На головну

ОНЛАЙН ПО ТЕМІ №10 1 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

1. Статистична зв'язок - це:

а) коли залежність між факторним і результуючим

показниками невідома;

б) коли кожному факторному відповідає свій результуючий

показник;

в) коли кожному факторному відповідає кілька різних значень результуючого показника.

2. Термін кореляція в статистиці розуміють як:

а) зв'язок, залежність;

б) відношення, співвідношення;

в) функцію, рівняння.

3. У напрямку зв'язок класифікується як:

а) лінійна;

б) пряма;

в) зворотна.

4. Аналіз взаємозв'язку в статистиці досліджує:

а) тісноту зв'язку; б) форму зв'язку; в) а, б

5. При якому значенні коефіцієнта кореляції зв'язок можна вважати помірною?

а) r = 0,43;

б) r = 0,71.

6. Термін регресія в статистиці розуміють як: а) функцію зв'язку, залежності; б) напрямок розвитку явища назад; в) функцію аналізу випадкових подій у часі; г) рівняння лінії зв'язку

а) а, б

б) в, г

в) а, г

7. Для визначення тісноти зв'язку двох альтернативних показників застосовують:

а) коефіцієнти асоціації та контингенции;

б) коефіцієнт Спірмена.

8. Дайте класифікацію зв'язків з аналітичного вираженню:

а) зворотна;

б) сильна;

в) пряма;

г) лінійна.

9. Який коефіцієнт кореляції характеризує зв'язок між Y и X:

а) лінійний;

б) приватний;

в) множинний.

10. При якому значенні лінійного коефіцієнта кореляції зв'язок між Y и X можна визнати більш істотною:

а) ryx = 0,25;

б) ryx = 0,14;

в) ryx = - 0,57.

Тема№11

Контрольні питання

1. Що є об'єктом вивчення в соціально-економічній статистиці?

Соціально-економічна статистика, або статистика, - це: 1) галузь знань - наука, яка представляє собою складну і розгалужену систему наукових дисциплін (розділів), що володіють певною специфікою і тих, хто вивчає кількісну сторону масових явищ і процесів в нерозривному зв'язку з їх якісною стороною; 2) галузь практичної діяльності - збір, обробка, аналіз і публікація масових даних про явища і процеси суспільного життя; 3) сукупність цифрових відомостей, що характеризують стан масових явищ і процесів суспільного життя або їх сукупність; 4) галузь статистики, яка використовує методи математичної статистики для вивчення соціально-економічних процесів і явищ

об'єктом вивчення СЕС в широкому сенсі є суспільство в усьому його розмаїтті.

2. Чим відрізняються теорія статистики та прикладна (соціально-економічна) статистика?

Статистичні методи аналізу даних застосовуються практично у всіх областях діяльності людини. Їх використовують завжди, коли необхідно отримати і обгрунтувати будь-які судження про групу (об'єктів або суб'єктів) з деякою внутрішньою неоднорідністю. Доцільно виділити три види наукової і прикладної діяльності в області статистичних методів аналізу даних (за ступенем специфічності методів, поєднаної з зануреною в конкретні проблеми):

а) розробка і дослідження методів загального призначення, без урахування специфіки галузі застосування;

б) розробка і дослідження статистичних моделей реальних явищ і процесів відповідно до потреб тієї чи іншої області діяльності;

в) застосування статистичних методів і моделей для статистичного аналізу конкретних даних.

Прикладна статистика- це наука про те, як обробляти дані довільної природи, без урахування їх специфіки. Математичної основою прикладної статистики та статистичних методів аналізу є теорія ймовірностей і математична статистика. Опис виду даних і механізму їх порожденія- початок будь-якого статистичного дослідження. Для опису даних застосовують як детерміновані, так і ймовірні методи. За допомогою детермінованих методів можна проаналізувати лише ті дані, які є в розпорядженні дослідника. Наприклад, з їх допомогою отримані таблиці, розраховані органами офіційної державної статистики на основі представлених підприємствами і організаціями статистичних звітів. Перенести отримані результати на більш широку сукупність, використовувати їх для передбачення і управління можна лише на основі ймовірносно-статистичного моделювання. Тому в математичну статистику часто включають лише методи, що спираються на теорію ймовірностей.

3. Які методи теорії статистики застосовуються в СЕС?

СЕС вивчає масові процеси в виробництві, розподілі та споживанні товарів і послуг, тенденції та закономірності їх розвитку, умови життя людей. Таким чином, соціально-економічна статистика є прикладною дисципліною, що вивчає використання методів теорії статистики для аналізу масових процесів в економічному і соціальному розвитку суспільства. Без такої статистики не можна собі уявити стан і розвиток будь-якого явища, неможливо організувати соціальне та економічне планування. Теоретичною основою будь-якої прикладної статистики є загальна теорія статистики та загальна економічна теорія. При цьому методологія включає комплекс таких методів: метод масового статистичного спостереження, метод угруповань, метод середніх і узагальнюючих показників, метод динамічних рядів, індексний метод та ін.

4. Які процеси вивчає СЕС і з якою метою?

Соціально-економічна статистика вивчає всі без винятку сторони суспільного життя. Тому всеосяжна система показників включає величезну кількість блоків показників за різними ознаками і напрямками аналізу: по розділах статистики, за секторами та галузями економіки, по регіонах, по тимчасовому ознакою і т.д.

5. Чи є перелік досліджуваних в даному курсі розділів СЕС вичерпним?

В даному навчальному посібнику (у курсі теорії статистики) викладені основні моменти в організації статистики в РФ, СНД і ООН, які в повній мірі відносяться і до організації соціально-економічної статистики.

6. Як організована статистика в світі, в Росії, в Татарстані?

У Російській федерації функціонує Федеральна служба державної статистики (Росстат РФ). У республіках і областях функціонують республіканські або обласні підрозділи - органи статистики з розгалуженою мережею регіональних відділів державної статистики (при місцевих органах влади). Тобто в РФ статистика в основному державна. У Татарстані функціонує - Татарстанстат.

7. Для чого необхідно упорядковувати інформацію в статистиці?

З метою створення єдиного інформаційного простору в країні, для систематизації та уніфікації техніко-економічної інформації, для створення умов ефективної автоматизованої обробки даних в статистиці застосовуються так звані класифікації і угруповання. Їх головне завдання в тому, щоб забезпечити однозначність і достовірність інформації про кожен об'єкт, що вивчається або групі об'єктів або їх елементах.

8. Які основні класифікації і угруповання в СЕС Ви знаєте?

З метою створення єдиного інформаційного простору в країні, для систематизації та уніфікації техніко-економічної інформації, для створення умов ефективної автоматизованої обробки даних в статистиці застосовуються так звані класифікації і угруповання. Їх головне завдання в тому, щоб забезпечити однозначність і достовірність інформації про кожен об'єкт, що вивчається або групі об'єктів або їх елементах.

Класифікація в статистиці - це систематизоване розподіл явищ і об'єктів на певні секції, групи, класи на підставі їх подібності і розвитку.

Класифікатор - це систематизований перелік об'єктів статистичного спостереження з присвоєним кожному з них кодом. Код - це сукупність знаків для ідентифікації об'єкта.

Будь-класифікатор розбивається на групи за певними ознаками. Об'єкти, об'єднані в одну групу з якого-небудь класифікаційної ознаки, утворюють угруповання. Для позначення груп застосовуються різні системи кодування, головне завдання яких шифрувати інформацію про кожної класифікаційної групі або її елементах. Існує кілька систем кодування - порядкова, позиційна, комбінована і ін. Вони вивчаються в інформатиці.

Об'єктами статистичного спостереження, які вимагають класифікацію та кодування в СЕС є галузі, регіони, підприємства, продукція, основні фонди, категорії населення, професії і т.д. і т.п. наприклад:

ОКП - Класифікація (О / К) продукції. Вся продукція розбивається за ознаками: сировина, призначення, галузь ...

ОКДП - Класифікація видів діяльності. Об'єднує близько 55000 видів продукції і послуг.

ОКОГУ - Класифікація органів державної влади і управління

ОКПО - О / К підприємств і об'єднань

ОКУД - О / К управлінської документації

ОКУН - О / К послуг населенню і т.д.

9. ЕГРПО - що це таке?

ЕГРПО - єдиний державний реєстр підприємств і організацій. У свою чергу, він розділений на два регістри: ЕГРЮЛ (для юридичних осіб) та ЄДРФО (для фізичних осіб). Вони необхідні для єдиного обліку всіх діючих суб'єктів ринку, для формування нормативно-довідкової інформації, єдиної бази даних. Ці регістри містять по кожному суб'єкту ринку - ідентифікатори (шифри) об'єктів, галузеву приналежність, адреси, економічні показники, інформацію про керівництво

10. Які розділи та групи показників вивчаються в даному курсі?

в даному навчальному курсі відповідно до програми виділяються для вивчення тільки такі основні розділи, кожному з яких відповідає свій блок, група, система показників:

· Статистика населення (демографічна статистика)

· Статистика ринку праці (економічної активності, зайнятості, безробіття та трудових ресурсів)

· Статистика національного багатства (в цьому розділі, в основному, вивчається тільки статистика основних і оборотних фондів)

· Статистика цін і ціноутворення

· Статистика праці та її оплати (включаючи статистику продуктивності праці, робочого часу, руху кадрів і ін.)

· Статистика рівня життя населення

· Статистика фінансів підприємства

· Система національних рахунків

Тема№12

Контрольні питання

1. Що є об'єктом спостереження в статистиці населення?

Статистика вивчає чисельність, склад, розміщення населення, розподіл його за статтю, віком, рівнем освіти, сімейним станом, міграції населення і за іншими ознаками. Найважливіше завдання статистики населення - визначення загальної чисельності населення країни.

2. Що розуміється під «готівковим» і «постійним» населенням?

наявне населення - Це особи, які на момент обліку проживають у даному населеному пункті незалежно від того, чи живуть вони в ньому постійно або тимчасово.

постійне населення - Це особи, які живуть зазвичай в даному населеному пункті, включаючи ті особи, які в даний момент тимчасово відсутні (тобто цей населений пункт - місце їх постійного проживання)

3. Як визначається середньорічна чисельність населення за той чи інший період часу?

За будь-якої категорії населення і в цілому обчислюється середньорічна чисельність населення. Розрахунок цього показника залежить від наявної інформації. Наприклад, якщо задані чисельності на початок і кінець року, то середньорічна обчислюється як полусумма цих даних. Якщо інформація дана на кілька рівновіддалених дат - то за середньою хронологічною ряду динаміки. Найбільш точним розрахунком середньорічної чисельності населення є розрахунок по числу прожитих даними населенням людино-років за досліджуваний період. Але таких даних, як правило, немає, тому використовують спрощені методи.

Приріст населення (абсолютний) обчислюється як різниця чисельності на 1 січня двох суміжних років. Приріст можливо природним (за рахунок смерті, народження) і механічним (за рахунок міграції населення).

Щільність розміщення населення вивчається показником: кількість населення на 1 км2 тій чи іншій території регіону або країни в цілому.

Статевий склад населення за статтю та віком вивчають методом угруповань результатів перепису населення. При цьому за віком виділяються групи через кожні 5 років: 0 ? 4 роки, 5 ? 9 років, 10 ? 14 років, 15 ? 19 років і т.д.

Крім того, виділяються:

- Група населення економічно активного віку (15 ? 72 роки)

- Група - особи працездатного віку (чоловіки: 16 ? 59 років; жінки: 16 ? 54 роки)

- Група - особи старше працездатного віку (чоловіки> 60 років; жінки> 55років)

- Група - підлітки, тобто особи молодше працездатного віку (до 16 років)

Перераховані основні угруповання статистики населення при аналізі

доповнюються і іншими віковими групами:

1. діти віком до 1 року

2. діти ясельного віку - до 3-х років

3. дошкільний контингент (від 3 до 7 років)

4. молодь (від 16 до 29 років включно) та ін.

4. Що розуміють під природним рухом населення?

Показниками природного руху населення є коефіцієнт народжуваності, смертності, життєвості (коефіцієнт Покровського), а також коефіцієнти, що характеризують одруження, розірвання шлюбу.

5. Якими показниками характеризується природний приріст населення?

Показниками природного приросту населення є коефіцієнт народжуваності, життєвості (коефіцієнт Покровського), а також коефіцієнти, що характеризують одруження, розірвання шлюбу.

6. Як розраховуються коефіцієнти народжуваності і смертності?

Народжуваність - це відношення числа народжених (N) за рік до середньорічної чисельності населення за цей же рік. Його називають коефіцієнтом народжуваності Кнар. і розраховують на 1000 жителів населення.

;

Смертність - це відношення річного числа померлих (М) до середньорічної чисельності населення регіону (S). Розраховують на 1000 жителів і називають коефіцієнтом смертності

.

7. Що таке міграція населення?

міграція - Це таке пересування людей з одних місць в інші, при якому відбувається зміна місця проживання. Виїзд з країни називається еміграцією. Прибуття в дану країну на проживання називається імміграцією.

8. Назвіть основні показники міграції?

Розраховують коефіцієнт інтенсивності міграції, а також коефіцієнт прибуття (П) і коефіцієнт вибуття (В):

Самостійними показниками міграції населення є число прибулих і число вибулих осіб, а також приріст або зниження населення внаслідок міграції. Для аналізу міграції широко використовують коефіцієнти міграційного обороту і ефективності міграції. Вони мають вигляд:

;

9. Як визначається поточна і прогнозна чисельність населення?

Статистика обчислює і поточну (оперативну) і прогнозну (перспективну) чисельність населення

Поточна (оперативна) чисельність населення обчислюється за результатами перепису. Але так як переписи проводяться один раз в десять років, то точність поточних розрахунків визначається, по-перше, точністю результатів перепису, по-друге, достовірністю реєстрації даних про рух населення.

перспективна чисельність розраховується декількома методами:

а) на основі показника середнього абсолютного приросту або

б) на основі показника середнього темпу зростання.

Для цього обчислюють середній абсолютний приріст (D) _ Або середній темп зростання (К) за кілька років, що примикають до початку прогнозованого року.

позначимо: S0 - Вихідна відома чисельність населення на кінець останнього періоду, D - Середній абсолютний приріст, К - Середній темп зростання, St - Шукана перспективна чисельність через t - років, t - Період установи (прогнозу) (в роках). тоді:

 або

Більш точним методом є повіковий метод оцінки чисельності населення. Суть його в тому, що використовуються дані таблиць коефіцієнтів дожиття (смертності) і отримують чисельність кожної вікової групи множенням

Отримуємо чисельність населення наступного віку, потім все повікова суми складаються.

Якщо визначено коефіцієнт загального приросту населення як

,

то перспективна чисельність населення визначається:

Статистика визначає перспективну чисельність по всіх вікових групах населення, за статевою ознакою, по регіонах і т.д. При прогнозуванні чисельності ще може використовуватися і метод трендового моделі, якщо така модель розроблена на рівні конкретних формул і аналітичних залежностей і знайдені всі параметри моделі. Наприклад, якщо це лінійна модель виду:

, то

при відомих а0 и а1, виконується розрахунок чисельності на прогнозний період (T + 1).

10. Які методи використовуються при прогнозуванні чисельності населення?

Розрахунки чисельності населення необхідні для задач соціального та економічного планування. Тому статистика обчислює і поточну (оперативну) і прогнозну (перспективну) чисельність населення

Найбільш простий (оперативний) розрахунок виконується так: визначається загальний приріст населення як сума природного і механічного приросту за певний період часу, наприклад, за рік, і ця величина додається до чисельності на кінець попереднього року, відомої за переписом або попереднім розрахунком.

Тема№13

Контрольні питання

1. Що таке ринок праці і в чому його суть?

Ринок праці - це система економічних, соціальних і організаційних відносин, що визначають використання робочої сили і її розподіл на основі свободи і добровільності.

2. Що розуміють під економічно активним і неактивним населенням?

Економічно активне населення (Sек.акт.) - Це частина населення, яка передбачає свою працю для виробництва товарів і послуг. Сюди включаються всі зайняті (працюють) і безробітні, в т.ч. зайняті в економіці, соціальній сфері та в суспільному житті, військовослужбовці, культово-релігійні працівники. До цієї категорії застосовують термін робоча сила.

Економічно неактивне населення - Це особи, які не входять до складу робочої сили, тобто непрацюючі і не шукають роботу. Включає: учнів, студентів денної форми навчання, домогосподарок, пенсіонерів по старості, інвалідів ... (Sнеакт.). До цієї категорії можуть відноситься особи різного віку, якщо вони не шукають роботи. Особливий інтерес цієї групи населення в тому, що вона об'єднує найрізноманітніші верстви суспільства, наприклад, бомжі і "нові" росіяни (дружини, родичі).

3. Що розуміють під трудовими ресурсами?

У вітчизняній статистиці використовується ще одна категорія населення - так звані трудові ресурси. У своїй основі це - працездатне населення в працездатному (робочому) віці. Населення працездатного віку - це чоловіки у віці 16-59 років і жінки у віці 16-54 роки. Працездатне населення - це особи, здатні до праці за віком і станом здоров'я.

трудові ресурси - це сукупність осіб працездатного населення, які потенційно могли б брати участь у виробництві товарів і послуг (у всіх галузях виробничої та невиробничої сфер).

трудові ресурси - це працездатне населення в працездатному (робочому) віці. Населення працездатного віку - це чоловіки у віці 16-59 років і жінки у віці 16-54 роки. Працездатне населення - це особи, здатні до праці за віком і станом здоров'я (докладніше см.п.3).

4. Як обчислюються коефіцієнти економічної активності населення?

Економічна активність населення вимірюється як абсолютними величинами (чисельністю), так і відносними величинами. Коефіцієнт економічної активності має вигляд:

.

де S - чисельність населення на конкретну дату (в регіоні або в країні в цілому).

5. Як обчислюються коефіцієнти зайнятості населення?

Зайняте населення включає: працюють за наймом, які працюють не за наймом, службовців релігійних культів, військовослужбовців.

Працюючі за наймом - це особи, які уклали договір про умови праці та її оплати з організацією або окремою особою (контракт, угода).

Працюючі не за наймом - це особи, зайняті в своїй власній справі (роботодавці, члени сім'ї, члени виробничих кооперативів, особи, які працюють за свій рахунок).

Зайнятість населення оцінюється коефіцієнтом зайнятості в декількох варіантах розрахунку:

,

де Sзан. - Чисельність зайнятих на конкретну дату. Інший варіант розрахунку, коли в знаменник ставлять чисельність всього населення (S), А не тільки економічно активного.

При аналізі зайнятості в певній віковій групі в знаменник ставлять Sек. акт в даній групі населення.

Коефіцієнт зайнятості також розраховують по відношенню до населення працездатного віку, тобто .:

Sзан. т / у і Sт / у - Зайняті і всі населення працездатного віку.

Коефіцієнт зайнятості (по відношенню до трудових ресурсів):

Ставлення зайнятого населення до загальної чисельності трудових ресурсів (в %) Показує ступінь використання трудових ресурсів в країні, регіоні

6. Яка категорія людей ставиться до безробітних?

К безробітним відносять осіб від 16 років і старше, які не мають роботу або заняття, що приносить дохід, але які шукали роботу і готові були приступити до неї негайно (Sбезробітного). Пошук роботи в цій групі населення здійснюється або самостійно, або через службу зайнятості (біржу праці).

7. Якими показниками характеризується рівень безробіття?

Безробіття вивчається за допомогою коефіцієнта безробіття, який

також обчислюється в кількох варіантах

,

де Sбезробітного. - Загальна чисельність безробітних в регіоні або в країні.

Якщо використовуються дані обліку зареєстрованих офіційних безробітних, то:

тривалість безробіття - Це проміжок часу, протягом якого людина шукає роботу, від початку пошуку до працевлаштування. обчислюється середня тривалість пошуку роботи по регіону, по групі населення або по країні в цілому.

8. Що таке природний і механічний приріст трудових ресурсів і чим він відрізняється від природного і механічного приросту населення?

Зміна чисельності населення відбувається під впливом таких чинників, як природний приріст та міграція. Природний приріст населення. Визначається перевищенням народжуваності над смертністю, міграція показує механічний рух або переміщення трудових ресурсів з економічних регіонах.

Абсолютний приріст трудових ресурсів в країні, регіоні або галузі визначається їх різницею на початок і кінець планованого періоду з урахуванням динаміки міграції населення. Темп приросту трудових ресурсів за звітний або планований період характеризується ставленням абсолютної величини їх приросту до загальної чисельності на початок або кінець відповідного періоду. Важливою кількісною характеристикою стану трудових ресурсів і їх динаміки за той чи інший конкретний період служать показники народжуваності, смертності та природного приросту населення, що обчислюються у вигляді співвідношення їх відповідних фактичних значень до середньорічної кількості працездатних людей. Дані показники зазвичай встановлюють середню кількість народжень або смертей, а також різниця між ними в розрахунку на 1000 осіб.

9. Які показники використовуються в статистиці зайнятості і безробіття?

Показники зайнятості та безробіття в статистиці використовуються такі як:

· Коефіцієнт навантаження на одного зайнятого:

Sнеза.

Кнагр. = -------

Sзан.

де Sнеза - Чисельність незайнятого населення, Sзан - Чисельність зайнятого населення всіх вікових груп.

· Коефіцієнт працездатності всього населення:

Sтр. сп.

Ктр. сп. = ----------

S

· Коефіцієнт пенсійного навантаження (по відношенню до різних категорій населення). наприклад:

Sпенс.нагр.

Кпенс. нагр. = ------------,

Sтр.сп.

де Sпенс. - Чисельність пенсіонерів; Sтр сп. - Чисельність населення робочих віку та ін.

10. Як обчислюється прогнозна чисельність трудових ресурсів?

Чисельність потенційних трудових ресурсів, тобто на перспективу, обчислюється за такими ж формулами, що і прогнозна чисельність населення, тільки враховуються особи робочих віку.

Джерела статистичної інформації про трудові ресурси: перепис населення; поточний облік міграції; вибіркові обстеження; статистична звітність підприємств і ін.

Тема№14

Контрольні питання

1. У чому полягає сутність ціни?

Ціна - найважливіша категорія і показник ринкової економіки і сфери товарного обігу. І в ринковій, і в плановій, і в перехідній економіці ціна в сфері обігу - це сума грошей, що сплачується за одиницю товару, еквівалент обміну товару на гроші.

2. Яка роль і функція ціни в ринковій економіці?

І в ринковій, і в плановій, і в перехідній економіці ціна в сфері обігу - це сума грошей, що сплачується за одиницю товару, еквівалент обміну товару на гроші

У зв'язку з цим ціна є одночасно:

- Інструментом впливу на баланс попиту і пропозиції

- Індикатором кон'юнктури ринку

- Фактором купівельної спроможності населення

- Єдиним соизмеритель різнорідних споживчих вартостей.

Без статистичного аналізу цін неможливе планування і економічний аналіз торгівлі і ринку товарів і послуг. Всі основні виробничі і фінансові показники діяльності та промислових, і торгово-комерційних підприємств (ТКП), такі як товарообіг, витрати, прибуток, рентабельність і інші, обчислюються тільки на основі цінових показників.

Конкретними завданнями статистики цін є:

· Реєстрація ринкових цін;

· Вивчення структури і динаміки цін;

· Вивчення сезонних коливань цін і товарообігу;

· Вивчення процесу ціноутворення;

· Аналіз співвідношення цін на товари в різноманітних сферах, областях і формах торгівлі;

· Вивчення регіональних цін.

3. Які групи показників використовуються при статистичному вивченні цін?

Система показників статистики цін включає сім блоків показників:

-показники динаміки цін (сюди відносять індекси цін - групові, індивідуальні, середні);

- Показники рівня цін (індивідуальні, середні, узагальнюючі); Число робочих днів у місяці - 23 дня. |  ОНЛАЙН ПО ТЕМІ №10 2 сторінка

 ОНЛАЙН ПО ТЕМІ №10 3 сторінка |  ОНЛАЙН ПО ТЕМІ №10 4 сторінка |  ОНЛАЙН ПО ТЕМІ №10 5 сторінка |  Валова додана вартість - різниця між випуском товарів і проміжним споживанням, зазвичай визначається в цінах виробників. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати