На головну

Тема лекції 15. Статистика рівня життя населення

  1.  A.5.5. Колекції фото CVSup
  2.  Amp; 50. Обмеження батьківських прав. Відібрання дитини при безпосередній загрозі життю або здоров'ю дитини.
  3.  C) канал нульового рівня
  4.  CAD / CAM системи високого рівня
  5.  CAD / CAM системи нижнього рівня
  6.  CAD / CAM системи середнього рівня
  7.  I. Питання про сенс взагалі і питання про сенс життя

Конспект лекції:В економічній літературі не існує однозначного визначення категорії «Рівень життя населення», в зв'язку з чим дискусійним є і питання про перелік показників, необхідних для її адекватної статистичної характеристики. Досить поширеним є метод, відповідно до якого рівень життя визначається перш за все як сукупність товарів і послуг, якими володіє окрема людина, або соціальна група населення. При цьому одним з найбільш важливих індикаторів рівня життя, як правило, вважається показник доходів домашніх господарств, яким визначено їхні можливість купувати товари, послуги і різні активи. Доходи використовуються на фінансування споживчих витрат і заощадження, яке може бути джерелом майбутніх витрат на споживання або використовуватися для фінансування та придбання населенням фінансових активів і майна (будинку, земля та ін.), Володіння якими також впливає на рівень життя.

Зважаючи на відсутність єдиного узагальнюючого показника, що характеризує рівень життя населення, для його аналізу розраховується цілий ряд статистичних показників, що відображають різні сторони даної категорії і згрупованих в наступні основні блоки:

- Показники доходів населення;

- Показники витрат і споживання населенням матеріальних благ і послуг;

- Заощадження;

- Показники накопиченого майна і забезпеченості населення житлом;

- Показники диференціації доходів населення кордонів бідності;

- Соціально-демографічні характеристики;

- Узагальнюючі оцінки рівня життя населення.

Наведена підсистема показників рівня життя займає особливе місце в загальній системі показників соціально - економічної статистики, так як багато хто з них використовуються для загальної характеристики стану економіки, при проведенні міжнародних зіставлень рівня економічного розвитку різних країн, а також для розробки соціальної політики держави і визначення першочергових напрямків соціальної підтримки окремих груп населення.

Відзначимо, що наведена вище підсистема показників відображає більшою мірою кількісну сторону досліджуваної категорії. Для якісної характеристики умов життя населення необхідно використовувати показники соціальної статистики, що дають уявлення про якість життя. До їх числа відносяться основні показники демографічної статистики, стану та охорони здоров'я, якості і структури споживаних продуктів харчування, рівня грамотності і стану сфери освіти і культури, комфортабельності житла та ін. Зазначені показники використовуються в міжнародній статистичній практиці для характеристики добробуту населення. Деякі з них застосовуються як узагальнюючі характеристики рівня життя, наприклад коефіцієнт дитячої смертності і середня тривалість майбутнього життя, які поряд з обсягом ВВП на душу населення входять в блок узагальнюючих показників, не тільки відображають рівень життя населення, а й є найважливішими індикаторами рівня соціально-економічного розвитку країни.

Як уже зазначалося, деякі показники в цій системі (дохід, споживання) зазвичай розглядаються як найбільш важливі для аналізу рівня життя, проте вони не охоплюють всі аспекти досліджуваної категорії. У зв'язку з цим в спеціальній літературі обговорюється питання про можливість і доцільність обчислення єдиного узагальнюючого показника рівня життя. Багато фахівців досить скептично ставляться до можливості його побудови. Проте час від часу робляться спроби запропонувати схему обчислення узагальнюючого показника добробуту населення. Наприклад, протягом ряду років в рамках ООН обчислюється індекс людського розвитку, який претендує на роль узагальнюючого показника рівня життя, однак має ряд істотних недоліків.

Методологічні підходи до побудови деяких узагальнюючих показників рівня життя викладені в роботі [5].

Розроблено та спеціальні методи математичної статистики, що дозволяють об'єднувати різні за змістом показники в єдине ціле: методи головних компонент, максимина кореляції та ін., Які в даний час використовуються при наукових дослідженнях, але недостатньо широко застосовуються в практичній роботі органів державної статистики.

Показники доходів домашніх господарств

У статистичної практиці обчислюється ряд показників доходів населення, але найбільш близьким до описаних вище показниками за своїм економічним змістом є грошовий дохід, який являє собою обсяг грошових коштів, що знаходяться в розпорядженні домашніх господарств для забезпечення їх витрат і створення заощаджень без залучення раніше накопичених коштів, позик і кредитів. Грошовий дохід включає доходи, отримані домашніми господарствами від виробничої діяльності, від власності і в результаті перерозподільних операцій. При цьому враховуються лише перерозподільні операції, здійснювані в грошовій формі, тобто без соціальних трансфертів, одержуваних домашніми господарствами в натуральному вираженні.

Грошовий дохід домашніх господарств в статистичній практиці визначається виходячи з суми грошових витрат, вироблених домашнім господарством, і зміни фінансових активів за період. Зміна (приріст пли зменшення) фінансових активів включає приріст внеском на рахунках за кордоном, грошей на руках у населення, витрат на придбання цінних паперів, іноземної валюти та заборгованість по кредитах.

Основою для обчислення зазначеного показника є дані балансу грошових доходів і витрат населення, який складається відповідно до методологічних принципів, покладених в основу балансу народного господарства. Баланс грошових доходів і витрат населення є одним з основних джерел інформації про обсяг і структуру грошових доходів, витрат і заощаджень населення використовується в статистиці як в якості одного з інструментів аналізу рівня життя. Його дохідна частина дозволяє отримати інформацію про загальну суму грошових доходів населення, проаналізувати їх структуру за джерелами отримання і динаміку. Крім того, дані балансу використовуються при вивченні розподілу населення країни за рівнем доходу і опрделенние купівельної спроможності населення, вивченні рівня і меж бідності і проведенні інших економічних розрахунків як на регіональному рівні.

Дохідна частина балансу заповнюється на основі статистичної та бухгалтерської звітності, вибіркових обстежень бюджетів домашніх господарств, даних податкових інспекцій та інших джерел.

При аналізі динаміки рівня життя населення необхідно використовувати всі перераховані вище показники доходів не тільки в номінальному, а й в реальному вираженні, оскільки зміна цін істотно впливає на обсяг товарів і послуг, який може бути придбаний населенням на одержувані їм доходи. У статистичної практиці зазвичай розраховується не є абсолютним обсяг реальних доходів, а його відносна величина, тобто відповідний індекс.

Наприклад, індекс реальних наявних доходів домашнього господарства дорівнює

 (62)

де I РД- Індекс номінальних наявних доходів; IР - зведений індекс споживчих цін.

Таким чином, можна записати:

 (63)

де Iпс - Індекс купівельної спроможності грошей.

При порівняльному аналізі доходів населення по окремих регіонах, галузям економіки або за соціальними групами доцільно використовувати показники доходів в розрахунку на душу населення. Середні значення можуть розраховуватися не тільки для всіх перерахованих вище динамічні ряди показників як номінальних, так і реальних (і для окремих їх складових, наприклад середній розмір нарахованої заробітної плати або призначеної місячної пенсії і т. Д.). У таблиці 9 наведені кількісні показники номінальних, реальних і мінімальних розмірів заробітної плати в РК тенге.

Динамічні ряди за основними показниками оплати праці в РК (тенге)

Таблиця 9

 показники  2000р  2006р  2007р  2008р
 Середньомісячна номінальна заробітна плата в тенге
 Номінальної заробітної плати до реальної заробітної плати в тенге  121,2  119,8  128,7  115,9
 Мінімальний розмір заробітної плати в тенге  с1января-10515 тг; с1іюля12025тг.

* Оплата праці в РК. Статистичний збірник. Астана. 2009.

Кількісні значення за основними показниками оплати праці в РК як і основних показників доходів, що використовуються для оцінки рівня життя та аналізу його динаміки в Казахстані.

Основна література 6 [213-258], 8 [373-588],

Додаткова література 1 [86-210].

Контрольні питання:

1. Визначення рівень життя населення

2. Показники доходів домашніх господарств

3. Балансу грошових доходів і витрат населення

4. Мінімальний розмір заробітної

5. Формула показники життєвості населення.

Плани практичних занять Тема лекції 14. Система національних рахунків, основні макроекономічні показники |  Заняття 8. Статистика рівня життя населення

 Тема лекції 5. Середні величини. |  Тема лекції 6. Показники варіації і способи їх розрахунку. |  Тема лекції 7. ??Вибіркове спостереження. |  Тема лекції 8. Ряди динаміки. |  Тема лекції 9. Методи аналізу тенденції в рядах динаміки |  Кореляція між тимчасовими рядами |  Тема лекції 10. ІНДЕКО. |  Тема лекції 11. Статистичне вивчення взаємозв'язку соціально-економічних явищ |  Тема лекції 12. Кореляційно-регресійний методи. |  Тема лекції 13. Статистика населення та трудових ресурсів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати