На головну

Назвіть обов'язки власника підприємства у галузі охорони праці.

  1. IV. Основні обов'язки власника або уповноваженого ним органу
  2. IV. Основні обов'язки власника або уповноваженого ним органу
  3. А теперь они пытаются похоронить греческую философию?
  4. Автоматичні засоби пожежогасіння на об'єктах галузі.
  5. Акт перевірки стану охорони праціна "__" _________ 20 __ року
  6. АКТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
  7. Алкоголізм і безпека праці.

Роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме:

створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання;

розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;

забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються; впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо;

забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом; з

абезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;

організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів

розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства (далі - акти підприємства), та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці;

здійснює контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці;

організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці; вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків.

Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.В чому полягає аналіз ефективності функціонування системи управління охороною праці на підприємстві? | Які обов'язки працівника щодо виконання нормативних актів про охорону праці?

Назвіть та охарактеризуйте санітарно-гігієнічні заходи щодо охорони праці. | Назвіть нормативи з охорони праці. | Назвіть завдання, функції та права Державного департаменту промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду . | Роль профспілок у сфері охорони праці. Яким чином вони можуть виконувати поставлені завдання? | Формування та використання державного фонду соціального страхування від нещасних випадків і профзахворювань. Хто управляє діяльністю фонду? | Охарактеризуйте систему фінансування охорони праці. | Розкрийте зміст організації контролю за дотриманням законодавства про охорону праці. | В чому суть соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань і що є джерелом фінансування соціального страхування? | Назвіть мету, функції та завдання управління охороною праці на підприємстві. | Принципи організації та функціонування системи управління охороною праці на підприємстві. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати