На головну

ВСТУП

  1.  A.3.1. Вступ
  2.  A.5.1. Вступ
  3.  I. ВСТУП
  4.  I. Вступ
  5.  I. Вступ
  6.  I. Вступ
  7.  I. ВСТУП

ЗМІСТ

ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................. 4

РОЗДІЛ I. ТЕОРІЯ КУЛЬТУРИ ............................................. .......................... 9

Глава 1. Культурологія кака общенаучная теорія культури ........................... 10

Глава 2. Поняття «культура» ........................................... .................................... 17

§1. Основні визначення культуры........................................................................................... 17

§2. Культура і цивилизация.......................................................................................................... 27

Глава 3. Типологія культури ............................................. ................................. 34

§ 1. Теорія культурно-історичних типів Н. Я. Данилевського ..................................... ......... 34

§ 2. Культурологічна концепція О. Шпенглера .......................................... ......................... 40

§ 3. Цивілізаційна теорія А. Дж. Тойнбі ........................................ ..................................... 46

§4. Теорія соціокультурної динаміки П. А. Сорокіна .......................................... ................. 49

Глава 4. Структура і функції культури ........................................... ................. 53

§ 1. Структура культуры................................................................................................................. 54

§ 2. Функції культуры.................................................................................................................. 60

Глава 5. Релігія і міфологія в системі культури ......................................... .. 69

Глава 6. Мистецтво як форма культури ........................................... .................. 80

Глава 7. Право і мораль як явища культури ......................................... ....... 88

§ 1. Феномен права в культуре...................................................................................................... 88

§ 2. Мораль в системі культуры.................................................................................................... 94

Глава 8. Соціально-культурні характеристики науки ................................... 99

Глава 9. Розвиток техніки і доля культури .......................................... ........ 110

Глава 10. Проблеми міжкультурної комунікації ...................................... 124

§ 1. Комунікація в культуре.................................................................................................... 124

§ 2. Ціннісний аспект культур і міжкультурна комунікація ....................................... 128

§ 3. Культурна, етнічна та особиста ідентичність ......................................... ....................... 135

РОЗДІЛ II. ІСТОРІЯ культури ................................................ .............. 141

Глава 11. Первісна культура ............................................. ......................... 142

Глава 12. Культура Стародавнього Єгипту ............................................ .................... 147

Глава 13. Культура Стародавньої Месопотамії ............................................ ........... 160

Глава 14. Індійська культура ............................................. .............................. 171

Глава 15. Китайська культура ............................................. ............................... 184

Глава 16. Культура Японії ............................................. .................................. 196

Глава 17. Антична культура ............................................. ................................ 208

Глава 18. Європейська культура Середніх віків ........................................... ... 218

Глава 19. Середньовічна арабо-мусульманська культура ............................... 228

Глава 20. Культура Візантії ............................................. ............................... 243

Глава 21. Культура епохи Відродження ............................................ ............... 256

Глава 22. Культура Нового і Новітнього часу .......................................... 269

Глава 23. Російська культура X-XVII століть ......................................... ............... 277

Глава 24. Російська культура XVIII-XIX століть ......................................... .......... 284

Глава 25. Срібний вік російської культури ........................................... ........ 291

Глава 26. Радянська культура і пострадянський період ................................... 300

ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................................................... 311

ДОДАТОК. КОНТРОЛЮЮЧІ МАТЕРІАЛИ ................................ 314

короткий культурологічний словник ......................................... 349

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА................................................ ................ 355

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК ................................................ ........................... 360

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК ................................................ .................................. 362

ВСТУП

Введення - для того, хто читає, передмова - для того, хто перегортає.

Георг Ліхтенберг. «Афоризми»

Інтерес до культурології пояснюється різними причинами: саме культурологи запропонували нові оригінальні трактування історії відомих творів мистецтва, особистості їх творців. Культурологія дає нове, цілісне бачення, змінює наше розуміння, дозволяючи піднятися ще на одну сходинку наукового пізнання і художнього осягнення історії, сучасності, оточуючого нас світу і нас самих.

В. М. Розін

В даний час культурологія вивчається практично у всіх вузах Росії, вона - необхідний компонент будь-якої освіти і, перш за все, - університетського. Теоретики культури найрізноманітнішими причинами пояснюють все зростаючий інтерес до відносно молодий дисципліни «Культурологія», якій належить особлива, виняткова роль в дослідженні феномену культури. Справді, в останні роки і в нашій країні, і за кордоном видано безліч різних популярних книг, монографій, підручників і навчальних посібників з культурології, які, зауважимо, дуже сильно розрізняються за структурою і змістом. Але, не дивлячись на значне число цінних досліджень, до цих пір ще дуже мало, а практично немає, узагальнюючих і разом з тим є і лаконічно написаних робіт, спеціально присвячених викладу історії і теорії культури від її виникнення до наших днів.

Дана обставина тягне за собою необхідність створення по можливості короткого підручника чи навчального посібника, що забезпечує методичну підтримку навчального курсу «Культурологія: теорія та історія культури» відповідно до вимог Державного освітнього стандарту (федеральний компонент) до обов'язкового мінімуму змісту та рівня підготовки випускників вищої школи з циклу «Загальні гуманітарні і соціально-економічні дисципліни». Відповідно до прийнятої на кафедрі навчально-методичної схемою теоретична компонента курсу викладається в лекційній формі, а конкретний фактичний матеріал, причому в історичному аспекті, вивчають студенти на семінарських заняттях. В основу апробованого на кафедрі курсу покладено принципи системності, інтегративності і плюралізму.

Пропонований підручник, орієнтований в основному на технічні та економіко-управлінські спеціальності, добре, на погляд авторів, відображає новітні програми з культурології, що дуже важливо у зв'язку з досить швидкою зміною у вищій школі методичних установок і теоретичних концепцій в програмах з теорії та історії культури .

Відповідно до намічених цілей і завдань, поставлених колективом авторів перед собою, підручник складається з двох розділів. У першому з них викладаються загальнотеоретичні питання культури: генезис культурології як загальнонаукової теорії культури, сенс і розвиток поняття «культура», типологія культури, структура і функції культури, проблеми специфіки міфології, релігії, моралі, права, мистецтва, науки, техніки як культурних феноменів . У другому розділі представлена ??як історія вітчизняної культури: російська культура X-XVII століть - XVIII-XIX століть - «срібний вік» російської культури, культура радянського і пострадянського періоду, так і розглядаються основні етапи розвитку світової культури: культура античності - культура середньовіччя - середньовічна арабо-мусульманська культура - культура епохи Відродження - культура Нового та Новітнього часу. Кожна глава підручника забезпечена бібліографічними списками, питаннями самоконтролю і підготовки до семінарських занять, додаток містить контролюючі матеріали, іменний і предметний покажчики, а також в підручнику дані короткий культурологічний словник і список літератури, покликані допомогти студентам в оволодінні понятійним апаратом навчальної дисципліни, що дозволить організувати навчальний процес як при очній, так і заочній формі навчання.

Автори по можливості повно використовували виходила в останні роки культурологічну наукову (дослідницьку та довідкову) літературу, рекомендовану для більш докладного вивчення поглядів теоретиків культури. Однак, з огляду на специфіку даного видання, його суто навчальний характер, автори постаралися до мінімуму звести науково-довідковий апарат, обмежившись рекомендаціями літературних джерел для самостійної роботи студентів.

Таким чином, пропонований підручник - це результат багаторічної роботи колективу кафедри «Теорія та історія культури» НГТУ з пошуку оптимальних варіантів викладання культурології у технічному університеті, який має на увазі креативний, варіативний підхід до вивчення історії та теорії культури.

  СЛОВНИК ПОНЯТЬ І ТЕРМІНІВ |  Дж. Фейблман

 Н. А. Бердяєв |  Глава 3. Типологія культури |  Глава 4. Структура і функції культури |  Культура може бути структурована за різними підставами. |  Специфіка спеціалізованої та повсякденної культури |  Пізнавальна (гносеологічна) [20] функція |  Функція історичної спадкоємності |  комунікативна функція |  Ціннісна (аксіологічна) [21] функція |  адаптивна функція |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати