На головну

Права і обов'язки студентів в період практики

При проходженні практики студент має право:

1) одержувати необхідну інформацію для виконання завдання на практику, а також для виконання ВКР;

2) користуватися бібліотекою підприємства і з дозволу головних фахівців і керівників підрозділів інформаційними фондами та технічними архівами підприємства;

3) отримувати компетентну консультацію фахівців підприємства з питань, передбачених завданням на практику і ВКР.

У період практики студенти зобов'язані:

1) повністю і самостійно виконувати завдання, передбачені програмою і календарним планом практики;

2) здійснити збір, систематизацію, обробку і аналіз первинної економіко-управлінської інформації та ілюстративних матеріалів по темі ВКР;

3) забезпечити необхідну якість і нести рівну зі штатними працівниками відповідальність за виконувану роботу за планом підрозділи;

4) регулярно вести записи в щоденнику практики про характер виконуваної роботи і завдань і своєчасно подавати його для контролю керівникам практики;

5) підкорятися діючим на підприємстві правилам внутрішнього трудового розпорядку, суворо дотримуватися правил охорони праці;

6) подати керівнику практики звіт про виконання всіх завдань і захистити його.

До студента, який не виконав програму практики і завдання у встановлений термін, який отримав негативний відгук керівника або незадовільну оцінку при захисті, застосовуються санкції як до відсталому студенту, аж до відрахування з інституту. При порушенні студентом трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку підприємства за поданням керівника підрозділу і керівника практики від підприємства він може бути усунений від проходження практики, про що повідомляється декану факультету та завідувача кафедрою. Цілі і завдання переддипломної практики |  Загальні вимоги до оформлення щоденника практики

 Основна частина |  Вимоги до оформлення звіту з практики |  Вимоги до оформлення ілюстрацій |  побудова таблиць |  Формули і рівняння |  додатки |  Організація нормування праці. Праця і заробітна плата та шляхи підвищення ефективності їх використання |  Ефективність використання матеріальних ресурсів |  Рекомендовані таблиці по організаційно-економічною характеристикою підприємства |  Оцінка фінансового стану підприємства |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати