонаукових, соціологічних і економічних досліджень є з'ясування взаємозв'язку будь-яких двох фізичних величин. У таких випадках результати вимірювань слід представити графічно. При побудові графіків слід керуватися наступними правилами:

1. Графік будують на міліметровому папері або папері в клітку.

2. Значення аргументу (незалежної змінної) слід відкладати по осі абсцис (горизонтальній осі), а значення функції (залежною змінною) - по осі ординат (вертикальної осі).

3. На кінцях координатних осей необхідно вказати буквені позначення відкладаються величин і через кому одиниці їх вимірювань.

4. Перед побудовою графіка слід розрахувати масштаб кожної осі. При виборі масштабу необхідно керуватися наступними вимогами:

1) графік функції повинен займати всю площу, обмежену координатними осями;

2) початок відліку для кожної осі вибирається так, щоб осі відповідали областям зміни відкладаються величин (тобто початок координат може відповідати целочисленной величиною, дещо меншою найменшого значення відкладається величини);

3) масштабні розподілу наносяться на координатні осі через кожні 1 - 2 см; значення масштабного розподілу має бути кратним 1, 2, 4, 5 або 10.

Вибір масштабу по осі абсцис не залежить від масштабу по осі ординат і навпаки. Для позначення масштабу на осях потрібно відзначити круглі значення вимірюваної величини, а не ті, які знайдені в ході експерименту.

5. Для позначення на графіку експериментальних точок використовуються гуртки, трикутники і т.д. Через вплив похибок вимірювань точки, нанесені на графік, можуть давати деякий розкид. Тому не треба проводити криву через всі експериментальні точки! Побудована крива повинна бути плавною і проходити, по можливості, ближче до позначеними точкам, так, щоб точки, що не потрапили на криву, знаходилися по обидва боки від неї приблизно на однакових відстанях.

6. Кожен графік повинен бути підписаний, т. Е. Має бути зазначено, залежність між якими величинами він відображає.

7. За наявності кількох кривих, то позначення точок кожної з них повинні бути різними. Кожній кривій присвоюється номер, а в підписі до графіку вказується найменування значення параметра, відповідне цим номером. Порядок вибору завдання контрольної роботи |  Метод найменших квадратів

 Проинтегрировав ліву і праву частини рівняння (3.6), отримаємо |  Проинтегрировав ліву і праву частини рівняння (3.10), отримаємо |  Проинтегрировав ліву і праву частини рівняння (3.22), отримаємо |  Проинтегрировав ліву і праву частини рівняння (3.26), отримаємо |  Закон Ома |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати