Головна

Тема 1. Зведення і групування статистичних даних

  1.  A) Перший ряд бази даних містить неповторювані імена полів.
  2.  A) можна змінити тип діаграми, ряд даних, параметри діаграми і т. Д.
  3.  A) працює з усіма перерахованими форматами даних
  4.  I. Первинна обробка статистичних даних
  5.  III. Порядок формування даних Звіту
  6.  IV. Перевірка статистичних гіпотез
  7.  OLAP-системи оперативної аналітичної обробки даних

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ практичних занять

ЗА СТАТИСТИКОЮ

Студент ___ група

___

(прізвище ім'я по батькові)

м Троїцьк, 2011

Тема 1. Зведення і групування статистичних даних

Масові дані, отримані в результаті статистичного спостереження піддаються статистичної зведенні. Зведення включає в себе наступні операції: а) угруповання одиниць; б) підрахунок числа одиниць, ознак, підсумовування показників; в) обчислення відносних або середніх величин для груп; г) табличне або графічне оформлення результатів.

статистична угруповання - Це метод розчленування досліджуваної сукупності на якісно однорідні групи по одному і більше істотним ознаками.

Однією з головних цілей угруповання є виділення типу суспільного явища; і тут дуже важливо правильно вибрати ознака, за якою проводиться угруповання.

Відбір группіровочнихознак проходить наступні стадії: 1) на початку визначається пізнавальна задача передбачуваної угруповання; 2) уточнюється специфічний зміст ознак, які повинні бути покладені в основу угруповання; 3) встановлюються число груп і кількісні кордону ознак

Результати зведення можуть бути представлені у вигляді статистичних рядів розподілу. Статистичним рядом розподілу називають впорядковане розподіл одиниць сукупності на групи по досліджуваному ознакою. Залежно від ознаки ряди можуть бути варіаційні (кількісні) і атрибутивні (якісні).

Дискретний ряд розподілу - ряд, в якому варіанти виражені цілим числом, наприклад:

тарифний розряд число робочих, чол

1-й 10

2-й 20

3-й 40

4-й 60

5-й 50

6-й 20

Інтервальний ряд розподілу - це ряд, в якому значення ознаки задані у вигляді інтервалу. Наприклад, розподіл робочих по розрядам можна представити у вигляді інтервального ряду:

тарифний розряд число робочих, чол.

1 - 2-й 30

3 - 4-й 100

5 - 6-й 70

При визначенні інтервальних рядів розподілу необхідно визначити, яке число груп слід утворити і які взяти інтервали (рівні, нерівні, закриті, відкриті).

При угрупованню по атрибутивною ознаками сукупність розподіляється на стільки груп, скільки різновидів має ознака (наприклад, угруповання населення за статтю передбачає виділення двох груп і т. П.)

Побудуйте ряд розподілу робочих цеху по професіях. Визначте питому вагу робітників у кожній групі. Зробіть висновок.

Методика рішення:

1. Встановити группіровочний ознака.

2. Встановити необхідну кількість груп, виходячи з цілей дослідження.

Завдання 1.Складіть просту угруповання по атрибутивному ознакою.

В результаті обстеження робочих механічного цеху заводу отримані наступні дані про професійний склад робітників:

 номер робочого  професія  номер робочого  професія
 токар  сверловщик
 токар  строгальщик
 фрезерувальник  токар
 наладчик  токар
 строгальщик  токар
 фрезерувальник  фрезерувальник
 фрезерувальник  револьверник
 токар  слюсар
 сверловщик  токар
 токар  строгальщик
 токар  фрезерувальник
 револьверник  револьверник
 токар  шліфувальник
 револьверник  шліфувальник
 наладчик  револьверник
 фрезерувальник  слюсар
 сверловщик  слюсар

 

3. Побудувати статистичну зведення.

 № групи  професія  Кількість робочих, чол  Питома вага робітників у кожній групі,%
       
       
       
       
       
       
       
       
       

4. Висновок:

При угрупованню за кількісними ознаками необхідно на початку розрахувати кількість груп, на які поділяється пропонована сукупність. Доцільно, щоб число груп не було занадто великим або малим, і щоб в кожну групу потрапило досить велика кількість об'єктів спостережень.

В даному випадку застосовується формула Стерджесс:

n = 1 + 3,322?g N

n - число груп

N - чисельність одиниць сукупності

При наявності інтервальних рядів розподілу визначається величина інтервалу за формулою:

x max і x min - відповідно максимальне і мінімальне значення ознак.

Чим більше різниця між максимальним і мінімальним значеннями, тим більше утворюється груп.

Завдання 2.Складіть просту угруповання за кількісною ознакою.

Є дані про середньомісячну заробітну плату працівників комерційного банку:

 № п \ п  Середньомісячна заробітна плата, руб  № п \ п  Середньомісячна заробітна плата, руб  № п \ п  Середньомісячна заробітна плата, руб

Побудуйте ряд розподілу співробітників комерційного банку по заробітній платі. Визначте питому вагу співробітників в кожній групі. Зробіть висновок.

Методика рішення:

1. Виберіть группіровочний ознака і дайте обґрунтування свого вибору

2. Визначте число груп і інтервали в групах

3. Складіть допоміжну таблицю для проведення зведення

 № п / п  Групи співробітників  число співробітників  Питома вага працівників групи,%  Середньомісячна заробітна плата в середньому по групі, руб
         
         
         
         
         
         
         
         

4. Висновок:

  Валова додана вартість - різниця між випуском товарів і проміжним споживанням, зазвичай визначається в цінах виробників. |  Тема 2. Статистичні угрупування

 Тема 3. Абсолютні та відносні величини. |  Завдання 2. |  Середня арифметична |  Середня гармонійна |  медіана |  Тема 5. Показники варіації і способи їх розрахунку. |  Дисперсія і середньоквадратичне відхилення |  Коефіцієнт варіації |  Тема 6. Ряди динаміки |  Тема 7. Індексний аналіз. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати