Головна

ТА НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА

  1. Вимоги до нормативних документів на продукцію, що сертифікується
  2. Вимоги нормативних документів до систем виробничого освітлення
  3. Висновок комісії щодо осіб, які допустили порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, і запропоновані заходи щодо притягнення їх до відповідальності
  4. Висновок комісії щодо осіб, які допустили порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, і запропоновані заходи щодо притягнення їх до відповідальності.
  5. Відповідальність працівників та посадових осіб за ;. порушення законодавства та нормативних актів з охорони праці
  6. Для галузевих нормативних актів
  7. Для галузевих нормативних актів

ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ У ДИПЛОМНОМУ ПРОЕТІ (РОБОТІ)

ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд
ДБН А.2.2.3-2004 Проектування. Склад, порядок розроблення , погодження та затвердження проектної документації для будівництва
ДБН А.3.1-5-2009 Управління, організація і технологія. Організація будівельного будівництва
ДБН А.3.2-2:2009 (НПАОП 45.2-7.02-2012) ССБП. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення
ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва
ДБН В.1.2-7-2002 СНББ Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека
ДБН В.1.2-8-2002 СНББ Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров'я людини та захист навколишнього природного середовища
ДБН В.1.2-12-2008 СНББ. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки
ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення
ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. Газопостачання
ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення
ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації
ДБН 360-92** Планування і забудова міських і сільських поселень
ДСТУ 2293-99 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3150-95 Крани вантажопідіймальні. Настанова з експлуатації крана. Частина 1. Загальні положення
ДСТУ 7234: 2011 Дизайн і ергономіка. Обладнання виробниче. Загальні вимоги дизайну та ергономіки
ДСТУ 7237: 2011 ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту
ДСТУ-Н Б. А.3.2-1:2007 ССБП. Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробництві будівельних матеріалів і виробів та їх використанні в процесі зведення та експлуатації об'єктів будівництва
ДСТУ Б А.3.2-7:2009 Роботи фарбувальні. Вимоги безпеки
ДСТУ Б А.3.2-13:2011 ССБП. Будівництво. Електробезпечність. Загальні вимоги.
ДСТУ Б А.3.2-15:2011 ССБП. Норми освітлення будівельних майданчиків
ДСТУ Б В. 2.5-38:2008 Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд
ДСТУ ГОСТ 12.0.230:2008 Система стандартів безпеки праці. Системи управління охороною праці. Загальні вимоги. (ГОСТ 12.0.230-2007, IDT)
ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки до робочих місць)
СНиП ІІ-22-81 Каменные и армокаменные конструкции (Кам'яні та армокам'яні конструкції)
СНиП 2.09.02-85 Производственные здания (Виробничі будівлі)
СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовие здания (Адміністративні і побутові будівлі)
СНиП 3.02.01-87 Землянsе сооружения, основания и фундаментs (Земляні споруди, основи і фундаменти)
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции (Несучі і огороджуючі конструкції)
ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация
ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 СCБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)
ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования
ГОСТ 12.1.30-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление
ГОСТ 12.1.044-89 (ISO 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность вещест и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности. (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)
ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)
ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности (ССБП. Роботи електрозварювальні. Вимоги безпеки)
ГОСТ 12.3.040-86 ССБТ. Строительство. Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности. (ССБП. Будівництво. Роботи покривельні ігідроізоляційні. Вимоги безпеки)
ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета риставне и знаки безопасности (ССБП. Кольори сигнальні і знаки безпеки)
ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия (ССБП. Будівництво. Огорожі запобіжні інвентарні. Загальні технічні умови)
ГОСТ 23407-78 Ограждения инвеитарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия (Огорожі інвентарні будівельних майданчиків і ділянок виробництва будівельно-монтажних робіт. Технічні умови)
ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия (Засоби підмощування. Загальні технічні умови)
ГОСТ 25032-81 Средства грузозахватные. Классификация и общие технические требования (Засоби вантажозахватні. Класифікація і загальні технічні вимоги)
ГОСТ 26887-86 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия (Площадки і драбини для будівельно-монтажних робіт. Загальні технічні умови)
ГОСТ 27321-87 Леса стоечные риставне для строительно-монтажных работ. Технические условия (Риштування стоякові приставні для будівельно-монтажних робіт. Технічні умови)
ГОСТ 28012-89 Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия (Риштування пересувні збірно-розбірні. Технічні умови)
НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів
НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів
НПАОП 0.00-1.15-08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів
НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
НПАОП 0.00-1.17-92 Єдині правила безпеки при вибухових роботах
НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України
НПАОП 0.00-1.26-96 Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,07 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою води не вище t +50С
НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики
НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями
НПАОП 0.00-1.36-03 Правила будови та безпечної експлуатації підйомників
НПАОП 0.00-1.57-12 Правила безпеки при експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах
НПАОП 0.00-1.59-90 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском
НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою
НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
НПАОП 0.00-4.24-03 Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки
НПАОП 0.00-5.03-95 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів
НПАОП 0.00-5.04-95 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани
НПАОП 0.00-5.05-95 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів
НПАОП 0.00-5.06-94 Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами
НПАОП 0.00-5.07-94 Тилова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані
НПАОП 0.00-5.12-01 Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожеженебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах.
НПАОП 0.00-5.18-96 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостів типу (мостових, козлових, напівкозлових)
НПАОП 0.00-5.19-96 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів
НПАОП 0.00-5.20-94 Типова інструкція для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів
НПАОП 0.00-5.25-01 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт пороховими інструментами
НПАОП 0.00-6.23-92 Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці
НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок
НПАОП 40.1-1.07-01* Правила експлуатації електрозахисних засобів
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок
НПАОП 40.2-7.01-97 Про забезпечення надійності та безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж
НПАОП 41.0-1.01-96 Правила охорони праці під час експлуатації систем водопостачання і каналізації
НПАОП 45.2-1.02-90 Правила з охорони праці під час будівництва та ремонту об'єктів житлово-комунального господарства
НПАОП 45.2-3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві
НПАОП 45.25-7.01-83 Експлуатація самохідних вишок і підйомників. Загальні вимоги безпеки (ОСТ 34.13-015-83)
НПАОП 60.2-1.28-97 Правила охорони праці на автомобільному транспорті
НПАОП 60.24-1.19-97 Правила безпеки при перевезенні вибухових матеріалів автомобільним транспортом
НПАОП 63.0-7.20-84 Роботи навантажувально-розвантажувальні, транспортні і складські. (ОСТ 23.4.236-84)
НПАОП 63.11-7.01-86 Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки. (ОСТ 6-28-012-86)
НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні
НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорії приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою
НРБУ-97/Д-2000 Норми радіаційної безпеки України
ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку
ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації
ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень
ДСанПіН 3.3.6-096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів
СН 1304-75 Санитарные нормы допустимых уровней вибрации в жилых домах
СН 3077-84 Санитарные нормы допустимого уровня шума в помещениях жилых и общественных зданий на территории жилой застройки
СанПіН 42-120-4948-89 Санітарні норми припустимих рівнів інфразвуку і низькочастотного шуму на територіях житлової забудови

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджено наказом Мінпаливенерго України від 25.07.06 № 258 (у редакції наказу Міненергетики та вугільної промисловості від 13.02.2012 №91)

Правила улаштування електроустановок, затверджено наказом Мінпаливенерго України від 28.08.06 № 305

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджено наказом МОЗ України від 21.05.07 № 246

Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці, затверджено Держгїрпромнаглядом 07.02.08

Правила охорони праці при виробництві , збереженні, транспортуванні та застосуванні хлору. Затверджені наказом Держгірпромнагляд України від 12.03.2010р. №56


Додаток 1

 Оформлення графічної частини проекту | Аналіз шкідливих та небезпечних виробничих факторів

Загальні положення | Зміст завдання по розділу охорона праці | Аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів | Рекомендований перелік завдань з охорони праці в дипломних проектах | Оформлення розрахунково-пояснювальної записки | Аналіз шкідливих та небезпечних виробничих факторів | Аналіз шкідливих та небезпечних виробничих факторів | ДОКУМЕНТАЦІЇ У БУДІВНИЦТВІ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати