На головну

Частина 1.

  1.  I частина
  2.  I. Організаційна частина
  3.  I. Теоретична частина
  4.  I. Теоретична частина
  5.  I. Теоретична частина
  6.  I. Теоретична частина
  7.  I. Теоретична частина.

Лекція 1. Охорона праці. Основні поняття, терміни і визначення. КЛАСИФІКАЦІЯ ШКІДЛИВИХ І НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ.

1.1. Цілі і завдання курсу. Основні терміни та визначення (Розділ «Охорона праці», Глава 33, ст. 206 Трудового Кодексу ПМР).

Цілі і завдання курсу:

В результаті вивчення дисципліни «Охорона праці» студент повинен:

- Знати особливості забезпечення безпечних умов праці, правові, нормативні та організаційні основи охорони праці на підприємстві;

- Вміти проводити аналіз травмонебезпечних і шкідливих чинників у сфері професійної діяльності;

- Вміти використовувати екобіозащітной і протипожежну техніку.

Найважливішою частиною курсу "Безпека життєдіяльності" є охорона праці, як галузь знань і система, яка вивчає і забезпечує безпеку людини в умовах виробництва.

Охорона праці - Система збереження життя і здоров'я працівників в процесі трудової діяльності, що включає в себе правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, навчально профілактичні, реабілітаційні та інші заходи.

Умови праці - Сукупність факторів виробничого середовища і трудового процесу, що впливають на працездатність і здоров'я працівника.

Шкідливий виробничий фактор - Виробничий фактор, вплив якого на працівника може привести до його захворювання.

Небезпечний виробничий фактор - Виробничий фактор, вплив якого на працівника може привести до його травми.

Безпечні умови праці - Умови праці, при яких вплив на працівника шкідливих і небезпечних виробничих факторів виключено, або рівні їх впливу не перевищують встановлених нормативів.

Робоче місце - Місце, де працівник повинен знаходитись або куди йому необхідно прибути в зв'язку з його роботою і яке прямо або побічно знаходиться під контролем роботодавця.

Засоби індивідуального і колективного захисту - Технічні засоби, що використовуються для запобігання або зменшення впливу на працівників шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів, а також для захисту від забруднення.

Сертифікат відповідності з охорони праці (Сертифікат безпеки) - документ, що засвідчує відповідність проведених в організації робіт з охорони праці встановленим нормативним вимогам охорони праці.

Виробнича діяльність - Сукупність дій працівників із застосуванням засобів праці, необхідних для перетворення ресурсів в готову продукцію, що включають в себе виробництво та переробку різних видів сировини, будівництво, надання різних видів послуг.

Безпека - Це відсутність неприпустимого ризику, пов'язаного з можливістю нанесення збитку.

Техніка безпеки (ТБ) - Це комплекс засобів і заходів, впроваджуваних у виробництво з метою створення здорових і безпечних умов праці. Техніка безпеки містить вимоги, виконання яких повинно забезпечити необхідний рівень безпеки підприємства в цілому, окремих його приміщень, обладнання та інших елементів виробничої інфраструктури.

У свою чергу, охорона праці використовує досягнення в таких областях наукових досліджень, як "Гігієна праці", "Промислова санітарія", "Ергономіка", "Технічна естетика", "Техніка безпеки", "інженерна психологія» та ін.

гігієна праці - Це система забезпечення здоров'я працюючих в процесі трудової діяльності, що включає правові, соціально-економічні, організаційно-технічні та інші заходи.

промислова санітарія - Це комплекс заходів, що мають на меті довести до прийнятного рівня ризик впливу на працівника несприятливих умов виробничого середовища.

Негативні фактори трудового процесу призводять до зниження працездатності і погіршення якості продукції, що випускається. Тривала дія несприятливих умов праці може призвести до порушення здоров'я працюючого, розвитку професійного захворювання або інвалідності.

фізіологія праці - Це наука, що вивчає функціонування людського організму під час трудової діяльності.

Фізіологія праці є частиною загальної фізіології людини. У завдання фізіології праці входить вивчення фізіологічних процесів, тобто стану і зміни життєвих функцій організму людини в процесі його трудової діяльності, і на підставі цього розробка заходів, спрямованих на підвищення працездатності і загального життєвого тонусу, а також зміцнення здоров'я працюючих.

Інженерна психологія (Психологія праці) - це галузь психологічної науки, що вивчає діяльність людини в системах управління і контролю, його інформаційну взаємодію з технічними системами. Метою інженерної психології є використання отриманих знань при проектуванні, створенні та експлуатації систем "Людина - Машина". Психологія праці зароджувалася в процесі вивчення відповідності професійних навичок вимогам робочого місця і грунтувалася на принципах і методах індивідуальної психології.

Ергономіка (Від грецьких: ergon - робота і nomos - закон) - це наука, що вивчає людини в умовах виробництва з метою оптимізації умов праці, знарядь праці і т.п., враховуючи при цьому антропологію, економію сил і ін. Ергономіка досліджує взаємодію людини з штучної (технічної) середовищем. При цьому людині властиві деякі обмеження, які конструктору необхідно брати до уваги. Складність дослідження пов'язана з особливостями людини і різноманітністю проектованих ситуацій, які слід враховувати. Конструкції, які породжують ті чи інші ситуації, можуть бути як відносно прості (рукоятки інструментів, допоміжні пристосування), так і надзвичайно складні (щити управління блоками електростанції, приладові панелі літака).

Технічна естетика - Це наука, що вивчає виробничу середу з метою її гармонізації, поліпшення, зручності та краси. Технічна естетика є теоретичною основою дизайну.

працездатність визначається величиною функціональних можливостей людини, кількістю і якістю роботи за певний проміжок часу.

напруженість праці визначається, в основному, емоційним навантаженням на організм при праці, що вимагає переважно інтенсивної роботи мозку.

важкість праці визначається, в основному, фізичним навантаженням на організм при праці, що вимагає переважно м'язових зусиль і енергетичного забезпечення.

Робоча зона - Це простір над рівнем підлоги або майданчика, на якій знаходяться місця постійного або тимчасового перебування працюючих висотою до 2 м.

Відповідно до гігієнічної класифікації праці умови праці можуть бути оптимальними, допустимими, шкідливими і екстремальними (небезпечними)

Оптимальні умови праці забезпечують максимальну продуктивність праці і найменшу напруженість організму. Фактори середовища та праці не перевищують безпечних гігієнічних норм (нормативів).

Допустимі умови праці характеризуються такими факторами середовища і праці, при яких гігієнічні нормативи не перевищують допустимих значень. Зміна функціонального стану організму відновлюється до початку наступної зміни.

Фактори середовища та праці, обумовлені елементами техносфери, називаються виробничими факторами або шкідливими і небезпечними чинниками в техносфери, якщо чинять негативний вплив на людину.

Шкідливі умови праці характеризуються такими виробничими факторами, які перевищують допустимі гігієнічні норми і призводять до погіршення здоров'я людини або чинять негативний вплив на потомство.

Екстремальні умови праці - Це такі умови, коли фактори праці та середовища при впливі під час роботи призводять до ризику виникнення важких захворювань або створюють реальну загрозу життю.

  ВСТУП |  Класифікація шкідливих і небезпечних виробничих факторів.

 Вплив параметрів мікроклімату на людину. |  Виробниче освітлення. Основні вимоги до виробничого освітлення. Світлотехнічні характеристики. |  Шум і вібрації. Захист від шумів і вібрацій |  Електромагнітні поля і випромінювання. Захист від випромінювань. |  ІІ називається будь-яке випромінювання, прямо або побічно викликає іонізацію середовища (утворення заряджених іонів). |  Електробезпека. |  Лекція 3. МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ВІД НЕБЕЗПЕК ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ І технологічних процесів, екобіозащітной ТЕХНІКА. |  Екобіозащітной техніка. |  Біохімічні методи очищення стічних вод. |  Методи очищення повітря. Апарати для захисту атмосферного повітря від промислових забруднень. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати