Головна

для студентів-психологів заочної форми навчання

  1. I. Формирование общих представлений о системе.
  2. II. Формирование углубленных представлений о системе.
  3. II. - Формирование территории Китая
  4. III. Порядок формирования данных Отчета
  5. IV. Мінливість, її форми та прояви.
  6. IV. Порядок формирования пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
  7. V Программа формирования спроса и стимулирования сбыта

1. Структурні елементи Я-концепції

2. Локус контролю : екстернальний та інтернальний типи.

3. Інтерпретація інших людей: приписування причин внутрішнім (диспозиційним) чи зовнішнім (ситуативним) факторам.

4. Особистісна самоефективність

5. Гендерна специфіка Я-концепції (дослідження за допомогою техніки О-сортування).

6. Дослідження гендерних особливостей прояву соціального інтересу особи за шкалою Джоунса- Кендала.

7. Ґендер і стереотипи у студентському середовищі.

8. Ґендерна специфіка психічних процесів та соціальної поведінки (аґресія, конформізм, альтруїзм тощо).

9. Дослідження гендерних особливостей локусу контролю за тестом Дж. Роттера.

10. Специфіка прояву фемінних, маскулінних, андрогінних стратегій у поведінці особистості.

11. Дослідження ґендерних особливостей комунікативного стилю.

12. Дослідження гендерної специфіки самоефективності та егоцентризму студентів та студенток.

13. Особливості прояву конформізму: ґендер, особистість, культура.

14. Прояви конформізму та розмір групи, одностайність, згуртованість, статус учасників.

15. Психологічна структура групи.

16. Стиль керівництва групою.

17. Психологічний клімат групи

18. Дослідження схильності до агресивної поведінки молоді.

19. Агресивне спілкування у сім'ях.

20. Дослідження особливостей формування дружніх стосунків особистості з іншими людьми.

21. Структурні компоненти Я-концепції чоловіків та жінок.

22. Ґендерні відмінності у сприйнятті привабливості чоловіків і жінок

23. Дослідження ґендерних особливостей комунікативного стилю.

24. Дослідження гендерної специфіки самоефективності та егоцентризму студентів

25. та студенток.

26. Дослідження способів переконання, які використовують прохачі.

27. Дослідження схильності особи до певної поведінки у конфлікті.

28. Ціннісно-орієнтаційна єдність навчальної групи.

29. Групова динаміка учнівської групи.

30. Стилі спілкування в студентській групі.

31. Специфіка ґендерно-рольової ідентичності студентів.

32. Особливості атракції в студентському колективі.

33. Причини конфліктів у малій групі

34. Ціннісні орієтаціїта сенсоутворення у міських та сільських мешканців.

35. Соціально-психологічні чинники самоефективності особистості.

36. Ґендерні особливості агресивної поведінки.

37. Альтруїстична поведінка особи: ситуативні та диспозиційні фактори.

38. Особливості впливу комп'ютерних ігр на формування спрямованості особистості у підлітковому віці.

39. Соціально-психологічні детермінанти агресивності у юнацькому віці (можна іншу вікову категорію обрати).

40. Психологічні чинники задоволеності шлюбно-родинними стосунками у молодих сім'ях.

41. Вплив першого враження на вибір стратегії (програми) спілкування з особою.

42. Сором'язливість як детермінанта самотності (або як детермінанта порушених соціальних зв'язків).

43. Зв'язок самооцінки та прагнення слідкувати за модою в юнацькому (підлітковому) віці.

44. Вплив агресивності на швидкісну їзду водіїв.

45. Економічна соціалізація особистості.

46. Психологічні проблеми домашнього насильства.

47. Соціально-психологнічні проблеми підліткового самогубства.

48. Соціально-психологічні особливості студентської сім'ї.

49. Комп'ютерна залежність сучасної людини: психологічний аспект.

50. Етнічні особливості мотивації соціальної активності молоді.

51. Психологічні особливості комунікації самотніх жінок.

52. Соціально-психологічна адаптація особистості студента.

53. Психологічні особливості впливу батьківської сім'ї на молоде подружжя.

54. Психологічні чинники соціально-психологічної компетентності.

55. Соціальна зрілість старшокласників.

Література

Агеев В. С. Межгрупповое взаимодействие.- М., 1990.

Андреєва Г. М. Социальная психология. - М.: Аспект Пресс, 1996.- 376 с.

Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы поведения человека в социуме.- СПб: Прайм Еврознак; М.: Олма-Пресс, 2004.-280 с.

Аронсон Элиот. Общественное животное. Введение в социальную психологию. - СПб.: Пройм Еврознак, 2006. - 416 с.

Балей С. Вибрані праці з соціальної і педагогічної психології. Тернопіль, 1995.- 46с.

Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. - СПб.: Питер Ком, 1997. - 336 с.

Берн Ш. Гендерная психология. - СПб. : Прайм- Еврознак, 2001. - С. 310-315.

Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. - М.,1996.

Варій М. Й. Соціальна психіка нації. - Львів: СПОЛОМ, 2002. - 184 с.

Вассиян Ю. Одиниця й суспільність (суспільно-філософські нариси).- Торонто: Золоті ворота, 1957. - 91 с.

Вейнингер О. Пол и характер: Принципиальное исследование: Пер. с нем. - М: Терра, 1992. - 480 с.

Вовк А. О. Апробація програми групових психокорекційних занять для профілактики і подолання екзистенціальної фрустрації у студентів // Педагогіка і психологія професійної освіти, №6, 2005.-с.132-142.

Гапон Н. Інтелект з позицій ґендерного підходу : філософсько-методологічні та психологічні аспекти // Соціогуманітарні проблеми людини. - 2006. - № 2. - С. 42-49.

Гапон Н. Ґендер в гуманітарному дискурсі: філософсько-психологічний аналіз. - Львів : Літопис, 2002. - С. 203-224.

Ґендерні ролі та ґендерна ідентичність особистості / Методичні матеріали для студентів філософського факультету, які вивчають курс "Соціальна психологія// За наук. ред. Н. Гапон. - Львів: Вид. Львів. унів-ту, 2006. -18с.

Говорун Т. В., Кікінежді О. М. Стать та сексуальність: Психологічний ракурс. - Тернопіль: Нова книга- Богдан, 1999. - 383 с.

Горностай П. П. Ґендерний розвиток та ґендерна ідентичність особистості особливості чоловічої та жіночої соціалізації // Ґендерні студії : освітні перспективи. - К.: ТОВ Поліграфічний центр "Фоліант", 2003. - С.5-20.

Гнатенко П. И., Павленко В. Н. Идентичность: философский и психологический анализ . К., 1999. - 465 с.

Грабовська С., Равчина Т. Конфлікти без насильства. Посібник / За ред. Шведи Ю. Р.- Львів: Фонд "Європа-Україна", 2001.-193 с.

Дилигенский Г. Г. Социально-политическая психология. М., 1994.

Джонсон Д. Соціальна психологія. Тренінг міжособистісного спілкування. - К.: Академія, 2003.- 288 с.

Джонсон Р. А. Он. Глубинные аспекты мужской психологии: Пер. с англ. - X.: Фолио; М.: Ин-т общегуманит. исслед. 1996. - 190с.

Джонсон Р. А. Она. Глубинные аспекты женской психологии: Пер. с англ. - X.: Фолио; М.: Ин-т обшегуманит. исслед. 1996. - 124с.

Деснев Любен. Психологія малой группы.-М: Прогесс, 1984.- 198 с.

Еліас Норберт. Процес цивілізацій. Соцогенетичні і психогенетичні дослідження. -К.: Альтернативи, 2003.- 672 с.

Елштайн Дж. Б. Громадський чоловік, приватна жінка. Жінки у соціальній і політичній думці / Пер. з анг. О. Мокровольський. - К.: Альтернативи, 2002. - 344 с.

Зимбардо Ф., Лайпе М. Социальное влияние. - СПб.: Питер, 2000.-448 с.

Клецина И. С. Гендерная социализация : Учеб. пособие. - СПб.: Питер, 1989. - С. 45-59.

Козляковський П. А. Соціальна психологія: Курс лекцій. Практикум. Хрестоматія.-Миколаїв: Миколаївський держ. ун-т, 2005.-424 с.

Коннор Дэниэль Агрессия и антисоциальное поведение у детей и подростков. - СПб.: Пройм Еврознак; М.: Олма-Пресс, 2004.- 288 с.

Кочарян А. С. Личность й половая роль: Симптомо-комплекс маскулинности/фемининности в норме й патологии. - X.: Основа, 1996. - 127с.

Кричевский Р. Л., Дубовская Е. М. Психология малой группы: теоретический и прикладной аспекты. - М.: Междунар. педагогогическая академия, 1991.

Кули Ч. Х. Человеческая природа и социальный порядок.- М.: Авторское издание, 2000.-312 с.

Кульчицький О. Мойсей як проблема взаємин народу й просвітництва. Проблема провідника й національної збірноти в "Мойсеї" І. Франка // Український персоналізм. Філософська етнопсихологічна синтеза. Монографія. - Мюнхен - Париж: Укр. вільн. ун-т,1985. - С.49-54.

Лебон Г. Психология масс. - Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000. - 320 с.

Левин К. Разрешение социльных конфликтов. - СПб.: Речь, 2000. - 408с.

Лутошкин А. Н. Эмоциональные потенциалы коллектива. - Кострома, 1988.

Люшер М. Сигналы личности: ролевые игры и их мотивы. Воронеж, 1995.

Майерс Д. Социальная психология. - СПб.: Питер Ком, 1998.- 688 с.

Майерс Д. Социальная психология в модулях. - СПб.: Пройм Еврознак, 2005.-308 с.

Матьє Н.-К. Він - культура, вона - натура? // Ї. - 2000. - Ч. 17. -С.5.

Морено Я.-Л. Социометрия: Экспериментальный подход и наука об обществе.- М.: Академический проект, 2001. - 416с.

Мід Дж. Г. Дух, самість і суспільство з точки зору соціального біхевіориста. - К.: Український Центр духовної культури, 2000. - 416 с.

Мірчук І. Світогляд українського народу : спроба характеристики // Генеза. - № 2, 2002.- С.87-96.

Милграм С. Экспериментальная социальная психология.- СПб: Питер, 2000.- 400 с.

Митина О. В. Исследования женского гендерного поведения в социальном и кросскультурном аспектах// Общественные науки и современность.- 1999. -№1. -С.179-191.

Москаленко В. В. Соціальна психологія. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 624с.

Московичи С. Общество и теории социальной психологии. Пер. с фр. // Современная зарубежная социальная психология. Тексты. - М.: МГУ, 1984.

Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологи масс. М.: Центр психологи и психотерапии, 1996. - 478 с.

Робер М. А., Тильман Ф. Психология индивида и группи. М.: Прогресс,1998.- 256 с.

Руденcкий Е. В. Социальная психология. М.- Новосибирск, 1997.

Ойстер Кэрол. Социальная психология групп. - СПб.: Пройм Еврознак; М.: Олма-Пресс, 2004.- 214 с.

Оксамитна С. Гендерні відносини крізь призму громадської думки в Україні і світі // Гендерна перспектива / Упор. В. Агеєва. - К.: Факт, 2004 . - С.135-148.

Орбан-Лембрик Л. Соціальна психологія. Т.ІІ. - К.:Либідь,2004. - 560 с.

Орбан-Лембрик Л. Соціальна психологія. Т.І. - К.:Либідь, 2004. - 576 с.

Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. - СПб.: Питер Ком, 2000. -380с.

Папич Ж. Национализм, война, гендер. Экс-феминность и экс-маскулинность экс-граждан экс-Югославии // Гендерные исследования. - М.: Человек & Каръера, 1999. - № 2 (1/1999). - С.5-24.

Парыгин Б. Д. Основы социально-психологической теории. М., 1971.

Патнам Р. Творення демократії: Традиції громадянської активності в сучасній Італії. - К.: Основи, 2001. - 302 с.

Пилат Н. Проблема конфліктності людських стосунків у ракурсі філософсько-соціологічних та психологічних інтерпретацій // Соціогуманітарні проблеми людини. - 2005. - № 1, - С.119-127.

Райх В. Психология масс и фашизм / Пер. с англ. Ю. Донца. СПб:Университетская книга, 1997.-380 с.

Реян А. А., Коломинский Я. Л. Социальная педагогическая психология - СПб.: Питер Ком, 1999.- 416 с.

Семиченко В. А. Психология социальных отношений. К.:Магістр, 1999. - 168 с.

Современная зарубежная социальная психология. Тексты. Под ред. Г. М. Андреевой, Н. Н. Богомоловой, Л. А. Петровской. - М: МГУ, 1984. - 254 с.

Скотна Н. Особа в розколотій цивілізації: освіта, світогляд, дії. - Українські технології, 2005.- 384 с.

Смелзер Н. Социология. - М.: Феникс, 1994. - 687 с.

Тейлор Д. Социальная психология. - СПб: Питер, 2004

Уэллс Г. Л., Луус Э. Полицейские опознания как эксперименты: Социальная методология как основа для правильного проведения опознаний// Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. - СПб.: Питер Ком, 2000. - С. 505-521.

Фромм Э. Человеческая ситуация. - М.: Смысл, 1995, -245 с.

Хамитов Н. Пределы мужского и женского: введение в метаантропологию. - К.: Наукова думка, 1997. - 176 с.

Хиллинг Г. Прометей Макаренко и «главбоги» педолимпа: Соколянский, Залужный, Попов.- Марбург: Изд-во Марбургского университета, 1997. -154с.

Хорни К. Женская психология: Пер. с англ. - СПб.: Вост.-Евр. ин-т психоанализа, 1993. - 224с.

Хубер Дж. Теория гендерной стратификации //Антология гендерной теории. -Минск: Пропилен, 2000. - С.77-99.

Хьелл Л.,Зиглер Д. Теории личности. -СПб. Питер Пресс, 1997. -608 с.

Чалдини Р. Психология влияния. - СПб.: Питер Ком, 1998.- 272 с.

Чалдини Р., Кенрик Д., Нейберг С. Агрессия: Лидерство. Альтруизм. Конфликт. Группы. -СПб: Прайм Еврознак, 2002. - 256 с.

Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. -Львів: Кальварія, 2003. - 544 с.

Чорний І. П., Рошкулець Р. Г., Турко О. В. Історія філософії в Україні.- Чернівці:Рута, 2003. -136с.

Шибутани Т. Социальная психология. / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1968.-535с.

Шлемкевич М. Загублена українська душа. Мюнхен,1996.

Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996.

Эриксон Э. Идентичность: Юность и кризис: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1996. - 344с.

Янів В. Нариси з історії української етнопсихології. - К.: Знання, 2006.- 341 с.

Ярема Я. Українська духовність у її культурно-історичних виявах// Українська педагогічна думка Галичини в іменах. Львів: Вид. Центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. - С.39-109.

Archer J. Sex differences in social behavior // American Psychologist, 51, 2000, p.909-917.

Argyle, M.& Henderson M. The anatomy of relationships.-London: Heinenmann, 1985.

Aronson E. Psychologija społeczna. Serce a umysł.- Poznań: Zysk, 1997.- 335 s

Baumeister R.F.,& Ilko,S.,A. Shaiiow gratitude: Public and private acknowledgement of external help in accounts of success// Basic and Applied Social Psychology, 16, 1995, p.191-209.

Beм S.L. Тhе measurement of psychological androgyny. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 1974, 42, 1 15-162.

Berry,J.W., & Kalin,R. Multicultural and ethnic attitudes in Canada: An overview of the 1991 national survey // Canadian Journal of Behavioral Science, 27,1995, p.301-320.

Braidotti R. Patterns of Dissonance. Cambrige: Polity Press. - New York: Roultedge, 1991. - 315 p.

Buss D.M. The strategies of human mating/ American Scientist, 82, 1994, p.238-249.

Cialdini R. Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1994.- 235 s.

Dolinski D. Psychologija reklamy. - Wroclaw: Aida, 1999.-197s.

Gender and Psychology (ed. K. Trew and J.Kremer). - NewYork: Arnold, 1998. -315 p.

Gergen K., Gergen M. Narrative and Self as Relationship // Advances in Experimental Social Psychology. - 1988. - № 21. - P.67-75.

Giddens A. Nowoczesność i tożsamość : "Ja" i społeczeństwo w epoce póżnej nowoczesności. - Warszawa: PWN, 2002. - 322 s.

Glick, P., & Fiske, S.T. The ambivalent sexism inventory: Differentiating hostile and benevolent sexism. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 1996, 491-512.

Gordon Ch.Development of evaluated role identities// Annual Review of Sociology. - 1976. - V. 2. - Р. 405 - 433.

Hapon N. Edukacijne perspektywy psychologii społecznej: socjokulturalny dialog //Psychologia w perspektywie XXI weku. XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.- Lublin, 2002. -S.322

Hapon N. Gender and Education: Psychological Research of Students' Imaginations // European Integration through Education. Traditions the Present and the Future / Ed.R.Kucha.- Lublin: Maria Curie-Sklodowska Uniwersytety Press, 2004.- P.523-529.

Heider F. Psychologija stosunków międzyludskich. - Warszawa: PWN, 2000. - 278 s.

Janis, I. L. Counteracting the adverse effects of concurrence-seeking in policy-planning groups// Theory and research perspectives/ In H.Brandstatler, J.H. Davis,& G.Stoccker-Kreichgauer (Eds.),Group decision making. New York: Academic Press, 1982.- P.317-322.

Jarymowicz M. Studia nad spostrzeganiem relacji ja-inni: tozsamość, indywiduacja, przynalezność.- Wroclaw, 1988. [88-101]

Kwiatkowska A. Toźsamość a spoleczne kategoryzacje..-Warszawa : PNN, 1999. - 232s.

Koshmanova, T. S. & Hapon, N. P. Exploratory study of changing ethnic stereotypes of Ukrainian teacher candidates // Journal of Peace Education, Washington,2007, 4 (1), 75-95.

Koshmanova, T. S., Hapon, N. P., & Carter, C. C. Extreme social situations in the narratives of Ukrainian teacher candidates // Teaching and Teacher Education, Washington, 2007, 23 (4), 215-225.

Koshmanova, T. S., Carter, C. C., & Hapon, N. P. Crisis-response discourse of prospective teachers// Academic Exchange Quarterly, Washington, 2003, 7.4, 250-256.

LaFromboise,T., Coleman,H.L.K.& Gerton, J. Psychological impact of biculturalism: Evidence and theory //Psychological Bulletin, 1993, 114, 395-412.

Langer, E.J. & Rodin, J. The effects of choice and enhanced personal responsibility for the aged // Journal of Personality and Social Psychology, 334, 1976, p.191-198.

Lewicka M. Aktor czy obserwator. Psychologiczne mechanizmy odchyleń od realności w myśleniu potocznym. - Warszawa: Pracownia Wydawnicza PTP, 1993. - 226 s.

Lewicki Р. Self-image bias in person perception //Journal of Personality and Social Psychology, 48, 1985, p.563-574.

Lewicki Р. Nonconscious biasing effect of single instances on subsequent judgments //Journal of Personality and Social Psychology, 45, 1983, p.384-393.

Loftus, E.F. The reality of repressed memory// American Psychologist, 48, 1993, p.518-537.

Mika S. Psychologija społeczna. - Warszawa: PWN, 1982. - 322 s.

Miller, J.G., Bersoff D. M., & Harwood R.L. Perceptions of social responsibility in India and in the United States: Moral imperatives or personal decisions? //Journal of Personality and Social Psychology, 58, 1990, p.33-47.

Mohanram R. Black Body. Woman, Colonialism and Space. - London; Minmeapolis: University of Minnesota Press, 1999. - 328 p.

Norem, J.& Cantor, N. Defensive pessimism: Harnessing anxiety as motivation // Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1986, p.12008-1218.

Petty R. E., Саcioppo T. J. & Goldman R. Personal Involvement as а Determinant of Argument-Based Persuasion, Journal of Personality and Social Psychology, 41, 1981, р. 847-855)

Przewodnik po psychologii społecznej.-Warszawa : PNN, 2002. - 210s.

Rosenhan D.L. On being sane in insane places //Science, 179, 1973, p. 250-258.

Schlenker, B. Interpersonal processes involving impression regulation and management// Annual Review of Psychology, 43, 1992, p.133-168.

Sherif M. In common predicament: Social psychology of intergroup conflict and cooperation. -Boston: Houghton Mifflin, 1966.

Sterlau j. (red.naukowy) Psychologija. Podręcznik akademicki. Jednostka w spoleczenstwie i elementy psychologii stosowanej. Т.3.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000.- 453 s.

Tesser, A. Toward a self-evaluation maintenance model of social bechavior / In L.Bercjwitz (Ed.), Advances in experimental social psychology, Vol. 21. San Diego, Ca: Academic Press,1988.

Tversky,F., & Kahneman,D. Judgment under uncertainty: Heuristics and biases / /Science, 185, 1974, p.1123-1131.

Wojciszka B. Psychologija postaw i ocen. .- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001.- 273 s.

 Орієнтовні теми міні-творчих робіт та рефератів | Історія розвитку та класифікація стрілецької зброї.

Література | Дослідні завдання | Дослідні завдання | Колоквіум: Ґендерні ролі та ґендерна ідентичність особистості | ТЕМА 6. Конформізм | ТЕМА 7. Переконання людей | ТЕМА 9. Вплив групи. Лідерство. | ТЕМА 13. Застосування соціально-психологічного знання в окремих галузях практики: соціальні конфлікти. | ТЕМА 14. Соціальна психологія та міжособистісні стосунки. | ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати