На головну

Принципи безпеки технологічних процесів.

  1.  Amp; 4. Принципи сімейного права Росії.
  2.  I. ОСНОВНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ робіт
  3.  I. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОЛІТИКИ ЗМІН
  4.  I. КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ
  5.  II) Принципи менеджменту
  6.  II. Вимоги безпеки при несенні вартової служби
  7.  IP-телефонія. Принципи побудови.

1) принцип технічного забезпечення безпеки праці - Приведення характеру виробничої діяльності у відповідність з природою людини і його природного місця існування.

Реалізація цього принципу полягає:

¦ або в створенні нових безпечних і безвідходних технологій, які враховують природу людського організму,

¦ або в такий же модернізації існуючих технологій,

¦ або (для принципово незмінних або незмінних технологій) у виведенні людини з процесу виробництва і його ізоляції від небезпек техносфери, наприклад, при роботизації виробництва і його повної автоматизації.

2) принцип запобігання можливого фізичного контакту небезпечного або шкідливого виробничого фактора з працівником. Це досягається просторовим і (або) тимчасовим поділом робочої зони (або зони працівника) і зони небезпеки, що забезпечується засобами:

¦ дистанційного керування,

¦ автоматизації,

¦ роботизації,

¦ раціональної організації праці,

¦ колективного та індивідуального захисту.

Оскільки абсолютної безпеки в принципі немає і бути не може, кожна людина повинна бути готовий до активної протидії небезпекам і до надання першої допомоги потерпілому. Зауважимо, що дії працівників і контингенту (так ми і впредьбудем називати учнями, вихованців, пацієнтів, глядачів і т.п.) в умовах аварійної ситуації і безпосередньо після виникнення нещасного випадку повинні бути продумані і організовані заздалегідь. Підкреслимо, що в аварійних ситуаціях, як правило, виявляються необхідні відповідні засоби індивідуального захисту.

До конкретних превентивних заходів і заходів щодо профілактики виробничого травматизму можна віднести:

¦ технічні: забезпечення травмобезопасного стану будівель і споруд, сходів і переходів, приміщень, обладнання, інструменту, пристосувань;

¦ організаційні: проведення навчання навичкам безпечної праці та поведінки, організація роботи (діяльності) відповідно до вимог законодавства, здійснення постійного контролю (особливу значимість має контроль першого рівня - майстрами, бригадирами, викладачами, тобто безпосередньо

на робочому місці, в місцях навчання тощо);

¦ особистісні: виховання молоді, стимулювання в працівниках та контингент установок на безпечну поведінку і безпечну працю.

Напрямки щодо забезпечення безпеки реалізуються через застосування наступних заходів:

¦ усунення безпосереднього контакту працюючих з вихідними матеріалами, заготовками, напівфабрикатами, комплектуючими виробами, готовою продукцією та відходами виробництва, що надають небезпечне і шкідливий вплив;

¦ заміна технологічних процесів та операцій, пов'язаних з виникненням небезпечних і шкідливих виробничих факторів, процесами та операціями, при яких зазначені фактори відсутні або не перевищують гранично допустимих концентрацій, рівнів;

¦ комплексна механізація, автоматизація, застосування дистанційного керування технологічними процесами та операціями за наявності небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

¦ герметизація устаткування;

¦ застосування засобів захисту працюючих;

¦ розробка забезпечують безпеку систем управління і контролю виробничого процесу, включаючи їх автоматизацію;

¦ застосування заходів, спрямованих на запобігання прояву небезпечних і шкідливих виробничих факторів у разі аварії;

¦ застосування безвідходних технологій, а якщо це неможливо, то своєчасне видалення, знешкодження та захоронення відходів, які є джерелом шкідливих виробничих факторів;

¦ використання сигнальних кольорів і знаків безпеки;

¦ застосування раціональних режимів праці та відпочинку.

Усунення безпосереднього контакту працюючих з шкідливими речовинами.

Забезпечення цієї вимоги безпеки досягається веденням технологічних процесів в герметично закритій апаратурі, відділенням працюють від шкідливих речовин, ізоляцією обладнання, що виділяє в повітря робочої зони шкідливі речовини. Крім того, ця вимога досягається при дистанційному управлінні процесами, застосуванні засобів механізації на стадіях завантаження, вивантаження і транспортування вихідних матеріалів, проміжних продуктів і готової продукції. При цьому слід враховувати вимоги ГОСТ 12.2.022-80 «Конвеєри. Загальні вимоги безпеки »і ГОСТ 12.3.02080« Процеси переміщення вантажів на підприємствах. Загальні вимоги безпеки »

Для підвищення безпеки передбачається заміна найбільш небезпечних операцій менш небезпечними. Безпека операцій транспортування шкідливих і пожежонебезпечних речовин можна підвищити, перевівши тверді речовини в розчини, суспензії, розплави для передачі їх з однієї технологічної операції на іншу по трубопроводах.

Безпека виробничих процесів суттєво підвищується при зміні технологічних прийомів роботи, Заміні сухого розмелювання твердих речовин мокрим, зміні агрегатного стану для переробки (замість сухих токсичних речовин використовувати їх розчини або містить їх пасту).

Заміна шкідливих і вибухопожежонебезпечних речовин на менш шкідливі і небезпечні. При проектуванні нових технологічних процесів повинно бути передбачено виключення з них високотоксичних сполук або заміна їх менш токсичними продуктами.

Для зниження пожежовибухонебезпеки речовин, які звертаються у виробництві, вводяться різні інертні добавки і флегматізірующіе речовини.

Механізація, автоматизація і дистанційне керування технологічними процесами. Ця вимога забезпечення безпеки технологічних процесів відіграє велику роль при проведенні виробничих процесів.

Механізація технологічних процесів дозволяє замінити операції, що виконуються вручну, машинами і механізмами, тим самим зменшуються ризики, пов'язані з ними. Механізація шкідливих і небезпечних технологічних процесів звільняє робітника від виконання важких, неприємних та монотонних операцій, зменшує час контакту з шкідливими і небезпечними речовинами.

Автоматизація технологічних процесів служить більш високою ступінню забезпечення безпечних умов праці на виробництві. Однак при автоматизації необхідно враховувати психофізіологічні чинники. В автоматизованому виробництві необхідно також суворе виконання вимог безпеки при ремонті і наладці автоматичних машин і їх систем. Дистанційне керування не тільки полегшує працю людини, а й виводить його з небезпечної зони, якщо ця зона не може бути ізольована. Одним з перспективних напрямків комплексної автоматизації виробничих процесів є використання промислових роботів.

герметизація обладнаннямає особливе значення при переробці токсичних, пожежо і вибухонебезпечних середовищ.

  Внутрішньофірмовий (багатоступінчастий) контроль з охорони праці. |  Порядок призначення і виплата забезпечення по страхуванню від нещасних випадків і професійних захворювань.

 Основні причини виробничого травматизму. Види виробничих травм. |  Важкі і легкі. |  Поняття про ГДК, ПДУ, ПДЗ. |  Розподіл функціональних обов'язків щодо забезпечення вимог охорони праці між керівниками та спеціалістами організації. |  Методи захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. |  Поняття: оптимальні та допустимі умови праці, важкі роботи і роботи з шкідливими умовами праці. |  Служба (фахівець) з охорони праці в організації і її (його) функції. |  Основні види засобів колективного захисту. |  Право на забезпечення по соціальному страхуванню |  Види забезпечення по соціальному страхуванню |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати