На головну

Тема 5. Економічні системи

Студент повинен знати:витрати і результати функціонування господарської системи, критерії диференціації економічних систем, основні риси, переваги і недоліки основних моделей економічних систем, показники ефективності і результативності функціонування господарської системи.

Студент повинен вміти:визначати показники ефективності і результативності функціонування господарської системи, застосовувати метод порівняльної статики для аналізу економічних систем.

Зміст теми. Поняття економічної системи. Різноманіття факторів формування економіки і суспільства. Різні підходи до періодизації розвитку суспільства, до характеристики економічних систем. Показники ефективності господарської системи.

Основні моделі економічних систем. Характерні риси традиційної, командної, ринкової, змішаної економіки. Критерії оцінки економічних систем. Їх переваги і недоліки. Метод порівняльної статики як метод порівняльного аналізу економічних систем. Економічна рівновага і економічна динаміка.

Методичні рекомендації. Подат мати на увазі, що в рамках кожної моделі є свої різновиди. Наприклад, розрізняють американську модель ринкової економіки, японську, шведську, німецьку і т.д. При порівнянні економічних систем треба розрізняти їх характерні риси, яких ми не даємо оцінок, які одночасно містять в собі і позитивні і негативні сторони (наприклад, конкуренція товаровиробників як характерна риса ринкової економіки) і ті риси, які містять в собі оцінки властивостей тій чи іншій системи. Наприклад, ми говоримо, що конкуренція важлива для функціонування ринкової економіки, так як створює сильні стимули для підвищення якості продукції.

Основна література

  1. Курс економічної теорії: підручник / За заг. ред. проф. М. Н. Чепуріна, проф. Е. А. Кисельової - 6-е виправлене, доповнене і перероблене видання. - Кіров: «АСА», 2008. Гл.4 Координація вибору в різних господарських системах.
  2. Економічна теорія (політекономія): Підручник / За заг. ред. Акад. В. І. Відяпіна, акад. Г. П. Журавльової. - 4-е изд. - М .: ИНФРА-М, 2007. - 640с. Гл.3.

додаткова література

1.Нурієв Р. М. Курс мікроекономіки: навч. Для вузів / Р. М. Нурієв. - 2-е вид., Зм. - М .: Норма, 2008. 576 с. Гл.2, п.2.3 .; 2.4.

2.Товмасян В. В. Основи економіки: матеріали для позакласної самостійної роботи студентів. Електронний посібник. Сиктивкар. 2008. Тема 3. Власність та господарювання. Тема 19. Метод порівняльної статики. Внеаудиторная самостійна робота |  Аудиторні самостійна робота

 Компетенції того, хто навчається, що формуються в результаті освоєння дисципліни (модуля) |  Вступ |  Тема 1. Предмет і метод економічної теорії |  Методичні вказівки до теми |  Аудиторні самостійна робота |  Внеаудиторная самостійна робота |  Методичні вказівки до теми |  Методичні рекомендації до теми |  Внеаудиторная самостійна робота |  Аудиторні самостійна робота |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати