Головна

Організація охорони праці на підприємстві

  1.  I. У галузі продуктивності праці
  2.  I. ГРОМАДСЬКЕ РОЗДІЛЕННЯ ПРАЦІ
  3.  I. ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ФІЗИЧНОГО ПРАЦІ
  4.  II. Завдання, організація і методика дослідження.
  5.  II. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ
  6.  II. ЩО НАМ ВІДОМО ПРО ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ РОЗУМОВОГО ПРАЦІ
  7.  III. організація діяльності

Складність сучасного виробництва вимагає комплексного підходу до охорони праці. У цих умовах підприємство вирішує такі завдання:

- Навчання працюючих питань охорони праці;

- Забезпечення безпеки виробничого обладнання;

- Забезпечення безпеки будівель і споруд;

- Забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту;

- Забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку;

- Забезпечення безпеки виробничих процесів;

- Нормалізація умов праці та ін.

Одним з найважливіших напрямків охорони праці на підприємствах є забезпечення працівників інструкціями з охорони праці.

Інструкція з охорони праці - нормативний акт, що встановлює вимоги з охорони праці при виконанні робіт у виробничих приміщеннях, на території підприємства, на будівельних майданчиках і в інших місцях, де виробляються ці роботи або виконуються службові обов'язки.

Інструкції з охорони праці можуть бути типові (галузеві) для працівників підприємств, ділянок і конкретного робочого місця. Інструкції з охорони праці розробляються на основі міжгалузевих і галузевих правил з охорони праці та не повинні їм суперечити.

Затверджені інструкції для працівників враховуються службою охорони праці підприємства в журналі обліку. Нагляд і контроль за дотриманням правил та інструкцій з охорони праці здійснюється федеральними органами нагляду.

Інструкції для працівників за професіями та на окремі види робіт розробляються відповідно до затвердженого роботодавцем переліком, який складається за участю керівників підрозділів, служб головних спеціалістів та ін. Розробка інструкцій для працівників здійснюється на основі наказу роботодавця.

Інструкції для працівників розробляються керівниками підрозділів (цехів, відділів, лабораторій та ін.).

Служба охорони праці організації здійснює контроль за своєчасною розробкою і переглядом інструкцій для працівників, а також надає методичну допомогу розробникам.

Типова інструкція та інструкція для працівників повинні містити наступні розділи:

- Загальні вимоги безпеки;

- Вимоги безпеки перед початком робіт;

- Вимоги безпеки під час роботи;

- Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях;

- Вимоги безпеки по закінченню роботи.

Інструкції для працівників не повинні містити посилань на будь-які нормативні акти, крім посилань на інші інструкції для працівників, що діють на даному підприємстві. В інструкціях не повинні застосовуватися слова, що підкреслюють особливе значення окремих вимог (наприклад, «категорично», «особливо», «строго» і т. П.), Так як всі вимоги інструкції повинні виконуватися працівниками в рівній мірі. Заміна слів в тексті літерним скороченням допускається за умови повної розшифровки. Якщо безпеку виконання роботи обумовлена ??певними нормами, то вони повинні бути вказані в інструкції (величина зазору, відстані і т. П.).

Перевірка інструкцій на відповідність вимогам діючих державних стандартів, санітарних норм і правил повинна проводитися не рідше одного разу на 5 років. Перевірка інструкцій для працівників за професіями або за видами робіт, пов'язаних з підвищеною небезпекою, повинна проводитися не рідше одного разу на 3 роки. Якщо протягом терміну дії інструкції умови праці працівників на підприємстві не змінилися, то наказом роботодавця дію інструкції продовжується на наступний рік, про що робиться запис на першій сторінці інструкції (штамп «Переглянуто», дата і підпис особи, відповідальної за перегляд інструкції).

Видача інструкцій керівникам підрозділів організації проводиться службою охорони праці з реєстрацією в журналі обліку видачі інструкцій.

У керівника підрозділу організації повинен постійно зберігатися комплект діючих в підрозділі інструкцій для працівників усіх професій і за всіма видами робіт.

Інструкції працівникам можуть бути видані на руки під розписку в особистій картці інструктажу для вивчення при первинному інструктажі, або вивішені на робочих місцях або ділянках, або зберігатися в іншому місці, доступному для працівників.

Контроль організації охорони праці на підприємстві здійснюється:

- Роботодавцем і керівниками підрозділів;

- Через спільний адміністративно-громадський контроль;

- Через контроль вищестоящої організації;

- Інспекторами державного спеціального нагляду (Держгіртехнагляд, Держенергонагляд, Держсанепіднагляду, і ін.);

- Інспекторами державної служби з охорони праці (державні інспектори Держнаглядохоронпраці);

- Через огляди-конкурси з охорони праці та техніки безпеки. Відповідальність за порушення законодавства з охорони праці. |  Навчання безпеки праці та види інструктажу

 Виробниче освітлення. Основні вимоги до виробничого освітлення. Світлотехнічні характеристики. |  Шум і вібрації. Захист від шумів і вібрацій |  Електромагнітні поля і випромінювання. Захист від випромінювань. |  ІІ називається будь-яке випромінювання, прямо або побічно викликає іонізацію середовища (утворення заряджених іонів). |  Електробезпека. |  Лекція 3. МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ВІД НЕБЕЗПЕК ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ І технологічних процесів, екобіозащітной ТЕХНІКА. |  Екобіозащітной техніка. |  Біохімічні методи очищення стічних вод. |  Методи очищення повітря. Апарати для захисту атмосферного повітря від промислових забруднень. |  Основні законодавчі акти. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати