Головна

Тема 6. Умови праці на виробництві

  1. Http://www.social.org.ua/faq_ggghhhttt/14#235- Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
  2. II. Порядок прийняття і звільнення працівників
  3. III. Основні правила та обов'язки працівників
  4. V. Державні стандарти України з безпеки праці
  5. Адаптація трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням його здоров'я та психологічного стану.
  6. Адміністративно-громаданський контроль за охороню праці на підприємстві.
  7. Акт перевірки стану охорони праціна "__" ___ 20 __ року

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», основні його вимоги до організації, розміщення виробництва та створення умов праці, які відповідають санітарним вимогам.

Відповідальність за невиконання санітарних нормативів щодо умов праці та проживання населення.

Основи фізіології ручної, механізованої, автоматизованої, конвеєрної, розумової праці, праці з використанням засобів обчислювальної техніки та персональних ЕОМ. Роль центральної нервової системи в трудовій діяльності людини, втома.

Вплив характеру праці, санітарних особливостей виробничих процесів, обладнання, перероблюваної сировини, проміжного та кінцевого продукту, санітарних умов праці в цілому на функціонування організму та його окремих систем.

Поняття «виробнича санітарія», її значення. Фактори, що визначають санітарно-гігієнічні умови праці. Загальний підхід до оцінки умов праці та забезпечення умов праці, що відповідають нормативам.

Атестація виробничих місць на відповідність вимогам нормативних актів про охорону праці. Пільги та компенсації працівникам залежно від умов праці.

Тема 7. Виробничі шкідливості, методи захисту
від їхнього негативного впливу

7.1. Класифікація виробничих шкідливостей

Визначення понять «робоча зона» та «повітря робочої зони».

Мікроклімат робочої зони: поняття, вплив на теплообмін організму людини з навколишнім середовищем, основні види теплообміну, їх залежність від параметрів мікроклімату. Нормування та контроль параметрів мікроклімату. Загальні заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату.

Склад повітря робочої зони: природно-фізіологічний склад повітряного середовища, джерела забруднення повітряного середовища виробничих приміщень і території підприємств шкідливими речовинами (газами, парою, пилом, димом, мікроорганізмами), виробничі отрути, вплив шкідливих домішок виробничого повітряного середовища на функціонування організму.

Класифікація шкідливих домішок повітряного середовища за характером дії на організм людини: речовини гостро направленої дії (Г), алергічної дії (А), фіброгенної (Ф) та канцерогенної (К). Класи небезпечності речовини залежно від гранично допустимих концентрацій.

Санітарно-гігієнічне нормування забруднення повітряного середовища (ГДК) та орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) шкідливих речовин у повітрі робочої зони.

Загальні заходи та засоби попередження забруднення повітряного середовища на виробництві та захисту працівників.

Контроль стану повітряного середовища на виробництві, періодичність і методи контролю залежно від класу небезпечності домішок повітряного середовища.

Нагляд за дотриманням санітарних вимог до стану повітряного середовища на виробництві.

7.2. Вентиляція приміщень

Вентиляція як сукупність заходів і засобів, що забезпечують розрахунковий повітрообмін в приміщеннях чи інших спорудах. Види вентиляції. Організація повітрообміну в приміщеннях, розрахунок необхідного повітрообміну, кратність повітрообміну, повітряний баланс. Природна вентиляція.

Штучна (механічна) вентиляція, її переваги над аерацією, недоліки; системи штучної вентиляції.

Системи загальнообмінної, припливної, всмоктувальної та припливно-всмоктувальної штучної вентиляції, їх вибір, конструктивне оформлення.

Місцеві (локальні) системи механічної вентиляції, доцільність використання, види, їх вибір, конструктивне оформлення. Теоретичні основи розрахунку систем механічної вентиляції.

7.3. Освітлення виробничих приміщень

Нормативні документи, значення виробничого освітлення, види виробничого освітлення, вимоги санітарних нормативів щодо їх застосування. Основні поняття системи світлотехнічних величин: сила світла, світловий потік, освітленість, яскравість, яскравіший контраст, видимість, фон.

Природне освітлення, його значення як виробничого і фізіолого-гігієнічного чинника для працівників. Системи природного освітлення, вимоги санітарних нормативів щодо їх використання залежно від розмірів приміщень. Нормування природного освітлення, коефіцієнт природного освітлення, розряди робіт за зоровою напругою, їх визначення для конкретних умов.

Штучне освітлення. Системи штучного освітлення та вимоги санітарних нормативів щодо їх використання. Штучне освітлення робоче, аварійне, чергове, евакуаційне, охоронне. Джерела штучного освітлення, їх типи, порівняльна оцінка, вибір. Світильники, їх призначення, основні характеристики, виконання. Нормування штучного освітлення, розряди та підрозряди робіт, їх визначення. Експлуатація систем штучного освітлення. Контроль параметрів штучного освітлення.

7.4. Вібрація

Визначення поняття «вібрація». Параметри вібрації: амплітуда, віброшвидкість, віброприскорення, частота. Логарифмічні рівні віброшвидкості. Причини вібрації. Джерела вібрацій. Класифікація вібрацій за походженням, локальні вібрації та вібрація робочих місць. Вплив вібрацій на організм людини. Гігієнічне нормування вібрацій, параметри, що нормуються (віброшвидкість, віброприскорення, логарифмічні рівні віброшвидкості), їхні допустимі значення залежно від пливу вібрації. Заходи та засоби колективного та індивідуального захисту від вібрацій, безпечний режим роботи та відпочинку, медико-профілактичні заходи.

7.5. Шум, ультразвук та інфразвук

Визначення поняття «шум» - фізичного та фізіологічного. Параметри звукового поля. Спектральна чутливість органів слуху людини. Рівні звукового тиску та рівні звуку. Класифікація шумів за походженням (механічні, гідро-, газо- та електродинамічні), за характером спектра та часовими характеристиками. Дія шуму на організм людини, зміни у функціонуванні окремих систем організму, шумові професійні захворювання. Нормування шумів за граничними спектрами та за рівнями шуму залежно від характеру робіт та характеру шуму. Контроль параметрів шуму, вимірювальні прилади. Методи та засоби колективного та індивідуального захисту від шуму, шляхи їх реалізації, вибір, ефективність.

Інфра- та ультразвук. Параметри інфра- та ультразвукових коливань: частота, тиск та інтенсивність. Джерела ультра- та інфразвукових коливань. Дія ультра- та інфразвуку на організм людини. Нормування та контроль рівнів, методи та засоби захисту від ультра- та інфразвуку.

7.6. Електромагнітні поля та електромагнітні
випромінювання радіочастотного діапазону

Параметри полів і випромінювань. Класифікація електричних і магнітних полів та електромагнітних випромінювань за частотним спектром, їх джерела. Вплив на людину. Гранично допустимі величини напруженості полів. Методи захисту від полів. Нормування електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону. Захист від електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону. Прилади та методи контролю електромагнітного випромінювання на виробничих місцях.

 Тема 5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій. Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності на виробництві | Випромінювання оптичного діапазону

Тема 1. Вступ. Законодавча та нормативна базаУкраїни про охорону праці | Тема 9. Основи пожежної безпеки | Тема 1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці | Стаття 9. Відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров'я працівників або у разі їхньої смерті. | Стаття 14. Обов'язки працівника щодо дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці. | Стаття 20. Регулювання охорони праці у колективному договорі. | Термінологічний словник | Порядок виконання роботи | Навчальні завдання | Управління охороною праці на підприємстві |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати