Головна

X. Статистичні методи вивчення зв'язку явищ

  1.  Мережа без обхідних напрямків - мережа, в якій для зв'язку станцій (вузлів) використовується єдиний шлях
  2.  Gt; Функції та методи інноваційного менеджменту> Прогнозування в інноваційному менеджменті
  3.  I. Земська-СТАТИСТИЧНІ ДАНІ за Новоросію
  4.  I. Якісні методи системного аналізу.
  5.  I. Статистичні таблиці
  6.  II. Моделювання зв'язку соціально-економічних явищ.
  7.  III МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ і літератури

158. Зв'язок є функціональною, якщо певному значенню факторної ознаки відповідає:

а) 0 значень результативної ознаки б) 2 значення результативної ознаки

в) кілька значень результативної ознаки г) строго певні значення результативної ознаки

 

159. По аналітичного вираженню зв'язку в статистиці класифікуються на ...

а) закономірні і довільні б) лінійні і криволінійні

в) сильні і слабкі г) прямі і зворотні

 

160. Тіснота зв'язку між ознаками визначається за допомогою методу

а) кореляційного аналізу б) угруповань

в) розрахунку середніх величин г) розрахунку відносних величин

 

161. В теорії статистики у напрямку виділяють наступні види зв'язків між ознаками

а) зворотна б) пряма в) помірна г) тісний

 

162. У напрямку зв'язку в статистиці класифікуються на:

а) закономірні і довільні б) сильні і слабкі в) лінійні і нелінійні г) прямі і зворотні

163. У напрямку зв'язку в статистиці бувають ...

а) прямі б) довільні в) помірні г) прямолінійні

 

164.. Зв'язок між ознаками можна визнати суттєвою при значенні лінійного коефіцієнта кореляції ...

а) 0,25 б) 0 в) 0,77 г) 0,14

 

165. В практиці статистики коефіцієнт парної кореляції може набувати таких значень

а) 0 б) -1,2 в) 2 г) 0,9

166. Зв'язок між У і Х можна визнати суттєвою, якщо значення лінійного коефіцієнта кореляції дорівнює

а) 0,8 б) -0,15 в) 0,25 г) 0,1

167. Якщо значення коефіцієнта кореляції становить ___, то зв'язок між явищами характеризується як зворотна і тісний

а) - 0,8 б) 0,8 в) 0,25 г) -0,25

 

168. Якщо значення коефіцієнта кореляції становить 0,8, то зв'язок між ознаками ...

а) тісний б) слабка в) помірна г) помітна

 

169. Відповідно до теорії статистики встановіть відповідність між класифікаційними ознаками і видами кореляційної зв'язку:

1) тіснота зв'язку - практично відсутня, слабка, помірна, сильна

2) спрямованість зв'язку - пряма, зворотна

3) аналітичний вираз зв'язку - лінійна, нелінійна

4) число взаємопов'язаних статистичних ознак - парна, множинна

170. Коефіцієнт детермінації:

а) показує тісноту кореляційної залежності б) приймає значення (-1; 1)

б) універсальний показник стохастичної залежності г) значення [0; 1]

 

171. Негативне значення коефіцієнта детермінації означає:

а) помилка в розрахунках б) зворотний характер зв'язку між ознаками

в) відсутність зв'язку між ознаками г) тісний зв'язок між ознаками

 

172. Розрахунок коефіцієнта детермінації неможливий без значення коефіцієнта ...

а) кореляції б) еластичності в) асоціації г) контингенции

 

173. В теорії статистики для визначення тісноти зв'язку двох якісних ознак, складових з двох груп, застосовують коефіцієнти

а) еластичності б) кореляції Спірмена в) асоціації г) контингенции

174. Для визначення тісноти зв'язку двох якісних ознак, кожен з яких складається тільки з двох груп, застосовується коефіцієнт ___

а) коефіцієнт знаків (Фехнера) б) множинної кореляції в) еластичності г) асоціації

 

175. Коефіцієнт контингенции розраховується по залежності

а) б)

в)  г)

 

176. Якщо на результативну ознаку впливає два фактора, то при проведенні кореляційно-регресійного аналізу будують ___ моделі.

а) складні б) багатофакторнів) однофакторні г) парні

 

177. Відповідно до теорії статистики встановіть відповідність між показниками взаємозв'язку і умовами їх застосування:

1. Парний коефіцієнт кореляції Пірсона,

2. Коефіцієнт конкордації

3. Коефіцієнт асоціації

4. Корреляционное ставлення

а) лінійна зв'язок між двома кількісними ознаками,

б) зв'язок між двома і більше ранговими змінними,

в) зв'язок між двома і більше атрибутивними ознаками,

г) лінійна і нелінійна зв'язок між двома кількісними ознаками,

д) зв'язок між альтернативними ознаками (Відповідь: 1-а, 2-б, 3-в, 4-г).

 

 

178. Відповідно до теорії статистики встановіть відповідність між показниками і їх змістом:

1) парний коефіцієнт кореляції

2) множинний коефіцієнт кореляції

3) рангові коефіцієнт кореляції Спірмена

4) коефіцієнт асоціації

а) показник зв'язку між результатом декількома факторними ознаками

б) показник зв'язку між двома альтернативними ознаками

в) показник зв'язку між кількісними і якісними ознаками за умови їх ранжування

г) показник зв'язку між трьома атрибутивними ознаками (Відповідь: 1-, 2-а, 3-в, 4-б)

179. В теорії статистики при дослідженні взаємозв'язку ознак, виражених в порядкової шкалою використовують такі коефіцієнти: В) ступінь відповідності рівня явища заданої еталону |  XI. Статистика населення

 В) вивчалася статистична сукупність |  III. Абсолютні і відносні величини |  А) об'єднання одиниць сукупності до деяких групи, що мають свої характерні особливості, загальні риси і подібні розміри досліджуваного ознаки |  Б) зайнятості населення за видами економічної діяльності |  А) непроізведенние матеріальні активи б) вироблені матеріальні активи |  А) середини інтервалів б) частоти (зокрема) |  В) одиниці г) сумі попередніх часткою |  Г) середньоквадратичне відхилення |  Г) несуцільну спостереження частини одиниць сукупності, відібраних випадковим способом |  Б) значення показника за певний період часу або на певну дату |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати