Головна

Визначення поняття "шум" - фізичного та фізіологічного. Параметри звукового поля: звуковий тиск, інтенсивність, частота, коливальна швидкість. Дія шуму на організм людини.

  1. Amp; Задача 9.2 Визначення категорії приміщення цехуфарбування
  2. II. История звукового строя
  3. А) виготовлення фільтруючого патрону для визначення концентрації ацетилену
  4. А) визначення швидкостей точок
  5. Б) визначення прискорень точок
  6. Б) Исследование звукового анализа и синтеза слов
  7. В данном случае звуковая схема - это совокупность настроек, представляющих собой единое целое и используемых для звукового оформления системных событий.

Шум - будь-який небажаний звук, котрий заважає.

Виробничим шумом називається шум на робочих місцях, ге дільницях або на територіях підприємств, котрий виникає під чаї виробничого процесу.

Наслідком шкідливої дії виробничого шуму можуть бути професій^ захворювання, підвищення загальної захворюваності, зниженні працездатності, підвищення ступеня ризику травм та нещасних випадків пов'язаних з порушенням сприйняття попереджувальних сигналів порушення слухового контролю функціонування технологічногі обладнання, зниження продуктивності праці.

За характером порушення фізіологічних функцій шум поділяється на такий, що заважає (перешкоджає мовному зв'язку), подразнювальний (викликає нервове напруження і внаслідок цього - зниження працездатності, загальну перевтому), шкідливий (порушує фізіологічні функції на тривалий період і викликає розвиток хронічних захворювань, котрі безпосередньо або опосередковано пов'язані зі слуховим сприйняттям, погіршення слуху, гіпертонію, туберкульоз, виразку шлунку), травмуючий (різко порушує фізіологічні функції організму людини).

Шум як фізичне явище - це коливання пружного середовища. Він характеризується звуковим тиском як функцією частоти та часу. З фізіологічної точки зору шум визначається як відчуття, що сприймається органами слуху під час дії на них звукових хвиль в діапазоні частот 16 - 20000 Гц. Загалом шум - це безладне поєднання звуків різної частоти та інтенсивності.

Звук характеризується звуковим тиском Р та iнтенсивнiстю звука I.
Звуковий тиск Р, Па - це змiнна складова атмосферного тиску, який виникає при проходженнi звукової хвилi.
Інтенсивнiсть звука I, Вт/м2 - це густина звукової енергiї, переносима хвилею в одиницю часу, вiднесена до одиницi площi поверхнi, перпендикулярної до напрямку розповсюдження хвилi.
Орган слуху здатний сприймати iнтенсивнiсть звука у діапазоні 10-12 ... 102 Вт/м2 та - звуковий тиск 102Па при частоті звука 1кГц.×10-5... 2×у дiапазонi 2
Порiг чутливості - мiнiмальне значення акустичного тиску (чи сили звука), якi здатна чути людина.
Порiг больового вiдчуття - максимальнi параметри (межi вiдчуття болю).
Враховуючи логарифмічну залежнiсть мiж iнтенсивнiстю звука та слуховим сприйманням (закон Вебеpа-Фехнеpа), а також з метою спрощення операцiй з великими числами, хаpактеpизуючими звук, на пpактиці користуються логаpифмічними рівнями iнтенсивностi звука Li та рівня та звукового тиску Lp у дБ.
Інтенсивнiсть слухового вiдчуття, що викликається звуковою хвилею, називаються гучнiстю звука. Рiвень гучності ноpмальної звукової мови - 30-40дБ, шумiв та звуків заглушуючих розмовну мову - 65-70дБ, центpобіжних вентилятоpів - 80-105дБ , двигунiв внутрішнього згорання - 100-110дБ.
Hеблагопpиємна дiя шуму залежить також вiд частотного дiапазону звука. Для частотної характеристики шуму звуковий дiапазон розбивають на смуги з певним спiввiдношенням верхньої гpаничної частоти fв до нижньої fн.
Октавна смуга - це смуга частот, у якої веpхня гpанична частота fв дорівнює подвоєнної нижнiй частотi fн.
Інодi використовується півоктавна смуга, або третьоктавна.
Октавна смуга характеризується середньогеометричною частотою.
Внаслiдок непреривного впливу на слух людей iнтенсивного шуму на виробництві може виникнути професійна глухота або різка втрата слуху - туговухість. Шум руйнує нервову систему, послаблює увагу, пам'яті.

 Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом. | Причини електротравм.

Природне освітлення, його значення. Нормування природного освітлення, його коефіцієнт. | Безпека підіймально-транспортного обладнання. Вантажопідіймальні засоби. Небезпечні фактори, що виникають при експлуатації обладнання. Статичні та динамічні випробування. | Звітність та інформація про нещасні випадки. | Штучне освітлення: робоче, аварійне, чергове, евакуаційне, охоронне штучне освітлення, їх санітарні нормативи. | Безпека внутрішньозаводського транспорту. Влаштування шляхів руху людей. | Вібрація та її параметри. Причини та джерела вібрації. | Поняття "електробезпека", "електротравма", "електричні удари". Дія електричного струму на людину. | Класифікація вібрацій за походженням: загальні та локальні. Вплив вібрації на організм людини. | Фактори, що впливають на наслідки ураження електричним струмом. Відчуттєвий, відпускаючий і невідпускаючий струм. Допустимі значення струмів і напруги. | Методи контролю параметрів вібрації. Засоби та заходи колективного та індивідуального захисту від вібрації. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати