На головну

II. СТАТИСТИКА оборотних ФОНДІВ

  1.  I. СТАТИСТИКА ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ
  2.  II. НАША фабрично-заводського СТАТИСТИКА
  3.  III. СТАТИСТИКА ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
  4.  IV. СТАТИСТИКА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
  5.  V. СТАТИСТИКА ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ
  6.  V2: {{11}} Тема 1. Статистика населення

Оборотні фонди - це фонди, що поглинаються в процесі виробництва, їх вартість переноситься на вартість продукції.

Структура оборотних фондів має істотну галузеву специфіку, внаслідок якої склад і розміри оборотних фондів, необхідних для виробництва, істотно відрізняються по окремих підприємствах. У промисловості значну вагу в оборотних фондах мають запаси матеріальних цінностей.

До складу запасів матеріальних цінностей входять: сировина, основні і допоміжні матеріали, паливо, тара, запасні частини, інструмент, господарський інвентар, отримані і власні напівфабрикати, незавершене виробництво, готова продукція. За формою існування виділяють два основних види запасів матеріальних цінностей:

1) виробничі запаси сировини, матеріалів і палива, створювані в сфері виробництва в зв'язку з переривчастістю їх надходження;

2) товарні запаси готових засобів виробництва, що знаходяться в сфері обігу.

Запаси матеріальних цінностей вимірюються як в абсолютних величинах, так і в днях середньодобового витрати. Величина запасів обчислюється в грошовому або натуральному вираженні. Наявність запасів у грошовому вираженні характеризується моментних (на звітні дати) показниками (  ) І середніми (  ) за звітний період.

Середній запас розраховується за формулою середньої хронологічної, якщо відомі величини запасів на певні дати, розділені рівними інтервалами:

= ,

де n - число дат.

Якщо ж інтервали між датами, на які визначені величини запасів, різні, то середня величина визначається за формулою середньої арифметичної зваженої:

= ,

де  - Тривалість періоду між датами;

 - Середня величина запасу на i-й інтервал.

Забезпеченість підприємства запасами в днях обчислюється шляхом ділення розміру запасів матеріальних цінностей на середньодобова витрата даного виду запасів:

=  : А = = ,

де  - Забезпеченість в днях,

 - Розмір запасів на початок періоду,

а - середньодобова витрата запасів,

Д - число календарних днів у періоді,

Р - загальний розмір витрат або планова потреба в даному періоді.

Запасоемкость  визначається за формулою:

=  ? 100%

Структура матеріальних ресурсів - знаходження питомої ваги i-го виду запасів в їх загальному обсязі:

= :

де  - Питома вага виду запасів в їх загальному обсязі.

На підприємствах вивчаються рівень і динаміка питомих розділів матеріальних ресурсів на одиницю продукції. Питома витрата обчислюється окремо за кожним видом матеріальних ресурсів у фізичних одиницях виміру на одиницю виробів даного виду в натуральних або умовних вимірниках за формулою:

m = ,

де m - питома витрата матеріалу,

М - загальна витрата ресурсу даного виду на виробництво всього обсягу продукції,

q - кількість одиниць виробленої продукції даного виду.

При кількісній оцінці динаміки питомих витрат на підприємствах можна зустріти 4 випадки:

1) Один вид матеріалу витрачають на виробництво одного виду продукції. У тому випадку показник динаміки питомої витрати визначають за формулою:

= = : = : = : ,

де и  - Питома витрата матеріалу даного виду відповідно в поточному і базисному періоді,

и  - Загальна витрата матеріалу відповідно в поточному і базисному періоді,

и  - Обсяг виробленої продукції відповідно в поточному і базисному періоді,

 - Коефіцієнт динаміки загальної витрати матеріалу,

 - Коефіцієнт динаміки обсягу виробленої продукції.

2) Один вид матеріалу витрачають на виробництво декількох видів продукції. В цьому випадку обчислюють агрегатний індекс питомої витрати матеріалу в натуральному вираженні:

= = ,

де  - Загальний фактичний витрата матеріалу в поточному періоді на виготовлення всіх видів фактично виробленої продукції.

Різниця між чисельником і знаменником індексу показує величину економії (перевитрати) матеріалу даного виду в розрахунку на весь обсяг фактично виробленої продукції різних видів:

?М = - = ?

3) Різні види матеріалів витрачають на виробництво одного виду продукції. Вільний індекс питомих витрат матеріалів можна отримати на основі їх грошової оцінки в порівнянних цінах (р):

= ,

де р - порівнянна ціна.

Різниця між чисельником і знаменником характеризує величину економії (перевитрати) вартості сировини і матеріалів на одиницю продукції даного виду:

?mp =  p - p

4) Різні види матеріалів витрачають на виробництво різних видів продукції. Зведений індекс питомих витрат матеріалів може бути розрахований тільки на основі грошової їх оцінки, але з урахуванням фактично вироблених обсягів продукції кожного виду:

=

Різниця між чисельником і знаменником показує економію (перевитрата) у витратах на матеріали в грошовій оцінці тільки в зв'язку зі зміною питомих витрат:

?mpq = p - p =

Для характеристики використання товарних запасів (оборотних коштів) використовують такі показники:

1) Коефіцієнт оборотності (швидкість обороту):

=  або = ,

де  - Коефіцієнт оборотності,

РП - обсяг реалізації продукції або послуг,

З - вартість товарних запасів;

 - Середній залишок оборотних коштів.

2) Коефіцієнт закріплення:

=  або =

3) Середня тривалість одного обороту в днях (час звернення запасів):

В =  або В = ?

де В - тривалість одного обороту,

 - Тривалість календарного періоду (приймають місяць - 30 днів, квартал - 90 днів, рік - 360 днів).

Сума коштів, що вивільняються з обороту внаслідок прискорення оборотності становить:

 = ( -  ) ?  або  = (  ) ?

де и  - Тривалість одного обороту відповідно в поточному і базисному періодах,

 - Одноденний витрата в поточному періоді,

и  - Коефіцієнти закріплення відповідно в поточному і базисному періоді,

 - Обсяг реалізації продукції або послуг в поточному періоді.

РІШЕННЯ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ

Завдання 1. У вересні потреба меблевого комбінату в клеєної фанери склала 2400  . На початок місяця було в наявності 320  фанери. Фактично надійшло: 3 вересня - 560  ; 10 вересня - 1120  ; 25 вересня - 1040  . Визначити ступінь виконання плану постачання меблевого комбінату фанерою в цілому за місяць і забезпеченість фанерою в днях (за умови, що меблевий комбінат працює без вихідних днів).

РІШЕННЯ

Середньодобова потреба меблевого комбінату в фанері становить:

а =  = 80

Визначимо забезпеченість комбінату фанерою в днях:

- Залишок на 01.09. за умовою завдання - 320  , Отже забезпеченість фанерою складе 4 дня (320: 80),

- Надійшло 03.09. - 560  - Забезпеченість фанерою складе 7 днів (560: 80), надійшло 10.09. - 1120  - Забезпеченість фанерою складе 14 днів (1120: 80),

- Надійшло 25.09. - 1040  . Виходячи з потреби комбінату в фанері в вересні місяці 2400  , З цього надходження буде витрачено в цьому місяці тільки 400  (2400 - 320 - 560 - 1120) і забезпеченість становитиме 5 днів (400: 80).

Виконання плану складе:

 ? 100% =  ? 100% = 106,25%

Завдання 2. За підприємству за два роки є такі дані (млн. Руб.):

   базисний рік  Звітній рік
 Виручка від реалізації продукції в порівнянних цінах
 Середня річна вартість оборотних коштів

Визначити коефіцієнт оборотності, коефіцієнт закріплення, середню тривалість одного обороту в днях в базисному і звітному році.

РІШЕННЯ

Коефіцієнт оборотності (число оборотів) в базисному році:

= =  = 4 (обороту)

У звітному році:

=  = 4,5 (обігу)

Коефіцієнт закріплення в базисному році:

=  = 0,25 руб. / Руб.

У звітному році:

=  = 0,22 руб. / Руб.

Середня тривалість одного обороту в базисному році:

В = =  = 90 днів

У звітному році:

В =  = 80 днів

Внаслідок прискорення оборотності вивільнено з обороту оборотних коштів на (0,22 - 0,25) ? 126 = - 3,78 млн. Руб.

Завдання 3. Є такі дані про витрату стали на виробництво різних деталей машин:

 деталь  Кількість виробленої продукції (штук)  Витрачено стали (кг)
 Травень  червень  Травень  червень

визначити:

1) індекси питомої витрати стали на кожен вид продукції;

2) загальний індекс питомої витрати стали;

3) економію (перевитрата) стали в червні в порівнянні з травнем на виробництво всієї продукції.

РІШЕННЯ

Визначимо індекси питомої витрати стали на виробництво кожної деталі:

Деталі № 12:

= : = :  = 2,8: 3 = 0,933

Деталі № 35:

= :  = 7,5: 8 = 0,937

Загальний індекс питомої витрати визначимо за формулою:

= = =  = 0,935 або 93,5%

Це означає економію стали на 6,5%, а в абсолютному вираженні 325 кг (4675 - 5000).

Завдання 4. На підприємстві в 1998 р матеріаломісткість виробництва склала 63 коп. на 1 карбованець товарної продукції. У 1999 р обсяг товарної продукції зріс на 8,2%, а загальна сума матеріальних витрат - на 6,4%. Визначити, як змінилася матеріаломісткість виробництва в 1999 р в порівнянні з 1998 р

РІШЕННЯ

Показник матеріаломісткості дорівнює відношенню суми матеріальних витрат до обсягу товарної продукції:

= ,

де  - Матеріаломісткість,

 - матеріальні витрати,

ТП - обсяг товарної продукції.

Цей взаємозв'язок показників не зміниться, якщо замість абсолютних величин взяти в розрахунках відповідні їм відносні величини. Сума матеріальних витрат в 1999 р склала 106,4% по відношенню до рівня 1998 року, а обсяг товарної продукції - 108,2%, отже, матеріаломісткість дорівнює:

=  = 0,983 або 98,3%

У 1999 р матеріаломісткість виробництва товарної продукції знизився в порівнянні з 1998 р на 1,7% (100 - 98,3).

При цьому в абсолютному вираженні зниження матеріаломісткості склало:

63 коп. ? 0,017 = 1,1 коп. в розрахунку на 1 карбованець товарної продукції (з 63 коп. в 1998 р вона знизилася до 61,9 коп. в 1999 р .: 63 ? 0,983 = 61,9 коп.).

Завдання 5. По одному з підприємств запаси і витрати матеріалів за III квартал характеризуються такими даними:

 матеріали  Планований витрата на III квартал (т)  Норма запасу (в днях)  Фактичні запаси на 1 липня (т)
 Сталь сортова марки 2, діаметром 20 мм
 Сталь 35, діаметром 10 мм

Визначити усунуту підприємству норму запасу в тоннах і наявність наднормативних запасів по кожному виду матеріалу.

РІШЕННЯ

Визначимо середньодобова витрата:

1) стали сортовий марки 2, діаметром 20 мм

а =  = 3 т

2) стали 35, діаметром 10 мм:

3) а =  = 1 т

Норма запасу складе:

1) стали сортовий марки 2, діаметром 20 мм: 3 т ? 15 днів = 45 т

2) стали 35, діаметром 10 мм: 1 т ? 22 дня = 22 т

Наднормативний запас складе:

1) стали сортовий марки 2, діаметром 20 мм: 52 - 45 = 7 т

2) стали 35, діаметром 10 мм: 30 - 22 = 8 т

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ

Завдання 1. У серпні звітного року одному з металургійних підприємств було поставлено 620 тис. Т вугілля. А у вересні - 660 тис. Т

Визначити, в якому місяці і на скільки був вище середньодобовий рівень поставки вугілля.

Відповідь: у вересні вище на 10%

Завдання 2. За планом передбачено надходження стали на підприємство протягом вересня в кількості 60 т, в тому числі 5,15 і 25 вересня по 20 т. Фактично стали надійшло: 6 вересня - 20 т, 17 вересня - 20 т, 28 вересня - 26 т. Залишок на початок місяця склав 14 т, а добова потреба стали при безперервному виробництві - 2 т.

Визначити відсоток виконання плану постачання за загальним обсягом поставок; забезпеченість виробництва сталлю в днях, виходячи з умов безперервного виробництва.

Відповідь: виконання плану постачання - 110%, забезпеченість в днях - 29 днів.

Завдання 3. Заводський електростанцією вироблено за рік 18146 тис. КВ / год електроенергії і витрачено 7300 т умовного палива. Порівняти фактичну питому витрату палива до встановленої норми (400 ч на 1 квт / ч) і визначити абсолютну економію (або перевитрата) палива в натуральному вираженні.

Відповідь: фактичний питомі витрати палива перевищують встановлену норму на 0,5%. Перевитрата палива на всю вироблення енергії склав 36,3 т.

Завдання 4. За верстатобудівному заводу є такі дані за звітний рік:

 верстат  За планом  фактично
 Випуск, шт.  Витрата прокату на випуск, т  Випуск, шт.  Витрата прокату на випуск, т
 Вертикально-фрезерний  258,0  264,6
 Універсально-фрезерний  2586,7  276,0
 Горизонтально-фрезерний  188,8  211,5

Визначити індекс питомих витрат прокату і розмір економії (перевитрати) в порівнянні з плановими нормами за рік.

Відповідь: економія прокату - 13,2 т.

Завдання 5. Відомі такі дані по промисловому підприємству за II квартал (млн. Руб.): Обсяг реалізованої продукції за квітень - 18,1; травень - 18,2; червень - 18,4; залишок оборотний коштів на 1 квітня - 13,6; 1 травня - 13,08; 1 червня - 13,12; 1 липня - 12,1.

Визначити показники оборотності оборотних коштів підприємства за кожен місяць і в цілому за квартал, а також суму коштів, вивільнених з обороту в результаті прискорення їх оборотності в червні в порівнянні з травнем.

Відповідь: вивільнено з обороту 637 тис. Руб.

  I. СТАТИСТИКА ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ |  III. СТАТИСТИКА ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

 IV. СТАТИСТИКА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ |  V. СТАТИСТИКА ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ |  VI. СТАТИСТИКА ОПЛАТИ ПРАЦІ |  VII. СТАТИСТИКА собівартості продукції |  VIII. СТАТИСТИКА НАСЕЛЕННЯ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати