На головну

Відповідальність, повноваження та обов'язки на рівні організації

  1.  Amp; 47. Особисті права і обов'язки батьків.
  2.  Amp; 55. Обов'язки дітей по утриманню батьків.
  3.  Amp; 56. Обов'язки подружжя по взаємному утриманню.
  4.  Amp; 58. Аліментні обов'язки інших членів сім'ї.
  5.  Amp; 71. Права та обов'язки опікуна (піклувальника).
  6.  amp; 73. Особи, які не мають право бути прийомними батьками. Права і обов'язки прийомних батьків.
  7.  Cущность організації та її основні ознаки

6.1 Обов'язки та повноваження з організації розробки, впровадження, забезпечення функціонування і вдосконалення СУОП покладаються на керівника, або на особу, призначену в організації.

6.2 Обов'язки та повноваження керівників і фахівців організації з охорони праці визначаються їх посадовими інструкціями, які затверджуються керівником організації відповідно до цього ТКП.

6.3 Розподіл обов'язків і повноважень з охорони праці, промислової безпеки між керівниками, фахівцями та іншими працівниками організації має забезпечувати:

- Дотримання працюючими правил і норм в галузі охорони праці та промислової безпеки, виконання рішень органів державного управління, вищестоящої організації з питань охорони праці та промислової безпеки;

- Безпеку технологічних процесів, експлуатації будівель, споруд, обладнання, умов праці на кожному робочому місці, а також ефективну експлуатацію засобів колективного та індивідуального захисту;

- Усунення впливу на працюючих небезпечних і шкідливих виробничих факторів, впровадження ефективних засобів контролю цих факторів;

- Проведення попередніх і періодичних медичних оглядів працюючих;

- Навчання, підвищення кваліфікації та перевірку знань працюючих з питань охорони праці;

- Видачу працюючим засобів індивідуального захисту, контроль їх застосування та догляд за ними;

- Видачу працюючим змиваючих і знешкоджуючих засобів;

- Планування і матеріально-технічне забезпечення заходів з охорони праці, промислової безпеки, контроль їх виконання;

- Обов'язкове страхування працівників від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

- Розробку і прийняття інструкцій з охорони праці;

- Санітарно-побутове забезпечення, медичне та лікувально-профілактичне обслуговування працюючих у відповідності до встановлених норм;

- Режим праці та відпочинку, трудову дисципліну працюють, умови застосування праці жінок, осіб з обмеженою працездатністю та неповнолітніх, встановлені законодавством, трудовим договором;

- Надання працівникам пільг і компенсацій за умовами праці;

- Постійний контроль за дотриманням законодавства про охорону праці та промислової безпеки;

- Своєчасне розслідування, оформлення та облік нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, розробку і реалізацію заходів щодо їх профілактики, а також інцидентів і аварій (пожеж), аналіз причин їх виникнення, забезпечення готовності організації в локалізації та ліквідації наслідків аварій;

- Інформування працюючих про стан умов і охорони праці на робочих місцях;

- Заохочення підрозділів, працівників організації за забезпечення вимог з охорони праці, промислової безпеки, зниження травматизму, аварійності та професійної захворюваності;

- Систематичне підведення підсумків роботи з охорони праці підрозділів і організації, оцінки ефективності СУОП.

6.4 З метою конкретного визначення обов'язків наказом керівника організації здійснюється закріплення підрозділів і окремих працівників, відповідальних за заходи, за допомогою виконання яких забезпечується вирішення завдань управління охороною праці та промислової безпеки.

6.5 Керівник організації, Що несе відповідальність за охорону праці, промислову безпеку:

6.5.1 забезпечує:

-загальне управління охороною праці в організації, функціонування і вдосконалення системи управління охороною праці в організації, розробку структурно-функціональної схеми управління охороною праці в організації, розподіл обов'язків посадових осіб в системі управління охороною праці;

- Перспективне, поточне і оперативне планування діяльності з безпеки та охорони праці шляхом включення заходів з безпеки та охорони праці в плани впровадження нової техніки і технології, капітального будівництва, матеріально-технічного постачання, підготовки кадрів та ін .;

- Дотримання законодавства про охорону праці, фінансування та матеріально-технічне забезпечення запланованих заходів з безпеки та охорони праці, виконання вимог нормативно-технічної документації з безпеки і охорони праці, а також наказів і розпоряджень вищих і контролюючих органів;

- Комплектування служби охорони праці кваліфікованими і досвідченими фахівцями відповідно до вимоги законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань безпеки та охорони праці;

- Дотримання в організації вимог безпеки і охорони праці при створенні нових і зміну чинних технологічних процесів, застосування нових видів матеріалів і оснащення, модернізації та ремонті устаткування, експлуатації транспортних засобів, а також при проектуванні, будівництві і реконструкції ділянок, цехів, лабораторій, санітарно побутових приміщень та інших виробничих і допоміжних будівель, приміщень і споруд;

- Введення в експлуатацію об'єктів виробничого призначення в порядку, визначеному відповідними нормативно-правовими актами;

- Створення в колективі здорового психологічного клімату, доброзичливих відносин, непримиренного ставлення до порушень вимог з охорони праці, прояв турботи про благополуччя працюючих і безпеки їх праці;

- Стимулювання роботи з безпеки і охорони праці колективів і працівників підрозділів і служб організації, виділяє необхідні кошти на ці цілі;

- Виділення приміщень для кабінетів і куточків з охорони праці, матеріальні та фінансові ресурси на їх оснащення необхідними навчальними та наочними посібниками.

6.5.2 Укладає колективний договір, затверджує план заходів з охорони праці, забезпечує ув'язку заходів, включених в розділ «Охорона праці», інші розділи колективного договору та доданий до нього план заходів з охорони праці до плану економічного і соціального розвитку організації.

6.5.3 Вносить пропозиції до галузевих і місцеві програми та угоди щодо поліпшення умов і охорони праці.

6.5.4Здійснює загальне керівництво роботами по:

- Паспортизації санітарно-технічного стану умов і охорони праці підрозділів організації;

- Атестації робочих місць за умовами праці;

- Розслідування аварій та інцидентів на виробничих об'єктах, нещасних випадків на виробництві з важкими наслідками, професійних захворювань;

- Декларування промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів;

- Страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

- Страхування відповідальності за заподіяння шкоди в разі аварій на небезпечних виробничих об'єктах;

- Отримання ліцензій на відповідні види діяльності.

6.5.5 Організовує проведення виховної роботи з працівниками організації, застосовує заходи дисциплінарного і матеріального впливу до осіб, неналежним чином виконує свої обов'язки з безпеки і охорони праці.

6.5.6 Проводить щоквартальні наради з керівниками підрозділів і служб, відповідними фахівцями з розгляду ходу виконання запланованих заходів з безпеки та охорони праці, колективного договору, загального стану безпеки та охорони праці в організації.

6.5.7 У повному обсязі реалізує інші надані законодавством права з метою вирішення завдань щодо поліпшення умов і охорони праці.

6.5.8 Несе відповідальність за загальний стан безпеки і охорони праці в організації, дотримання вимог законодавства про працю та про охорону праці.

6.6 Головний інженер (технічний директор) організації:

6.6.1 Забезпечує управління охороною праці в організації.

6.6.2 Є відповідальною особою за здійснення виробничого контролю за промисловою безпекою небезпечних виробничих об'єктів.

6.6.3 організовує:

- Виконання у встановлені терміни перспективних, поточних, оперативних та інших планів і заходів з безпеки та охорони праці в організації, постанов, наказів, розпоряджень з безпеки і охорони праці вищих господарських органів, приписів органів державного нагляду, уявлень профспілок про усунення порушень вимог безпеки і охорони праці;

- Прогнозування зниження аварійності, травматизму і захворюваності на виробництві, потреб в коштах безпеки праці і оптимальне планування заходів з безпеки та охорони праці;

- Розробку, впровадження та вдосконалення системи управління охороною праці в організації, інших локальних нормативних правових актів з безпеки і охорони праці;

- Створення кабінетів і куточків з охорони праці, обмін досвідом та пропаганду охорони праці.

6.6.4 забезпечує:

- Своєчасне проведення розслідувань аварій і інцидентів на виробничих об'єктах, нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, розробку і здійснення заходів щодо їх попередження, затверджує акти форми Н-1 та НП;

- Здійснення необхідних заходів, пов'язаних з ліцензуванням відповідних видів діяльності та декларуванням безпеки небезпечних виробничих об'єктів;

- Відповідність будуються і реконструюються проектним рішенням, вимогам правил і норм безпеки та охорони праці;

- Відповідність продукції, що випускається організацією продукції вимогам нормативних документів з безпеки і охорони праці;

- Організацію безпечного проведення робіт з підвищеною небезпекою;

- Проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з безпеки і охорони праці, а також діяльність раціоналізаторів і винахідників у напрямку поліпшення умов праці, підвищення рівня безпеки та охорони праці;

- Дотримання встановленого порядку допуску до роботи підрядних організацій на території діючих виробництв;

- Роботу з навчання, підвищення кваліфікації та перевірку знань керівників, фахівців та інших працівників з питань безпеки та охорони праці.

6.6.5 здійснює:

- Технічну політику перспективного розвитку виробництва, проведення технічного переозброєння і реконструкції діючих виробництв на основі впровадження сучасної безпечної техніки і технологій;

- Оперативне керівництво і координацію діяльності з безпеки та охорони праці в цілому по організації;

- Щомісячне розгляд представлених службою охорони праці розрахунків коефіцієнтів безпеки праці структурних підрозділів організації для морального і матеріального стимулювання їх керівників і працівників.

6.6.6 Керує роботою щодо вдосконалення методів оцінки роботи з охорони праці, системи морального і матеріального стимулювання за роботу по забезпеченню безпеки і охорони праці.

6.6.7 очолює:

- Пожежно-технічну комісію і інженерно-лікарську бригаду;

- Центральну комісію з перевірки знань правил, норм, інструкцій з охорони праці у керівників, фахівців та кваліфікаційної комісії;

- Роботу з проведення днів охорони праці, оглядів стану безпеки та охорони праці;

- Проведення третього ступеня спільного контролю наймача і профспілок за станом безпеки та охорони праці в організації;

- Комплексні і цільові перевірки стану безпеки та охорони праці в підрозділах організації.

6.6.8 стверджує:

а) локальні нормативні акти (ЛНА) з безпеки і охорони праці в організації;

б) порядок відсторонення від роботи у відповідний день (зміну) працівника організації:

1) з'явився на роботі в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння;

2) не пройшов перевірку знань з охорони праці;

3) не використовує необхідні засоби індивідуального захисту при виконанні робіт, пов'язаних з підвищеною небезпекою;

4) не пройшов медичний огляд у випадках і порядку, передбачених законодавством;

5) грубо порушує вимоги охорони праці;

в) порядок контролю за своєчасністю виконання перспективних, поточних, оперативних та інших планів роботи щодо забезпечення безпеки та охорони праці в організації.

6.6.9 Несе відповідальність за виконання покладених на нього обов'язків по створенню в організації здорових і безпечних умов праці, ефективне функціонування системи управління охороною праці в організації.

6.7 Заступник директора з капітального будівництва (начальник відділу капітального будівництва):

6.7.1 Забезпечує, з урахуванням специфіки здійснюваної діяльності, виконання викладених в 6.25 обов'язків з охорони праці щодо безпосередньо підпорядкованих працівників.

6.7.2 забезпечує:

-Своєчасне проектування, включення в титульні списки і будівництво об'єктів, передбачених планами з охорони праці;

-технічний нагляд за дотриманням в технічній документації на будівництво і монтажні роботи вимог будівельних, санітарних норм і правил, стандартів безпеки, інших правил з охорони праці;

- Безпечні умови праці при виконанні будівельних, ремонтно-будівельних і монтажних робіт, що здійснюються господарським способом, контроль за відповідністю вимогам правил і норм безпеки та охорони праці будівельних майданчиків, лісів, риштовання, вантажопідйомних машин, іншого обладнання;

- Розробку проектів виконання робіт на будівництво та реконструкцію об'єктів, що здійснюються господарським способом;

- Оформлення актів-допусків на виконання будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт на території діючих виробництв з відображенням в них обов'язків з безпеки і охорони праці сторін, а також при укладанні договорів підряду зі сторонніми організаціями на проведення будівельних, монтажних і ремонтних робіт на території організації;

- Розробку спільно з відділами та службами плану підготовки організації до роботи в осінньо-зимовий період і контроль за його виконанням;

- Розгляд технічних проектів на будівництво нових, реконструкцію та розширення діючих об'єктів відповідно до правил і норм з безпеки і охорони праці та готує відповідні пропозиції;

- Розгляд проектів капітального ремонту будівель і споруд, а також планів проведення капітального ремонту обладнання і виробничих об'єктів, відповідно до вимог охорони праці;

- Проведення в організації планово-попереджувального ремонту будівель і споруд, контроль за безпечною експлуатацією виробничих, допоміжних та інших будівель і споруд, що знаходяться на балансі організації;

- Застосування будівельних матеріалів, конструкцій і виробів, що відповідають технічним умовам, вимогам ТНПА, інших правил і норм безпеки та охорони праці;

- Розробку і реалізацію перспективних, поточних і оперативних планів по забезпеченню безпеки і охорони праці, заходів, що включаються до колективного договору;

- Попереджувальний нагляд за будівництвом, реконструкцією та ремонтом виробничих об'єктів;

- Прийняття в експлуатацію будівель і споруд після закінчення ремонтних чи будівельно-монтажних робіт.

6.7.3 бере участь:

- В комісіях з перевірки знань керівників і фахівців з питань безпеки та охорони праці;

- В комплексних перевірках відповідно до плану профілактичної роботи в організації.

6.7.4 Здійснює координацію та оперативне регулювання діяльності щодо забезпечення безпеки та охорони праці по колу закріплених підрозділів і виробництв.

6.7.5 Здійснює взаємодію в роботі з іншими функціональними службами і структурними підрозділами організації.

6.7.6 Бере участь у проведенні третього ступеня спільного контролю наймача і профспілок за станом безпеки та охорони праці.

6.7.7 Несе відповідальність за виконання покладених обов'язків і доручень з питань безпеки та охорони праці.

6.8 Заступник директора з економіки:

6.8.1 Забезпечує, з урахуванням специфіки здійснюваної діяльності, виконання викладених в 6.25 обов'язків з охорони праці щодо безпосередньо підпорядкованих працівників.

6.8.2 забезпечує:

- Економічне обґрунтування та оцінку планів заходів щодо поліпшення умов і охорони праці;

- Оцінку ефективності функціонування системи управління охороною праці та вносить пропозиції щодо підвищення її ефективності;

- Реєстрацію в структурному підрозділі унітарного страхового підприємства «Белгосстрах» в якості страхувальника по обов'язковому страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, своєчасну сплату страхових внесків;

- Спільно з відповідними структурними підрозділами і функціональними службами організації підготовку обґрунтувань щодо встановлення розміру страхового тарифу по обов'язковому страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

6.8.3 керує:

- Роботою по впровадженню, вдосконаленню економічних методів управління охороною праці в організації;

- Роботою з планування грошових коштів на реалізацію запланованих заходів з підвищення безпеки та охорони праці, на матеріальне стимулювання за досягнення високих показників в організації роботи зі створення та забезпечення здорових і безпечних умов праці на виробництві, а також контроль за правильним їх використанням;

- Проведенням необхідних розрахунків чисельності персоналу з урахуванням забезпечення вимог безпеки та охорони праці.

6.8.4 Бере участь в розробленні заходів з упровадження нової техніки і технології, наукової організації праці, поліпшення умов праці, підвищення рівня безпеки та охорони праці.

6.8.5 здійснює:

- Контроль, координацію роботи і керівництво діяльністю підпорядкованих підрозділів та служб, а також окремих виконавців з питань підвищення рівня безпеки та охорони праці;

- Через підлеглі відділи та служби контроль за правильним використанням виділених коштів на заходи з безпеки і охорони праці, передбачені колективним договором, а також на засоби індивідуального захисту та профілактики, компенсації за умовами праці, внески по обов'язковому страхуванню.

6.8.6 Здійснює взаємодію в роботі з іншими функціональними службами і структурними підрозділами організації.

6.8.7 Несе відповідальність за виконання покладених обов'язків і доручень з питань безпеки та охорони праці.

6.9 Заступник директора з матеріально-технічного постачання:

6.9.1 Забезпечує, з урахуванням специфіки здійснюваної діяльності, виконання викладених в 6.25 обов'язків з охорони праці щодо безпосередньо підпорядкованих працівників.

6.9.2 Забезпечує відповідно до встановлених планів і завдань: розробку заходів з ресурсозбереження і комплексного використання матеріальних ресурсів, удосконалення нормування витрат сировини, матеріалів з урахуванням забезпечення безпеки і охорони праці; справний стан і безпечну експлуатацію складського господарства.

6.9.3 організовує:

- Участь підлеглих служб і структурних підрозділів у складанні перспективних, поточних і оперативних планів матеріально-технічного забезпечення виробництва, складання матеріальних заявок і балансів на матеріальні ресурси та обґрунтування обсягів їх потреби необхідними розрахунками з урахуванням забезпечення виконання зазначених планів;

- Забезпечення організації необхідними для його безпечної виробничої діяльності матеріальними ресурсами (матеріалами, паливом, обладнанням, комплектуючими виробами, інструментом, запасними частинами, господарським інвентарем тощо);

- Транспортування, зберігання, облік і видачу сировини і матеріалів, пожежо- та вибухонебезпечних, токсичних та отруйних речовин, балонів із стисненими, зрідженими та розчиненими газами відповідно до вимог правил безпеки та охорони праці;

- Збір, зберігання, переробку і транспортування, утилізацію відходів виробництва;

- Розробку і впровадження заходів з утримання транспортного господарства, безпечного виконання транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт, по скороченню ручної і важкої фізичної праці;

- Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту та профілактики, догляд за ними;

- Оснащення санітарно-побутових приміщень необхідним обладнанням, пристроями, меблями та інвентарем.

6.9.4 здійснює:

- Керівництво господарсько-фінансовою діяльністю в області матеріально-технічного постачання заходів з безпеки та охорони праці;

- Контроль, координацію роботи і керівництво діяльністю з питань безпеки та охорони праці підрозділів, служб і відділів організації в області матеріально-технічного постачання, транспортного та господарського обслуговування, розрахунків за матеріальні ресурси, газ, теплову та електричну енергію, засоби зв'язку і обчислювальної техніки.

6.9.5 Бере участь в розробці і реалізації заходів перспективних, поточних і оперативних планів з безпеки і охорони праці, колективного договору.

6.9.6 Здійснює взаємодію в роботі з іншими функціональними службами і структурними підрозділами організації.

6.9.7 Бере участь у проведенні третього ступеня спільного контролю наймача і профспілок за станом безпеки та охорони праці.

6.9.8 Несе відповідальність за виконання покладених обов'язків і доручень з питань безпеки та охорони праці.

6.10 Заступник директора з управління персоналом:

6.10.1 Забезпечує, з урахуванням специфіки здійснюваної діяльності, виконання викладених в 6.25 обов'язків з охорони праці щодо безпосередньо підпорядкованих працівників.

6.10.2 забезпечує:

- Оформлення вступників на роботу тільки після проходження ними вступного інструктажу з охорони праці та в установлених випадках попереднього медичного огляду;

- Переведення на іншу роботу осіб за станом здоров'я відповідно до висновків органів охорони здоров'я.

6.10.3 здійснює:

- Контроль за розміщенням і використанням робочих кадрів, розстановкою і правильним використанням керівників і фахівців в підрозділах організації;

- Керівництво роботою по вдосконаленню морального стимулювання за роботу з безпеки і охорони праці;

- Контроль за дотриманням законодавства про працю та про охорону праці.

6.10.4 організовує:

- Контроль за станом трудової дисципліни в підрозділах організації та дотриманням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;

- Проведення професійного добору тих, хто влаштовується на роботу і в процесі роботи.

6.10.5 Бере участь в розробці і реалізації перспективних, поточних і оперативних планів з безпеки і охорони праці, колективного договору.

6.10.6 забезпечує:

- Координацію і оперативне керівництво діяльністю з безпеки і охорони праці по колу закріплених підрозділів організації;

- Виконання запланованих заходів з навчання, підвищення кваліфікації і перевірку знань працівників з питань безпеки та охорони праці.

6.10.7 Здійснює взаємодію в роботі з іншими функціональними службами і структурними підрозділами організації.

6.10.8 Несе відповідальність за виконання покладених обов'язків і доручень з питань безпеки та охорони праці. Політика в галузі охорони праці та промислової безпеки |  Заступник директора з соціально-побутових питань

 Дата введення 2013-04-01 |  терміни та визначення |  Система управління охороною праці та промисловою безпекою |  документація |  Управління охороною праці та промисловою безпекою |  Навчання, кваліфікація і компетентність працівників в області охорони праці і промислової безпеки |  Професійний відбір і медичний огляд працівників |  Забезпечення безпеки праці при управлінні виробничим середовищем |  Організація санітарно-побутового забезпечення працівників |  стратегічні цілі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати