Головна

Підприємство - це комерційна організація, основною метою якої є отримання прибутку.

  1.  Amp; && 264. Об'єднання декількох комп'ютерів з метою обміну інформацією називається
  2.  Amp; && 281. Комп'ютерним вірусом є
  3.  Amp; && 50. Яка з перерахованих програм є утилітою?
  4.  B) У відкритті того, що в основі пізнання лежить соціальна практика, завдяки чому пізнавальний процес є діалектичним.
  5.  B) Приміщення предмета в штучні, спеціально створювані умови з метою визначення його властивостей.
  6.  C.) Яке з тверджень не є вірним
  7.  C.) Яке з тверджень не є вірним

принципи функціонування підприємства в умовах ринку:

u економічність: Досягнення заданих результатів при мінімальних витратах або забезпечення найбільших результатів при певній величині витрат;

u фінансова стійкість: Можливість проведення необхідних платежів в будь-який момент часу або за рахунок власних коштів, або шляхом відстрочки, або за рахунок отримання кредиту;

u отримання прибутку: Виробництво та реалізація продукції кількісно і якісно повинні бути організовані таким чином, щоб забезпечити прибуток.

Підприємства різняться між собою за умовами, цілями і характером функціонування. Основні ознаки класифікації підприємств представлені в табл. 1.1.


Таблиця 1.1

типи підприємств

 Ознака класифікації підприємств  типи підприємств
 Галузевий ознака і вид господарської діяльності (відповідно до призначення продукції, що випускається, характером технічної бази і технологічного процесу)  - Виробничі; - будівельні; - торгові; - науково-проізводственние- транспортні і т. Д.
 Форма власності  - Державні; - муніципальні; - приватні; - змішані
 Характер правового режиму власності  - Індивідуальні; - колективні: · з спільною частковою власністю; · з спільною сумісною власністю
 4Мощность виробничого потенціалу (розмір підприємства)  - Малі (до 50 співробітників); - середні (від 51 до 500сотрудніков); - великі (від 501 до1000 співробітників); - особливо великі (понад 1001 співробітника)
 Переважний виробничий фактор  - Трудомісткі; - капіталомісткі; - матеріаломісткі
 Належність капіталу і контроль над ним  - Національні; - іноземні; - змішані
 межа відповідальності  - З повною відповідальністю; - з обмеженою відповідальністю
 Організаційно-правова форма підприємницької діяльності  - Повне товариство; - товариство на вірі; - товариство з обмеженою відповідальністю; - товариство з додатковою відповідальністю; - акціонерне товариство; - виробничий кооператив; - унітарне підприємство
 Вид продукції, що виробляється  - Підприємства з виробництва товарів; - підприємства з надання послуг

Залежно від цілей діяльності юридичні особи класифікуються як:

- Комерційні організації: Їхня діяльність спрямована на отримання прибутку (рис. 1.2);

- некомерційні організації: Не ставлять на меті одержання прибутку і розподілу її між учасниками (рис. 1.3).

Мал. 1.2. Організаційно-правові форми комерційних організацій


Мал. 1.3. Організаційно-правові форми некомерційних організацій

Господарськими товариствами і суспільства визнаються комерційні організації з розділеним на частки (вклади) засновників (учасників) статутним (складеному) капіталі. Їх учасниками можуть бути індивідуальні підприємці і юридичні особи (комерційні підприємства).

Господарські товариства є об'єднаннями осіб, а господарські товариства - об'єднаннями капіталів, що впливає на міру відповідальності засновників перед кредиторами підприємств. У першому випадку зобов'язання задовольняються усім майном товариства, особистим майном повних його членів і частиною майна неповних членів. У другому випадку зобов'язання задовольняються лише майном товариств.

Повне господарське товариство передбачає діяльність на основі договору між його учасниками, які несуть відповідальність за зобов'язаннями всім належним їм майном. У повному товаристві обов'язково особисту участь в роботі всіх товаришів. Рішення з управління товариством приймаються в ході голосування повних товаришів, кожен з яких має один голос. Прибуток і збитки розподіляються між товаришами пропорційно до їхніх часток у складеному капіталі.

Товариство на вірі (командитне товариство) відрізняється від повного наявністю крім повних товаришів ще й так званих коммандистов (вкладників), які беруть участь в діяльності товариства певним капіталом, без обов'язкової участі в роботі підприємства і без права участі в управлінні ним. Вони поділяють ризик збитків від діяльності підприємства в межах внесених вкладів.

Товариство з обмеженою відповідальністю діє на основі капіталу, розділеного на частки, внесені засновниками. Статут товариства не вимагає від засновників особистої участі в справах підприємства, а ризик збитків засновники несуть в межах внесених ними вкладів. Прибуток розподіляється між засновниками також пропорційно частки їх внеску в статутний капітал товариства.

Товариство з додатковою відповідальністю відрізняється від товариства з обмеженою відповідальністю тим, що при недостатності майна підприємства для задоволення вимог кредиторів засновники можуть бути притягнуті до додаткової солідарної відповідальності за боргами товариства особистим майном, але не всім, а його обмеженою в статуті товариства частиною однакового для всіх кратного до суми внесених вкладів розміру (наприклад, триразового).

Акціонерне товариство - комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певне число рівних часток, кожній з яких відповідає одна акція, що дає один голос на управління підприємством. Акціонери не зобов'язані брати безпосередню участь у справах підприємства, вони не відповідають за зобов'язаннями і за боргами акціонерного товариства. Прибуток ділиться між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій.

У відкритому акціонерному товаристві статутний капітал утворюється шляхом відкритої підписки на акції серед необмеженого числа потенційних акціонерів, які в наслідку мають право продавати належні їм акції кому завгодно і в будь-якій кількості без узгодження з іншими акціонерами. У закритому акціонерному товаристві акції розподіляються тільки серед засновників або заздалегідь певного кола осіб. Число учасників закритих акціонерних товариств не може перевищувати 50 членів. Крім того, в цьому випадку акціонери мають переважне право придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства.

Виробничі кооперативи (артілі) - Це добровільні об'єднання громадян на основі членства для спільної діяльності, що базується на їх особистій трудовій участі та об'єднанні учасників на основі майнових пайових внесків. Члени виробничого кооперативу несуть за його зобов'язаннями субсидіарну (резервну, допоміжну) відповідальність в розмірі та порядку, встановленому законом. Прибуток кооперативу розподіляється між його членами пропорційно до їхньої трудової участі, якщо інше не передбачено законом або статутом артілі.

Державні і муніципальні підприємства діють на базі однієї форми власності - державної чи муніципальної. Майно таких підприємств є унітарною, тобто - неподільним на частки і паї, в тому числі між працівниками підприємства.

Унітарні підприємства на базі господарського відання створюються за рішенням державного або муніципального органу, який хоч і призначає директора, але за зобов'язаннями підприємства відповідальності не несе.

Право господарського відання - Це право державного або муніципального підприємства володіти, користуватися і розпоряджатися майном власника в межах, встановлених законом або іншими правовими актами.

Унітарне підприємство на базі оперативного управління (Казенне підприємство) створюється за рішенням уряду Російської Федерації, яка несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями підприємства, внаслідок чого даний господарюючий суб'єкт ніколи не може бути визнаний банкрутом.

Право оперативного управління - Це право установи або казенного підприємства володіти, користуватися і розпоряджатися закріпленим за ним майном власника в межах, встановлених законом, відповідно до цілей його діяльності, завданнями власника і призначенням майна.

Право господарського відання ширше права оперативного управління: підприємство, яке функціонує на правах повного господарського ведення має більшу самостійність в управлінні, ніж підприємство, засноване на праві оперативного управління.

Основні варіанти об'єднання підприємств, мають поширення в світовій практиці, представлені нижче:

O корпорація: форма управління великим капіталом: союз підприємств, які об'єднуються для захисту своїх інтересів, що утворюють юридичну особу, що діє на ринку самостійно, практично незалежно від акціонерів;

O транснаціональна компанія: особливий вид корпорації, яка переросла національні кордони, що здійснює свою діяльність на світовому ринку за допомогою філій і дочірніх фірм; ці компанії національні за капіталом і міжнародні за сферою діяльності;

O холдинг: специфічне управлінське та фінансове ядро ??корпорації та інших організаційних структур, що володіє контрольним пакетом їх акцій і здійснює контроль і управління діяльністю входять до нього підприємств;

O консорціум: форма тимчасового об'єднання, що створюється на основі угоди між організаціями різного профілю (банки, фірми) для спільної реалізації великих фінансових операцій, наукомістких і капіталомістких проектів;

O конгломерат: велике об'єднання підприємств, які не мають технологічної спільності, під єдиний фінансовий і організаційний контроль з метою підвищення своєї фінансової стійкості і встановлення контролю над певною частиною ринку;

O картель: асоціація підприємств, що виробляють однотипну продукцію, утворена для контролю над певним ринком: учасники погоджують ціни на продукцію, ділять між собою сфери впливу і т. п .;

O синдикат: об'єднання підприємств з метою досягнення монопольного прибутку від закупівельно-збутових операцій: збут йде через єдине підприємство, що приймає продукцію за цінами синдикату;

O концерн:об'єднання підприємств з метою концентрації ресурсів: підприємства не втрачають самостійності, делегуючи концерну частину своїх прав для координації спільної діяльності;

O трест: об'єднання власності і функцій управління підприємств декількох галузей з повною ліквідацією їх самостійності;

O спільне підприємство: створюється національними підприємствами з пайовою участю іноземного капіталу для найбільш повного використання потенціалу учасників при роботі на національному ринку.

Питання для самоперевірки

1. Дати загальну характеристику підприємству як суб'єкту підприємницької діяльності. Охарактеризувати основні типи підприємств в РФ.

2. Охарактеризувати спільні та відмінні риси юридичних і фізичних осіб як суб'єктів підприємницької діяльності.

3. Охарактеризувати відмінності організаційно-правових форм комерційних організацій в Російській Федерації.
 Підприємство як суб'єкт підприємницької діяльності |  Підприємство як соціально-економічна система

 ВСТУП |  Туризм як галузь народного господарства, нормативно-законодавча база його функціонування |  Загальна характеристика туроператорської діяльності і туроператорских підприємств |  Переважне поширення серед туроператорів Російської Федерації мають приватні підприємства з організаційно-правовою формою «товариство з обмеженою відповідальністю». |  Турагентська діяльність як окремий випадок товарного посередництва в ринковій економіці, турагентські підприємства |  Загальна характеристика ресурсів підприємства. Особливості ресурсного забезпечення туристських підприємств |  Капітал і майно туристського підприємства |  Основний капітал туристського підприємства. Знос, амортизація і показники використання основних засобів підприємства |  Оборотний капітал туристського підприємства. Склад, класифікація, структура, нормування оборотних коштів. Показники їх використання |  Трудові ресурси туристського підприємства, показники їх використання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати