На головну

Завдання на контрольну роботу з економічного аналізу

  1.  Знову за роботу
  2.  II. Вивчіть наведені нижче репродукції і виконайте завдання.
  3.  IX. тестові завдання
  4.  N-мірні випадкові величини. Способи їх завдання
  5.  Workload management (Запуск грід-завдання)
  6.  Майбутні цілі, нібито в ім'я яких щодня верзеш на роботу, так і залишаться майбутніми, якщо не почати здійснювати їх в сьогоденні ...
  7.  В який термін роботодавець зобов'язаний організувати навчання всіх вступників на роботу осіб безпечним методам і прийомам виконання робіт?

Для виконання теоретичного завдання контрольної роботи необхідно відповісти на наступні питання відповідно до варіанту:

1. Фінансовий стан організації: визначення, мета, характеристика.

2. Основні завдання аналізу фінансового стану організації.

3. Характеристика джерел інформації, що використовуються при аналізі фінансового стану організації.

4. Види і функції фінансової звітності.

5. Функції і роль звіту про рух грошових коштів.

6. Основні показники, що характеризують фінансовий стан організації.

7. Ліквідність бухгалтерського балансу, фактори, що на неї вплив.

8. Показники платоспроможності організації, розраховані за даними бухгалтерського балансу.

9. Порядок розрахунку показників оборотності оборотних активів.

10. Неспроможність організації. Методики і критерії оцінки ймовірності банкрутства.

11. Показники, що дозволяють оцінити структуру балансу неплатоспроможною організації.

12. Якісні (неформалізовані) і кількісні (формалізовані) методи фінансового аналізу.

13. Вертикальний аналіз, його основні риси. Відмінності вертикального аналізу від горизонтального аналізу.

14. Поняття фінансової стійкості організації. Сутність методики оцінки достатності джерел фінансування для формування матеріальних оборотних коштів.

15. Внутрішні і зовнішні чинники, що впливають на величину прибутку (збитку) організації.

16. Фактори, що впливають на рентабельність продажів організації.

17. Рейтингова оцінка. Етапи рейтингової оцінки за даними фінансової звітності.

18. Вимоги, що пред'являються до системи інформації, використовуваної для проведення економічного аналізу.

19. Види звітності, що використовуються при проведенні економічного аналізу.

20. Склад і структура балансу і його роль в аналізі фінансового стану організації.

21. Відносні показники, що характеризують фінансову стійкість.

22. Показники оцінки кредитоспроможності організації.

23. Система нормативного регулювання, яка регламентує порядок складання фінансової звітності.

24. Управління дебіторською заборгованістю. Аналіз складу, структури і динаміки дебіторської заборгованості.

25. Значення, об'єкти і методики аналізу майнового стану підприємства.

26. Значення і цілі аналізу ділової активності підприємства.

27. Сутність проведення аналізу руху грошових коштів прямим і непрямим методом.

28. Фактори, що впливають на рентабельність власного капіталу організації.

Практична задача № 1 виконується на підставі даних бухгалтерського балансу, складеного за умовою практичного завдання контрольної роботи з бухгалтерського обліку (таблиця 6).

Таблиця 6 - Умова практичного завдання № 1

 варіант  Умова задачі
 Провести аналіз фінансової стійкості з використанням коефіцієнтів
 Провести аналіз ліквідності балансу
 Провести аналіз складу, структури та динаміки майна (активів) організації
 Провести аналіз рентабельності активів
 Провести аналіз складу, структури та динаміки кредиторської заборгованості
 Провести аналіз платоспроможності організації
 Провести аналіз складу, структури та динаміки джерел (пасивів) формування майна організації
 Провести аналіз фінансової стійкості на основі балансу (забезпеченості запасів джерелами їх формування)
 Провести аналіз рентабельності власного капіталу
 Провести аналіз співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості

Практична задача № 2 включає умову задачі і аналітичну таблицю з вихідними даними.

Варіант 1. На підставі даних таблиці 7 проаналізувати ліквідність балансу організації.

Таблиця 7 - Аналіз ліквідності балансу організації

У тисячах рублів

 показники  Перед. рік  Звіт. рік  відхилення
 Найбільш ліквідні активи  
 Найбільш термінові зобов'язання  
 Платіжний баланс: надлишок (+), нестача (-)      
 Швидко реалізованих активи  
 Короткострокові пасиви  
 Платіжний баланс: надлишок (+), нестача (-)      
 Медленореалізуемие активи  
 Довгострокові і середньострокові пасиви  
 Платіжний баланс: надлишки (+), недоліки (-)      
 важкореалізовані активи  
 постійні пасиви  
 Платіжний баланс: надлишок (+), нестача (-)      

1.1 Визначити платіжний надлишок або недолік по кожній парі наведених груп і оцінити ліквідність балансу.

1.2 Зробити висновок про поточної і перспективної ліквідності.

1.3 Дати оцінку господарської ситуації.

Варіант 2. На підставі даних таблиці 8 проаналізувати фінансову стійкість організації.

Таблиця 8 - Аналіз фінансової стійкості на основі балансу

 показники  Пред.год  Звіт. рік  Відхи-вати
 Власні кошти  
 Основні засоби і необоротні активи  
 Власні оборотні кошти      
 Довгострокова і середньострокова кредиторська заборгованість    -  
 Наявність власних і довгострокових джерел формування запасів      
 Короткострокові кредити і позикові кошти  
 Загальна величина основних джерел формування запасів      
 запаси  
 Надлишок (+) або нестача (-) власних оборотних коштів      
 Надлишок (+) або нестача (-) власних довгострокових джерел формування запасів      
 Надлишок (+) або нестача (-) загальної величини основних джерел формування запасів      
 Трикомпонентний показник фінансової ситуації      

2.1 Розрахувати наявність надлишків або недоліків власних оборотних коштів; власних і довгострокових джерел формування запасів; загальної величини основних джерел формування оборотних коштів.

2.2 Визначити трикомпонентний показник фінансової ситуації.

2.3 Дати оцінку господарської ситуації.

варіант 3. На підставі даних таблиці 9 проаналізувати майновий стан організації.

Таблиця 9 - Аналіз майнового стану організації

 показники  Перед. рік  Звіт. рік  відхилення
 Сума, тис. Руб.  Уд. вага,%  Сума, тис. Руб.  Уд. вага,%  Сума, тис. Руб.  Уд. вага,%
 Всього майна,            
 в тому числі:            
 - Необоротні активи, всього,        
 з них:            
 - основні засоби        
Продовження таблиці 9
 показники  Перед. рік  Звіт. рік  відхилення
 Сума, тис. Руб.  Уд. вага,%  Сума, тис. Руб.    Сума, тис. Руб.  Уд. вага,%
 - Оборотні активи, всього,            
 з них:            
 - Виробничі запаси;        
 - незавершене виробництво; -        
 - готова продукція;        
 - Інші запаси і витрати;        
 - Грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення;            
 - Дебіторська заборгованість іпрочіе активи.            

3.1 Визначити загальну вартість майна організації та його структуру в звітному і попередньому роках; дати оцінку динаміки показників.

3.2 Проаналізувати стан запасів в організації.

3.3 Визначити виробничий потенціал організації і його зміна в аналізованому періоді.

3.4 Дати оцінку господарської ситуації.

Варіант 4. На підставі даних таблиці 10 проаналізувати баланс організації.

Таблиця 10 - Аналіз балансу організації

 Найменування агрегованих статей  Абсолютні велічінина кінець року, тис. руб.  Питома вага,%  відхилення  В процентах
 попер. рік  звіт. рік  перед рік  звіт. рік  в абс. вели-чинах, тис. руб.  в уд. ве-сах,%  до попер. році  до изме-рівняно підсумку балан-са
 Активи, всього,            
 в тому числі:                
 - Основні засоби і необоротні активи;                
 - Запаси;            
 - Грошові кошти, кошти в розрахунках, інші,                
Продовження таблиці 10
 Найменування агрегованих статей  Абсолютні велічінина кінець року, тис. руб.  Питома вага,%  відхилення  В процентах
 попер. рік  звіт. рік  перед рік  звіт. рік  в абс. вели-чинах, тис. руб.  в уд. ве-сах,%  до попер. році  до изме-рівняно підсумку балан-са
 з них:                
 - Ден. засоби і краткосроч. фін. вкладення;                
 - Дебіторська заборгованість-ність та ін. активи                
 Джерела, всього                
 в тому числі                
 - власні кошти,                
 з них:                
 - Власні оборотні кошти                
 - позикові кошти,                
 з них:                
 - Довгострокові кредити і позики;  -              
 - Короткострокові кредити і позики;                
 - Короткострокова заборгованість та інші                

4.1 Визначити загальну вартість майна підприємства і джерел його формування.

4.2 Розрахувати величину власних оборотних коштів і ступінь покриття ними суми запасів.

4.3 Розрахувати показники динаміки та структурної динаміки балансу.

4.4 Дати оцінку господарської ситуації.

Варіант 5. На підставі даних таблиці 11 проаналізувати рентабельність одиниці продукції.

Таблиця 11-Аналіз рентабельності одиниці продукції

 показники  Перед. рік  Звіт. рік  Відхи-вати
 Продажна ціна, руб.  
 Повна собівартість одиниці продукції, руб.  
 Прибуток, руб.      
 Рентабельність продукції,%      

5.1 Визначити рентабельність продукції, дати оцінку її динаміки.

5.2 Визначити вплив зміни продажної ціни і собівартості на рентабельність продукції.

5.3 Дати оцінку господарської ситуації.

варіант 6. На підставі даних таблиці 12 проаналізувати динаміку рентабельності продажів.

Таблиця 12-Аналіз динаміки рентабельності продажів

 показники  201_ р  201_ р  201_ р  Відхилення від баз. року
 Виручка від продажів продукції, тис. Руб.  
 Прибуток до оподаткування, тис. Руб.  
 Чистий прибуток, тис. Руб.  
 Рентабельність продажів, %:        
 - По прибутку до оподаткування;        
 - По чистому прибутку        

6.1 Розрахувати показники рентабельності продажів.

6.2 Простежити зміна рентабельності продажів по роках. Визначити вплив факторів (прибутку і виручки від продажів) на рентабельність продажу.

6.3 Дати оцінку господарської ситуації.

варіант 7. На підставі даних таблиці 13 проаналізувати рентабельність проданої (реалізованої) продукції організації.

Таблиця 13 - Аналіз рентабельності проданої (реалізованої) продукції організації

 показники  Перед. рік  Звіт. рік  відхилення
 Виручка від продажу продукції, тис. Руб.  
 Собівартість проданої (реалізованої) продукції, тис. Руб.      
 Прибуток від продажів, тис. Руб.      
 Рентабельність продукції,%      

7.1 Визначити показники рентабельності продукції, зробити висновок про їх динаміці.

7.2 Визначити вплив на рентабельність продукції виручки від продажів і собівартості проданої (реалізованої) продукції.

7.3 Дати оцінку господарської ситуації.

варіант 8. На підставі даних таблиці 14 проаналізувати ефективність використання основних засобів.

Таблиця 14 - Аналіз ефективності використання основних засобів

 показники  Перед. рік  Звіт. рік  Відхи-вати  Темп зростання, %
 Товарна продукція в порівнянних цінах, тис. Руб.        
 Середньорічна вартість основних виробничих засобів в ВВПЗ-ставімие цінах, тис. Руб.        
 Фондовіддача, руб. / Руб.        
 Фондомісткість, руб. / Руб.        

8.1 Розрахувати величину фондовіддачі та фондомісткості. Визначити відносну економію (перевитрата) основних виробничих засобів.

8.2 Визначити вплив вартості основних виробничих засобів і фондовіддачі на випуск продукції; співвідношення інтенсивного і екстенсивного факторів розвитку виробництва.

8.3 Дати оцінку господарської ситуації.

варіант 9. На підставі даних таблиці 15 проаналізувати ефективність використання трудових ресурсів.

Таблиця 15 - Аналіз продуктивності праці

 показники  Перед. рік  Звіт. рік  відхилення  Темп зростання, %
 Виручка від продажів, тис. Руб.    
 Середньооблікова чисельність працюючих, чол.        
 Продуктивність праці працюючих, тис. Руб. / Чол.        

9.1 Визначити продуктивність праці в звітному і попередньому роках, визначити динаміку показників.

9.2 Визначити відносну економію (перевитрата) чисельності працюючих.

9.3 Оцінити характер розвитку підприємства з точки зору використання трудових ресурсів.

9.4 Визначити вплив чисельності працюючих і продуктивності праці на випуск продукції.

9.5 Дати оцінку господарської ситуації.

Варіант 10. На підставі даних таблиці 16 проаналізувати ефективність використання матеріальних ресурсів організації.

Таблиця 16 - Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів організації

 показники  попередній рік  Звітній рік  відхилення
 план  факт  від попер. року  від плану
 Обсяг товарної продукції, тис. Руб.    
 Матеріальні витрати, тис. Руб.    
 Матеріаловіддача, руб. / Руб.          
 Матеріаломісткість, руб. / Руб.          

10.1 Розрахувати показники матеріаловіддачі і матеріаломісткості в звітному і попередньому роках.

10.2 Проаналізувати динаміку матеріаловіддачі і матеріаломісткості і зробити висновки про ефективність використання матеріальних ресурсів на підприємстві.

10.3 Визначити вплив суми матеріальних витрат і ефективності їх використання на випуск продукції.

10.4 Дати оцінку господарської ситуації.

Варіант 11. На підставі даних таблиці 17 проаналізувати динаміку витрат на 1 карбованець товарної продукції.

Таблиця 17 - Аналіз динаміки витрат на 1 карбованець товарної продукції

 показники  201_ р  201_ р  201_ р  Темп Ростак базис. році,%
 Собівартість товарної продукції, млн руб.        
 Обсяг товарної продукції, млн. Руб.        
 Витрати на 1 карбованець товарної продукції, руб.        

11.1 Визначити витрати на 1 карбованець товарної продукції по роках аналізованого періоду.

11.2 Визначити вплив зміни витрат на 1 карбованець товарної продукції на собівартість товарної продукції.

11.3 Дати оцінку господарської ситуації.

Варіант 12. На підставі даних таблиці 18 проаналізувати склад і структуру оборотних коштів.

12.1 Визначити обсяг і структуру оборотних коштів на початок і кінець року, темп росту по кожній групі оборотних коштів.

12.2 Проаналізувати зміни структури оборотних коштів за рік; охарактеризувати чинники, що впливають на структуру оборотних коштів.

Таблиця 18 - Аналіз складу і структури оборотних коштів

 Склад оборотних коштів  Наявність початок року  Наявність кінець року  відхилення
 Сума, тис. Руб.  Вага,%  Сума, тис. Руб.  Уд. вага,%  Сума, тис. Руб.  Уд. вага,%
 запаси,            
 в тому числі            
 - Сировина і матеріали;        
 - незавершене виробництво;        
 - готова продукція;        
 - витрати майбутніх періодів.        
 Податок на додану вартість            
 Дебіторська заборгованість,            
 в тому числі            
 - Довгострокова; -        
 - Короткострокова.        
 Короткострокові фінансові вкладення  -          
 Грошові кошти        
 Всього оборотних коштів            

12.3 Дати оцінку господарської ситуації.

варіант 13. На підставі даних таблиці 19 проаналізувати динаміку оборотності оборотних коштів.

Таблиця 19 - Аналіз динаміки оборотності оборотних коштів

 показники  20__ р  20__ р  20__р.  Відхилення від 20__ р  Темп зростання до базис. році,%
 Виручка від продажу продукції, тис. Руб.          
 Середня величина оборотних коштів, тис. Руб.          
 Коефіцієнт волок-оборотності оборот-них коштів, обо-ротів          
 Тривалість обороту оборотних коштів, дн.          
 Коефіцієнт закріпив ння оборотних коштів          

13.1 Розрахувати показники оборотності оборотних коштів у звітному і попередньому році; оцінити їх динаміку.

13.2 Визначити величину відносного вивільнення (додаткового закріплення) коштів в обороті.

13.3 Визначити співвідношення екстенсивних та інтенсивних факторів розвитку виробництва.

13.4 Дати оцінку господарської ситуації

варіант 14. На підставі даних таблиці 20 проаналізувати оборотність дебіторської заборгованості.

Таблиця 20 - Аналіз оборотності дебіторської заборгованості

 показники  Пред.год  Звіт. рік  Відхи-вати  Темп зростання, %
 Виручка від продажу продукції (робіт, послуг), тис. Руб.        
 Середні залишки оборотних коштів, тис. Руб., Всього        
 Середня величина дебіторської заборгованості, тис. Руб.        
 в тому чіслесомнітельная дебіторська заборгованість        
 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, оборотів        
 Тривалість одного обороту, дн.        
 Частка дебіторської заборгованості в загальній величині оборотних коштів,%        
 Відношення середньої величини дебіторської заборгованості до виручки від продажу,%        
 Частка сумнівної дебіторської заборгованості в загальному обсязі заборгованості,%        

14.1 Розрахувати показники, що характеризують стан, «якість» і оборотність дебіторської заборгованості в звітному і попередньому роках; оцінити їх динаміку.

14.2 Зробити висновок про вплив зміни оборотності дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства.

14.3 Дати оцінку господарської ситуації.

варіант 15. На підставі даних таблиці 21 проаналізувати рентабельність виробництва.

Таблиця 21 - Аналіз рентабельності виробництва

 показники  Пред.год  Звіт. рік  Відхи-вати
 Прибуток до оподаткування, тис. Руб.  
 Середньорічна вартість основних виробничих засобів, тис. Руб.      
 Середні залишки оборотних коштів (матеріальних), тис. Руб.      
 Рентабельність виробництва,%      

15.1 Розрахувати показник рентабельності виробництва по роках.

15.2 Дати оцінку динаміки рентабельності виробництва.

15.3 Визначити вплив факторів: середньорічний вартості основних виробничих засобів, середніх залишків матеріальних оборотних коштів і прибутку до оподаткування на зміну рентабельності виробництва.

15.4 Дати оцінку господарської ситуації.

варіант 16. На підставі даних таблиці 22 проаналізувати рентабельність власного капіталу.

Таблиця 22 - Аналіз рентабельності власного капіталу

 показники  Перед. рік  Звіт. рік  відхилення
 Чистий прибуток, тис. Руб.  
 Середня величина власного капіталу, тис. Руб.      
 Рентабельність власного капіталу,%      

16.1 Розрахувати значення рентабельності власного капіталу і факторів, що впливають на неї.

16.2 Визначити вплив на рентабельність власного капіталу чистого прибутку і середньої величини власного капіталу.

16.3 Дати оцінку господарської ситуації.

варіант 17. На підставі даних таблиці 23 проаналізувати рентабельність продажів.

Таблиця 23 - Аналіз рентабельності продажів

 показники  Перед. рік  Звіт. рік  відхилення
 Виручка від продажу продукції (робіт, послуг), тис. Руб.      
 Собівартість проданої продукції (робіт, послуг), тис. Руб.      
 Прибуток від продажів, тис. Руб.      
 Рентабельність продажів, %      

17.1 Визначити показники рентабельності продажів, зробити висновок про їх динаміці.

17.2 Визначити вплив на рентабельність продажів виручки від продажів і прибутку від продажів.

17.3 Дати оцінку господарської ситуації.

Варіант 18. На підставі даних таблиці 24 проаналізувати рентабельність проданої продукції.

Таблиця 24 - Аналіз рентабельності проданої продукції

 показники  Перед. рік  Звіт. рік  відхилення
 Виручка від продажу продукції, тис. Руб.  
 Собівартість проданої продукції, тис. Руб.      
 Прибуток від продажів, тис. Руб.      
 Рентабельність продукції,%      

18.1 Визначити показники рентабельності продукції, зробити висновок про їх динаміці.

18.2 Визначити вплив на рентабельність продукції виручки від продажів і собівартості проданої (реалізованої) продукції.

18.3 Дати оцінку господарської ситуації.

Варіант 19. На підставі даних таблиці 25 проаналізувати оборотність матеріальних оборотних коштів.

Таблиця 25 - Аналіз оборотності матеріальних оборотних коштів

 показники  20__ р  20__ р  20__ р  Темп зростання до баз. році,%
 Виручка від продажів продукції (робіт, послуг), тис. Руб.        
 Середні залишки оборотних коштів, тис. Руб., Всього,        
 в т. ч. в товарно-матеріальнихценностях        
 Коефіцієнт оборотності: - всіх оборотних коштів; - матеріальних обор. коштів        
 Тривалість одного обороту, дн.: - Всіх оборотних коштів; - матеріальних обор. коштів        
 Коефіцієнт закріплення коштів в обороті: - всіх оборотних коштів; - матеріальних обор. коштів        

19.1 Розрахувати показники оборотності оборотних коштів у звітному і попередньому році; оцінити їх динаміку.

19.2 Визначити величину відносного вивільнення (додаткового закріплення) коштів в обороті.

19.3 Визначити співвідношення екстенсивних та інтенсивних факторів розвитку виробництва.

19.4 Дати оцінку господарської ситуації.

Варіант 20. На підставі даних таблиці 26 проаналізувати витрати на виробництво за економічними елементами.

Таблиця 26 - Аналіз витрат на виробництво за економічними елементами

 елементи витрат  Перед. рік  Звіт. рік  відхилення
 Сума, млн. Руб.  Вага,%  Сума, млн. Руб.  Вага,%  Сума, млн. Руб.  Вага,%
 Матеріальні витрати,  898,2    1058,1      
 в тому числі:            
 - Сировина і матеріали;  807,1    960,9      
Продовження таблиці 26
 елементи витрат  Перед. рік  Звіт. рік  відхилення
 Сума, млн. Руб.  Вага,%  Сума, млн. Руб.  Вага,%  Сума, млн. Руб.  Вага,%
 - Паливо;  8,6    29,2      
 - Енергія.  32,1    27,3      
 Амортизація основних фондів  18,5    12,2      
 Разом витрати матеріалізованої праці            
 Витрати на оплату праці  23,8    43,7      
 Відрахування на соц. потреби  9,0    17,1      
 Разом витрати живого праці            
 Інші витрати  45,1    65,9      
 всього витрат            
 Обсяг випуску товарної продукції  1135,8 х  1308,3 х   х

20.1 Визначити питому вагу кожного елемента в загальній сумі і відхилення в сумі витрат і питомих вагах.

20.2 Зробити висновок про зміну структури витрат.

20.3 Дати оцінку господарської ситуації.

Зміст і оформлення контрольної роботи

Структура контрольної роботи рекомендується наступна:

- титульна сторінка. На титульному аркуші вказується дисципліна, за якою виконується контрольна робота, форма навчання, шифр і найменування спеціальності, курс, П. І. Б. студента, шифр залікової книжки;

- Зміст. розташовуютьпісля титульного аркуша. Слово «Зміст» записуютьмалими літерами з першої великої. У змісті вказують найменування всіх розділів контрольної роботи;

- основна частина. Слід вказати завдання контрольної роботи, хід виконання завдання. Аналітичні розрахунки супроводжуються пояснювальний текст і докладними висновками;

- Список використаних джерел. В кінці контрольної роботи обов'язково наводиться список літературних джерел, на підставі яких виконувалася контрольна робота. Літературні джерела оформлюються за ГОСТР 7.0.5-2008 СИБИД. Бібліографічна посилання. Загальні вимоги та правила складання.

Контрольна робота з дисципліни «Облік і аналіз» виконується на аркушах формату А4 за ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Формати. Текст роботи може бути виконаний рукописно або за допомогою засобів комп'ютерної техніки. Рукописний текст може бути записаний на одному боці аркуша формату А4 з висотою великих літер не більше 10 мм. Текст слід розміщувати, дотримуючись розміри полів:

праве -15 мм;

ліве - 30 мм;

верхнє - 15 мм;

нижнє - 25 мм.

При оформленні тексту, заголовків, ілюстрацій, таблиць і додатків слід керуватися вимогами ГОСТ 1.5-2004 Стандарти національні Російської Федерації. Правила побудови, викладення, оформлення та позначення; ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Загальні вимоги до текстових документів, використовуючи стандартну термінологію, а при її відсутності - прийняту в технічній літературі. Виклад тексту контрольної роботи має бути конкретним, чітким. Не допускається скорочення слів. Кожен пункт завдання в тексті повинен бути озаглавлений, заголовок виділений відступом від основного тексту.

Застосовувані найменування величин в виконане завдання повинні відповідати вимогам ГОСТ 8.417-2002 ГСИ. Одиниці величин і ОК 015-94 Класифікація одиниць вимірювання.

Листи контрольної роботи нумерують арабськими цифрами. Номер аркуша проставляють на нижньому полі аркуша справа. Титульний лист не нумерують.

Список літератури

Нормативна література

1. Цивільний кодекс Російської Федерації. - М .: ТК Велбі, Проспект, 2010 р - 448 с.

2. Федеральний закон РФ від 21.11.96 р № 129 - ФЗ «Про бухгалтерський облік» // УПС «Гарант»

3. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово - господарської діяльності організацій та Інструкція по його застосуванню. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 31.10.2000 № 94н. // СПС «Гарант»

Основна література

4. Бухгалтерський облік: підручник / Н. К. Муравицкая, Г. І. Лук'яненко. - М .: КНОРУС, 2010. - 344 с.

5. Бухгалтерський облік: підручник / Н. Л. Вещунова, Л. Ф. Фоміна. - М .: Проспект, 2010. - 435 с.

6. Економічний аналіз: Підручник / За ред. В. Я. Позднякова, В. М. Прудникова. - М .: ИНФРА-М, 2011. - 491 с.

7. Маркарьян Е. А., Герасименко Г. П. Економічний аналіз: навч. допомога. - М .: КНОРУС, 2010. - 535с.

8. Теорія економічного аналізу: Підручник / А. Д. Шеремет. - 3-e изд., Доп. - М .: ИНФРА-М, 2011. - 352 с.

додаткова література

9. Панков В. В. Економічний аналіз: Навчальний посібник / В. В. Панков, Н. А. Казакова. - М .: Магістр: ИНФРА-М, 2011. - 624 с.

10. Мартинова Т. А. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності: навчальний посібник. - Краснодар: Сов. Кубань.- 2009. - 161 с.

11. Пласкова Н. С. Економічний аналіз: підручник М .: Ексмо, 2007.- 704 с.

12. Клерк. Ру - все про бухгалтерський облік, менеджмент, податковому праві, банках. - Http://www.klerk.ru.

13. Інтернет-ресурс для бухгалтерів. Бухгалтерський облік, оподаткування, звітність. - Http://www.buh.ru.

ОБЛІК І АНАЛІЗ

Методичні вказівки

Укладачі: Мартинова Тетяна Олексіївна,

Чермінская Любов Григорівна,

Сапрунова Катерина Валеріївна

Редактор Н. А. Количева

Комп'ютерна верстка Є. В. Сапрунова

 Підписано до друку  Формат 60х84 / 16
 папір офсетний  Офсетний друк
 Печ. л.  Вид. № 51
 Ум. печ. л.  Тираж 40 прим.
 Уч.- вид. л.  замовлення №
 Ціна, руб.

Кубанський державний технологічний університет

350072, м Краснодар, вул. Московська, 2, кор. А

Друкарня КубГТУ: 350058, м Краснодар,

вул. Старокубанская, 88/4

   
 
 
  Завдання на контрольну роботу з бухгалтерського обліку |  Методологія аналізу та проектування SADT.

 Вступ |  Мета і завдання дисципліни |  Інструкція по роботі з методичними вказівками |  Контрольна робота |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати