Головна

ТЕМА I. ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ідеологічних процесів

  1.  Amp; 13. Спорідненість як найважливіша підстава виникнення сімейних правовідносин. Теорія соціального спорідненості.
  2.  I, 5: ЛОГІКА І ТЕОРІЯ ПІЗНАННЯ В санкхье-йоги
  3.  II. Класифікація систем по опису вхідних і вихідних процесів
  4.  II. матеріалістична теорія
  5.  II. Про двох особливостях Жовтневої революції, чи жовтень і теорія "перманентної" революції Троцького
  6.  II. Теорія "самопливу" в соціалістичному будівництві
  7.  III. ПРОБНИЙ ТЕОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ Євангелія

основи ідеології

білоруської держави

Курс лекцій

частина I

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА 7

ТЕМА I. ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ
 Ідеологічних процесів 14

Лекція 1. Предмет, теорія і методологія вивчення ідеології білоруської держави 14

Передісторія виникнення терміна «ідеологія» 14

Коріння і генезис ідеології як форми світоглядного досвіду людей 21

Влада ідеології. Функції політичної ідеології 27

Ідеологія держави - специфічний тип
 ідеології 31

Структура ідеології білоруської держави і її основні компоненти 34

Контрольні питання 39

література 39

Лекція 2. Витоки ідеології білоруської державності 40

Формування іделогіі білоруської державності 40

Перспективи розвитку ідеології білоруської державності 54

Контрольні питання 60

література 61

Лекція 3. Становлення ідеології білоруської держави 65

Розпад радянської державності 65

Вибір ідеології білоруської державності в пострадянський період 72

Зміцнення білоруської державності 79

На шляху до союзної держави 90

Контрольні питання 100

література 101

Лекція 4. Сучасні ідеологічні концепції та доктрини 103

Визначення ідеології 103

Основні типи ідеології 107

Контрольні питання 132

література 132

Лекція 5. Конституція Республіки Білорусь -
 правова основа ідеології білоруської
 держави 133

Поняття, призначення та функції Конституції Республіки Білорусь 133

Поняття і сутність конституції 133

Юридичні, політичні та ідеологічні
 властивості конституції 135

Поняття і характерні риси конституційного
 ладу Республіки Білорусь і його основ. Закріплення конституційного ладу в Конституції Республіки Білорусь 141

Поняття конституційного ладу і основ конституційного ладу 141

Поняття і політико-правове значення
 суверенітету 144

Суверенітет держави, народу, нації.
 Їх взаємозв'язок 144

Декларація про державний суверенітет
 Республіка Білорусь. Інші акти, спрямовані на закріплення державної самостійності 150

Характеристика основ конституційного ладу 156

Людина, її права і свободи як найвища цінність 156

Демократична держава 158

Правова держава 160

Соціальна держава 163

Світська держава 167

Економічні основи конституційного ладу 168

Конституційні засади діяльності
 політичних партій і громадських об'єднань 171

Регулювання відносин між соціальними, національними та іншими спільнотами 172

Контрольні питання 177

література 178

ТЕМА 2 ДИНАМІКА ідеологічних
 ПРОЦЕСІВ 179

Лекція 6. Політична культура та ідеологічні процеси 179

Політична культура як сфера духовної
 культури 180

Проблеми формування політичної культури 187

Сутність ідеології та її роль в суспільно-політичному житті Білорусі 193

Ідеологічні процеси в Білорусі і їх
 особливості 202

Історико-культурна спадщина - джерело
 творення народу Білорусі 214

Контрольні питання 232

література 233

Лекція 7. Засоби масової інформації в ідеологічних процесах 234

Роль засобів масової інформації в умовах сучасного політичного розвитку 235

Ідеологічна функція засобів масової інформації 245

Особливості діяльності засобів масової інформації в Республіці Білорусь 256

Контрольні питання 271

література 272

Лекція 8. Профспілкові організації в
 ідеологічних процесах 274

Політико-правові засади діяльності
 профспілок 276

Роль, функції та механізм діяльності профспілок
 в перехідний період 281

Реформування діяльності профспілок на сучасному етапі 284

Ідеологічне забезпечення розвитку профспілкового руху в Республіці Білорусь 287

Профспілки і соціально-економічні аспекти перехідного періоду 290

Тенденції розвитку профспілкового руху в білоруському суспільстві 294

Соціальне партнерство 301

Контрольні питання 306

література 306

Лекція 9. Ідеологія виборчих кампаній 308

Поняття і функції виборів в політичній системі суспільства 309

Види виборчих систем 313

Стадії виборчого процесу 326

Контрольні питання 340

література 341


ПЕРЕДМОВА

Поняття «ідеологія» нерозривно пов'язане з системним аналізом політичних, правових, моральних та естетичних відносин в суспільстві. У політичній площині ця конструкція дозволяє краще зрозуміти те чи інше явище. Ідеологія - це свого роду середовище, що «підживлення» центру прийняття політичних рішень, де законодавча, судова і виконавча гілки влади складають єдиний блок.

Коли настають знакові періоди в житті суспільства
 (До них також відносяться президентські вибори, формування місцевих органів влади), люди висловлюють свої погляди за допомогою голосування за того чи іншого кандидата, думки, переваги якого збігаються з особистими симпатіями громадян. Тому при формуванні і реалізації виборчих технологій ідеологічна складова може розглядатися як система ціннісних орієнтацій людей, що визначає їх вибір, шкалу їх переваг. З цієї точки зору вона важлива як предтеча прийняття державних, політичних рішень.

На етапі виборчих баталій термін «ідеологія» можна ототожнити з таким багатовекторним поняттям, як «пропаганда» або «агітація», що включає в себе, в тому числі знання про політичні технології, маркетингу і іміджмейкерства. Коли ж вибори відбулися, то передвиборчі платформи кандидатів стають значущими державними документами, де вже позначені пріоритети для владних структур. Тут перемогли, якщо так можна висловитися, ідеологічні конструкції набувають вигляду доктрин, програм, проектів. Тому конституція будь-якої держави, за великим рахунком, є головним ідеологічним документом, в якому прописані основні цілі держави (потім вони конкретизуються в програмах розвитку економіки, соціальної сфери, культури і т. Д.).

Якщо рішення держорганів відповідають очікуванням громадян, і керівництвом країни проводиться відповідна політика у всіх сферах, то в політичній системі дотримується певна рівновага, громадський баланс.

Ідеологія держави - це не застигла ідіома, а рухлива і постійно трансформується система, націлена на реалізацію потреб і запитів суспільства, з'ясування його ставлення до різних інститутів влади. Досить часто вже після виборів в короткостроковій перспективі виникає необхідність в певній мірі змінити, скоригувати курс на основі нових тенденцій, специфіки і сподівань людей. Як це зробити правильно, швидко і ефективно? По-перше, держава повинна постійно проводити моніторинг, зондаж громадської думки з метою виявлення переваг громадян. По-друге, для ідеологічного забезпечення державної політики, крім прямого зв'язку «громадянин - держава», яка особливо яскраво проявляється під час виборчих кампаній, повинна працювати зворотний зв'язок «влада, органи управління - людина».

У нас сформувалася соціальна орієнтованість ідеологічних уподобань. У Конституції Республіки Білорусь чітко вказується, що наша країна - соціальна держава. Таким чином, білоруси очікують від уряду соціальних гарантій, усунення больових точок, в першу чергу, в економічній і соціальній сферах. Здається, другою особливістю білоруської ідеологічної складової є вирішення всього комплексу проблем, пов'язаних з ліквідацією наслідків на ЧАЕС.

Загальну палітру ідеологічних уподобань в нашій країні доповнюють партії. Однак сьогодні не можна з повною впевненістю говорити про те, яка ж платформа користується найбільшою довірою виборців. В цілому наші громадяни висловили довіру сильної державної влади та інституту Президенства, а також свою прихильність до християнських цінностей.

Що стосується діалогу вчених і фахівців, чи потрібен ще один універсальний документ, де будуть порушені політичні, соціальні, філософські, релігійні та економічні відносини, - питання поки залишається відкритим. Звісно ж, що держава має бути зацікавлена ??в розвитку наукових концепцій, що стосуються феноменів «державність», «ідеологія», «національна ідея», так як їх не можна нав'язати «зверху», штучним шляхом, а слід «збирати» по крупицях.

Спроби сформулювати національну ідею в останні роки робилися одіножди. На жаль, жодна з них не була вдалою, і виглядали вони, скоріше, як декларація намірів, не обгрунтованих науковими розробками. Адже створення національної ідеї - непропагандистська акція, а визначення напряму і перспектив державного будівництва.

В ідеології повинен бути, по-перше, світоглядний стрижень. На думку авторів курсу, цим стрижнем є білоруська громадянськість, національне державне самосвідомість і патріотизм. Ось фундамент, на якому формується світогляд. Крім того, безумовно, істотно впливають і економіка, і політика держави, і інші сфери суспільного життя.

Ще раз підкреслимо: ідеологія білоруської держави - це ідеологія білоруського шляху суспільного розвитку, це ідеальна модель суспільного устрою.

Структура курсу має системний характер, вона включає
 4 великих теми, 4 рівня розгляду питань ідеології. Перший, теоретико-методологічний рівень - теорія, історія, методологія і, в тому числі, конституція як правова основа ідеології. Другий рівень - динаміка ідеологічних процесів являє собою «процесуальний рівень» прийняття державних політичних рішень. Він охоплює культуру, ментальність, засоби масової інформації, які відображають думки і погляди населення і самі, в свою чергу, формують і громадську думку, і, в повній мірі, суспільно-політичний курс держави. ЗМІ - це прямий і зворотній зв'язок народу і влади, найважливіший інструмент формування суспільної свідомості. На політичному рівні урядом країни відзначено, що є три фундаментальні опори, на яких базується наша країна: Поради, потужні профспілкові та молодіжні організації. Тому в розділ «Динаміка ідеологічних процесів» включена і тема про роль профспілок, щоб розглянути, як профспілки впливають на формування ідеології білоруської держави і економічної стабільності.

У цій же темі - лекція про ідеологію виборчих кампаній. Такий аспект також обов'язково повинен бути присутнім, оскільки розмова йде про вибори керівних органів державної влади, а це залежить від населення і, в тому числі, від ЗМІ. Йде формування громадської думки, уявлень про те, як державні інститути будуть виконувати політичні, економічні, світоглядні, ідеологічні завдання. Тому найбільш важливо досліджувати і простежити процес організації та проведення виборчих кампаній.

Третій блок проблематики присвячений безпосередньо центрам прийняття рішень. Він називається: «Державні інститути та ідеологічні процеси». Сформовані органи влади - президент, парламент, уряд, органи місцевого управління - покликані діяти в інтересах народу, економічного процвітання країни, захищати суверенітет, національну цілісність.

І четвертий рівень, інструментальний, включає механізми реалізації державного курсу і називається: «Державна політика в ідеологічній сфері». Ідеологія пронизує всі сфери життєдіяльності держави економічну, політичну, світоглядну і власне ідеологічну. Але треба знати, що робити і після оголошення цілей: як, якими способами їх досягти - і якими будуть результати?

У Білорусі хороша суспільствознавча школа, багатий потенціал вчених, викладачів. Багато в чому саме від них залежить, як цей курс буде сприйнятий слухачами, народом, громадянами. Адже це не якесь чергове, кон'юнктурне, пропагандистський захід, а чисто науковий, системний підхід до усвідомлення сутності ідеології. Глибока фундаментальна розробка курсу ідеології, з одного боку, істотно просуває розвиток нашої науки, з іншого - вирішує важливу світоглядну завдання: забезпечує діалог щодо основних напрямів внутрішньої і зовнішньої політики нашої країни, наскільки вони відповідають прагненням, потребам, запитам громадян. За великим рахунком, це відкритий, зацікавлений діалог влади і населення.


Курс розроблений:

1. Князєвим С. Н., доктором юридичних наук, професором (заг. Ред.);

2. Решетниковим С. В., доктором політичних наук, професором (заг. Ред., Передмова, лекції 1,15);

3. Старовойтової Л. В., кандидатом філософських наук, доцентом (лекція 1);

4. Сташкевич Н. С., доктором історичних наук, професором (лекція 2);

5. Бущик В. В., доктором політичних наук, професором (лекція 3);

6. Криштапович Л. Є., доктором філософських наук (лекція 4);

7. Матусевичем Е. В. кандидатом філософських наук, доцентом (лекція 4);

8. Василевичем Г. А доктором юридичних наук, професором (лекція 5);

9. Адула Т. І., доктором філософських наук, (глава 6 §1,2,3,4);

10. Петрик І. Л., кандидатом юридичних наук (глава 6 §5);

11. Дмитрієвим Є.І., кандидатом соціологічних наук, доцентом (глава 7);

12. Козик Л. П., доктором економічних наук, професором (глава 3 §4,глава 8);

13. Денисюк Н. П., кандидатом філософських наук, доцентом (глава 9);

14. Паречіной С. Г., кандидатом політичних наук (глава 10);

15. Котлярова І. В., доктором соціологічних наук, професором (глава 11);

16. Соколовським А. А., кандидатом історичних наук, доцентом (глава 12);

17. Шинкарева В. В., доктором історичних наук, професором (глава 13);

18. Вартанова Л. В. (глава 13);

19. Антонової Н. Б., кандидатом економічних наук, доцентом (глава 14);

20. Антанович Н. А., кандидатом політичних наук, доцентом (глава 15);

21. Яскевич Я. С., доктором філософських наук, професором (глава 16);

22. Чещевіком А. Б., доктором біологічних наук, професором (глава 17);

23. Земляковим Л. Є., доктором політичних наук, професором (глава 18, додаток);

24. Гречаної Е. Ф., кандидатом філософських наук, доцентом (глава 19);

25. Мацелем В. М., кандидатом історичних наук, доцентом (глава 20).


ТЕМА I. ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ідеологічних процесів Організація і охорона праці |  Лекція 1. Предмет, теорія і методологія вивчення ідеології білоруської держави

 Коріння і генезис ідеології як форми світоглядного досвіду людей |  Влада ідеології. Функції політичної ідеології |  Ідеологія держави - специфічний тип ідеології |  Структура ідеології білоруської держави і її основні компоненти |  Формування іделогіі білоруської державності |  Перспективи розвитку ідеології білоруської державності |  Розпад радянської державності |  Вибір ідеології білоруської державності в пострадянський період |  Зміцнення білоруської державності |  На шляху до союзної держави |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати