Головна

З охорони праці

  1. II. Порядок прийняття і звільнення працівників
  2. III. Основні правила та обов'язки працівників
  3. V. Державні стандарти України з безпеки праці
  4. А теперь они пытаются похоронить греческую философию?
  5. Адаптація трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням його здоров'я та психологічного стану.
  6. Адміністративно-громаданський контроль за охороню праці на підприємстві.
  7. Акт перевірки стану охорони праціна "__" ___ 20 __ року

1. Визначити середньодобовий розмір збитку підприємству (N, грн.), що утворився у зв'язку з професійними захворюваннями і виробничим травматизмом:

N = (У1 + У2 + У3 + У4)/Т1,

де Т1 - втрати робочого часу протягом року через тимчасову непрацездатність до впровадження заходів з охорони праці, днів; У1 - матеріальна допомога з тимчасової непрацездатності за рік, грн.; У2 - виплати, викликані виробничим травматизмом і професійними захворюваннями, грн.; У3 - пенсії з інвалідності, грн.; У4 - витрати на придбання медичного устаткування, видаткових матеріалів і ліків, грн.

2. Визначити скорочення втрат робочого часу після впровадження заходів з охорони праці, днів:

Тск = Т1 - Т2,

де Т2 - втрати робочого часу протягом року через тимчасову непрацездатність після впровадження заходів з охорони праці, дні.

3. Визначити збільшення амортизаційних відрахувань, грн.:

ΔФ = (Ф · С)/100,

де Ф - норматив амортизаційних відрахувань, %; С - річні витрати на впровадження заходів з охорони праці, грн.

4. Розрахувати річну економію у зв'язку зі скороченням виробничого травматизму і професійних захворювань, грн.:

Ен = (Т1 - Т2) · N.

5. Визначити відносну економію, що виражається в додатковій кількості працюючих, чол.:

Еч = Тск3,

де Т3 - річний фонд робочого часу одного працюючого, днів.

6. Визначаємо ріст продуктивності праці, %:

П = (Еч · 100)/(К - Кч),

де К - розрахункова середньоспискова кількість працюючих, чол., Кч - середньоспискова кількість працюючих за рік, які не працювали через тимчасову непрацездатність після впровадження заходів з охорони праці, чол.

7. Розраховуємо строк окупності витрат на впровадження заходів з охорони праці, рік:

Тед = С/(Ен - ΔФ).

8. Визначаємо річний економічний ефект від впровадження заходів з охорони праці, грн.:

Ег = Ен - ΔФ - 0,15 · С.

Контрольні запитання і завдання

1. Якими показниками визначається економічна ефективність заходів з охорони праці ?
2. У чому виражається вплив умов праці на підвищення продуктивності праці ?
3. Який принцип покладений в основу методики визначення економічної ефективності заходів з охорони праці.
4. В яких показниках виражається збільшення ефективного фонду робочого часу при впровадженні заходів з охорони праці ?
5. Охарактеризуйте втрати робочого часу через тимчасову непрацездатність у числових показниках.
6. Які показники використовують при визначенні середньодобового розміру збитку підприємству ?
7. Які показники використовують при визначенні величини скорочення втрат робочого часу після впровадження заходів з охорони праці ?
8. Як визначається збільшення амортизаційних відрахувань ?
9. Як розраховується річна економія у зв'язку зі скороченням виробничого травматизму й професійних захворювань ?
10. За якою формулою розраховується зростання продуктивності праці на підприємстві ?
11. Як розраховується строк окупності витрат на впровадження заходів з охорони праці ?
12. Як визначається річний економічний ефект від впровадження заходів з охорони праці ?

Додаток 1

ПОКАЗНИКИ Й КРИТЕРІЇ УМОВ ПРАЦІ, ЗА ЯКИМИ НАДАЮТЬСЯ ЩОРІЧНІ ДОДАТКОВІ ВІДПУСТКИ ПРАЦІВНИКАМ, ЗАЙНЯТИМ НА РОБОТАХ, ПОВ'ЯЗАНИХ З НЕГАТИВНИМ ВПЛИВОМ НА ЗДОРОВ'Я ШКІДЛИВИХ ВИРОБНИЧИХ ФАКТОРІВ *

№ п/п Шкідливі виробничі фактори Додаткова відпустка в календарних днях
3-й клас умов і характеру праці (шкідливі й небезпечні)
І ступінь ІІ ступінь ІІІ ступінь
Шкідливі хімічні речовини:      
  1-й, 2-й класи небезпеки
  3-й, 4-й класи небезпеки
Пил переважно фіброгенної дії
Вібрація (загальна або локальна)
Шум
Інфразвук - -
Ультразвук - -
Неіонізуюче випромінювання:      
  · радіочастотного діапазону - -
  · діапазону промислової частоти - -
  · оптичного діапазону (лазерне випромінювання) - -
Мікроклімат у приміщенні:      
  · температура повітря
  · швидкість руху повітря -
  · відносна вологість повітря -
  · інфрачервоне випромінювання
  · температура зовнішнього повітря (при роботі на відкритому повітрі)      
  - влітку
  - взимку
Атмосферний тиск:      
  · підвищений
  · знижений
Біологічні фактори:      
  1-й, 2-й класи небезпеки
  3-й, 4-й класи небезпеки
Напруженість праці -
Вага праці -
Максимальна тривалість додаткової відпустки **

* Визначення тривалості щорічної додаткової відпустки за роботу в несприятливих умовах базується на результатах гігієнічної оцінки умов праці, за критеріями відповідно до Гігієнічної класифікації праці (за показниками шкідливості й небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу) № 4137-86, затвердженої МОЗ СРСР 12 серпня 1986 року.

** Фактична тривалість щорічної додаткової відпустки визначається як сума календарних днів, що даються за роботу в шкідливих умовах праці по окремих шкідливих виробничих факторах, залежно від їх гігієнічного значення, але не повинна перевищувати максимальну тривалість, встановлену для кожного ступеня шкідливості.


Додаток 2 КАРТА УМОВ ПРАЦІ  
Підприємство (організація, установа) Номер робочого місця___
___ Професія (посада) ___
Виробництво___ ___
Цех (дільниця, відділ) ___ (код за ЕТКД, КД, повна назва)
  Номери аналогічних
  робочих місць ___ __

 

Оцінка факторів виробничого і трудового процесів
№ п/п Фактори виробничого середовища і трудового процесу Дата дослідження Нормативне значення (ГДР, ГДК) Фактичне значення 3-й клас: шкідливі й небезпечні умови і характер праці Подовженість дії фактора, % за зміну Примітки
І ступінь ІІ ступінь ІІІ ступінь
Шкідливі хімічні речовини:                
  1-й клас небезпеки                
  2-й клас небезпеки                
                   
  3-й, 4-й класи небезпеки                
                   
Пил переважно фіброгенної дії                
Вібрація (загальна і локальна)                
Шум                
Інфразвук                
Ультразвук                
Неіонізуючі випромінювання:                
  · радіочастотний діапазон                
  · діапазон промислової частоти                
  · оптичний діапазон (лазерне випромінювання)                
Мікроклімат у приміщенні:                
  · температура повітря, °С                
  · швидкість руху повітря, м/с                
  · відносна вологість повітря, %                
  · інфрачервоне випромінювання, Вт/м кв                
Температура зовнішнього повітря (під час роботи на відкритому повітрі), °С                
  · влітку                
  · взимку                
Атмосферний тиск                
Біологічні фактори:                
  Мікроорганізми                
  1-й клас небезпеки                

Продовження дод. 2

  2-й клас небезпеки                
  3-й, 4-й класи небезпеки                
  Білкові препарати                
  1-й клас небезпеки                
                   
  2-й клас небезпеки                
                   
  3-й, 4-й класи небезпеки                
                   
  Природні компоненти організму (амінокислоти, вітаміни і т.п.)                
  1-й клас небезпеки                
                   
  2-й клас небезпеки                
                   
  3-й, 4-й класи небезпеки                
                   
Важкість праці:                
  Динамічна робота                
  · потужність зовнішньої роботи, (Вт) при роботі за участю м'язів нижніх кінцівок і тулуба                
  · те ж, при роботі з переважною участю м'язів плечового пояса                
  · маса піднімання й переміщення вантажу, кгГ                
  · дрібні стереотипні рухи кистей і пальців рук (кількість за зміну)                
  Статичне навантаження                
  · величина навантаження за зміну (кг ´ с) при утриманні вантажу:                
  однією рукою                
  двома руками                
  за участю м'язів тулуба і ніг                
Робоча поза                
  Нахили тулуба, переміщення в просторі (переходи, обумовлені технологічним процесом)                
Напруженість праці                
  Увага:                
  · тривалість зосередження (% до тривалості зміни)                
  · частота сигналів у середньому за годину                
  Напруженість аналізаторних функцій:                
  · зору (категорія зорових робіт за СНиП ІІ-4-79)                
  слуху (при виробничій необхідності сприйняття мови або диференціювання сигналів)                

Продовження дод. 2

  Емоційна й інтелектуальна напруженість                
  Одноманітність:                
  · кількість елементів у багаторазово повторюваних операціях                
  · тривалість виконання повторюваних операцій, сек.                
  · час спостереження за ходом виробничого процесу без активних дій (% до тривалості зміни)                
Змінність                
  Кількість факторів ´ ´ ´       ´ ´
І. Гігієнічна оцінка умов праці
 
 
 
ІІ. Оцінка технічного й організаційного рівня
 
 
 
ІІІ. Атестація робочого місця
 
 
 
IV. Рекомендації щодо поліпшення умов праці, їхнє економічне обґрунтування
 
 
 
V. Пільги і компенсації
Пільги і компенсації Діючі Запропоновані Витрати
Пенсійне забезпечення      
Доплати      
Додаткові відпустки      
Інші      

Голова атестаційної комісії ___

Члени атестаційної комісії ___

___

___

З атестацією ознайомлені ___

___

___
З ОХОРОНИ ПРАЦІ | Додаток 3

Занулення | Глава 4.1. Основи пожежної безпеки | Вибухонебезпечні й пожежонебезпечні зони | Організація пожежної охорони | Протипожежні заходи | Засоби пожежогасіння | ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ДО КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ Й ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ | Професійних захворювань на виробництві | Виробнича санітарія | Безпека праці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати