На головну

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

  1. I середньої заробітної плати
  2. Аналіз податків (зборів, відрахувань) на заробітну плату і з заробітної плати працівників
  3. Аналіз фонду заробітної плати та середньої заробітної плати працівників
  4. Будівельних робіт
  5. Варіанти контрольних робіт
  6. ВДТ залежно від категорії та групи робіт
  7. Ведення промислово-геофізичних робіт

1. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві під час виконання трудових обов'язків

2. Законодавство про працю

3. Відповідальність працівників служби охорони праці

4. Забезпечення ефективності навчання з питань охорони праці

5. Пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці

6. Склад комісії з розслідування нещасних випадків на виробництві та її обов'язки.

7. Державне соціальне страхування

8. Нормативно-правові акти з охорони праці

9. Служба охорони праці обласних, міських та районних органів державної виконавчої влади

10. Основні заходи щодо запобігання травмам та професійним захворюванням

питання дЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Які закони належать до законодавчої бази з охорони праці?

2. Що Ви знаєте про Закон України «Про охорону праці»?Коли він був прийнятий, яка його структура.

3. Про що йдеться в розділі І «Загальні положення» закону «Про охорону праці»?

4. Які гарантії прав мають громадяни згідно з розділом ІІ закону «Про охорону праці»?

5. Як організовується охорона праці на підприємствах і в організаціях згідно з розділом ІІІ закону «Про охорону праці»?

6. Як здійснюється фінансування охорона праці і в яких обсягах?

7. Кого повинен інформувати роботодавець про стан охорони праці.

8. Які положення містить розділ ІV «Стимулювання охорони праці» закону «Про охорону праці»?

9. Які нормативно-правові акти з питань охорони праці діють в Україні? Що Ви про них знаєте?

10. Який орган в Україні здійснює державне управління охорони праці?

11. Яка відповідальність передбачена за порушення законодавства про охорону праці?

12. Які загальні положення містить розділ І Кодексу законів про працю?

13. Що Ви знаєте про колективний договір (угоду)?Хто його складає?Які положення заносяться до договору?

14. Які зобов'язання сторін передбачає вкладання трудового договору?

15. Про що йдеться в розділі «Охорона праці» колективного договору?

16. Які пільги мають жінки, що працюють згідно кодексу законів про працю?

17. Які пільги на виробництві мають працівники, що не досягли 18-річного віку? Які пільги мають працівники, що навчаються?

18. Що Ви знаєте про закон «Про загальнообов'язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрати працездатності»?

19. Які виплати здійснює фонд соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням?

20. Які державні нормативні акти з охорони праці діють в Україні? Які ще нормативні документи, що діють в Україні, регламентують питання охорони праці?

21. Які організації та установи здійснює державний нагляд, відомчі, громадські та регіональний контроль за охороною праці.

22. Суть триступеневого адміністративного громадського контролю за охороною праці на виробництві.

23. Яку відповідальність несуть працівники за порушення законодавства та нормативних актів з охорони праці?

24. Для чого створюється служба охорона праці?

25. Які завдання вирішує служба охорона праці підприємства?

26. При якій чисельності працюючих в установах і організаціях створюється служба охорони праці?

27. Які функції правління розробляє і втілює служба охорони праці підприємства?

28. Як плануються і фінансуються роботи по охороні праці на підприємствах і організаціях?

29. Які існують форми звіту підприємств і організацій з питань охорони праці?

30. Які види навчання передбачені типовим положенням про навчання з питань охорони праці?

31. Як організовується навчання та перевірка знань посадових осіб та спеціалістів?

32. Що Ви знаєте про вступний інструктаж? Яка його мета, правила проведення та оформлення?

33. Первинний та повторний інструктажі на робочому місці. Мета та зміст інструктажу, його оформлення.

34. Яку мету має на увазі стажування та дублювання працівника? Яких знань та навичок він повинен набути?

35. Для яких працівників передбачено обов'язкове дублювання функціонування обов'язків? Який термін дублювання, якими документами оформляється?

36. За якими показниками можна оцінити стан охорони праці підприємства та його структурних підрозділів?

37. Які пільги надаються працівникам за роботу, що не відповідає санітарним нормам?

38. В яких випадках працівникам виплачується компенсація за важкі та шкідливі умови праці?

39. У чому полягає соціальне значення охорони праці?

40. Які соціальні показники залежать від стану безпеки і умов праці? Як вони впливають на економічні показники роботи підприємства?

41. Які витрати здійснює підприємство на заходи щодо положення умов праці?

42. Які витрати на охорону праці можна вважати доцільними, частково доцільними і не доцільними?

43. Які витрати на реалізацію заходів щодо покращення умов праці відносяться до капітальних витрат?

44. Які витрати на реалізацію заходів щодо покращення умов праці відносяться до поточних (експлуатаційних)?

45. Які нещасні випадки вважаються такими, що пов'язані з виробництвом і які вважаються не пов'язаними з виробництвом?

46. В чому полягає багатоцільове і одноцільове фінансування заходів щодо поліпшення безпеки виробничих процесів?

47. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві. Які документи при цьому оформляються?

48. Хто здійснює контроль за своєчасністю і об'єктивністю розслідування нещасних випадків?

49. Як проводиться спеціальне розслідування нещасних випадків?

50. Як проводиться розслідування та облік випадків хронічних професійних захворювань і отруєнь?

51. Як проводиться розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру? Які документи при цьому оформляються?

52. Які основні причини виробничого травматизму і заходи щодо їх запобігання?

53. Що означає пріоритет життя та здоров'я щодо результатів виробничої діяльності?

54. На яких принципах ґрунтується система контролю охорони праці на підприємствах?

55. Які функції профспілок щодо охорони праці?

56. Охарактеризуйте класи пожежі.

57. Яких заходів пожежної безпеки потрібно вживати на виробництві для гарантування безпеки?

58. Економічне значення поліпшення умов і охорони праці.

59. Роль міжнародного співробітництва з охорони праці.

60. Колективні заходи захисту працівників виробництва.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Конституція України.

2. Закон України «Про охорону праці» - зі змінами і доповненнями. - К.:2009.

3. Кодекс законів України про працю з постатейними матеріалами/за ред. Вакуленка В. М., Товстенко О. П. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 1040с.

4. Закон України «Про загальнообовэ'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». - зі змінами і доповненнями. - К.:2009.

5. Гандзюк М. П.;Желібо Є. О.;Халімовський М. О. Основи охорони праці. - К.: Каравела, 2-ге вид. 2013 - 198с.

Додаткова:

6. Закон України «Про охорону здоров'я» зі змінами і доповненнями.- К.:2008.

7. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» зі змінами і доповненнями. - К.:2009.

8. Закон України «Про адміністративні порушення» зі змінами і доповненнями. - К.:1993р.

9. Геврик Є. О. Охорона праці. - К.: Ельга; Ніка-Центр, 2012. (перевид) - 345с.

10. Денисенко Г. Ф. Охрана труда. - М.: Высшая школа, 3-те вид. 2013. - 235с.

ЗМІСТ

Пояснювальна записка
Тематичний план дисципліни
Зміст дисципліни Плани семінарських занять
Питання до самоконтролю
Рекомендована література
 

УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ

03150 м. Київ-150, вул. Велика Васильківська 57/3

 Семінарське заняття № 3. Травматизм та професійні захворювання | Протокол № 3 від 28.10.11р.

Київ - 2014 | КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ | Охорони праці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати