На головну

Зміст поняття статистика. Об'єкт та предмет статистики. Галузі статистики.

  1. B) Помещение предмета в искусственные, специально создаваемые условия с целью определения его свойств.
  2. I. Определение терминов и предмет исследования
  3. II. Общая характеристика учебного предмета
  4. II. Смена представлений о предмете психологии
  5. IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
  6. Quot;Метафизика " Аристотеля, ее предмет и задачи
  7. Quot;Основы экологии и экономика природопользования" как межотраслевая учебная дисциплина. Предмет и методология курса

Слово статистика (від lat. status - стан речей) означає кількісний облік масових явищ і процесів (наприклад, соціально-економічних, соціально-демографічних тощо). В сучасних соціальних дослідженнях термін "статистика" використовують у кількох значеннях. 1. Це - дані, які характеризують масові суспільні явища. Ці дані мають формат кількісних показників. 2. Це - процес збирання, зберігання і оброблення кількісних даних про масові суспільні явища, тобто галузь практичної діяльності, спрямованої на одержання, оброблення, аналіз та публікацію кількісних даних про масові явища і процеси суспільного життя. 3. Це - наука, яка вивчає кількісну сторону масових суспільних явищ у нерозривному зв'язку з якісною стороною цих явищ (наприклад, економічні, політичні, соціальні, культурні явища).

Об'єктами статистики (статистичного аналізу) виступають найрізноманітніші явища і процеси суспільного життя. Предметом статистики є розміри масових суспільних явищ, кількісні співвідношення між ними, закономірності їхнього формування, динаміка розвитку, формат взаємозв'язку. Отже, статистика, по-перше, вивчає кількісний бік суспільних явищ, а по-друге, вона вивчає не поодинокі, а масові суспільні явища.

Галузі статистики:математична статистика;соціальна статистика;

економічна статистика; галузеві статистики.

Математична статистика - це галузь математичних знань, в рамках якої розробляються раціональні прийоми (способи) систематизації, обробки і аналізу даних статистичних спостережень масових явищ з метою встановлення характерних для них статистичних закономірностей. У математичній статистиці більшість методів обробки статистичних даних грунтується на ймовірнісній природі цих даних. Теорія ймовірностей - галузь застосування таких статистичних методів - обмежується вимогами, щоб явиша, які досліджуються, були підпорядковані певним, достатньо чітко вираженим ймовірнісним

закономірностям. Соціальна статистика - галузь статистики, в межах

якої вивчають кількісну і якісну сторони масових суспільних явищ і процесів. При цьому оперують системою показників соціальних процесів і явищ. Наприклад: народжуваність, смертність, міграційні притоки та витоки, кількість шлюбів, середньомісячний грошовий дохід

на душу населення тощо. Економічна статистика - підгалузь соціальної статистики, в межах якої вивчають кількісну і якісну сторони масових суспільних явищ і процесів у сфері матеріального виробництва. При цьому оперують системою показників економічних процесів і явищ. Наприклад: валовий суспільний продукт, грошовий прибуток за результатами підприємницької діяльності тощо.

Галузеві статистики - різні види статистичних досліджень, які здійснюються для потреб того чи іншого напряму професійної діяльності людей. Наприклад: соціологічна, медична, психологічна, географічна, сільськогосподарська тощо статистики.К оглавлению | Статистична сукупність.

Інтервальна шкала; метрична шкала. | ПОРЯДКОВА (РАНГОВА) ШКАЛА | Основні етапи статистичного дослідження (особливості: спостереження, систематизації та групування результатів, аналізу даних). | Суть і організаційні форми статистичного спостереження | Види і способи спостереження | Подання статистичних даних: статистичні таблиці, основні елементи статистичних графіків. | Суть і види статистичних показників. | Абсолютні та відносні величини. | Середні величини. Середня арифметична | Склад населення (особливості: стать, вік, шлюбний стан, національність, мова, освіта). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати