На головну

Помилки спостереження та методи їх контролю

 1.  Мережа спостереження за станом водних об'єктів
 2.  Gt; Функції та методи інноваційного менеджменту> Прогнозування в інноваційному менеджменті
 3.  I. Якісні методи системного аналізу.
 4.  II. Інші помилки товариша Ярошенко
 5.  III) Методи управління
 6.  III. МЕТОДИ РІШЕННЯ СТАНУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ СИСТЕМИ
 7.  III. Політичні та організаційні помилки опозиційного блоку

Берестов В. Л., Жіленкова Е. П.

СТАТИСТИКА

Навчальний посібник

Брянськ 2009ГОУ ВПО «Брянська державна інженерно-технологічна академія»

Кафедра «Економіка і управління на підприємствах лісового комплексу і

природокористування »

Затверджено науково-методичним

радою БГІТА

Протокол № ____ від «___» _________ 200__р.

СТАТИСТИКА

Навчальний посібник

Брянськ 2009


УДК 31 (075)

Б20

Берестов В. Л., Жіленкова Е. П. Статистика. Частина I. Загальна теорія статистики: Навчальний посібник. - Брянськ: Брян.гос.інж.-техн.акад., 2009. - 128 с.

Навчальний посібник розроблений у відповідність з ДОС ВПО, другого покоління і призначений для студентів спеціальності 080502 «Економіка і управління на підприємстві лісового комплексу» та «Економіка і управління на підприємстві природокористування» (по галузях) ».

У навчальному посібнику розглядаються:

- Категорії і поняття статистики;

- Принципи сучасної організації національної статистичної служби;

- Статистичні методи організації збору, обробки та аналізу статистичної інформації, моделювання та прогнозування соціально-економічних явищ і процесів (статистичне спостереження, зведення і групування, дослідження рядів розподілу, аналіз рядів динаміки, вибірковий метод, індексний метод аналізу, кореляційно-регресійний аналіз та моделювання ).

© Берестов В. Л., Жіленкова Е. П. 2009 р

© ГОУ ВПО «Брянська державна інженерно-технологічна академія», 2009 р


ЗМІСТ

   Стор.
 Вступ
 1. Історія виникнення статистики. Предмет і метод статистичної науки.
 2. Статистичне спостереження соціально-економічних явищ і процесів. Розробка програми статистичного спостереження і його інструментарію
 3. Зведення і групування даних статистичного спостереження
 4. Способи викладу і наочного подання статистичних даних
 5. Статистичні величини: абсолютні, відносні і середні
 6. Варіація ознаки і характеризують її показники
 7. Вибіркове статистичне спостереження
 8. Статистичне вивчення динаміки соціально-економічних явищ і процесів
 9. Індексний метод у статистичних дослідженнях
 10. Статистичне вивчення взаємозв'язку соціально-економічних явищ і процесів
 Список рекомендованої літератури
 глосарій

ВСТУП

У сучасному суспільстві важливу роль в механізмі управління економікою виконує статистика.

Вона здійснює збір, наукову обробку, узагальнення та аналіз інформації, що характеризує розвиток країни. В результаті надається можливість виявлення взаємозв'язків в економіці, вивчення динаміки її розвитку, проведення міжнародних зіставлень і в кінцевому рахунку - прийняття ефективних управлінських рішень на державному та регіональному рівнях.

Тому в системі економічної освіти особливе місце відводиться вивченню статистики - базової наукової дисципліни, яка формує професійний рівень сучасного економіста.

Одним із завдань науки в даний час є реформування общеметодологических і організаційних основ статистики, а також приведення її у відповідність з міжнародними правилами. Успішне виконання цього завдання вимагає подальшого поліпшення якості підготовки економістів вищої кваліфікації.

Даний навчальний посібник в цілому відповідає робочій програмі дисципліни «Статистика» та її першої частини «Загальна теорія статистики» і призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю 080502 «Економіка і управління на підприємстві (по галузях)».

Навчальний посібник складається з 10 тем, що охоплюють найважливіші розділи загальної теорії статистики. У висновку кожної з тим наводиться список питань для самоконтролю, який використовується в подальшому при формування бази питань підсумкового тестування.

У посібник містяться завдання для самостійного виконання студентами. Кожне завдання знайомить з конкретною методикою статистичної обробки інформації і дозволяє вивчити основні методи статистики, що застосовуються при підготовці інформації для прийняття управлінських рішень менеджера.

Запропоновані завдання можуть виконуватися із застосуванням звичайного калькулятора або на комп'ютері із застосуванням пакетів прикладних програм, що містять статистичні та математичні функції. В останньому випадку слід використовувати додаткові джерела навчальної та методичної літератури з описом відповідних можливостей обробки статистичної інформації на комп'ютері.

До підсумкового тестування допускаються студенти, які виконали практичні роботи і заздалегідь представили їх на перевірку викладачеві.

Оцінка за дисципліну виставляється з урахуванням наступних положень:

- Студент, який правильно відповів на (85-100)% питань - відмінно;

- Студент, який правильно відповів на (70-84)% питань - добре;

- Студент, який правильно відповів на (50-69)% питань - задовільно;

- Студент, який правильно відповів на (0-49)% питань - незадовільно.

Тема №1

Історія виникнення статистики.

Предмет і метод статистичної науки.

1.1 Загальне уявлення про статистику і історія її виникнення

Слово «статистика» в його сучасному значенні вперше вжив німецький вчений Готфрід Ахенваль в 1743 р, запозичивши його з італійської мови. В Італії епохи Відродження набули поширення знання про політику, що склали спеціальну дисципліну, яка називалася ragione di stato або diciplina de statu. слова stato и statu відповідали поняттю «держава» (звідси німецьке Staat і англійське state). , Хто вміє політиці, знавця різних держав називали statista. У Німеччині XVII ст. було поширене словосполучення diciplina stattstica - Статистична дисципліна. Ахенваль, перетворивши прикметник в іменник, ввів слово Statistica, Яка означала суму знань, потрібних купцям, політикам, військовим і всім культурним людям. Цей термін використовувався для визначення сукупності знань, які характеризують державний лад, пам'ятки країни, її добробут.

Але шлях формування статистики був і довгий, і складний. Він почався з зародження господарського обліку.

Виникнення господарського обліку відноситься до глибокої давнини і пов'язане з утворенням держави. Без певного мінімуму відомостей, одержуваних урахуванням, державна діяльність була б неможлива. Так, потрібні були відомості для набору військ і стягування податків, важливо було встановити чисельність населення, склад земель, їх якість, поголів'я худоби, мати відомості про стан торгівлі і т. Д. Способи отримання таких даних були, наприклад, такі. Щоб підрахувати чисельність своєї армії, перський цар Дарій {522-486 рр. до н. е.) зобов'язав кожного воїна принести і покласти в призначене місце камінь. У Персії людини, що займається обліком, називали «очі і вуха царя».

Розширення уявлень про світ викликало потребу в описі держав. Одне з відомих описів належить Арістотелем (384-322 до н. Е.), Який склав опис 157 міст і держав свого часу. «Величину держави, - писав Аристотель, - вони вимірюють кількістю його населення; але швидше потрібно звертати увагу не на кількість, а на можливості »

Інтенсивний розвиток міжнародної торгівлі в цей час вплинуло на формування митної та описової статистики. Однак опису країн були оповідальними і майже не містили числових характеристик.

Починаючи з XVI ст. з частнохозяйственного обліку виділився в окрему галузь знання бухгалтерський облік. У XVI і XVII ст. ведення торгових книг настільки увійшло в практику, що почали з'являтися роботи по торговому счетоводству. Розвиток первинного обліку - простий реєстрації фактів і бухгалтерського обліку - внутрішньогосподарського, аналітичного - підготували виникнення статистики.

У XVII ст. в Західній Європі склалися певні умови, які призвели до виникнення статистики. Це ще була не наука в сучасному розумінні, а раціоналістичний погляд на природу держави, теорія не відокремлювалася від практики, вона була нерозривна з нею. В цілому це був величезний крок вперед. Формування статистики стало можливо завдяки:

- Широкому розвитку первинного обліку, накопичення масових, описових даних в галузі суспільних явищ, які можна було використовувати для статистичних узагальнень;

- Наявності шарів суспільства, які могли формувати науку, в тому числі соціальну;

- Підвищення потреби в кількісному вимірі явищ і закономірностей суспільного життя, викликаних запитами практичної діяльності - політичної, економічної, адміністративної та ін., А також наук, що вивчають суспільство;

- Розвитку фундаментальних наук (в першу чергу філософії, математики, права), які дозволили усвідомити необхідність статистики як знаряддя соціального пізнання, розкрити її специфіку, визначити основні методологічні принципи;

- Зміни людської свідомості, бачення світу, формуванню нових уявлень про державу і суспільство.

Роботи в області політичної арифметики присвячені соціально-економічних питань. Вони виявляли закономірності суспільної, насамперед економічного життя. Вимірювальні методи вважалися обов'язковою умовою дослідження масових облікових даних. Сам термін «політична арифметика» свідчив про програму математики до політики, про вимір фактів соціально-економічного життя (слово «політика» було аналогічно поняттю «наука про суспільство»).

Істотно іншим був підхід державознавства. Статистика - государствоведение - базувалася на визнанні держави єдиним джерелом спостереження, єдиним апаратом спостереження - чиновників, адміністраторів, керівників, поліцейських. Представники цього напрямку недооцінювали математичні засоби пізнання. Вимірювальний характер статистики, принаймні на перших порах, не розглядалося як її відмінна риса. Кількісні оцінки трактувалися як окремий випадок загального опису. Звідси й інша назва цього напрямку - описова статистика.

Прогресу статистичної методології сприяли роботи представників англійської математичної школи, в Росії - праці земських статистиків.

Розвиток статистичної науки, розширення сфери практичної статистичної роботи призвели до зміни змісту самого поняття «статистика». В даний час цей термін вживається в декількох значеннях:

1) як галузь знань - наука, яка представляє собою складну і розгалужену систему наукових дисциплін (розділів), що володіють певною специфікою і тих, хто вивчає кількісну сторону масових явищ і процесів в нерозривному зв'язку з їх якісною стороною. Основними її розділами є загальна теорія статистики, де розглядаються найбільш загальні критерії, категорії, принципи і методи статистичної науки; економічна статистика, вивчає явища і процеси, що відбуваються в економіці; соціальна статистика, вивчає соціальні явища і процеси;

2) як галузь практичної діяльності - збір, обробка, аналіз і публікація масових даних про явища і процеси суспільного життя;

3) як сукупність цифрових відомостей, що характеризують стан масових явищ і процесів суспільного життя або їх сукупність;

4) як галузь, яка використовує методи математичної статистики для вивчення соціально-економічних процесів і явищ.

1.2 Предмет статистики як науки і її категорії

Таким є кількісна сторона масових суспільних явищ у нерозривному зв'язку з їх якісною стороною, або їх змістом, а також кількісне вираження закономірностей суспільного розвитку в конкретних умовах місця і часу.

Категорії статістікіотражают найбільш загальні і суттєві властивості, ознаки, зв'язки і відносини предметів і явищ об'єктивного світу.

У статистиці виділяють наступні основні категорії:

1) Статистична сукупність - це сукупність соціально-економічних об'єктів або явищ суспільного життя, об'єднаних якоюсь якісною основою, загальною зв'язком, але відрізняються один від одного окремими ознаками. Такими, наприклад, є сукупність домогосподарств, сімей, сукупність підприємств.

Сукупності можуть бути однорідними і різнорідними.

2) Одиниця сукупності - це первинний елемент статистичної сукупності, який є носієм ознак, що підлягають реєстрації, і основою яке ведеться при обстеженні рахунку.

3) Ознака - це якісна особливість одиниці сукупності. За характером відображення властивостей одиниць досліджуваної сукупності ознаки діляться на дві основні групи:

- Ознаки, що мають безпосереднє кількісне вираження, наприклад, вік, стаж роботи, розмір заробітної плати і т.д.

- Ознаки, що не мають безпосереднього кількісного вираження. Такі ознаки зазвичай називають атрибутивними. У разі, коли є протилежні за значенням варіанти ознаки, говорять про альтернативне ознаці (так, ні).

4) Статистичний показник - це поняття (категорія), що відображає кількісні характеристики (розміри) співвідношення ознак суспільних явищ. Статистичні показники можуть бути об'ємними (чисельність населення) і розрахунковими (середні величини).

5) Система статистичних показників - це сукупність статистичних показників, яка відображає взаємозв'язки, які об'єктивно існують між явищами і процесами.

1.3 Організація органів державної статистики Російської Федерації

Загальне керівництво всією статистичної діяльністю в Російській Федерації покладено на Федеральну службу державної статистики (Росстат). З цією метою Росстат як федеральний орган виконавчої влади виконує свої безпосередні функції та функції міжгалузевого регулювання і координації в сфері державної статистики відповідно до Постанови «Про Федеральну службу державну статистику» від 2.06.2008 р №420, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.

Росстат, керуючись у своїй діяльності Конституцією Російської Федерації, законами та підзаконними актами Російської Федерації, покликаний забезпечувати органи державного влади і управління, органи місцевого самоврядування, громадян і громадські організації офіційної статистичної інформацією про соціальне та економічне становище і розвитку країни.

Федеральна служба державної статистики є уповноваженим федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції щодо прийняття нормативних правових актів у сфері державної статистичної діяльності, формуванню офіційної статистичної інформації про соціальний, економічний, демографічний і екологічне становище країни, а також в порядку і випадках, встановлених законодавством Російської Федерації , функції по контролю в сфері державної статистичної діяльності.

Основні функції Федеральної служби державної статистики наступні: організація проведення державного статистичного спостереження за розробляються їм або узгодженим з ними програмами, формам, методикам; забезпечення збору, обробки, зберігання та захисту статистичної інформації; зіставлення основних соціально-економічних показників Росії з аналогічними показниками інших країн; впровадження в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення законодавства у галузі статистики та ін.

Основними завданнями Росстату є розробка і реалізація затверджуються Урядом Російської Федерації федеральних річних і довгострокових програм, програм статистичних робіт, підготовка нормативно-правових актів, що регламентують розробку, затвердження та порядок застосування уніфікованої статистичної методології, організація збору та обробки документованої статистичної звітності, публікація офіційних статистичних даних та ін. Росстат виконує зазначені завдання через центральний апарат, територіальні органи і знаходяться в його веденні організації, що утворюють в сукупності систему державної статистики.

Росстат виконує покладені на нього завдання і функції безпосередньо і у взаємодії з іншими федеральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями та організаціями.

Росстат виконує функцію координації статистичної методології в цілому по країні, взаємодіючи із статистичними службами відповідних центральних органів виконавчої влади (органи відомчої статистики) та іншими статистичними службами, засновувати за рішенням федеральних органів виконавчої влади, а також з громадськими організаціями.

Важливим напрямком розвитку сучасної російської статистики стало створення федеральних округів і муніципальних утворень (районних управ, адміністративних округів і т.д.).

На замовлення та конкурсів, що проводяться Росстатом, федеральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації та іншими органами державного управління, а також статистичними проектам, ініційованим в Росії міжнародними організаціями (проектам Євростату, Статистичної комісії ООН, Світового банку, ТАСIS і ін. ), до виконання окремих видів державних статистичних робіт залучаються науково-дослідні інститути, навчальні заклади та громадські організації.

Для обговорення проблем міжгалузевої координації статистичних робіт, вдосконалення статистичної методології та врахування потреб користувачів в офіційної статистичної інформації при Росстат на правах колегіального дорадчого органу утворений і функціонує науково-методологічний (статистичний) рада, до складу якого входять представники органів державної влади, наукових та ділових кіл , викладачі вищих навчальних закладів, співробітники провідних засобів масової інформації.

Вправи і завдання

завдання 1.1

Назвіть як приклад сфери суспільного життя, що вивчаються статистикою.

завдання 1.2

Які сукупності можна виділити у вищому навчальному закладі для статистичного вивчення?

завдання 1.3

Назвіть найбільш істотні ознаки, що характеризують студентську групу.

завдання 1.4

Назвіть приклади показників, що характеризують:

1) населення;

2) підприємства обробних виробництв;

3) торгівлю;

4) міський транспорт.

завдання 1.5

Назвіть варіюють і неварьірующіе ознаки:

1) у населення;

2) у підприємств обробних виробництв.

завдання 1.6

До яких видів слід віднести наступні ознаки:

1) вік;

2) підлогу;

3) рівень освіти;

4) національність;

5) тривалість життя;

6) стан в шлюбі.

завдання 1.7

Назвіть кілька якісних і кількісних ознак, характерних для підприємств обробних і видобувних виробництв.

завдання 1.8

Які показники можна розрахувати за такими даними (див. Табл. 1.1)

Таблиця 1.1

 підприємство  Число працюючих, чол  Річний фонд заробітної плати, тис. Усл.е.  Випуск виробів за рік, шт.
 всього  Чоловік.  Жінки.
 №1
 №2

Контрольні питання

 1. Як виник термін «статистика» і ким він запропонований для наукового використання?
 2. Що вивчає статистика і яка її особливість?
 3. Предмет статистики в сучасному розумінні.
 4. Що є об'єктами статистичного аналізу?
 5. Що відносять до основних категорій статистики? Розкрити їх сутність.
 6. Які органи здійснюють статистичну роботу в Росії? Їх функції і завдання.

Тема №2

Статистичне спостереження соціально-економічних явищ і процесів

Розробка програми статистичного спостереження і його інструментарію

2.1 Сутність статистичного спостереження та вимоги

до нього вимоги

Статистичне спостереження - планомірний, науково-організований збір даних про явища і процеси соціально-економічного життя шляхом реєстрації їх істотних ознак за заздалегідь розробленою програмою спостереження. Дані статистичного спостереження є первинну статистичну інформацію про спостережуваний об'єкт, яка є основою для одержання узагальнюючих характеристик.

Мета спостереження. Статистичні спостереження найчастіше переслідують практичну мету - отримання достовірної інформації для виявлення закономірностей розвитку явищ і процесів. Наприклад, метою Всеросійського перепису населення 2002 року було отримання даних про чисельність, склад населення, умови його проживання.

Статистичне спостереження має задовольняти таким вимогам:

- Мати конкретне призначення, наукову і практичну цінність;

- Забезпечувати збір масових одиниць, в яких відбивається вся сукупність даних, що характеризують дане явище;

- Спрямувати на збір не тільки тих даних, які безпосередньо характеризують досліджуваний об'єкт, а й враховувати фактори і події, під впливом яких здійснюється зміна стану об'єкта;

- Забезпечувати достовірність інформації, що збирається, для чого здійснюється ретельна перевірка якості зібраних даних;

- Проводитися на науковій основі за попередньо розробленим планом (програмою), що забезпечує наукове вирішення всіх питань.

Щоб виконати ці вимоги, потрібно дотримуватися певних методичних принципів і правил проведення спостереження, які вирішують дві групи питань: програмно-методологічні та організаційні.

2.2 Програмно-методологічне та організаційне забезпечення

статистичного спостереження

До програмно-методологічних питань відносяться такі як:

- Встановлення мети і завдання статистичного спостереження;

- Визначення об'єкта та одиниць спостереження;

- Розробка програми статистичного спостереження;

- Підготовка інструментарію спостереження;

- Дотримання основних принципів і правил проведення статистичного спостереження.

об'єкт спостереження - Сукупність одиниць даного явища, про які повинна бути зібрана статистична інформація. Наприклад, при обстеженні обробних виробництв, об'єктом спостереження є обробні підприємства, під час перепису населення - населення.

одиниця спостереження - Це складова частина об'єкта спостереження, яка служить основою рахунку і має ознаки, що підлягають реєстрації при спостереженні.

програма спостереження - Це перелік питань, за якими збираються відомості, або перелік ознак і показників, що підлягають реєстрації. Програма спостереження оформлюється у вигляді бланку (анкети, формуляра), в який заносяться первинні відомості. Необхідним доповненням до бланку є інструкція щодо його заповнення.

К принципам і правилам проведення статистичного спостереження відносяться:

- Раціональне поєднання форм, видів і способів статистичного спостереження;

- Централізоване керівництво наглядом;

- Одновремен6ность і періодичність проведення спостереження;

- Неприпустимість помилок в процесі спостереження;

- Ретельна перевірка даних спостереження.

Основу організаційного забезпечення статистичного спостереження складає організаційний план.

При організації статистичного спостереження повинен бути вирішено питання про час спостереження. Це час (об'єктивне час), якому відповідають дані спостереження.

під періодом(Суб'єктивним часом) проведення спостереження розуміють час від початку до закінчення збору відомостей.

Критичним часом спостереження називають конкретно визначену дату, на яку припадають дані зібраної інформації.

Критичним моментом спостереження називають конкретно визначений час, до якого приурочені відомості.

Значне місце в організаційному плані спостереження належить проведення підготовчих робіт. Найбільш істотний етап - складання списку облікових одиниць. Наприклад, торгових підприємств, підприємств ресторанного бізнесу та ін.

До важливих підготовчих робіт також відносяться:

- Підбір і підготовка кадрів, а також інструктаж апарату обліково-економічних служб;

- Підготовка статистичного інструментарію, його тиражування;

- Пропаганда статистичних робіт.

2.3 Форми, види та способи спостереження

Виділяють наступні організаційні форми статистичного спостереження:

- Статистична звітність;

- Спеціально організоване спостереження;

- Регістри.

статистична звітність - Основна форма державного статистичного спостереження, за допомогою якої статистичні органи отримують від підприємств, (установ, організацій) необхідні їм відомості у вигляді встановлених в законодавчому порядку звітних документів (статистичних звітів) за підписами осіб, відповідальних за подання і достовірність відомостей, що повідомляються. Звітність як форма статистичного спостереження заснована на первинному обліку і є його узагальненням. Первинний облік являє собою реєстрацію різних фактів, подій, вироблену в міру їх здійснення, як правило, на особливому документі, званому первинним обліковим документом. Статистична звітність затверджується органами державної статистики і має:

· Обов'язковий характер, т. Е. Всі підприємства, установи, організації повинні представляти її в зазначені терміни;

· Юридичну силу, так як підтверджується підписом керівника підприємства (установи, організації);

· Документальну обгрунтованість, так як всі дані базуються на документах первинного обліку.

Статистична звітність ділиться:

· за способом представлення на поштову та строкову (подану по телеграфу, телетайпу, радіо, електронною поштою тощо);

· за періодичністю на періодичну (щоденна, тижнева, місячна, квартальна; річна) та одноразову.

Спеціально організоване спостереження проводиться з метою збору інформації, відсутньої в звітності і підрозділяється на перепису, одноразові спостереження і вибіркові обстеження.

перепис - Це спеціально організоване спостереження, що повторюється, як правило, через рівні проміжки часу, з метою отримання даних про чисельність, склад і стан об'єкта статистичного спостереження за низкою ознак. Російська практична статистика проводить перепису населення, матеріальних ресурсів, багаторічних насаджень, невстановленого обладнання та ін.

Характерними особливостями перепису є: одночасність проведення її на всій території, яка повинна бути охоплена обстеженням; єдність програми спостереження; реєстрація всіх одиниць спостереження за станом на один і той же критичний момент часу. Програма спостереження, прийоми і способи отримання даних по можливості повинні залишатися незмінними. Це дозволяє забезпечити порівнянність що збираються інформації та одержуваних в ході розробки матеріалів перепису узагальнюючих показників. Тоді можна не тільки визначити чисельність і склад досліджуваної сукупності, але і проаналізувати її кількісне зміна в період між двома обстеженнями. З усіх переписів найбільш відомі перепису населення, метою яких є встановлення чисельності та розміщення населення по території країни, характеристик його складу за статтю, віком, заняттям і іншими показниками.

регістри - Це форма безперервного статистичного спостереження за довготривалими процесами, мають фіксований початок, стадію розвитку та фіксований кінець. Воно засноване на веденні статистичного регістру. Регістр є систему, постійно стежить за станом одиниці спостереження і оцінює силу впливу різних чинників на досліджувані показники.

Можна виділити наступні види статистичні спостереження:

1) за часом реєстрації фактів: безперервне (поточний), перериване (періодичне або одноразова).

- при поточному спостереженні зміни щодо досліджуваних явищ фіксуються в міру їх настання, наприклад при реєстрації народжень, смерті, стану у шлюбі. Таке спостереження проводиться з метою вивчення динаміки якогось явища.

- Дані, що відображають зміни об'єкта, можуть бути зібрані в ході декількох обстежень. Вони зазвичай проводяться за схожою програмою та інструментарію і називаються періодичними. До такого виду спостереження відносяться, наприклад, реєстрація цін виробників по окремих товарах.

- одноразова обстеження дає відомості про кількісні характеристики якогось явища або процесу в момент його дослідження. Повторна реєстрація проводиться через якийсь час (невизначений заздалегідь) або може не проводитися взагалі.

2) за охопленням одиниць сукупності: суцільні і несуцільні.

завданням суцільного спостереження є отримання інформації про всі без винятку одиницях досліджуваного об'єкта статистичного спостереження.

несуцільне спостереження споконвічно припускає, що обстеженню підлягає лише частина одиниць досліджуваного об'єкта статистичного спостереження. При його проведенні слід заздалегідь визначити, яка частина сукупності повинна бути піддана спостереженню і яким чином слід відібрати ті одиниці, які повинні бути обстежені.

Існує кілька видів несплошного спостереження: метод основного масиву, вибіркове, монографічне дослідження та ін.

Метод основного масиву базується на принципі відбору одиниць спостереження за їх крупності, суттєвості.

вибірковий метод обстеження певної частини одиниць генеральної сукупності, відібраних у випадковому порядку.

монографічний метод передбачає обстеження тільки однієї одиниці спостереження, але це обстеження є поглибленим, а сам об'єкт спостереження - типовим для всієї сукупності або її частини.

анкетне метод складається в розсилці анкет респондентам при відсутності будь-якої попередньої домовленості з адресатами.

кореспондентський метод багато в чому аналогічний анкетному. Відмінність полягає в тому, що з адресатами, яким висилаються анкети, досягається попередня домовленість, часто підкріплюється певними формами винагороди.

цензове спостереження наказує відбір одиниць по деякому певному критерію (цензу).

Статистична інформація може бути отримана різними способами, найважливішими з яких є безпосереднє спостереження, документальний облік фактів і опитування.

Безпосереднє спостереження - спостереження, при якому джерелом даних є безпосереднє опитування, рахунок, вимір або обмір, здійснений реєстратором, який виробляє відповідні записи у формулярі спостереження. Наприклад, перепис населення.

Документальний спосіб спостереження заснований на використанні в якості джерела статистичної інформації різного роду документів, як правило, облікового характеру.

Опитування - Метод статистичного спостереження, при якому відомості про кожну одиницю спостереження записують зі слів опитуваного (респондента).

У статистиці застосовуються такі види опитувань:

· усний (експедиційний), При якому опитування і фіксування відповідей респондентів в формулярі спостереження проводиться спеціально підготовленими працівниками (лічильниками, реєстраторами, інтерв'юерами).

· самореєстрація, Коли формуляри спостереження заповнюються самими респондентами, а лічильники роздають їм бланки опитувального листа, роз'яснюють правила їх заповнення, а потім їх збирають.

· кореспондентський, який полягає в тому, що відомості в органи, що ведуть спостереження, повідомляє штат добровільних кореспондентів.

· анкетне, що передбачає збір інформації у вигляді анкет ..

· явочний, Який передбачає подання відомостей до органів, що ведуть спостереження в явочному порядку, наприклад при реєстрації шлюбів, народжень, розлучень і т.д.

Наочною ілюстрацією вищевикладеного є таблиця 2.1:

Таблиця 2.1 - Класифікація форм, видів і способів спостереження

 Організаційні форми статистичного спостереження  Види статистичного спостереження  Способи статистичного спостереження
 За часом реєстрації фактів  За охопленням одиниць сукупності
 1. Статистична отчетность2. Спеціально організоване спостереження-перепісь- едіновременное- виборочное3. регістри  1. Поточне або непреривное2. Преривное- періодичне- одноразова  1. Сплошное2. Несплошноевиборочное- основного массіва- монографічне  1. Безпосереднє 2. Документальное3. Опрос- експедіціонний- самореєстрація - кореспондентський - анкетний- явочний

Помилки спостереження та методи їх контролю

В процесі збору статистичного матеріалу можуть виникнути неточності, які називають помилками спостереження. Кількісно вони визначаються невідповідністю між дійсними розмірами ознак явищ і їх величиною, встановленої при спостереженні.

Всі помилки спостереження поділяються на: помилки реєстрації (випадкові і невипадкові), які виникають в результаті неправильного встановлення фактів в процесі спостереження або помилкового запису їх в формуляр; помилки репрезентативності, які виникають при несплошном спостереженні через неповноту реєстрації даних і порушення принципу випадковості відбору.

Погано, коли помилка перевищує допустимий розмір похибки, але занадто висока точність також підозріла і, як правило, свідчить про помилки відбору.

У таблиці 2.2 наведені основні види помилок спостереження.

Таблиця 2.2 - Класифікація помилок спостереження і їх причин (джерел)

 Группиошібок  підгрупи помилок  джерела помилок
 I. Помилки реєстрації  1) Концептуальні помилки2) Помилки при зборі даних і в ответах3) Помилки обробки  Недоробки на стадії планірованіяСмещеніе ответовКолеблемость ответовОшібкі редактірованіяОшібкі кодірованіяОшібкі введення даних
 II. помилки репрезентативності  1) Помилки охоплення і помилки, викликані відхиленням від схеми отбора2) Помилки неотримання ответов3) Помилки вибірки  Неповний охватІзлішній охватОшібкі отбораОтказОтсутствіе на местеСмещеніе в оценкахКолеблемость виборкіПрочіе причини

Достовірність даних статистичного спостереження встановлюється шляхом всебічної їх перевірки. Весь статистичний матеріал підлягає контролю двох видів: логічного і арифметичного.

суть логічного контролю полягає в перевірці відповідності отриманих даних між собою або інших аналогічних даних за попередні періоди з плановими або нормативними показниками.

арифметичний контроль полягає в арифметичній перевірці підсумкових і розрахункових показників, а також в арифметичній ув'язці пов'язаних між собою даних.

Вправи і завдання

завдання 2.1

Сформулюйте визначення об'єкта спостереження:

а) перепису житлового фонду міста;

б) перепису наукових установ;

в) перепису підприємств обробних виробництв.

завдання 2.2

Перерахуйте найбільш істотні ознаки наступних одиниць статистичного спостереження:

а) магазину;

б) ВНЗ;

в) театру;

г) обробного підприємства.

завдання 2.3

Які б ви намітили ознаки, які слід було б реєструвати при проведенні:

а) обстеження роботи міського транспорту з метою вивчення шляхів поліпшення перевезень пасажирів;

б) обстеження підприємств обробних виробництв з метою вивчення змінності роботи устаткування.

завдання 2.4

Проведіть логічний контроль правильності заповнення мігрантом відривного талона до листка вибуття:

 Підлога -  Чоловік
 вік -  15 років
 Національність -  Русский
 Сімейний стан -  одружений
 Місце народження -  Г. Харків
 Місце роботи -  учень коледжу
 громадянство -  російське
 термін приїзду -  Постійне мешкання
 Мета приїзду -  відпочинок
 Місце прописки -  г. Харьков
 Кількість членів сім'ї  
 в тому числі дітей  

завдання 2.5

Проведіть логічний контроль даних (табл. 2.3) про випуск готової продукції і напівфабрикатів на підприємствах виробничого підрозділу в звітному періоді і внесіть виправлення:

Таблиця 2.3 - Вихідні дані

 номер підприємства  Вартість готової продукції, тис. Д.Є.  Вартість напівфабрикатів, тис. Д.Є.  Всього, тис. Д.Є.
 В цілому

завдання 2.6

За допомогою логічного контролю перевірте відповіді на питання переписного листа перепису населення:

а) прізвище, ім'я, по батькові - Петрова Олена Іванівна;

б) стать - чоловіча;

в) вік - 6 років;

г) чи перебуває в шлюбі - так;

д) національність - білоруска;

е) рідна мова - російська;

ж) освіта - вища;

з) місце роботи - технікум;

і) заняття за місцем роботи - викладач.

В яких відповідях найімовірніше допущені помилки і як їх виправити?

завдання 2.7

Перевірте правильність даних (табл. 2.4) графи (колонки) і підсумкових показників у звітності торгового підприємства за квартал, в тисячах грошових одиниць.

Таблиця 2.4 - Показники звітності торгового підприємства за квартал

 № п / п  Назва товарних груп  Залишки товарів на початок кварталу  Надійшло товарів за квартал  Інші витрати  Роздрібний продаж і інший витрата (гр.1 + гр.2-гр.3-гр.4)  Залишки товарів на кінець кварталу
  А
 м'ясо
 Масло рослинне
 цукор
 Кондитерські вироби
   В цілому

Контрольні питання

 1. В чому полягає суть статистичного спостереження і яке його відміну від інших видів спостережень?
 2. Які вимоги до статистичного спостереження?
 3. Програмно-методологічні питання забезпечення статистичного спостереження.
 4. Мета і завдання статистичного спостереження.
 5. Об'єкт і ценз статистичного спостереження.
 6. Що являє собою програма статистичного спостереження.
 7. Які найважливіші принципи і правила проведення статистичного спостереження?
 8. Які питання відображаються в організаційному плані статистичного спостереження?
 9. Форми статистичного спостереження і їх сутність.
 10. Різновиди статистичного спостереження і їх сутність.
 11. Що називають помилками статистичного спостереження?
 12. На які дві групи поділяються помилки статистичного спостереження?
 13. Причини виникнення помилок реєстрації. Види помилок реєстрації.
 14. Причини виникнення помилок репрезентативності.
 15. Які види контролю результатів статистичного спостереження використовують статистичні органи?
 16. У чому суть логічного контролю?
 17. У чому суть арифметичного контролю?

Самостійна робота

 варіант  завдання
 Розробіть програму статистичного спостереження бюджету сімей студентів економічного факультету.
 Розробіть проект плану і програму статистичного спостереження за складом і успішності студентів 1-2 курсів економічного факультету за результатами літньої екзаменаційної сесії. Застосуйте такі показники спостереження: вік, сімейний стан, середній бал по курсам і спеціальностями. Вкажіть форму, вид і спосіб спостереження.
 Складіть формуляр статистичного спостереження за цінами молочної продукції в міських магазинах та інструкцію до нього.
 Розробіть програму статистичного спостереження вищих навчальних закладів регіону
 Складіть формуляр статистичного обстеження та інструкцію до нього для обстеження поточного обліку емігрантів з метою з'ясування їх соціально-демографічного складу, мети в'їзду та країни вибуття
 Розробіть програму статистичного спостереження підприємства, виробники хлібобулочних виробів
 Складіть формуляр статистичного обстеження та інструкцію до нього для опитування студентів різних форм навчання щодо якості читання лекцій гуманітарних дисциплін з урахуванням віку, статі респондентів, їх вимог і побажань.
 Розробіть програму статистичного спостереження пенсіонерів регіону
 Складіть формуляр статистичного спостереження до поточного обліку клієнтів страхової компанії, що має з'ясувати їх статус (юридична або фізична особа), матеріальне становище, вид і термін страхування. Розробіть проект інструкції до формуляру.
 Розробіть програму статистичного спостереження туристичних фірм регіону

Тема №3

Зведення і групування даних статистичного спостереження

3.1 Сутність статистичного зведення та її організація

зведення як етап статистичного дослідження - це наукова обробка даних спостереження для подальшого опису статистичної сукупності по узагальнюючих показників. Суть статистичного зведення полягає в об'єднанні одиниць сукупності в групи, класи, типи і агрегування інформації про них як в межах груп, так і в цілому по сукупності. Основне завдання зведення полягає в виявленні типових рис і закономірностей в сукупності.

За глибиною обробки матеріалу зведення буває проста і складна.

Проста зведення - це підведення підсумків первинного матеріалу в цілому без будь-якої його систематизації.

Складна зведення являє собою комплекс операцій, що включають угруповання одиниць спостереження, підрахунок підсумків по кожній групі і по всьому об'єкту і представлення результатів угруповання і зведення у вигляді статистичних таблиць.

За організації роботи виділяють централізовану і децентралізовану зведення. При централізованої зведенні всі дані зосереджуються в одному місці (центрі), де й обробляються. Такий спосіб зведення використовується при переписах населення, одноразових статистичних обстеженнях, соціологічних опитуваннях. При децентралізованій зведенні обробка статистичної інформації здійснюється від нижнього до вищої ланки управління: звіти підприємств виробляються регіональними статистичними органами, підсумки по регіонах передаються в Росстат, де узагальнюються в цілому по країні.

За ступенем автоматизації обробки даних зведення поділяють на автоматизовану і ручну.

Програма розробки зведення включає:

- Вибір группіровочнихознак;

- Визначення порядку формування груп;

- Розробка системи статистичних показників для характеристики груп і об'єкту в цілому;

- Розробка системи макетів статистичних таблиць, в яких повинні бути представлені результати зведення;

- Вибір способу зведення даних статистичного спостереження.

План статистичного зведення містить в собі вказівки про послідовність і терміни виконання окремих частин зведення, її виконавців і порядок надання результатів.

3.2 Класифікації в статистичній практиці

Якщо розмежування елементів сукупності на групи здійснюється за атрибутивною ознаками, то такий вид угруповання називається класифікацією або номенклатурою.

Класифікація в статистиці - це систематизоване розподіл по атрибутивною ознаками об'єктів на певні групи, класи, розряди на підставі їх збігу або відмінності.

Розрізняють такі види статистичних класифікацій:

- Економічні, які використовуються з метою вивчення економічних аспектів розвитку суспільства;

- Соціальні, які призначені для вивчення населення, житла та охорони здоров'я;

- Екологічні, використовувані для вивчення земле- і водокористування, відходів виробництва, витрат на охорону навколишнього середовища;

- Інші класифікації, наприклад вантажів, назв країн та ін.

Використовується також така категорія класифікації, як класифікатор, де кожному значенню группировочного ознаки присвоєно код, тобто умовне цифрове позначення. Розрізняють міжнародні, європейські та національні класифікації.

РФ використовує такі основні види класифікаторів:

- Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД);

- Класифікація продукції (ОКП);

- Класифікація форм власності (ОКФС) і ін.

  СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ І ТЕРМІНІВ |  Види статистичних угруповань і принципи їх побудови

 Статистичні ряди розподілу |  Дискретні варіаційні ряди засновані на величинах ознак, які мають цілі значення (наприклад, тарифний розряд робітників, кількість марок автомобілів і т.п.). |  Статистичні таблиці |  Статистичні графіки |  Класифікація статистичних показників (величин) |  Абсолютні і відносні показники |  Середня арифметична проста |  Визначення середньої арифметичної зваженої по інтервального ряду |  Середня гармонійна проста |  Середня гармонійна зважена |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати