Головна

Приклад використання функцій в економіці.

  1.  A) Метод Квайна (оптимальний для функцій з великою кількістю змінних).
  2.  A.3.3. приклади
  3.  Auml; Приклади біноміальних експериментів.
  4.  Auml; Приклади.
  5.  D) приклад трагічну
  6.  I. Обчислення меж функцій.
  7.  I. Приклади розв'язання задач

Функції знаходять широке застосування в економічній теорії і практиці. Спектр використовуваних в економіці функцій досить широкий: від найпростіших лінійних до функцій, одержуваних за певним алгоритмом за допомогою так званих рекурентних співвідношень, що зв'язують стану досліджуваних об'єктів в різні періоди часу.

Поряд з лінійними використовуються нелінійні функції: дрібно-раціональні, статечні (квадратична, кубічна і т.д.). показові (експоненціальні), логарифмічні та ін. Періодичність, коливання ряду економічних процесів дозволяє також застосовувати тригонометричні функції.

Найбільш часто в економіці використовуються наступні функції.

O Функція корисності (функція переваг) - в широкому сенсі залежність корисності, тобто результату, ефекту деякого дії від рівня (інтенсивності) цієї дії.

O Виробнича функція - залежність результату виробничої діяльності від зумовили його чинників.

O Функція випуску (приватний вид виробничої функції) - залежність обсягу виробництва від наявності або споживання ресурсів.

O Функція витрат (приватний вид виробничої функції) - залежність витрат виробництва від обсягу випуску продукції.

O Функції попиту, споживання, пропозиції - залежність обсягу попиту, споживання, пропозиції на окремі товари або послуги від різних факторів (наприклад, ціни, доходу і т.п.)

З огляду на, що економічні явища і процеси обумовлюються дією різних факторів, для їх досліджень широко використовуються функції декількох змінних. Серед них виділяються мультиплікативні функції, що дозволяють представити залежну змінну у вигляді твору факторних змінних, звертає його в нуль при відсутності дії хоча б одного фактора.

Використовуються також сепарабельном функції, які дають можливість виділити вплив різних факторних змінних на залежну змінну, і, зокрема, адитивні функції, що представляють одну і ту ж залежну змінну як при сумарному, але роздільному впливі декількох факторів, так і при одночасному їх впливі.

Якщо дією побічних чинників можна знехтувати або вдається зафіксувати ці фактори лише на певних рівнях, то вплив одного головного чинника вивчається за допомогою функції однієї змінної, що розглядається в даній і наступних розділах. Класифікація функцій. |  Границя числової послідовності

 Операції над множинами |  Закони перетину і об'єднання множин |  поняття функції |  Основні властивості функції |  монотонність; |  Властивості лінійної функції |  Квадратична функція. |  Показова функція. |  логарифмічна функція |  статечна функція |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати