На головну

Практичний блок

  1. Практичний блок
  2. Практичний блок
  3. Практичний блок
  4. Практичний блок
  5. Практичний блок

Практичне заняття

Безсполучникові складні речення

План

1.Диференційні ознаки безсполучникових складних речень, проблема їх граматичного статусу.

2.Формально-граматична та семантико-синтаксична структура безсполучникового складного речення.

3.Основні типи безсполучникових складних речень. Різновиди змістових відношень між предикативними частинами безсполучникових складних речень.

4.Безсполучникові складні речення відкритої та закритої структури.

5.Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні.

6.Багатокомпонентні безсполучникові складні речення.

Література

1.Сучасна українська літературна мова: Синтаксис / За заг. ред. акад. І. К. Білодіда. - К.: Наук. думка, 1972. - С. 409-428.

2.Вихованець І. Р. Граматика української мови: Синтаксис. - К.: Либідь, 1993. -С. 256-301.

3.Шульжук К. Ф. Складне речення в українській мові. - К.: Рад. школа, 1989. - С. 99-102.

4.Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови: Підручник. - К.: Академія, 2004. - С.343-346.

5.Силіна В.І. Вивчення безсполучникового складного речення // Українська мова і література в школі. - 1975. - №11. - С. 79-83.

6.Бронська А. А. Про синтаксичні відношення у безсполучникових складних реченнях // Мовознавство. - 1973. - №6. - С. 56-63.

7.Рожило Л. П. Співвідносність сполучникових і безсполучникових складних речень // Українська мова і література в школі. - 1972. - №10. - С. 59-63.

Ключові поняття: складні безсполучникові речення, складні безсполучникові речення відкритої структури, складні безсполучникові речення закритої структури, складні безсполучникові речення з однотипними (однорідними) частинами, складні безсполучникові речення з неоднорідними (різнотипними) частинами, багатокомпонентні безсполучникові складні речення.

Домашнє завдання

1.Схарактеризуйте складні безсполучникові речення з однотипними частинами: які семантико-синтаксичні відношення в них виражаються, визначте ці засоби. Поставте розділові знаки.

1. По обидва боки Росі стояли круті горби, поперерізувані й перетяті глибокими, вузькими ярками і долини, й гори були засипані свіжим білим снігом, неначе лебединим пухом небо було вкрите білим прозорим туманом через туман лився срібний тихий світ вечірнього сонця (І. Нечуй-Левицький). 2. Сонце заходить гори чорніють пташечка тихне поле німіє (Т. Шевченко). 3. Шелестить пожовкле листя по діброві гуляють хмари сонце спить ніде не чуть людської мови звір тільки виє по селу... (Т. Шевченко). 4. Літечко вже миналося осінь ішла (Марко Вовчок).

2.Проілюструйте своїми прикладами такі смислові відношення між частинами складного безсполучникового речення: а) часову послідовність; б) зіставлення або протиставлення (зазначити); в) пояснювально-з'ясувальні.

3.За поданими характеристиками впишіть різнотипні складні безсполучникові речення в таблицю. Сформулюйте правила вживання розділових знаків.

Складні речення Смислові відношення між предикативними частинами
1. Має місце швидка зміна подій.
2. Зміст одного речення протиставляється другому.
3. Перше речення вказує на час або умову дії, про яку говориться в другому реченні.
4. Друге речення вказує на результат, наслідок того, про що йдеться в першому реченні.
5. Друге речення містить порівняння.
6. Друге речення пояснює перше.
7. Друге речення має значення причини.
8. Друге речення пояснює, розкриває зміст першого.
9. Друге речення містить додаткове повідомлення.

 

Вправи для аудиторної роботи

1. Визначте структуру безсполучникових складних речень: з однотипними чи різнотипними частинами. Поясніть розділові знаки.

1. З бічної вулички вилетіли вітроногі коні, на їхніх димчастих шкірах подзвонювали мальовані срібні карбованці (М. Стельмах). 2. На голос веснянки відкликається зозуля, потім соловейко, розцвітає дика рожа, біліє кущ калини, навіть чорна безлиста тернина появляє ніжні квіти (Леся Українка). 3. Як же тебе шанувати: цвіт вишневий обсипати а чи жовтий лист кленовий на віночок твій терновий (І. Драч). 4. Чужих країв ніколи я не бачив, принад не знаю їхніх і окрас, та вірю серцем ніжним і гарячим: нема землі такої, як у нас В. Симоненко). 5. Мені здається: твої очі в мою душу світять з вишини (В. Сосюра). 6. Не повернуть минулого ніколи: Воно пройшло - і вже здається миттю (М. Рильський). 7. Все почалося просто: з-за обрію тихо виткнувся ріжечок ледве помітної синьої хмари (О. Гончар).

2.Перепишіть речення, поставте пропущені розділові знаки, поясніть їх.

1.І досі сниться під горою між вербами та над водою біленька хаточка стоїть. 2. Повіє вітер по долині пішла дібровою луна... 3. Сонце гріє вітер віє з поля на долину... 4. Сонце заходить гори чорніють пташечка тихне поле німіє... 5. Зайде сонце Катерина по садочку ходить. 6. Дивлюсь я біла хмарка криє сіре небо. 7. Схаменулися нехрещені дивляться мелькає щось... 8. Сидить батько кінець стола на руки схилився не дивиться на світ божий тяжко зажурився. 9. Виллє сльози на могилу серденько спочине. 10. Плаче козак шляхи биті заросли тернами (З тв. Т. Шевченка).

3. Виконайте повний синтаксичний аналіз безсполучникових складних речень.

Схема аналізу безсполучникового складного речення

1. Виділіть граматичні основи.

2. Пронумеруйте предикативні частини.

3. Підкресліть другорядні члени речення.

4. Накресліть схему речення.

5. Дайте загальну характеристику безсполучникового складного речення:

а) складне, безсполучникове;

б) тип за структурними особливостями (з однотипними чи з різнотипними частинами);

в) тип за семантико-синтаксичними відношеннями (єднальне, зіставно-протиставне, з'ясувально-об'єктне, причини, умови, часу, наслідку, допустове, порівняльне, пояснювальне, приєднувальне;

г) за метою висловлювання (розповідне, питальне. Спонукальне, бажальне) та за інтонацією (окличне чи неокличне).

6. Дайте характеристику предикативних частин.

7. Охарактеризуйте члени речення і словосполучення однієї предикативної частини.

Зразок: Не треба воску, я не Одіссей (Л. Костенко).

Речення складне, безсполучникове з різнотипними частинами, із значенням причини, розповідне, неокличне.

1 частина - формально просте, односкладне, безособове, поширене, повне, неускладнене, заперечне, загально заперечне;

2 частина - формальне просте, двоскладне, непоширене, повне, неускладнене, заперечне, загальнозаперечне.

Не треба - головний член односкладного речення, виражений нульовою дієслівною зв'язкою та словом категорії стану (безособово-предикативним прислівником);

Не треба (чого?) воску - словосполучення, синтаксичне, просте, підрядне, прислівникове, об'єктні відношення, керування, сильне, безпосереднє.

1. Заглядає в шибу казка сивими очима, материнська добра ласка в неї за плечима (В. Симоненко). 2. Навчи мене сумнівів, мамо, вдихни в мої груди тривоги: у світі не просто, не прямо розбіглися долі-дороги (М. Руданський). 3. Кинула в річку вінок на світанні я - сумно трембіта озвалась у горах (В. Кащенко). 4. І враз неподалік обізвалася зозуля - полетіло вогкувате "ку-ку" (Є. Гуцало). 5. Умовк кобзар, сумуючи: щось руки не грають (Т. Шевченко). 6. Літечко вже миналося - осінь ішла (Марко Вовчок). 7. І ведуть вони поміж себе тиху, таємну розмову: чутно тільки шелест жита, травиці (Панас Мирний). 8. По однім боці хвилювалося жито, по другім - жовтіла глиняна круча (М. Коцюбинський). 9. Я тягнусь догори і сам собі не вірю: від зарічки знову над нашою хатою пролітають лебеді! (М. Стельмах). 10. Згодом полями пішов до Бугу: любив у вечірню пору пройтися над берегами притихлої ріки, пустити за течією легкий човен (М. Стельмах).

Самостійна робота студентів

СКЛАДНІ БАГАТОКОМПОНЕНТНІ РЕЧЕННЯ

Мета: засвоєння основних теоретичних відомостей про складні речення з різними видами синтаксичного зв'язку, усвідомлення семантики і структури речень цього типу, їх інтонаційних, пунктуаційних і стилістичних особливостей; оволодіння навичками синтаксичного й пунктуаційного аналізу складних багатокомпонентних речень.

У результаті позааудиторної роботи студенти мають

знати: структурні, семантичні, пунктуаційні й інтонаційні особливості складних багатокомпонентних речень; наукові й шкільну класифікації речень цього типу;

уміти:

- знаходити в тексті складні багатокомпонентні речення, визначати їх типи;

- розкривати смислові відношення і визначати засоби зв'язку між їх складовими частинами;

- відображати структурно-семантичні особливості складних багатокомпонентних речень у схемах;

- добирати відповідні типи складних багатокомпонентних речень із художніх текстів;

- виконувати синтаксичний аналіз складних багатокомпонентних речень;

- обґрунтовувати вживання розділових знаків у реченнях цього типу;

- правильно їх інтонувати.

Зміст теми

1. Наукові класифікації складних багатокомпонентних речень

2. Багатокомпонентні речення із сурядним і підрядним зв'язком між складовими частиками.

3. Багатокомпонентні речення із сполучниковим і безсполучниковим зв'язком.

4. Період як один із різновидів складних речень.

5. Висвітлення виучуваного матеріалу в шкільних підручниках.

Питання для самоконтролю:

1. Які речення називаються складними багатокомпонентними?

2. Якими зв'язками можуть поєднуватися компоненти таких речень?

3. Назвіть типи складних багатокомпонентних речень.

4. Які складні речення деякими мовознавцями називаються сурядно-підрядними? Чому?

5. Схарактеризуйте безсполучниково-сполучникові складні речення.

6. За якими ознаками виділяють блоки у межах складних
багатокомпонентних речень? Як поєднуються блоки між собою?

7. Які розділові знаки вживаються на межі частин складних багатокомпонентних речень при збігові сполучників сурядності й підрядності? Відповідь коментуйте відповідними прикладами.

8. Схарактеризуйте стилістичні особливості складних речень з різними видами синтаксичного зв'язку.

9. Назвіть структурні, інтонаційні и пунктуаційні ознаки, що характеризують період як різновид складних багатокомпонентних речень.

Пошукові, навчальні й дослідні завдання

1. Опрацюйте зміст шкільної програми з української мови для 9 класу. Назвіть основні знання і вміння, які необхідно сформувати в учнів при вивченні теми "Складні речення з різними видами зв'язку». Доберіть до теми відповідний дидактичний матеріал (3 вправи).

2. Підготуйте повідомлення «Труднощі при вивченні теми «Складні речення з різними видами зв'язку» у школі» .

3. Заповніть таблицю:

Види складних багатокомпонентних речень Приклади Схеми речень
     

4.Зіставте термінологію аналізованих речень у науковому і шкільному курсах.

5.Із творів Вашого улюбленого письменника (поета) випишіть 10 багатокомпонентних складних речень з різними видами синтаксичного зв'язку. Схарактеризуйте кожне речення.

6.Подайте схеми синтаксичного аналізу складних багатокомпонентних речень у вузівській програмі та в шкільній. Порівняйте їх.

7.Сформулюйте основні правила вживання розділових знаків у складних багатокомпонентних реченнях.

8.Установіть типи складних багатокомпонентних речень, визначте засоби зв'язку складових частин і смислові відношення між ними. Поясніть ужиті розділові знаки, накресліть схеми речень. Виконайте повний синтаксичний аналіз одного речення.

1. Там юність ходила у росах до хати і жевріла цвітом вона,Там батько не спить і задумалась мати,Ота, що у світі одна (А. Малишко).2. Садок іще живий, але поволеньки вмирає, і ти, вловлюючи всім своїм єством, як то він гасне й никне, сповнюєшся співчуттям до нього, до його буйної плодоносної сили, що йде на спад,-- і сумним відгомоном віддається у твоїй душі звук упалого додолу яблука й повільний переліт бронзово-вишневого листка (Є Гуцало). 3. Сидить князівна у своїй світлиці край високого штукованого вікна, сидить, утопивши в сизій далечі свої зажурені очі, а далекий ліс і площина вже білим покривалом укриті, але на
яснім обрусі тім не маячить нікогісінько: ні закутаного в хутра перехожого, ні легких санок, ні становитого вершника; і насуплені померки хутко криють ту далеч від ока
(М. Старицький). 4. Коли весна рожева прилетить і землю всю вбере і заквітчає,Коли зелений гай ласкаво зашумить і стоголосо заспіває, Коли весні зрадіє світ увесь і заблищить в щасливій долі, І ти одна в квітках і травах, у полі десь, Серед весни, краси і волі не зможеш більше серця зупинить, Що в грудях буде битись, мов шалене, і скрикнеш - Знай: не долетить уже твій крик тоді до мене (О. Олесь).

Рекомендована література

1. Косило Л. Складне речення з різними видами зв'язку: Узагальнення і систематизація вивченого/Укр. мова і л-ра в шк. - 2000. - №5. - С.36-37.

2. Кучеренко І. К. Складні речення з сурядністю і підрядністю /Укр. мова і л-ра в шк. - 1973. - №11. - С.27-33.

3. Кучеренко І. К. Складнопідрядні речення з кількома підрядними/Укр. мова і л-ра в шк. - 1973. - №5. - С.30-39.

4. Мельничайко В Я. Тренувальні вправи під час опрацювання складних синтаксичних конструкцій / Укр. мова і л-ра в шк. - 1976. - №3. - С.67-72.

5. Шкарбан Т. М Формально-граматична і семантична структура складних конструкцій з однорідною супідрядністю / Мовознавство. - 1994. - № 1. - С. 30-34.

6. Шульжук К. Ф. Вивчення складних багатокомпонентних речень у 8 класі /Укр. мова і л-ра в шк. - 1984. - №1. - С.49-56.

7. Шульжук К. Ф. Мовленнєва реалізація моделей складних багатокомпонентних речень /Мовознавство. - 1992. - №1. - С.38-41.

8. Шульжук К. Ф. Семантична структура складного багатокомпонентного речення / Мовознавство. - 1987. - №6. - С.11-16.

9. Шульжук К. Ф. Складні багатокомпонентні конструкції у системі речень / Мовознавство. - 1986. - №6. - С.24-32.

10. Шульжук К. Ф. Складні багатокомпонентні речення в українській мові. - К., 1986. - 183 с.

11. Шульжук К. Ф. Складні речення з різними видами зв'язку / Укр. мова і л-ра в шк. - 1987. - №7. - С.44-51.

12. Шульжук К. Ф. Складні сполучниково-безсполучникові речення/Укр. мова і л-ра в шк. - 1979. - №5. - С.59-64.

 Додаткова | Додаткова

ПРИХОДИЛА ВЕСНА | Теоретичний блок | Практичне заняття № 1-2 | Додаткова | Додаткова | Практичне заняття № 1-2 | Контрольний блок | Практичне заняття № 3-4 | Cхема синтаксичного розбору багатокомпонентного | Контрольний блок |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати