На головну

Пожежна безпека

  1. I. Електробезпека.
  2. II. Пожежна безпека.
  3. Алкоголізм і безпека праці
  4. Алкоголізм і безпека праці.
  5. Безпека банківської системи як складова фінансової безпеки держави
  6. Безпека в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному об'єкті
  7. Безпека вантажно - підіймального обладнання

Умови розвитку пожежі в будинках і спорудженнях багато в чому визначаються здатністю окремих будівельних елементів чинити опір впливу вогню, тобто їхньою вогнестійкістю.

Ступінь вогнестійкості визначається згідно з ДБН В.1.1-7-2002 (табли-

ця 4.17)

Класифікацію будинків за ступенем вогнестійкості прийняти згідно зі ДБН В.1.1-7-2002, категорії виробництв за вибухопожежонебезпекою згідно зі СНиП 24-86.

Первинні засоби пожежогасіння призначені для ліквідації невеликих загорянь до прибуття пожежної команди. До них відносяться пересувні й ручні вогнегасники, внутрішні пожежні крани, ящики з піском, повстини, азбестові покривала, бочки з водою й цебра до них, протипожежні щити з набором інвентарю та ін. Як первинні засоби для гасіння пожеж найбільшого поширення набули різні вогнегасники.

Таблиця 4.17

Ступінь вогнестійкості будівель та споруд Відстань між будівлями й спорудами, м, при ступені, їхньої вогнестійкості
I, II, IIIа III, IIIб, IV, IVа та V
I, II, IIIа Не нормується для будинків і споруд з виробництвами категорій Г і Д 9 12
  9 - будинків і споруджень з виробництвами категорій А, Б, В  
III 12 15
III, IIIб, IV, IVа і V 15 18

Для успішного гасіння пожеж вирішальне значення має швидке виявлення пожежі й своєчасний виклик пожежних підрозділів до місця пожежі. Пожежний зв'язок і сигналізація можуть здійснюватися телефоном спеціального або загального призначення, радіозв'язком, електричною пожежною сигналізацією (ЕПС), сиренами. ЕПС є найбільш швидким і надійним способом повідомлення про виниклу пожежу. Залежно від схеми з'єднання розрізняють променеві (радіальні) і шлейфні (кільцеві) системи ЕПС.

Оснащення об¢єктів первинними засобами пожежогасіння

Визначення видів і кількості первинних засобів пожежогасіння слід проводити з урахуванням фізико-хімічних та пожежонебезпечних властивостей горючих речовин, їх взаємодії з вогнегасними речовинами, а також розмірів площ виробничих приміщень, відкритих майданчиків та установок. Необхідну кількість первинних засобів пожежогасіння визначають окремо для кожного поверху та приміщення, а також для етажерок відкритих установок. У випадку, коли в одному приміщенні знаходяться декілька різних за пожежною небезпекою виробництв, не відділених одне від одного протипожежними стінами, то всі ці дільниці забезпечують вогнегасниками, пожежним інвентарем та іншими видами засобів пожежогасіння за нормами найбільш небезпечного виробництва.

Як правило, пожежний інвентар з пожежним інструментом та вогнегасниками розміщується на спеціальних пожежних щитах (стендах). Такі щити (стенди) відповідно до "Правил пожежної безпеки в Україні" встановлюються на території об¢єкта з розрахунку один щит (стенд) на площу 5000 м2. До комплекту засобів пожежогасіння, які розміщуються на ньому, слід включити: вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., пожежне покривало розміром 2´2 - 1 шт., гаки - 3 шт., лопати - 2 шт., ломи - 2 шт., сокири - 2 шт. Ящик з піском, що є елементом конструкції пожежного щита (стенду) повинен мати місткість не менше 0,1 м3 та виключати потрапляння в нього опадів.

Вибір типу та визначення необхідної кількості вогнегасників

Необхідна кількість вогнегасників та їх тип визначаються залежно від їх вогнегасної спроможності, граничної захищуваної площі, категорії приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою, а також класу пожежі, горючих речовин і матеріалів у приміщенні або на об¢єкті. Відповідно до міжнародного стандарту (ISO № 3941-77) всі пожежі поділяються на 5 класів (табл. 4.18).

Таблиця 4.18 - Класифікація пожеж

Клас пожежі Характеристика горючих речовин та матеріалів або об¢єкта, що горить
А Тверді речовини, переважно органічного походження, горіння яких супроводжується тлінням (деревина, текстиль, папір)
В Горючі рідини або тверді речовини, які розтоплюються під час нагрівання (нафтопродукти, спирти, каучук, стеарин, деякі синтетичні матеріали)
С Горючі гази
D Метали та їх сплави (алюміній, магній, лужні метали)
(Е) Устаткування під напругою

Вибір типу та визначення необхідної кількості вогнегасників для оснащення приміщень первинними засобами пожежогасіння проводиться на підставі рекомендацій, наведених в табл. 4.19, 4.20. Вид вогнегасника (переносний або пересувний) приймається залежно від розмірів можливих осередків пожеж.

При збільшених розмірах останніх рекомендується використовувати пересувні вогнегасники. Якщо на об¢єкті можливі комбіновані осередки пожеж, то перевага в виборі вогнегасника віддається більш універсальному щодо застосування.

Обираючи вогнегасники, необхідно врахувати відповідність їх температурних меж використання кліматичним умовам експлуатації приміщень, будівель та споруд.

Приміщення з ЕОМ, телефонних станцій, музеїв, архівів тощо рекомендується оснащувати вуглекислотними вогнегасниками, які не допускають псування обладнання під час їх застосування. Визначення кількості таких вогнегасників та їх місткості необхідно виконувати з урахуванням гранично - допустимої концентрації СО2 в приміщенні.

Виробничі приміщення категорії Д, а також такі, що містять негорючі речовини й матеріали, можуть не оснащуватися вогнегасниками, якщо їх площа не перевищує 100 м2. Приміщення, обладнані автоматичними стаціонарними установками пожежогасіння, забезпечуються вогнегасниками на 50% від їх розрахункової кількості.

Відстань від можливого осередку пожежі до місця розташування вогнегасника не повинна перевищувати 20 м для громадських будівель та споруд; 30 м - для приміщень категорій А, Б, В (горючі гази та рідини); 40 м - для приміщень категорій В, Г; 70 м - для приміщень категорії Д.


Таблиця 4.19 - Рекомендації щодо оснащення приміщень переносними вогнегасниками (витяг з "Правил пожежної безпеки в Україні")

Катего-рія прим. Гранична захищ. площа, м2 Клас пожежі Пінні та водні вогнегасн(10 л) Порошкові вогнегасники, місткістю л Хладонові вогнег., 2 (3)л Вуглекислотні вогнегасники місткістю
2 (3) 5 (8)
А, Б, В (гор. гази і рідини) А 2++ - 2+ 1++ - - -
В 4+ - 2+ 1++ 4+ - -
С - - 2+ 1++ 4+ - -
D - - 2+ 1++ - - -
(Е) - - 2+ 1++ - - 2++
В А 2++ 4+ 2++ 1+ - - 2+
D - - 2+ 1++ - - -
(Е) - - 2++ 1+ 2+ 4+ 2++
Г В 2+ - 2++ 1+ - - -
С - 4+ 2++ 1+ - - -
Г, Д А 2++ 4+ 2++ 1+ - - -
D - - 2+ 1++ - - -
(Е) - 2+ 2++ 1+ 2+ 4+ 2++
Громад- ські споруди та будівлі А 4++ 8+ 4++ 2+ - - -
(Е) - - 4++ 2+ 4+ 4+ 2++

Таблиця 4.20 - Характеристика категорій приміщень і будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою

Категорія приміщень Характеристика речовин та матеріалів, що знаходяться (використовуються) в приміщенні
А Вибухопожежонебезпечна Горючі гази, легкозаймисті рідини з температурою спалаху не більшою за 280С у такій кількості, що можуть утворювати вибухонебезпечні пароповітряні суміші, під час спалахування яких розвивається розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні, що перевищує 5 кПа. Речовини та матеріали, здатні вибухати та горіти у разі взаємодії з водою, киснем повітря або одне з одним у такій кількості, що розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні перевищує 5 кПА.
Б Вибухопожежонебезпечна Горючий пил або волокна, легкозаймисті рідини з температурою спалаху більшою за 280С, горючі рідини в такій кількості, що можуть утворювати вибухонебезпечні пилоповітряні суміші або пароповітряні, під час спалахування яких розвивається розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні, що перевищує 5 кПа.
В Пожежонебезпечна Горючі та важкогорючі рідини, тверді горючі та важкогорючі речовини і матеріали (у тому числі пил та волокна), речовини та матеріали, здатні в разі взаємодії з водою, киснем повітря або одне з одним горіти, за умови, що приміщення, в яких вони знаходяться (використовуються), не належать до категорій А і Б.
Г Негорючі речовини та матеріали в гарячому, розжареному або розплавленому стані, процес обробки яких супроводжується виділенням променистого тепла, іскор, полум¢я; горючі гази, рідини, тверді речовини, які спалюються або утримуються як паливо.
Д Негорючі речовини та матеріали в холодному стані. Допускається відносити до категорії Д приміщення, в яких знаходяться ГР у системах машин, охолодження та гідроприводу устаткування, в яких не більше 60 кг в одиниці устаткування при тиску не більше 0,2 мПа, кабелі електропроводки до устаткування, окремі предмети меблів на місцях.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

1 Жидецкий В. Ц., Джигирей В. С., Мельников А. В. Основы охраны труда.- 2-е изд., дополненное. - Львов: Афиша, 2000.

2 Щедрій Я.І., Джигирей В. С., Кидасюк А.І. та ін. Охорона праці: Навчальний посібник. - Львів, ПТВФ "Афіша", 1997.

3 Денисенко Г. Ф. Охрана труда: Учебное пособие. - М.: Высш. шк., 1985.

4 Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. - К.: Основа, 1998.

5 Гігієнічна класифікація умов праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. МОЗ України. - К., 1998.

6 Безопасность производственных процессов: Справочник / Под общей ред. Белова С. В. - М.: Машиностроение, 1985.

7 Охрана труда в электроустановках / Под ред. Б. А. Князевского. - М.: Энергоатомиздат, 1985.

8 Ткачук К. Н., Иванчук Д. Ф. и др. Справочник по охране труда на промышленном предприятии - К.: Техника, 1991.

9 Иванов В. М., Коржик Б. М. и др. Охрана труда в строительстве. - Харьков: Форт, 2010.


ЗМІСТ

Загальні положення.......................................................
Зміст розділу дипломного проекту...................................
Нормативна база проекту................................................
Проектування генерального плану....................................
Архітектурно-будівельна частина.....................................
Проектування виробництва будівельно-монтажних робіт.......
Розрахунок портеби в тимчасових санітарно-побутових приміщеннях.....................................................................
Вибір системи штучного освітлення відкритих майданчиків...
Розрахунок штучного освітлення виробничого приміщення....
Розрахунок канату для стропування вантажів......................
Розрахунок траверси-балки.............................................
Розрахунок траверси-ферми............................................
Перевірка стійкості під час монтажу металевих ферм............
Розрахунок виносного зосередженого заземлення.................
Розрахунок блискавкозахисту будівель та споруд.................
Визначення розмірів небезпечних зон................................
Пожежна безпека.........................................................
Список джерел інформації..............................................
   
   
   
   
   
   

 Розрахунок виносного зосередженого заземлення в | Дитрих Эберт. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЙОГИ

НОРМАТИВНА БАЗА ПРОЕКТУ | Розрахунок траверси-балки | Розрахунок траверси-ферми |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати