Головна

Цілі і завдання навчальної дисципліни

  1.  D) РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЗАВДАННЯ герменевтики
  2.  I. Завдання КУТВ щодо радянських республік Сходу
  3.  I. Історична наука і її завдання
  4.  I. Освіта Конституційної Комісії та її завдання
  5.  I. Основні завдання ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
  6.  I. Програма дисципліни
  7.  I. Програма дисципліни

мета дисципліни- Засвоєння студентами в систематизованому вигляді основного змісту ідеології сучасного білоруського держави, необхідного для їх усвідомленого участі в суспільно-політичному житті країни як її повноправних громадян.

завданнями дисципліни«Основи ідеології білоруської держави» є:

- Засвоєння студентами комплексу теоретичних положень, що пояснюють феномен ідеології, і її роль в життєдіяльності суспільства;

- Ознайомлення учнів з вмістом базових ідей і положень, основних ідейно-політичних течій сучасності;

- Освоєння студентами змісту ідей, цінностей, принципів, цілей і уявлень, що становлять у своїй сукупності ідеологію сучасного білоруського держави;

- Формування у студентів соціальних якостей, необхідних для усвідомленого участі в суспільно-політичному житті країни.

Вимоги до рівня засвоєння змісту
 навчальної дисципліни

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні закріпити і розвивати такі соціально-особистісні компетенції (СЛК) і академічні (АК) компетенції, передбачені в освітніх стандартах спеціальностей.

АК-1. Вміти застосовувати базові науково-теоретичні знання для вирішення теоретичних і практичних завдань.

АК-2. Володіти методами системного і порівняльного аналізу.

АК-3. Володіти навичками проектування і прогнозування соціальних політичних процесів.

АК-4. Вміти зрозуміти і пояснити фундаментальні питання політичного розвитку, використовувати при цьому наукові терміни і категорії.

АК-5. Оцінювати перспективи розвитку найважливіших соціально-політичних проблем і можливості інноваційної діяльності в сфері обраної професії по їх оптимального рішення з урахуванням ідеологічних і соціальних процесів в суспільстві.

СЛК-1. Єдність придбання гуманітарних знань і умінь, емоційно-ціннісне і соціально-творчий розвиток особистості.

СЛК-2. Формування культурно-ціннісних та особистісних орієнтацій, розвиток громадянства і патріотизму.

СЛК-3. Забезпечення соціальної взаємодії, комунікації і здатності працювати в команді.

СЛК-4. Самовдосконалення, вміння вчитися і постійно підвищувати свою кваліфікацію.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен володіти такими професійними компетенціями (ПК):

ПК-1. Володіти основними способами політичного мислення, прогнозування і проектування.

ПК-2. Володіти основними поняттями і категоріями ідеології білоруської держави і використовувати в практичній діяльності.

ПК-3. Вміти стверджувати соціально-орієнтовані цінності, культуру раціонального політичного вибору.

Для формування зазначених компетенцій в результаті вивчення дисципліни студенти повинен знати:

- Теоретичні положення, що пояснюють феномени ідеології, політичної ідеології і державної ідеології;

- Зміст базових ідей і положень основних ідейно-політичних течій сучасності;

- Зміст найважливіших положень ідеології білоруської держави.

студенти повинні вміти:

- Користуватися в практичній діяльності ідеями і поняттями, за допомогою яких виражається ідеологія білоруської держави;

- Розкривати зміст основних положень білоруської національно-державної ідеології;

- Аналізувати і оцінювати соціально-політичні процеси в країні і світі.

навчають, повинні набути навичок:

- Викладу і відстоювання ідей, цінностей, принципів, цілей і уявлень, що становлять основу організації та діяльності білоруського суспільства і держави;

- Орієнтування в процесах, що відбуваються в політичній, соціально-економічній і духовно-культурній сферах білоруського суспільства;

- Усвідомленої участі в суспільно-політичному житті Республіки Білорусь.


ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

РОЗДІЛ 1 ВСТУП |  Ідеологія і її роль в життєдіяльності сучасного суспільства

 I ПРОГРАМНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЛОК .. 4 |  Тема 1.4 Державна ідеологія як соціально-політичний феномен |  Культурно-історична (цивілізаційна) складова, ідеології білоруської держави |  Політична, економічна та соціокультурна складові ідеології білоруської держави |  II. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ БЛОК |  Поняття, сутність, рівні і функції політичної ідеології |  політична ідеологія |  Лібералізм, неолібералізм |  Консерватизм, неоконсерватизм |  Соціалістична (комуністична) ідеологія |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати