На головну

Норми праці та їх види

  1.  I. У галузі продуктивності праці
  2.  I. ГРОМАДСЬКЕ РОЗДІЛЕННЯ ПРАЦІ
  3.  I. ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ФІЗИЧНОГО ПРАЦІ
  4.  II. ЩО НАМ ВІДОМО ПРО ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ РОЗУМОВОГО ПРАЦІ
  5.  III. організація праці
  6.  III. РОСТ ВЖИВАННЯ найманої праці
  7.  V. СТАТИСТИКА ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

Нормування праці є одним з найважливіших елементів вдосконалення організації праці та видом діяльності з управління виробництвом.

завданням нормування є контроль за мірою праці шляхом визначення необхідних витрат праці і його результатів, а також співвідношення між чисельністю працюючих і використовуваними знаряддями праці. Правильно розраховані норми забезпечують встановлення суспільно необхідних витрат праці на виготовлення продукції, виконання обсягу робіт і є базою для раціонального розподілу праці в суспільстві та на підприємстві. Повсюдне впровадження норм створює умови для рівної інтенсивності і напруженості праці.

Норми праці, що встановлюються в процесі нормування, є конкретним виразом міри праці на кожному підприємстві. Умови праці на підприємствах різні, тому різняться і необхідні витрати часу, рівень яких може бути вище або нижче суспільно необхідних витрат. При нормуванні праці на конкретному робочому місці потрібно визначити необхідний робочий час, який і буде служити мірою праці, яка знаходить своє вираження в нормах праці.


норми праці класифікуються за такими ознаками:

· За методом їх встановлення норми праці поділяються на науково-обгрунтовані і дослідно-статистичні.

· За змістом у своїй конкретній формі норми витрат праці виступають у вигляді: норми часу, норми виробітку, норми чисельності, норми обслуговування, норми керованості.

норма часу - Це кількість робочого часу, необхідного для виконання одиниці певної роботи (один виріб, одна операція) одним працівником або групою працівників відповідної чисельності і кваліфікації в найбільш раціональних для даного підприємства організаційно-технічних умовах з урахуванням передового виробничого досвіду. Обчислюється в нормо-годинах, людино-годинах, людино-хвилинах, секундах.

Норму часу, встановлену на операцію або одиницю виробу, називають нормою штучного часу.

норма вироблення - Це обсяг роботи, який повинен виконуватися в одиницю часу в певних організаційно-технічних умовах одним працівником або групою працівників відповідної чисельності та кваліфікації.

норма чисельності - Це чисельність працівників певного професійно-кваліфікаційного складу, яка потрібна для виконання виробничого завдання в певних організаційно-технічних умовах.

норма обслуговування - Це встановлена ??кількість одиниць обладнання, яке повинно обслуговуватися одним працівником або групою працівників відповідної чисельності та кваліфікації за певних організаційно-технічних умовах протягом зміни.

норма керованості - Визначає кількість працівників, яка повинна бути безпосередньо підпорядковане одному керівнику.

За ступенем укрупнення виділяють диференційовані (елементні), укрупнені, комплексні норми.

Диференційовані (елементні) норми часу - Норми часу, встановлені на основі диференційованих нормативів на елементи операції. Ці норми розраховуються на прийоми, окремі комплекси прийомів і є найбільш точними, що відображають всі умови і можливості виробництва.

Укрупнені норми праці встановлюються на виріб, технологічний процес в цілому, на певний обсяг роботи. Укрупненими можуть бути норми часу, обслуговування, чисельності.

комплексної називається норма часу (виробітку), розрахована на кінцевий укрупнений вимірювач, що характеризує комплекс взаємопов'язаних робіт. (1 куб.м кладки, 1кв.м поверхні, 1 куб. М деревини). Такі норми встановлюються на різні роботи в будівництві, лісовий, нафтопереробної, вугільної промисловості та ін.

За обов'язковості застосування норми діляться на єдині, обов'язкові для застосування, і типові (рекомендаційні).

єдині норми - Це заздалегідь встановлені для всіх підприємств або окремих груп величини необхідних витрат часу на виконання одиниці роботи (норми часу) або обсягів роботи (норми виробітку) одним робочим або групою робітників за певний час, як правило, за зміну.

Єдині норми часу розробляються на технологічно однорідні роботи, організаційно-технічні умови, виконання яких в основному скрізь однакові. До єдиним відносяться норми на будівельно-монтажні роботи, вантажно-розвантажувальні, транспортні і шляхові роботи, на виробництво будівельних матеріалів, лезозаготовітельние, проектні та вишукувальні роботи та інші.

Застосування цих норм сприяє досягненню єдності в нормуванні і оплаті праці.

Типові норми розраховуються на основі розробленого типового технологічного процесу на типові або нормалізовані вироби виходячи з нормативів часу і режимів роботи обладнання.

Такі норми призначені в основному для нормування в умовах серійного виробництва. На ряді підприємств в умовах дрібносерійного і одиничного виробництва типові норми часу застосовуються на основі типізації технологічного процесу.

У збірники типових норм включають вихідні дані, використані для розрахунку норм, які потрібні для уточнення типових норм, а також для створення необхідних організаційно-економічних умов для впровадження їх у виробництво. У збірниках типових норм додатково наводяться укрупнені нормативи для визначення норми при зміні складу будь-якої роботи.

За сферою застосування виділяють: міжгалузеві, галузеві, місцеві норми.

За тривалістю дії виділяють: умовно-постійні (постійні при певних організаційно-технічних умовах), тимчасові (на період освоєння нової продукції або нового трудового процесу, діють 3-6 місяців), разові (на одиничний замовлення), сезонні (в сезонних виробництвах). Фотохронометраж: сутність, сфера застосування, методика спостереження та обробка даних |  Методи нормування праці. Аналітичний метод і його різновиди

 Класифікація робочого часу виконавця |  Методи вивчення робочого часу і їх види. Фактори, що впливають на вибір методу вивчення робочого часу |  Фотографія робочого часу, її цілі, методика проведення, обробка та аналіз даних |  Лист записи спостережень індивідуальної фотографії робочого часу |  Зведення однойменних затрат робочого часу |  Сутність групової, бригадної і маршрутної фотографій робочого часу, методика їх проведення, обробка та аналіз даних |  Спостережна лист групової фотографії робочого дня |  Метод моментних спостережень, сутність, особливості, сфера застосування. Методика проведення ммн, обробка та аналіз даних |  Форма наглядової листа при методі моментних спостережень |  Хронометраж, його види та методика проведення. Обробка та аналіз даних |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати