На головну

Чисельність працівників підприємства за квітень характеризується наступними даними, чол .;

 1.  I Товарна політика підприємства
 2.  I. Загальна характеристика підприємства
 3.  I. ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ФІЗИЧНОГО ПРАЦІ
 4.  II частина. ПРОГНОЗ ТЕП ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 5.  II. ЩО НАМ ВІДОМО ПРО ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ РОЗУМОВОГО ПРАЦІ
 6.  II.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
 7.  IV Збутова діяльність підприємства
 дні місяця  Облікова чисельність працівників
 1 -1011 -2324-30

5,6,12,13,19, 20, 26, 27 - вихідні дні. Середнє списочное число працівників за місяць одно .... (З точністю до 1 чол.):

a) 182чел.

b) 160 чол.

c) 179 чол.

6. Підприємство введене в дію в квітні. За звітний рік середнє списочное число працівників склало: в квітні - 500; в травні - 512; в червні - 512; в III кварталі - 520; в IV кварталі - 528. Середнє списочное число працівників за календарний рік одно ..... (з точність до 1 чол.):

a) 389 чол;

b) 314 чол;

c) 512 чол

7. Показник продуктивності праці обчислюється як відношення:

a) обсягу виробленої продукції до витрат праці

b) обсягу виробленої продукції за місяць до чисельності працівників в найбільш заповненою зміні

c) чисельності працівників в найбільш заповненою зміні обсягу виробленої продукції за місяць

d) обсягу виробленої продукції за рік до середньорічної вартості основних виробничих фондів

8. Фонд заробітної плати робітників і службовців в звітному періоді, в порівнянні з базисним збільшився на 15%, середня заробітна плата зросла на 10%. Відносне зміна чисельності працюючих склало ... (з точністю до 0,1)

a) 0 %

b) 5,0 %

c) 5,0 %

d) 4,5 %

e) 6,7 %

9. Фонд заробітної плати включає елементи ...:

a) пряма заробітна плата за відпрацьований час

b) виплати соціального характеру

c) витрати на відрядження

d) виплати за невідпрацьований час

e) одноразові заохочувальні виплати

f) витрати на професійне навчання

g) обов'язкові відрахування в державні соціальні фонди

10. Якщо трудомісткість продукції зросла на 3%, то продуктивність праці ...:

a) зменшилася на 2,9%

b) зменшилася на 3%

c) збільшилася на 2,9%

d) збільшилася на 3%

e) не змінилася

11. Якщо продуктивність праці за період зросла на 2%, то трудомісткість продукції:

a) зменшилася на 2%

b) зменшилася на 1,96%

c) збільшилася на 2%

d) збільшилася на 1,96%

e) не змінилася

Тест до теми 2.4. «Статистика національного багатства»

 1. За методологією СНС національне багатство визначається як сукупність ...:

a) врахованих і залучених в економічний оборот природних ресурсів

b) матеріальних благ і природних ресурсів

c) фінансових і нефінансових активів

d) матеріальних і нематеріальних активів

 1. До фінансово-економічною активів за концепцією СНР відносять (вкажіть більш однієї правильної відповіді):

a) монетарне золото і спеціальні права запозичення

b) дорогоцінні метали і камені

c) валюту і депозити

d) патенти

e) позики

 1. Показники, що характеризують використання елементів національного багатства (вкажіть більш однієї правильної відповіді):

a) продуктивність праці

b) матеріаломісткість

c) трудомісткість продукції

d) собівартість одиниці продукції

 1. Використання матеріальних оборотних коштів характеризується показниками ...:

a) фондоємністю

b) фондоотдачей

c) коефіцієнтом оборотності оборотних коштів + ??коефіцієнтом закріплення оборотних коштів

d) продуктивністю праці

 1. Вартість відтворення основних фондів в сучасних умовах характеризує ... вартість:

a) повна відновна

b) повна первісна

c) залишкова відновна

d) залишкова первісна

 1. Першу важливу групу ресурсів, куди включаються враховані й залучені в економічний оборот як невідновлювані, так і поновлювані природні ресурси - це:

a) Невиробничі активи

b) Національне майно

c) Основні засоби

 1. До поновлюваних природних ресурсів не належать:

a) Вода

b) Земля

c) Повітря

d) Тварини ресурси

 1. Економічні активи діляться на:

a) Матеріальні і нематеріальні

b) Фінансові та нефінансові

c) Невиробничі активи і національне майно

 1. До матеріальних активів відносяться:

a) Природні ресурси

b) Патенти

c) Авторські права

 1. До виробленим активів не належать:

a) Основні фонди

b) Оборотні кошти

c) Природні ресурси

d) Цінності

 1. Класифікація фінансових активів була визначена Класифікація фінансових активів в ... році.

a) 1 748

b) 1270

c) 988

d) 1998

 1. У чисту вартість власного капіталу не входять:

a) Фінансові активи

b) Нефінансові активи

c) Нефінансові зобов'язання

 1. Який вид оцінки не застосовується при оцінці природних ресурсів?

a) Вартість розвідки і видобутку

b) Діючі в економіці оптові ціни

c) Вартість концесії

d) Всі застосовуються

 1. Вартість основних фондів у фактичних цінах на момент введення їх в експлуатацію - це ....:

a) Повна відновна вартість

b) Повна первісна вартість

c) Залишкова відновна вартість

d) Залишкова первісна вартість

 1. На частку основних фондів в національному майні доводиться:

a) 90%

b) 50%

c) 25%

d) 1%

 1. За цією формулою обчислюється:

a) Норма амортизації

b) Щорічні амортизаційні відрахування

c) Ліквідаційна вартість

 1. Якого способу нарахування амортизації не існує?

a) Лінійний

b) Спосіб зменшуваного залишку

c) Спосіб списання вартості за сумою років терміну корисного користування

d) Спосіб списання вартості пропорційно обсягу виробленої продукції

e) Всі існують.

 1. В якому із способів нарахування амортизаційних відрахувань річна сума амортизаційних відрахувань визначається за залишковою вартістю об'єкта і норми амортизації?

a) Лінійний

b) зменшується залишку

c) Списання вартості за сумою років терміну корисного використання

d) Списання вартості пропорційно обсягу виробленої продукції

 1. Як відношення залишкової балансової вартості до повної балансової вартості основних фондів розраховується коефіцієнт ....

a) Оновлення

b) придатності

c) Вибуття

d) Зносу

 1. До групи показників, що відображають рух основних фондів не відносяться:

a) Коефіцієнт вибуття

b) Коефіцієнт оновлення

c) Коефіцієнт зносу

 1. Який показник розраховується як відношення обсягу виробленої за рік продукції до середньорічної вартості основних фондів?

a) Фондовіддача

b) Фондомісткість

c) Фондовооруженность

 1. До возобнавляемим природних ресурсів не відносять:

a) земля

b) вода

c) корисні копалини

d) повітря

Тест до теми 2.5. «Статистика підприємств (організацій)»

 1. Вартість реалізованої продукції за поточний період збільшилася на 15%. Ціни на продукцію за цей період також збільшилися на 15%. Як змінилася кількість реалізованої продукції ...:

a) збільшилася на 32%

b) зменшилася на 5%

c) зменшилася на 32%

d) збільшилася на 5%

e) не змінилося

 1. Випуск товарів та послуг в будівництві включає ... (вкажіть більш однієї правильної відповіді) ::

a) проектно-вишукувальні роботи, виконані власними силами

b) будівельно-монтажні роботи, виконані підрядними організаціями

c) будівельно-монтажні роботи, виконані господарським способом

d) капітальний ремонт будівельного обладнання + капітальний ремонт будівель і споруд

e) індивідуальне житлове будівництво

f) геолого-розвідувальні та бурові роботи, виконані власними силами

 1. Найбільш повне визначення витрат виробництва ....

a) прямі витрати, пов'язані з виробництвом продукції

b) матеріальні витрати на виробництво і реалізацію продукції

c) виробничі витрати

d) грошовий вираз поточних витрат на виробництво і реалізацію продукції

 1. Якщо відносний рівень витрат обігу склав 6%, то це означає, що (вкажіть більш однієї правильної відповіді) ::

a) витрати обігу склали 6 руб. в розрахунку на 100 руб. товарообігу

b) темп зміни витрат обігу (їх зниження на 6% в порівнянні з базисним періодом)

c) розмір зміни витрат обігу (зменшення на 6% витрат обігу в розрахунку на 100 руб. товарообігу)

d) витрати на реалізацію товарів вартістю 1 руб. склали 6 коп

 1. Показник витрат на один рубль продукції характеризує:

a) вартість реалізованої продукції

b) витрати на виробництво можна продукції

c) витрати на виробництво всієї виробленої продукції

d) собівартість виробництва і реалізації продукції

e) у скільки копійок обходиться підприємству виробництво продукції вартістю в 1 руб

 1. До складу показника "обсяг виробленої продукції промислового підприємства" входить електроенергія, вироблена власною електростанцією (вкажіть більш однієї правильної відповіді) ::

a) відпущена тепличному господарству підприємства

b) використана на обслуговування виробничого процесу

c) відпущена інші непромислові підрозділам підприємства

 1. Для оцінки зміни середньої собівартості однорідної продукції використовується індекс:

a) середньозважений арифметичний

b) агрегатний по Ласпейреса

c) агрегатний по Паші

 1. Основним нормативним документом для організації обліку витрат виробництва і обігу є:

a) положення про склад витрат no виробництву і реалізації продукції, що включаються в собівартість продукції, і про порядок формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні;

b) положення про організації, які займаються підприємницькою діяльністю;

c) норматив про загальні принципи, що дозволяють правильно визначити собівартість продукції і оподатковуваний прибуток;

d) положення про поточні витрати на виробництво і реалізацію продукції;

 1. Які витрати безпосередньо He пов'язані з процесом виробництва?

a) витрати на культурно-побутове обслуговування працівників;

b) поточні витрати на реалізацію продукції;

c) витрати капітального характеру на розширення і оновлення виробництва.

 1. Витрати, які виникають в процесі доведення товарів до споживачів, називають:

a) витратами обігу;

b) витратами управління;

c) витратами комерції;

d) витратами оподаткування;

 1. Розрізняють такі види собівартості (вкажіть більш однієї правильної відповіді):

a) повна;

b) цехова;

c) виробнича;

d) періодична; .

e) часткова;

f) поточна;

g) номінальна;

h) реальна;

 1. За способом розподілу між видами продукції, що виробляється проводиться відмінність між:

a) прямими і непрямими витратами;

b) реальними і уявними доходами;

c) змінними і постійними витратами;

 1. Умовно постійні та умовно змінні витрати можна розділити по ...

a) обсягу виробництва;

b) якості виробленої продукції;

c) величиною заробітної плати працівників;

d) кількості бракованої продукції;

 1. Основою системи показників витрат виробництва є:

a) собівартість одиниці продукції;

b) індекс зміни собівартості;

c) очікуваний розмір витрат;

d) розмір фактичної економії.

 1. "Підприємство" в економічній статистиці - це:

a) планомірно організована економічна одиниця, для якої характерно поєднання чинників виробництва з метою виготовлення матеріально-речових благ і надання послуг, неоднорідна за територіальним п функціональною ознакою;

b) типово ринкове прояв місцевої виробничої одиниці (кахждое підприємство є місцевої виробничої одиницею, але He кожна місцева виробнича одиниця є підприємством);

c) найдрібніша економічна одиниця, яка веде власний баланс і (або) рахунок прибутків і збитків;

d) на відміну від місцевої виробничої одиниці - це He стільки технічна виробнича одиниця, скільки одиниця, яка бере в першу чергу рішення в області фінансування, управління, планування.

 1. Які витрати підприємства, виникають в процесі здійснення виробничо - господарської діяльності (вкажіть більш однієї правильної відповіді) ::

a) поточні витрати

b) витрати господарського карактера

c) витрати капітального характеру

d) податкові витрати

 1. Які витрати утворюють собівартість продукції?

a) податкові витрати

b) інші витрати

c) витрати капітального характеру

d) поточні витрати

 1. Назвіть види собівартості продукції.

a) цехова собівартість

b) виробнича собівартість

c) повна собівартість продукції

d) всі варіанти вірні

 1. При вивченні складу витрат виробництва використовується угруповання

a) витрат

b) витрат

c) амортизації

d) інші

 1. За відношенню до технологічного процесу витрати виробництва поділяються нa які групи витрат?

a) прямі і непрямі.

b) умовно змінні і умовно постійні

c) основні і накладні

d) змінні постійні

 1. Додаткові витрати обігу - це

a) витрати пов'язані з нe запланованими витратами

b) витрати пов'язані з продовженням процесу виробництва в сфері обігу

c) витрати пов'язані з нe запланованими раскодамі

d) витрати пов'язані з продовженням процесу виробництва в сфері обігу

22. Що входить до складу товарної продукції входить:

a) готові вироби, спожиті для потреб свого виробництва

b) зміна вартості запасів напівфабрикатів і продукції допоміжних і підсобних цехів

c) вартість робіт промислового характеру на замовлення з боку

d) зміна залишку незавершеного виробництва

Тест до теми 2.6. «Статистика рівня життя населення»

1. Основні критерії виділення кордонів домашнього господарства:

a) спільне проживання

b) спільне ведення економічної діяльності загальний бюджет

c) біологічне споріднення

d) наявність шлюбних відносин

2. Матеріальним благом називають:

a) це продукти харчування, одяг, взуття, предмети культури і побуту, житла.

b) це предмети першої необхідності.

c) це кошти дозволяють купувати продукти другої і третьої необхідності.

3. Що відноситься до побутових послуг:

a) відносяться комунальні послуги.

b) послуги транспорту і зв'язку.

c) послуги служби побуту.

d) медичні послуги.

e) всі варіанти вірні.

4. Перерахуйте основні завдання та напрямки статистичного вивчення рівня життя:

a) загальна і всебічна характеристика соціально-економічного добробуту населення.

b) оцінка ступеня соціально-економічної диференціації суспільства, ступеня відмінностей за рівнем добробуту між окремими соціальними, демографічними та іншими групами населення.

c) аналіз характеру та ступеня впливу різних соціально-економічних чинників на рівень життя, вивчення їх складу і динаміки.

d) виділення і характеристика малозабезпечених верств населення, які потребують соціально-економічної підтримки.

e) всі варіанти вірні.

5. Вкажіть вірний варіант. Основними джерелами доходів населення є:

a) заробітна плата та інші виплати, які працівники отримують за свою працю (в грошовій або натуральній формі) доходи від індивідуальної трудової діяльності.

b) виплати і пільги з суспільних фондів споживання, спеціальних фондів, щорічні виплати по страхуванню життя.

c) доходи від власності доходи від особистого підсобного господарства, саду, городу.

d) всі варіанти вірні.

6. Вартісна оцінка витрат бюджету прожиткового мінімуму на продукти харчування здійснюється шляхом:

a) оцінки натурального набору по кожній групі товарів в середніх цінах покупки відповідних товарів.

b) оцінки вартості всіх товарів на ринку.

c) всі варіанти вірні.

7. У структурі доходів виділяються наступні основні джерела:

a) оплата праці та дохід від підприємницької діяльності, в тому числі окремо оплата праці працюючих за наймом.

b) пенсії (трудові і соціальні), стипендії, допомоги (за видами).

c) дивіденди і виплати по акціях і інших цінних паперів, доходи від власності.

d) надходження від страхування, надходження з банківських рахунків.

e) надходження від продажу нерухомості (за видами), кредити, позики, борги.

8. Для кількісної характеристики рівня життя використовують систему показників:

a) синтетичні вартісні показники.

b) натуральні показники, що характеризують кінцеве споживання населення.

c) показники, що характеризують соціальні аспекти життя.

d) індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП).

9. Етнічна структура-це поділ людей ...

a) за національністю

b) за кольором шкіри

c) за географічним положенням

10. Середньомісячна заробітна плата працюючих в галузях економіки визначена:

a) діленням нарахованого фонду оплати праці на середньорічну чисельність працюючих.

b) відніманням нарахованого фонду оплати праці з середньорічної чисельність працюючих.

c) твором нарахованого фонду оплати праці на середньорічну чисельність працюючих.

11. Статистика рівня життя населення характеризується:

a) грошові доходи і витрати населення, їх склад та використання,

b) динаміка реальних доходів населення,

c) показники диференціації доходів населення: розподіл населення за рівнем доходів, концентрація доходів,

d) рівень бідності: індекс глибини бідності, індекс гостроти,

e) споживання продуктів харчування,

f) купівельна спроможність грошових доходів населення

g) всі варіанти вірні.

12. До складу грошових доходів населення входять:

a) доходи у вигляді оплати праці всіх категорій населення,

b) соц. трансферти (пенсії, стипендії, різні посібники),

c) доходи від власності, підприємницької діяльності та ін. (це дивіденди, ренти, ін. надходження грошей від продажу акцій та інших цінних паперів)

d) всі варіанти неправильні.

13. Прожитковий мінімум ...

a) є показник обсягу і структури споживання найважливіших матеріальних благ і послуг на мінімально допустимому рівні, що забезпечує умови підтримки активного фізичного стану дорослих, соціального і фізичного розвитку дітей та підлітків.

b) розраховується за методиками: методика міністерства Праці, методика профспілок, методика міністерства Фінансів, методика статистики.

c) всі варіанти вірні.

14. Основні завдання та напрямки статистичного вивчення рівня життя:

a) загальна і всебічна характеристика соціально-економічного добробуту населення;

b) оцінка ступеня соціально-економічної диференціації суспільства і ступеня відмінностей за рівнем добробуту між окремими соціальними, демографічними та іншими групами населення;

c) аналіз характеру та ступеня впливу різних соціально-економічних чинників на рівень життя, вивчення їх складу і динаміки;

d) виділення і характеристика малозабезпечених верств населення, які потребують соціально-економічної підтримки.

e) всі варіанти вірні.

  У формулі, Q - це ... |  ЗАВДАННЯ 2

 завдання 23 |  завдання 31 |  завдання 33 |  Завдання 3. |  Завдання 17. |  Завдання 35. |  Агрегатний індекс цін при обчисленні за одними і тими ж даними буде ... середньому (го) гармонійного (го) індексу (а) цін. |  Трудові ресурси є |  Характеристикою трудових ресурсів і економічно активного населення, функціонування ринку праці займається |  Що служить засобом для ідентифікації об'єкта |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати