Головна

Показники рівня економічної активності населення, зайнятості, безробіття

  1.  C) канал нульового рівня
  2.  CAD / CAM системи високого рівня
  3.  CAD / CAM системи нижнього рівня
  4.  CAD / CAM системи середнього рівня
  5.  I група. Показники оцінки прибутковості господарської діяльності.
  6.  I. Натуральні показники продукції землеробства.
  7.  II Показники РІВНЯ І ДИНАМІКИ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА

Трудові ресурси країни (ТР) - Це населення у працездатному віці (за винятком непрацюючих, інвалідів праці та войни1-й і 2-ї групи, осіб отримують пенсію за віком на пільгових умовах), а так само особи в непрацездатному віці, підлітки і населення старше працездатного віку) зайняті в економіці.

У складі трудових ресурсів виділяють три групи населення:

1 група - працездатне населення

2 група - фактично працюючі підлітки молодше 16 років

3 група - фактично працюючі особи старше працездатного віку

Зміна чисельності трудових ресурсів не пов'язаних з міграцією населення - це природне руху трудових ресурсів:

1) природне поповнення трудових ресурсів відбувається за рахунок вступу в працездатний вік підлітків плюс залучення до трудової діяльності пенсіонерів та осіб віком до 16 років

2) природне вибуття трудових ресурсів відбувається за рахунок смертності, переходу на пенсію або інвалідність

3) природний приріст трудових ресурсів - це різниця між природним поповненням і природним вибуттям трудових ресурсів

4) під механічним рухом трудових ресурсів розуміється зміна їх чисельності за рахунок міграції

Баланс трудових ресурсів - Це система показників, яка відображає чисельність і склад трудових ресурсів, їх розподіл по галузях економіки і формам власності, безробітних та економічно неактивного населення.

Економічно активне населення - Це особи, що формують в економіці пропозиція робочої сили на ринку праці, тобто сукупність зайнятих та безробітних.

До складу економічно активного населення (ЕАН) входять:

1) зайняті в економіці

2) безробітні

3) служителі релігійних культів

4) військовослужбовці

Економічно активне населення - Це населення, яке не входить до складу робочої сили, включаючи осіб молодше віку встановленого для вимірювання економічно активного населення.

На підставі даних про чисельність ЕАН, зайнятих і безробітних визначаються відповідні коефіцієнти економічної активності, зайнятості та безробіття, як для окремих статевовікових груп, так і для населення в цілому.

При цьому коефіцієнт зайнятих і коефіцієнт безробітних, можливо, розраховувати по відношенню до наступних баз порівняння:

1) до загальної чисельності населення

2) до чисельності ЕАН

S акт - чисельність ЕАН

S займаємося виготовленням - чисельність зайнятих

S безробітного - чисельність безробітних

S заг - загальна чисельність населення

8. Тема: Статистика рівня життя населення.

1. Статистика доходів населення. види доходів.

Рівень життя - Характеризується рівнем задоволення фізичних, духовних і соціальних потреб людей, забезпеченістю населення споживчими благами.

Рівень життя населення багато в чому визначається доходами населення, від розміру яких головним чином і залежить ступінь задоволення особистих потреб населення в матеріальних благах і послугах. Процес формування доходів спрощено можна представити наступною схемою:

- Оплата праці 2007год / 70,4%

- Доходи від підприємницької діяльності 10%

- Соціальні трансферти 10,9%

- Доходи від власності 6,7%

- Інші доходи 2%

Сукупні доходи (номінальні) - податки інші обов'язкові платежі і внески.

З метою усунення фактора зміни цін приводить до зміни купівельної спроможності грошей номінальні і наявні доходи населення розраховуються в реальному вираженні з коригуванням на індекси споживчих цін.

Розрахунок показників в реальному вираженні здійснюється діленням відповідних показників поточного періоду на індекс споживчих цін або множенням на індекс купівельної спроможності рубля:

РРД = (номінальні доходи - обов'язкові платежі і внески) / р

Індекс купівельної спроможності рубля =  або

РРД = Доходи  п. с. р.

Динаміка реальних доходів населення визначається на підставі індексу реальних доходів.

Індекс реальних доходів показує зміну їх рівня в звітному періоді в порівнянні з базисним періодом:

Середня номінальна заробітна плата розраховується за нарахованим фонду оплати праці і числа зайнятих.

Середня реальна заробітна плата визначається виходячи з номінальної заробітної плати за вирахуванням податків і обов'язкових платежів поділеній на індекс споживчих цін на товари та послуги або помноженої на індекс купівельної спроможності рубля:

1)  реальної заробітної плати =  ном. /  р.

2)  реальної заробітної плати =  ном.  п. с. р.

Прожитковий мінімум визначає рівень споживання товарів і послуг, що є мінімальним і достатнім для забезпечення життєдіяльності людини та визначається на основі науково-обгрунтованого споживчого бюджету виражає мінімальні фізіологічні потреби людини в продовольчих і непродовольчих товарах і послугах.

Величина прожиткового мінімуму являє собою вартісну оцінку натурального набору продуктів харчування необхідних для підтримки життєдіяльності людини, а також витрат на непродовольчі товари та послуги, податки та обов'язкові платежі виходячи з частки витрат на ці цілі у малоприбуткових груп населення.

  Система показників в статистиці оборотних фондів. |  Показники витрат і споживання населенням товарів і послуг.

 Структурні середні (мода, медіана). |  Показники варіації, способи їх розрахунку. |  Правило складання дисперсій. Поняття про дисперсійному аналізі. |  Помилки вибіркового спостереження. Визначення необхідної чисельності вибірки. |  Формули для розрахунку граничних помилок вибірки. |  Індексний метод в дослідженні зміни складного явища за рахунок окремих факторів. Взаємозв'язку індексів. |  Перетворення агрегатних індексів в середній ряд. |  Індекси середніх рівнів якісних показників. |  Основні фонди, їх класифікація. Баланси основних фондів по повній і залишкової вартості. |  Показники руху, стану та використання основних фондів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати