На головну

Структурні розряди фразеологізмів

  1. Середні структурні.
  2. Стилістичні функції фразеологізмів
  3. Структурні особливості монологічного та діалогічного мовлення.
  4. Структурні перетворення нелінійних САУ
  5. Структурні перетворення передаточних функції.
  6. Структурні середні - мода і медіана.

Усі фраземи за цією ознакою поділяють на два великі розряди [5, 82]:

1) виражені словосполученнями та співвідносні з членами речення: чинити тиск, замкнуте коло, відібрало мову, почервоніти як рак, сам на сам, ціна кусається тощо.

2) виражені простими або складними реченнями: Яке коріння, таке й насіння; Гарно сміється той, хто сміється останнім; На городі бузина, а в Києві дядько і т. п.

До першого розряду належать фразеологічні зрощення, єдності та сполучення. Вони організовані за принципом поділу словосполучень на сурядні та підрядні. До фразеологізмів зі структурою сурядних словосполучень входять два, три, рідше чотири однотипні за граматичними ознаками, семантично й синтаксично неподільні поєднання слів, з'єднаних сполучниками сурядності (зазвичай єднальними). Можуть виражатися будь-якою повнозначною частиною мови. Наприклад: ні риба ні м'ясо, і сміх і сльози; і швець, і жнець, і в дуду грець; старий і малий, ні живий ні мертвий, всіх і вся, один на один, рано чи пізно, зараз або ніколи, дешево й сердито, ні сіло ні впало.

До одиниць зі структурою підрядних словосполучень входять головне та залежне (одне або декілька) слова, поєднані сполучниками підрядності. Головне слово може виражатися будь-якою повнозначною частиною мови, але найчастіше іменником чи дієсловом. Наприклад: лебедина вірність, бабине літо, за щучим велінням, пакувати валізи, зняти полуду з очей, розставити крапки над «і», пов'язати свої долі тощо.

Другий розряд складають фразеологічні вирази. Вони можуть бути співвідносними з простими або складними реченнями. До першого типу належать фразеологізми, що мають структуру як односкладного (Коханням ситий не будеш; У ліс дрова не возять; Пізно старого кота вчити гопки), так і двоскладного речення (Обережного і Бог оберігає; Шлях до серця чоловіка пролягає через його шлунок).

До другого типу входять одиниці зі структурою речень: складносурядних(Родичів багато, та ніде пообідати; Добро пушить, а лихо сушить; Кінь ногу кує, а блоха й свою сує); складнопідрядних (Хто рано встає, тому Бог дає; Який Сава, така й слава; Не брудни криниці, бо схочеш водиці; Краще синиця в руках, як журавель у небі) та безсполучникових (З праці радість, з безділля смуток; За двома зайцями поженешся - жодного не спіймаєш; Ліс рубають - тріски летять).

Проте існують фразеологічні одиниці, які, з огляду на їхню будову, не можна віднести до жодного зі згаданих розрядів. Тому цілком доречно, на нашу думку, мовознавець Л. Г. Скрипник виділяє ще третій розряд - фраземи з одним повнозначним словом, до якого належать одиниці, які мають цілісне значення, за будовою виступають поєднанням одного повнозначного слова зі службовим (або декількома) [11, 98]. Найчастіше виражаються іменниками, прикметниками та дієприкметниками, рідше - займенниками, прислівниками. Наприклад: у розквіті, як без рук, в ажурі, не до снаги, не по собі, як ужалений, як на долоні, ні до чого, ані на крок, та й по всьому, тільки й бачили, хоч убий, як дома, як слід. В основному, до таких одиниць можна дібрати однослівний синонім.

 Ознаки фразеологізму | Трансформація як особливий спосіб творення фразеологічних висловів

VІ. ЖАРГОНІЗМИ ЯК ЛЕКСИКА ОБМЕЖЕНОГО ВЖИТКУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 108 | І. ФРАЗЕОЛОГІЧНА ОДИНИЦЯ ЯК МОВНЕ ЯВИЩЕ | Стилістичні функції фразеологізмів | Фразеологічні одиниці в газеті «Порадниця»: характеристика та стилістична роль | Фразеологічні одиниці в газеті «Україна молода»: характеристика та стилістична роль | Вправа 11. Виправити неправильні визначення. | Вправа 13. Знайти фразеологізм, визначити суфікс і встановити позитивно- чи негативнооцінний відтінок. | Вправа 19. Знайти в текстах фразеологічні одиниці. | Вправа 21. Знайти в тексті фраземи. | III. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ НЕОЛОГІЗМІВ У СУЧАСНОМУ МЕДІА-ТЕКСТІ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати