Головна

Питання 22.

  1.  D - «група прямих запитань
  2.  Disjunctive Question. Розділове питання.
  3.  I. Питання про сенс взагалі і питання про сенс життя
  4.  I. Питання про темп розвитку індустрії
  5.  I. Перехід "нової опозиції" до троцькізму в основному питанні про характер і перспективи нашої революції
  6.  I. Лютнева революція і національне питання
  7.  II. Питання про хлібозаготівлі

Статистичне спостереження можна організовує-вати як суцільне і несуцільне. Суцільне предус-матривает обстеження всіх одиниць досліджуваної со-вокупности явища, несуцільну - лише її частини. До несплошном відноситься і вибіркове спостереження-ня.

Метою вибіркового спостереження є напів-чення інформації перш за все для визначення зведених узагальнюючих характеристик всієї досліджуваної сукупності. Дотримання принципу дозволяє по-лучити таку сукупність одиниць, яка по інте-ресующім дослідника ознаками являє всю досліджувану сукупність, т. Е. Є репрезен-тативного (представницької).

При проведенні вибіркового спостереження про-стежити не всі одиниці досліджуваного об'єкта, а лише її певна частина, спеціальним чином відібрана. Перший принцип відбору - забезпечення випадковості - полягає в тому, що при відборі кожної з одиниць досліджуваної сукупності забезпечують-ється рівна можливість потрапити до вибірки. Слу-чайний відбір можна забезпечити тільки при соблюде-ванні певної методики.

Другий принцип відбору - забезпечення доста-точного числа відібраних одиниць - тісно пов'язаний з поняттям репрезентативності вибірки. Поняття репрезентативності відібраної сукупності оди-ниць не слід розуміти як її представництво в усіх відношеннях. Таке представництво забезпе-чити практично неможливо. Будь-яке вибіркове спостереження проводиться з певною метою і чітко сформульованими конкретними заду-чами, поняття репрезентативності має бути пов'язано з метою і завданнями дослідження. Відібрано-ва з усієї досліджуваної сукупності частина повинна бути репрезентативною перш за все щодо тих ознак, які вивчаються або надають су-громадської вплив на формування зведених обоб-щающую характеристик.

Генеральною сукупністю називається вся досліджувана сукупність одиниць, що підлягає вивчений-нію по цікавлять дослідника ознаками. Вибіркової сукупністю називається відібрана у випадковому порядку з генеральної разом не-яка її частина. Характеристиками генеральної і ви-борочной сукупностей можуть служити середні зна-чення досліджуваних ознак, їх дисперсії і середні квадратичні відхилення, мода і медіана і ін.

Суть вибіркового методу полягає в отриманні первинних даних, здійснюваних наглядом вибірки з подальшим узагальненням, аналізом і їх розповсюдженням на всю генеральну сукупність з метою отримання достовірної інформації про ис-які належать їм явище.

Репрезентативність вибірки забезпечується дотриманням принципу випадковості відбору об'єктів сукупності у вибірку.

Мета вибіркового методу - зробити висновок про значення ознак генеральної сукупності на основі інформації від випадкової вибірки з цієї со-вокупности.

Вопрос23.

Між ознаками вибіркової сукупності і ознаками генеральної сукупності існує деяка розбіжність, яке називають помилкою статистичного спостереження. Величина можливої ??помилки вибіркового ознаки складається з помилок реєстрації і помилок репрезентативності.

Під помилкою репрезентативності (представи-тва) розуміють розбіжність між вибіркової характеристикою і передбачуваної характеристикою генеральної сукупності. Помилки репрезентатів-ності бувають випадковими і систематичними.

Систематичні помилки пов'язані з нарушени третьому встановлених правил відбору. Випадкові помилки пояснюються недостатньо рівномірним поданням до вибіркової сукупності раз-особистих категорій одиниць генеральної сукупно-сті. В результаті першої причини вибірка легко може опинитися зміщеній, так як при відборі кожної одиниці допускається помилка, завжди право-тичних в одну і ту ж сторону. Ця помилка отримай-ла назву помилки зсуву. Її розмір може перевищувати величину випадкової помилки. Особ-ність помилки зсуву полягає в тому, що, перед-ставлю собою постійну частину помилки Репре-зентатівності, вона збільшується зі збільшенням обсягу вибірки. Випадкова ж помилка зі збільшенням-ем обсягу вибірки зменшується.

Помилки зміщення бувають навмисними і ненавмисними. Причиною виникнення навмисної помилки є тенденційний підхід до вибору одиниць з генеральної сово-купности.

Випадкова помилка вибірки виникає в результа-ті випадкових розходжень між одиницями, які потрапили у вибірку, і одиницями генеральної сукупності. Теоретичним обґрунтуванням появи випадкових помилок вибірки є теорія ймовірностей і її граничні теореми.

Граничні теореми теорії ймовірностей по-зволяют визначати розмір випадкових помилок ви-бірки. Розрізняють середню (стандартну) і гранично-ву помилки вибірки. Під середньою (стандартної) помилкою вибірки розуміють розбіжність між середньою вибіркової і генеральної сумами. Граничною помилкою вибірки прийнято вважати мак-симально можливе розбіжність.

У математичної теорії вибіркового методу порівнюються середні характеристики ознак ви-борочной і генеральної сукупностей і доводить-ся, що зі збільшенням обсягу вибірки ймовірність появи помилок і межі максимально можливої ??помилки зменшуються.

Інтервал, в який з цією ступенем вірогідність-ності буде укладена невідома величина оціни ваемого параметра, називають довірчим, а ве-роятность Р - довірчою ймовірністю.

Поряд з абсолютною величиною граничної помилки вибірки розраховується і відносна похибка вибірки, яка визначається як процентне відношення граничної помилки вибірки до відпо-відної характеристиці вибіркової сукупності.

Середня (стандартна) помилка вибірки залежить від обсягу вибірки і ступеня варіації ознаки в ге-ральним сукупності.

Питання 25.

Коли кожному значенню однієї змінної  відповідає певний умовне математичне сподівання (середнє значення) інший, то така залежність називається кореляційної.

питання 31

У статистиці існує ряд методів вивчення і вимірюваннясезонних коливань. Найпростіший полягає в побудові спеціальних показників, які називаються індексами сезонності iS. Сукупність цих показників відображає сезонну хвилю. У загальному вигляді вони визначаються відношенням вихідних (емпіричних) рівнів ряду динаміки (уi) До теоретичних (розрахунковим) рівням (уt), Який виступає в якості бази порівняння:

 Саме в результаті того, що в цій формулі вимір сезонних коливань здійснюється на базі відповідних теоретичних рівнів тренду (уt), В яких обчислюється при цьому індивідуальних індексах сезонності, вплив основної тенденції розвиткуелімінується (Усувається).

Для того щоб виявити стійку сезонну хвилю, на якій не відбивалися б випадкові умови одного року, індекси сезонності обчислюють за даними за кілька років (не менше трьох), розподіленим по місяцях.

Оскільки на сезонні коливання можуть накладатися випадкові відхилення, для їх усунення проводиться усереднення індивідуальних індексів однойменних внутрішньорічних періодів аналізованого ряду динаміки. Тому для кожного періоду річного циклу визначаються узагальнені показники у вигляді середніх індексів сезонності:

Обчислені на основі цієї формули середні індекси сезонності (Із застосуванням, в якості бази порівняння, відповідних рівнів тренду) вільні від впливу основної тенденції розвитку і випадкових відхилень. (Див. Сезонна коригування часового ряду)

Залежно від характеру тренда, Формула приймає такі форми:

1) Для рядів внутрішньорічної динаміки з яскраво вираженою основною тенденцією розвитку (Т.зв. нестаціонарні ряди динаміки). Виступаючі при цьому, в якості змінної бази порівняння, теоретичні рівні (уt) Представляють, свого роду, "середню вісь кривої", так як їх розрахунок заснований на положеннях методу найменших квадратів. Тому вимір сезонних коливань на базі змінних рівнів тренду називається способом змінної середньої.

2) Для рядів внутрішньорічної динаміки, в яких підвищується (знижується) тренд відсутній або він незначний (т. зв.стаціонарні ряди динаміки). У цій формулі базою порівняння є загальний для аналізованого ряду динамікисередній рівень. Оскільки для всіх емпіричних рівнів аналізованого ряду динаміки цей загальний середній рівень є постійною величиною, то застосування формули називається способом постійної середньої. Дооеффіціент сезонності або індекс сезонності, В даному випадку являє собою відношення середньої з фактичних рівнів однойменних місяців до середньої з вирівняних (теоретичних, розрахункових)даних по тим же місяцях, що виступає в якості бази порівняння: (див. Аналіз сезонних коливань. Індекс сезонності. Метод абсолютних і відносних різниць). Питання 16. |  Питання 32.

 Питання 6. |  Питання 7. |  Питання 8. |  Питання 9. |  Питання 10. |  Питання 11. |  Влпрос 12. |  Питання 13. |  Питання 14. |  Питання 15. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати