На головну

Тема 2. ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РУХУ оборотних коштів

  1.  Amp; 50. Обмеження батьківських прав. Відібрання дитини при безпосередній загрозі життю або здоров'ю дитини.
  2.  D) персональні продажу - дуже дорогий засіб просування товару з точки зору витрат на один контакт
  3.  I. Визначення ленінізму
  4.  I. Визначення термінів і предмет дослідження
  5.  II Без застосування електрозахисних засобів
  6.  II. Безпосереднє обчислення ймовірностей
  7.  II. Визначення положення електричної осі у фронтальній площині і поворотів серця навколо його поздовжньої і поперечної осі.

Методичні вказівки

Оборотні матеріальні фонди - Це частина виробничих фондів підприємства, речовим змістом яких є предмети праці, що функціонують у виробництві.

Оборотні фонди споживаються цілком і повністю протягом одного виробничого циклу і їх вартість цілком переноситься на готову продукції в складі собівартості (становлять більшу частину собівартості), або в рамках відносно невеликого періоду часу (як правило, не більше року).

Грошовий вираз оборотних матеріальних фондів - оборотні кошти.

За формою існування виділяють два основних види оборотних фондів:

Виробничі запаси сировини, матеріалів, палива.

Товарні запаси готових засобів виробництва, які перебувають в сфері обігу.

До матеріальних оборотних фондів належать:

Виробничі запаси - сировина, матеріали, запчастини, інструменти, паливо, тара, зап. частини, госп. інвентар, насіння, посадкові матеріали, корми, молодняк тварин;

Незавершене виробництво і напівфабрикати;

Запас готової і нереалізованої продукції.

Наявність оборотного капіталу (оборотних коштів), наявного в розпорядженні підприємства, може бути розраховане як станом на певну дату (зазвичай звітною датою є останній день відповідного кварталу), так і в середньому за минулий період.

Середній залишок оборотних коштів за період обчислюється:

1) як середня арифметична проста з значень залишків на початок (ПроН) І кінець періоду (ОК):

 2.1

2) як середня для моментного ряду динаміки (якщо відомі значення залишків на рівновіддалені дати протягом періоду, наприклад на початок кожного кварталу):

 2.2

де n - кількість моментів.

3) Якщо середній залишок оборотних коштів необхідно обчислити за період за даними про наявність на нерівновіддаленими дати, то можна використовувати формулу середньої зваженої, вагою буде період часу між суміжними моментами:

 2.3

Використання оборотних коштів в цілому характеризується кількома показниками: коефіцієнтом оборотності і коефіцієнтом закріплення оборотних коштів, тривалістю одного обороту в днях.

Число оборотів оборотних коштів за період (Коефіцієнт оборотності) розраховується як відношення виручки від реалізації продукції за період до середнього залишку оборотних коштів:

 2.4

де В - Виручка від реалізації продукції за період,

 - Середній залишок оборотних коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства за даний період.

Коефіцієнт оборотності характеризує швидкість обігу оборотних коштів. Він показує, скільки разів вартість оборотних коштів, що дорівнює їх середнього залишку, оберталася і поверталася в грошовій формі протягом даного періоду часу. За економічним змістом коефіцієнт оборотності близький до показника фондовіддачі, є прямим показників ефективності використання оборотних коштів.

Показник, зворотний до коефіцієнта оборотності, називається коефіцієнт закріплення оборотних коштів:

5

Він показує, скільки оборотних коштів припадає на даний час на кожен рубль реалізованої продукції, тобто характеризує потребу в оборотному капіталі на 1 карбованець виручки від реалізації. За економічним змістом аналогічний показнику фондомісткості продукції.

Середня тривалість одного обороту в днях (час одного обороту оборотних коштів) є зворотним показником швидкості обігу. Показує, скільки днів займає один повний оборот оборотних коштів. Розраховується як відношення числа календарних днів у періоді до коефіцієнта оборотності:

 2.6

де Д- число днів в періоді (для спрощення розрахунків вважають в місяці 30 днів, в кварталі -90, в році 360);

 - Середньоденна реалізація продукції, або середньодобовий оборот капіталу за період.

Для аналізу динаміки витрат товарних запасів різних товарних груп використовують систему взаємопов'язаних індексів:

 2.7

де  - Загальний індекс витрат усіх товарних запасів;

 - Загальний індекс середніх запасів за період;

 - Індекс середнього коефіцієнта оборотності товарних запасів;

 - Індекс структурних зрушень в обсязі запасів;

 - Індекс коефіцієнта оборотності товарних запасів постійного складу.

Індекс середньої швидкості обігу всіх товарних запасів:

 2.8

де  питома вага i-ого запасу в загальному обсязі запасів.

Це індекс швидкості обертання запасів змінного складу. Він показує динаміку середньої швидкості обігу під впливом двох факторів-зміни швидкості обігу кожної групи товарних запасів і структурних зрушень в товарних запасах.

Як все індекси змінного складу, його можна представити у вигляді добутку індексів постійного складу і структурних зрушень:

 2.9

де  - Індекс структурних зрушень в товарних запасах;

 - Індекс швидкості обертання запасів постійного складу. Він показує вплив на середню швидкість обігу зміни швидкості оборотності запасів окремих видів.

У підсумку отримуємо розкладання динаміки загальної витрати запасів за рахунок трьох факторів: кількісного (  ) - Середнього обсягу запасів різних видів за період, структурного  - Питомих ваг окремих товарних запасів в загальній масі запасів, якісного  - Швидкості обертання запасів.

Абсолютний приріст обсягу витрат запасів також розкладається на три складових:

 2.10

де  - Приріст обсягу витрат запасів за рахунок зміни середнього обсягу запасів різних видів за період;

 - Приріст обсягу витрат запасів за рахунок зміни структури запасів;

 - Приріст обсягу витрат запасів за рахунок зміни оборотності окремих запасів.

Аналогічний аналіз проводитися за допомогою системи індексів часу звернення:

 2.11

де  - Індекс загальної витрати запасів за період,

 - Індекс часу звернення запасів змінного складу;

 -частка середньодобового витрати i-го запасу в загальній витраті запасів.

Головним показником використання матеріалу є питома витрата матеріалу - Витрата матеріалу на одиницю продукції;

 2.12

де М - Загальна витрата матеріалу даного виду на виробництво даного обсягу продукції,

q - Кількість одиниць продукції даного виду.

Коефіцієнт виконання плану (норми)по питомій витраті сировини показує співвідношення фактичного і нормативного (планового) питомих витрат матеріалу певного виду:

 2.13

Чим краще використовується матеріал, тим менше величина цього коефіцієнта.

матеріаломісткість продукції обчислюється як відношення вартості поточних матеріальних витрат без амортизації (тобто вартості спожитих предметів праці) до вартості виробленої продукції:

 2.14

При аналізі ефективності використання матеріальних ресурсів обчислюють:

· Індекси питомих витрат матеріальних ресурсів;

· Економію (перевитрата) матеріальних ресурсів за рахунок зміни питомої витрати матеріалу.

Якщо один вид матеріалу використовується для виробництва одного виду продукції, то індивідуальний індекс питомої витрати розраховується:

 2.15

Економія (перевитрата) матеріального ресурсу в натуральному виразі на весь обсяг продукції звітного періоду в порівнянні з базисним періодом (або планом) за рахунок зниження (збільшення) питомої витрати:

 2.16

де  - Індивідуальний індекс фізичного обсягу виробництва;

 - Індивідуальний індекс питомої витрати матеріалу.

У найбільш загальному випадку різні види матеріальних ресурсів витрачаються на виробництво різних видів продукції. Загальний індекс питомих витрат приймає наступний вигляд:

 2.17

де p0 - Ціна одиниці матеріалу певного виду в базисному періоді.

Знак подвійного підсумовування означає, що підсумовування проводиться і по різним видам продукції, і по різним видам матеріальних ресурсів.

Економія (перевитрата) всіх ресурсів у вартісному вираженні на весь випуск різнорідної продукції за рахунок середнього зміни питомих витрат:

 2.18
 завдання 10 |  Показники динаміки питомої витрати. Індекси питомої витрати

 РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ |  ВСТУП |  Тема 1: Побудова БАЛАНСА ОСНОВНИХ ФОНДІВ |  Спосіб. |  Характеристики руху і стану основних фондів |  розрахункова частина |  завдання 4-8 |  Завдання 1 - 4 |  завдання 9-16 |  Тема 3: РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ РУХУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ І робочого часу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати