На головну

Дайте визначення виробнича травма, причини травматизму.

  1. Amp; Задача 9.2 Визначення категорії приміщення цехуфарбування
  2. А) виготовлення фільтруючого патрону для визначення концентрації ацетилену
  3. А) визначення швидкостей точок
  4. Б) визначення прискорень точок
  5. Боротьба за політичну владу наприкінці 1917 р. причини громадянської війни в У.
  6. Вибір установок прицілу, точки прицілювання і визначення бокових поправок.
  7. Види економічних циклів. Причини циклічних коливань.
2. Розкрийте які існують методи вивчення виробничого травматизму. 3. Дайте перелік нещасних випадків, які беруться та не беруться на облік, класифікація причин нещасних випадків.4. Охарактеризуйте соціальне значення охорони праці.5. Надайте роз'яснення відшкодування шкоди працівникам у разі ушкодження їхнього здоров'я.

Лекція 5

Тема: Проведення інструктажів з охорони праці, ознайомлення з актом за формою Н- 1 та його заповнення. Ознайомлення з журналом реєстрації та орієнтовним переліком питань вступного інструктажу з питань охорони праці.

План.

1.Інструктажі з охорони праці.

2Акт за формою Н-1.
  1. За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на: вступний, первинний, позаплановий та цільовий. Вступний інструктаж, порядок проведення.

Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову) незалежно від їх освіти, стажу роботи за цією професією або посади.

Вступний інструктаж проводить спеціаліст з охорони праці або особа, на яку наказом інституту покладено ці обов'язки.

Вступний інструктаж проводиться за програмою, що розроблена службою охорони праці із урахуванням особливостей виробництва. Програма та тривалість інструктажу затверджується директором інституту. Орієнтовний перелік питань для складання програми вступного інструктажу додається (додаток 1).

Наказ про зарахування на роботу працівника видається лише після отримання ним вступного інструктажу.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться у спеціальному журналі, а також у документі про прийняття працівника на роботу.

Первинний інструктаж проводиться на робочому місці до початку роботи з:

- працівником, новоприйнятим (постійно чи тимчасово) в інститут;

- працівником, який переводиться з одного відділу до іншого;

- працівником, який буде виконувати нову для нього роботу;

- відрядженим працівником, який бере безпосередньо участь у виробничому процесі на підприємстві.

Первинний інструктаж проводиться керівником підрозділу індивідуально або з групою осіб спільного фаху за програмою, складеною з урахуванням вимог відповідних інструкцій з охорони праці для працівників, Інших нормативних актів про охорону праці, технічної документації і орієнтовного переліку питань первинного інструктажу.

Програма первинного інструктажу розробляється керівником відділу, узгоджується із службою охорони праці і затверджується директором інституту.

Усі працівники після первинного інструктажу на робочому місці мають протягом 2-15 днів (в залежності від характеру роботи та кваліфікації працівника) пройти стажування під керівництвом досвідчених, кваліфікованих робітників або спеціалістів.

Директор інституту має право своїм розпорядженням звільнити від проходження стажування робітника, стаж роботи якого за своєю професією не метис, трьох років, що переміщується Із одного відділу в інший, де характер його роботи та тип обладнання, на якому він буде працювати, не змінюється.

Повторний інструктаж проводиться на робочому місці з усіма працівниками: на роботах з підвищеною небезпекою - І раз на півріччя, на інших роботах - І раз на рік.

Повторний інструктаж проводиться з працівниками індивідуально, або з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за програмою первинного інструктажу в повному обсязі.

Позаплановий Інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці:

- при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;

- при зміні технологічного процесу, заміні при модернізації устаткування, приладів та інструменту, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на охорону праці;

- при порушенні працівником нормативних актів про охорону праці, що можуть призвести або призвели до травми, аварії;

- на вимогу працівників органу державного нагляду за охороною праці, вищестоящої господарської організації, або державної виконавчої влади, якщо виявлено незнання працівником безпечних методів, прийомів праці чи нормативних актів про охорону праці;

- при перерві в роботі виконавця робіт більше ніж 60 календарних днів - для працюючих на ділянках з підвищеною небезпекою.

Позаплановий, Інструктаж проводиться індивідуально або з групою працівників спільного фаху. Обсяг і зміст інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежмо від причин і обставин, що спричинили необхідність його проведення.

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками при:

- виконанні робіт, що не пов'язані з безпосередніми обов'язками за фахом (навантаження, розвантаження, разові роботи за межами інституту тощо);

- ліквідації аварії, стихійного лиха;

- проведенні робіт, на які оформлюється наряд-допуск, дозвіл та Інші документи.

ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ПРО ІНСТРУКТАЖІ.

Цільовий інструктаж фіксується нарядом-допуском або іншою документацією, що дозволяє проведення робіт.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередньо керівник робіт (начальник/завідуючий) відділу).

Первинний, повторний, цільовий та позаплановий інструктажі завершуються перевіркою знань усним опитуванням за допомогою технічних засобів навчання, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці. Знання перевіряє особи, яка проводила інструктаж.

Про проведення первинного, повторного, позапланового інструктажів, стажування та допуск до роботи особа, яка проводила інструктаж, робить запис до журналу. При цьому обов'язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував.

Перелік професій та посад працівників, які звільняються від первинного, повторного та позапланового інструктажів, затверджується директором інституту після узгодження з державним інспектором Держнаглядохоронпраці. До цього переліку можуть бути віднесені особи, робота яких непов'язана з обслуговуванням обладнання, використання інструменту, збереження сировини, матеріалів тощо.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ.

Загальні відомості про інститут (філіал), характерні особливості виробництва.

Загальні правила поведінки працюючих на території інституту у виробничих та допоміжних приміщеннях. Розташування основних цехів, служб, допоміжних приміщень.

Основні положення Закону "Про охорону праці", Кодексу законів про працю та інших нормативних актів про охорону праці.

Трудовий договір, робочий час та час на відпочинок. Охорона праці жінок та осіб молодше 18 років. Колективний договір (угода), пільги та відшкодування за важкі та шкідливі умови праці.

Система управління охороною праці, державний нагляд та громадський контроль за охороною праці в інституті:

- обов'язки дирекції з питань охорони праці;

- обов'язки працівника щодо виконання вимог нормативних актів про охорону праці;

- права працівника з охорони праці при укладанні трудової угоди та під час роботи;

- відповідальність працівника за порушення вимог з охорони праці;

- попередні та періодичні медичні огляди;

- соціальне страхування від нещасних випадків та профзахворювань:

- навчання з питань охорони праці.

Основні небезпечні та шкідливі фактори, які характерні для виробництва, особливості їх дії на працюючих. Методи та засоби запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням, засоби індивідуального та колективного захисту, знаки безпеки та сигналізації. Порядок І норми видачі засобів індивідуального захисту.

Основні вимоги виробничої санітарії та особистої гігієни. Обставини та причини окремих характерних нещасних випадків та аварій, які сталися в інституті через порушення вимог безпеки.

Порядок розслідування та оформлення нещасних випадків та професійних захворювань.

Пожежна безпека. Способи та засоби запобігання пожежам, аваріям. Дії персоналу при їх виникненні. Діючи документи з питань пожежної безпеки. Виробничі дільниці, які найбільш небезпечні в пожежному відношенні. Протипожежний режим. Загальнооб'єктні та дільничні інструкції про заходи пожежної безпеки. Способи застосування первинних засобів пожежегасіння.

Перша допомога потерпілим. Дії працюючих при виникненні нещасного випадку у відділі на робочому місці.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПЕРВИННОГО ТА ПОВТОРНОГО ІНСТРУКТАЖІВ

1. Загальні відомості про технологічний процес та обладнання у відділі на робочому місці, виробничій ділянці, в цеху. Основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори, що виникають при цьому технологічному процесі, особливості їх дії на працюючих.

2. безпечна організація робіт та утримання робочого місця.

3. Небезпечні зони машин, механізмів, приладів. Засоби безпеки обладнання (запобіжні, гальмові пристрої та огорожа, системи блокування та сигналізації, знаки безпеки). Вимоги запобігання електротравматизму.

4. Порядок підготовки до праці (перевірка справності обладнання, пускових приладів, інструменту та пристосувань, блокування, заземлення та інших засобів захисту).

5. Безпечні прийоми та методи роботи; дії при виникненні небезпечної ситуації,

6. Засоби індивідуального захисту на робочому місці та правила їх використання.

7. Схема безпечного руху працівників по території інституту, дільниці.

8. Внутрішньовиробничі транспортні та вантажопідйомні засоби і механізми. Вимоги безпеки при вантажно-розвантажувальних роботах та транспортуванні ватажу.

9. Характерні причини аварій (вибухів, пожеж тощо), випадків виробничого травматизму.

10. План ліквідації аварій, запасні виходи.

11. Засоби запобігання можливим аваріям. Обов'язки і дії працівників грі аваріях. Засоби застосування існуючих в підрозділі засобів пожежегасіння, протиаварійного захисту та сигналізації, місця їх розташування.

12. Подання долікарської допомоги потерпілим.

13. Вимоги безпеки при закінченні роботи.

2. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій проводиться у відповідності зі статтею 22 Закону України "Про охорону праці".

Розслідуванню підлягають травми, гострі професійні захворювання та отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утеплення, ураження електричним струмом, ушкодження внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха, контакту з тваринами, комахами, зміями та іншими представниками фауни і флори і в результаті чого працівник , за медичним висновком, втратив працездатність на один день І більше, про що складається акт за формою Н-1.

За результатами розслідування на облік беруться нещасні випадки, що сталися під час:

- перебування на робочому місці, на території підприємства або в іншому місці роботи протягом робочого часу, або за дорученням власника в неробочий час, під час відпустки, у вихідні та святкові дні та у відрядженнях;

- приведення в порядок засобів виробництва, засобів захисту перед початком роботи І після її закінчення, виконання заходів особистої гігієни;

- проїзду на роботу чи з роботи на транспорті підприємства або на транспорті сторонньої організації, яка надала його згідно з договором (заявкою), за наявності розпорядження власника;

- використання власного транспорту в інтересах підприємства з дозволу або за дорученням власника;

- проведення дій в інтересах підприємства, на якому працює потерпілий;

- ліквідації аварій, пожеж та наслідків стихійного лиха на виробничих об'єктах І транспортних засобах, що використовуються підприємством;

- надання підприємством шефської допомоги;

- перебування на транспортному засобі або на його стоянці, якщо причина нещасного випадку пов'язана з виконанням потерпілим трудових (посадових), обов'язків або з дією на нього виробничого фактора чи середовища;

- прямування працівника до (між) об'єкта (ми) обслуговування за затвердженими маршрутами або до будь-якого об'єкта за дорученням власника.

Про кожний нещасний випадок свідок, працівник, який його виявив, або сам потерпілий повинні терміново повідомити керівника робіт чи Іншу посадову особу, котрі повідомляють про те що сталося власника, а також профспілкову організацію.

Власник, одержавши повідомлення про нещасний випадок створює комісію по розслідуванню в складі: спеціаліста служби охорони праці, керівника структурного підрозділу, представника профорганізації.

Комісія протягом трьох діб обстежує місце нещасного випадку, опитує свідків І осіб, які причетні до цього, а також отримує пояснення потерпілого, якщо це можливо, розглядає І оцінює відповідність умов праці вимогам нормативних актів про охорону праці.

Комісія встановлює обставини і причини, що призвели до нещасного випадку, визначає осіб, які допустили порушення і розробляє заходи запобігання подібним випадкам на підставі чого складає акт за формою Н-1 у п'яти примірниках і передає його на затвердження власникові, котрий протягом доби повинен його розглянути і затвердити.

Затверджені акти протягом трьох діб надсилаються потерпілому, керівнику структурного підрозділу де стався нещасний випадок, держінспектору з охорони праці, профспілковій організації та керівникові служби охорони праці з матеріалами розслідування.

Акт, за формою Н-1 разом з матеріалами розслідування, підлягає зберіганню протягом 45 років на підприємстві працівником якого є потерпілий.

Копія акту надсилається органу, до сфери управління якого належить підприємство.

Спеціальному розслідуванню підлягають нещасні випадки групові (одночасно з двома і більше працівниками) і випадки із смертельним наслідком.

Про кожний груповий нещасний випадок і нещасний випадок з смертельним наслідком власник підприємства зобов'язаний негайно повідомити:

- відповідний місцевий орган державного нагляду за охороною праці;

- санепідемстанцію у разі гострих професійних отруєнь (захворювань);

- місцевий орган державної виконавчої, влади;

- профспілкову організацію свого підприємства;

- вищестоящий профспілковий орган;

- прокуратуру за місцем знаходження підприємства.

Про груповий нещасний випадок, внаслідок якого загинуло двоє і більше людей, власник підприємства надсилає повідомлення Держнаглядохоронпраці, а також МОЗ, якщо люди загинули від гострого професійного отруєння (захворювання).

Повідомлення передається по телефону (телефаксу) або телеграфу (телетайпу).

Такі ж повідомлення надсилаються, якщо смерть потерпілого настала протягом періоду тимчасової його непрацездатності. У таких випадках спеціальне розслідування здійснюється в установленому порядку з використанням матеріалів раніше проведеного розслідування.

Спеціальне розслідування групового нещасного випадку (в тому числі з одним загиблим, а також нещасного випадку із смертельним наслідком проводиться комісією з спеціального розслідування у складі працівника відповідного органу державного нагляду та охорони праці (голова комісії), власника підприємства, представників органу, до сфери управління якого належить підприємство (для підприємств, заснованих, на загальнодержавній власності), профспілкової організації, членом якої є потерпілий, вищестоящого профспілкової о органу, а в разі гострих отруєнь (захворювань) також спеціаліста санепідемслужби. Якщо потерпілий не є членом профспілки, до складу комісії входить уповноважений представник трудового колективу з питань охорони праці.

Власник підприємства на підставі актів за формою Н-1 організує складання звіту про потерпілих за формою, затвердженою Мінстатом, і подає його в установленому порядку у відповідні організації.

Питання

1. Охарактеризуйте інструктажі з охорони праці (вступний, первинний, цільовий, повторний).

2. Розкрийте норми складання акту за формою Н-1.

Лекція 6

Тема: Гігієна праці та виробнича санітарія. Гігієна праці та побуту на польових топографо-геодезичних роботах.

План.

1. Загальна гігієна і санітарія.

2. Нормативні акти з питань гігієни праці. Медичний огляд.3. Гігієна праці на топографо-геодезичних роботах.

1. Виробнича санітарія - це система організаційних заходів і технічних засобів, що запобігають або зменшують дію на працюючих шкідливих виробничих факторів.

Гігієна праці -галузь, що вивчає трудову діяльність людини і виробниче середовище, у якому вона відбувається, їх вплив на організм та розробляє санітарно-гігієнічні заходи, спрямовані на створення сприятливих і здорових умов праці й підвищення її продуктивності.

Особиста гігієна - це комплекс індивідуальних заходів для кожного працівника під час виконання певної роботи на виробництві і в побуті з метою профілактики можливих захворювань чи отруєнь. Це такі заходи, як режим харчування, утримання в належному стані спецодягу, білизни, захисних засобів, власного тіла , обов'язкове миття рук та всього тіла, своєчасна заміна одягу, полоскання ротової порожнини спеціальними розчинами чи водою, промивання очей тощо.

ОСНОВНІ САНІГАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ПРАВИЛА ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЕЛЕКТРОГРАФІЧНИХ ПОРОШКІВ (ТОНЕРІВ)

При приготуванні проявляючих сумішей з електрографічними тонерами використовувати захисні рукавиці та респіратори чи ватно-марлеві пов'язки. Зберігати суміші потрібно в поліетиленових кульках чи в флаконах з кришками. Аналогічні засоби захисту при заправці копіювальних електрографічних апаратів. Тампони для змивання селенових циліндрів зберігати в металевих ящиках з кришками. В кінці зміни видаляти з приміщення. Зберігати та приймати їжу в електрографічних відділеннях заборонено.

  1. Про охорону праці на підприємствах»-лист Держгірпромнагляду від 19.03.07р. № 01/05-10/1576- ви, якщо власник приватного підприємства або найнятий ним працівник залучаються до виконання робіт, вони повинні проходити навчання у відповідності з вимогами типового положення ( затверджено наказом Держнадзорохоронпраці від 26.01.05 № 15.

«Затвердження Гігіїничної класифікації праці за показниками шкідливості і небезпечності факторів промислового середовища, тяжкості й напружності трудового процесу» - наказ МОЗ України від 27.12.01 № 528.1. Затвердити Гігієничну класифікацію...2. Ввести в дію Гігієничну класифікацію з 01.03.02 за винятком застосування її для атестації робочих місць.

«Об обов'язкових профілактичних медичних оглядах»- лист МОЗ від 03.03.07 № 03.2/391 висновки ( обов'язкові медичні огляди) ... ( обстеження, ті які проводяться врачами - спеціалістами, кліничні, лабораторні і другі обстеження ) обов'язково заносяться в лічну медичну книжку затвердженого зразка.

Власник (дирекція інституту) зобов'язаний, за свої кошти організувати проведення попереднього і періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці (видавничо-поліграфічний відділ) або на таких де є потреби в професійному доборі (автогосподарство), а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Власник має право притягнути працівника, який ухиляється від проходження медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності і зобов'язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.

Власник, на прохання працівника або за своєю ініціативою, організовує позачерговий медичний огляд, якщо працівник вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами праці.

За час проходження медичного огляду за працівником зберігається місце роботи І середній заробіток.

На роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням працівникам видаються безплатно, за встановленими нормами, спеціальний одяг, взуття, а також миючі засоби.

Перелік професій та посад, яким передбачається безкоштовна видача спецодягу, спецвзуття, миючих та знешкоджуючих засобів визначена колективним договором Інституту у відповідності з постановою Кабміну України від 28,01.94 р. №43, де визначено порядок забезпечення працівників спецодягом, засобами індивідуального захисту, розробка та контроль за застосуванням типових норм видачі цих засобів,

Власник зобов'язаний організувати комплектування та утримання засобів Індивідуальною захисту відповідно до нормативних актів про охорону праці.

Питання

1. Охарактеризуйте загальну гігієну і санітарію.

2. Розкрийте нормативні акти з питань гігієни праці, час проходження медичного огляду.3. Охарактеризуйте гігієну праці на топографо-геодезичних роботах.

Лекція 7

Тема: Техніка безпеки на польових роботах.

План

1. Проведення інженерно - геодезичних вишукувань в охоронній зоні ліній електропередач.

2. Проведення інженерно - геодезичних вишукувань в зоні діючих магістральних газопроводів.

3. Техніка безпеки інженерно - геодезичних вишукувань на авто магістральних і автомобільних дорогах.

4. Правила проведення робіт на залізничній мережі.

5. Заходи щодо безпеки при пересуванні в полі, по льоду, і водних переправ.

6. Вимоги техніки безпеки при виконанні інженерно - геодезичних вишукувань у жаркі години дня роботи .

7. Техніка безпеки при топографо - геодезичних вишукувань.

1. Загальні положення.

До виконання інженерно-геодезичних вишукувань допускаються особи, що мають спеціальну підготовку і пройшли з питань охорони праці вступний і первинний інструктажі при вступі на роботу, а у процесі трудової діяльності повторний і цільовий - перед проведенням вишукувань на об'єктах з підвищеною небезпекою.

До робіт з підвищеною небезпекою відносяться:

Інженерно-геодезичні вишукування в зоні ліній електропередач;

Інженерно-геодезичні вишукування в зоні діючих магістральних газопроводів;

Інженерно-геодезичні вишукування на автомагістралях і автомобільних дорогах;

Інженерно-геодезичні вишукування на об'єктах залізничної мережі.

Усі питання, що стосуються організації вишукувань на об'єктах підвищеної небезпеки, повинні узгоджуватися з організаціями, що експлуатують ці об'єкти.

Роботи на цих об'єктах повинні проводитися тільки за допуском цих організації у присутності їх представників.

При виконанні Інженерно-геодезичних вишукувань можуть мати місце такі основні небезпечні І шкідливі виробничі фактори:

- ураження електричним струмом, блискавкою;

- отруєння газом;

- травмування на автомобільних дорогах і залізницях, при пересуванні в полі, по льоду, водних переправах і т. п.;

сонячний удар, переохолодження організму.

Для виконання інженерно-геодезичних вишукувань працівникам видаються засоби індивідуального захисту:

- капелюх крислатий;

- черевики (кеди);

- жилет оранжевий сигнальний;

- плащ з каптуром;

- аптечка похідна,

Вимоги безпеки перед початком роботи.

Перевірити наявність і справність засобів індивідуального захисту.

Одержати допуск на право проведення вишукувань на об'єктах підвищеної небезпеки і пройти цільовий інструктаж з питань охорони праці в начальника структурного підрозділу.

Провести цільовий інструктаж з питань охорони праці прикомандированих до бригади осіб під їхній особистий розпис у журналі обліку інструктажу або спеціальній відомості.

Нагадати складові групи основні вимоги по безпеці виконання вишукувань.

Вимоги безпеки під час роботи.

Проведення інженерно-геодезичних вишукувань в охоронній зоні ліній електропередачі;

При виявленні обірваних і лежачих проводів діючої лінії електропередач напругою 1000 в і вище забороняється наближатися до них на відстань менш 10 м. У населеному пункті біля обірваного проводу виставити охорону і негайно повідомити технічному керівникові енергоділянки.

Виконання інженерно-геодезичних вишукувань поблизу повітряних ліній електропередачі під час грози І при ЇЇ наближенні забороняється.

Встановлення геодезичних знаків на площадках підстанцій, виконання ручних і бурових робіт під геодезичні знаки, особливо в зоні кабельних ліній можна робити тільки за узгодженням з адміністрацією підстанцій і лише в присутності представників-фахівців, що знають місця проходження кабелів.

Забороняється проводити виміри висоти підвіски проводів тичинами, рейками, гілками й іншими подібними вимірними інструментами І приладами.

2. Проведення інженерно-геодезичних вишукувань в охоронній зоні діючих магістральних газопроводів:

Проведення робіт на відстані 15 м з обох сторони від наземного газопроводу і 3-х метрів від підземного - узгоджується з організацією, що їх експлуатує і ведеться в присутності її представника.

При виявленні запаху газу вишукування в районі траси газопроводу припинити, сповістити про це представника експлуатуючої організації і вийти з загазованої зони.

3 Проведення інженерно-геодезичних вишукувань на автомагістралях і автомобільних дорогах.

При виконанні робіт на полотні автодороги працівники бригади повинні бути одягнені в сигнальні жилети жовтогарячого кольору,

Перехід з одного місця на інше дозволяється (при відсутності тротуару) по проїжджій частині авто дороги назустріч рухові автотранспорту,

При виконанні робіт на проїжджій частині керівник бригади зобов'язаний виставити регулювальників за 50 - 100 м в обидва боки від місця роботи.

Під час проведення робіт на проїжджій частині доріг забороняється:

- залишати на автодорогах без нагляду геодезичні інструменти й устаткування;

- виконувати роботи на автодорогах у туман, заметіль, грозу й ожеледь:

При прокладці теодолітних ходів вимір ліній слід вести по узбіччю. Вимір ліній по осі дорожнього покриття дозволяється робити тільки у випадку значного руйнування узбіч або ж при виконанні спеціальних робіт і з дозволу ДАІ.

4.Проведення інженерно-геодезичних вишукувань на об'єктах залізничної мережі:

Виконання робіт на залізничних коліях і смузі відводу залізниць дозволяється тільки при наявності допуску, підписаного начальником станції або начальником дистанції шляху.

Усі працюючі па вишукуваннях на залізниці повинні бути в жилетах сигнального жовтогарячого кольору.

У місцях проведення робіт на ділянках залізничних колій з умовами, що погіршують видимість, керівник бригади зобов'язаний, виставити сигнальників так, щоб підхід потягів по обидва боки був видний не менш ніж за 500 м від місця робіт.

Одержавши сигнал про підхід потяга по будь-якому шляху, усі працюючі повинні зійти зі шляху на найближче узбіччя на відстань не менш 2-х метрів від крайньої рейки, забравши зі шляху всі інструменти.

Висоту підвіски проводів, опор, стовпів і Інших високих споруджень визначають аналітичним способом або тригонометричним нівелюванням.

Інженерно-геодезичні вишукування на електрифікованих ділянках і при обстеженні пристроїв електропостачання повинні здійснюватись відповідно до вимог особи, на яку покладено догляд за дотриманням правил техніки безпеки.

Всі обмірні роботи на електрифікованих ділянках виконуються тільки дерев'яними метрами і тесм'яними рулетками. Застосування металевих складних метрів, металевих і тесм'яних рулеток з металевою основою забороняється.

При обмірюваннях мостів і інших споруджень на висоті більш 2-х метрів працюючі повинні користуватися сходами, підмістями, запобіжними поясами й іншими пристосуваннями, а при роботах на схилах і кругах - додатково страхувальною мотузкою.

Забороняється переходити або перебігати шлях, знаходитися між коліями або на сусідньому шляху, при наближенні потяга, випадково виявившись за якихось причин між коліями під час руху потягів по сусідніх шляхах необхідно негайно лягти на живіт, поки пройдуть вагони, щоб не бути захопленим вихровими повітряними потоками під колеса потягів, що рухаються.

5. Пересування в полі, по льоду і водних переправах.

Відповідальність за дотримання правил безпеки при пересуванні по маршруту, по льоду і водних переправах через ріки несе керівник (старший) бригади.

Умови І порядок пересування за маршрутами повинні бути доведені до всіх членів бригади.

При настанні непогоди під час пересування необхідно перервати рух, сховатися в безпечному місці і перечекати непогоду.

Переходи і пересування бригади повинні здійснюватися тільки у світлий час доби.

Забороняються переправи через ріки і водні перешкоди: по пливучих крижинах, по виступаючих з води каменях;

без взуття і тичин при переправі вбрід;

через водні перешкоди будь-якої ширини під час сильного дощу, снігу, туману, льодоходу, сильної хмарності, при сильному вітрі і великій хвилі.

При пересуванні по льоду варто уважно оглянути загальну придатність крижаного покриву для переправи.

Обстеження крижаного покриву повинне здійснюватись двома особами, що пересуваються в мотузковій зв'язці на відстані 10 м один від одного з тичинами.

Забороняються пробні переходи однієї особи з метою визначення міцності льоду.

Інші вимоги техніки безпеки при виконанні вишукувань:

6. Для запобігання сонячного удару працівникам рекомендується носити крислаті повстяні або солом'яні капелюхи, а також інші головні убори з довгим козирком.

У найбільш жаркі години дня варто роботу перенести на ранкові і передвечірні години.

При організації тимчасових стоянок забороняється:

- встановлювати намет поблизу ліній електропередач;

- очищати площадки з застосуванням вогню (випалюванням) у трав'янистих і лісистих районах, в очеретах і т. п.

При купанні забороняється:

- купатися в незнайомих, забруднених або багатих джерелами водоймах, у каналах поблизу шлюзів, водорозподільних пристроїв І інших гідротехнічних споруджень;

- запливати далеко від берега;

- стрибати у воду в місцях невідомої глибини з поромів, причалів, мостів.

Вимоги безпеки по закінченню робіт

Перевірити наявність і комплектність застосовуваних приладів, пристосувань, устаткування, інструментів. Вкласти їх у спеціальні укладальні шухляди.

Встановити укладальні шухляди з приладами й Інструментами в кузові автомашини, закріпити їх від падіння, виключивши можливість травмування ними при різкому гальмуванні автомобіля.

Доповісти безпосередньому керівникові про недоліки щодо забезпечені ж дотримання належних правил проведення вишукувань.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

З появою ознак можливої аварії прийняти заходи до її запобігання і довести до відома старшого групи.

При виникненні аварії діяти відповідно до діючих вимог4 проведення аварійних робіт.

Надати першу медичну допомогу потерпілим під час аварії. , В разі потреби доставити потерпілого в найближчу лікарню.

7.Техніка безпеки при топографо - геодезичних вишукувань.

· сокира, молоток повинні бути щільно насаджені на міцні і гладкі, дерев'яні рукоятки розклинені залізним клином з потовщенням до вільного кінця, розклинені залізним клином. При роботі з сокирою необхідно стежити, щоб поблизу не стояли люди;

· ящики для геодезичних приладів повинні мати міцно укріплені ручки, а рейки - справні гвинти в місцях кріплення частин рейок;

· небезпечно носити за спиною інструмент, укріплений на штативі (можна поранити ноги);

· переносити віхи, штативи і інші інструменти, що мають гострі кінці, дозволяється тільки тримаючи їх вперед гострими кінцями;

· при переходах по вулиця забороняється носити рейки на плечах, переносити їх потрібно тільки в руках і неодмінно зсунутими і складеними, при міцно закріплених відповідних гвинтах;

· геодезичні прилади, встановлені на штативах необхідно міцно укріплювати на місцевості так, щоб вони не впали;

· необхідно бути обережним при виконанні геодезичних робіт на дорогах, по якій рухається транспорт;

· під час переходу через дороги строго керуватися правилами, встановленими для безпеки на проїжджій частині;

· при роботі уздовж дороги забороняється розміщувати інструмент і працюючих на проїжджій частині дороги;

· при вимірюванні ліній стрічкою вістря шпильок повинно бути направлене у бік від вимірюючого, не можна перекидати один одному шпильки, вони повинні передаватися заднім робітником передньому з рук в руки;

· при підйомі на геодезичні знаки або на дерева обидві руки повинні бути вільні, забороняється підйом з вантажем більше 6кг;

· при роботі на наглядовому майданчику знака люк повинен бути закритий, забороняється спиратися, сідати або вилізати на поручні, знаходитися в цей час під знаком;

· студент, приймаючий інструмент на верху під час його підйому на знак, повинен бути прикріплений до основного стовпа ланцюгом запобіжного пояса;

· забороняється псувати посіви, зелені насадження тощо;

· у разі грози, що наближається, польові роботи на геодезичній практиці припиняти і всім студентам перейти в закрите приміщення. Якщо гроза все ж таки почалася, не дозволяється знаходитися під деревами і притулятися до їх стовбурів, бути близьким від дротів високовольтних ліній, громовідводів на піднесених місцях, всі предмети скласти в боці від місцезнаходження людей;

· в сонячні дні обов'язково працювати з покритою головою, щоб не сталося теплового або сонячного удару. Крім того, в найжаркіші години потрібно переривати роботу, влаштовувати відпочинок, а роботу переносити на ранкові або вечірні години;

· не дозволяється сідати на сиру землю і траву;

· забороняється купатися поодинці, пірнати, пити холодну воду, будучи пітним або розпаленим, а також пити сиру воду;

· категорично забороняється розводити багаття поблизу будівель, в лісосмугах, поблизу посівів сільськогосподарських культур;

· забороняється працювати і пересуватися босоніж. В суху пору року використовувати легке взуття з міцною, важко проколювальною підошвою, в сиру пору року - непромокальне взуття;

· забороняється палити в аудиторіях, де виконуються камеральні роботи, в житлових кімнатах, а також поблизу і в середині будівель, де зберігаються горючі матеріали;

· в приміщення для камеральних робіт і для зберігання геодезичних інструментів повинні бути вогнегасники.

Питання

1. Охарактеризуйте техніку безпеки інженерно - геодезичних вишукувань на авто магістральних і автомобільних дорогах.

2. Охарактеризуйте проведення інженерно - геодезичних вишукувань в охоронній зоні ліній електропередач.

3. Охарактеризуйте проведення інженерно - геодезичних вишукувань в зоні діючих магістральних газопроводів

4. Охарактеризуйте заходи щодо безпеки при пересуванні в полі, по льоду, і водних переправ.

5. Охарактеризуйте вимоги техніки безпеки при виконанні інженерно - геодезичних вишукувань у жаркі години дня роботи .

6. Техніка безпеки при топографо - геодезичних вишукувань.

Лекція 8

Тема: Захист від електричного струму та атмосферної електрики.

План.

1. Дії та види струму на організм людини.ТА ПРОФЗАХВОРЮВАНЬ. | Небезпека ураження людини електричним струмом.

Ізолюючи засоби. | ДЕРЖАВНА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА. | ПОЖЕЖНИХ ДРУЖИН (КОМАНД). | ПРОВЕДЕННЯ ШТУЧНОГО ДИХАННЯ. | ПОТОПЛЕННЯ. | КРОВОТЕЧА З НОСА. | ПЕРЕСУВАННЯ В ГОРАХ. | РОБОТИ В ЗИМОВИЙ ЧАС | ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ НА ЕОМ | ЗАБРУДНЕННЯ. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати